font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.227.0.150@honeybii.com ~
  $ cat 2eba79f251d7673d9a84b74aa1857bd7.png.txt

.. ... .. . .~- .. . . .. .. .. . .. . .. .. . . . ...-. . . .. . -:~~~~~~:~-.-~:~:~---~:~~~~~--~~~~~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~ ~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- . :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:--~~~~- ~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+:~~~~~~~~~~- .~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~-..-~~~~~:::~~~~~~~~- -~~~~~~~~-..:~~~~::~~~-. -~~~~~~~~~~:::~~~~:: -~~~~~~-. .~+:~~~:+- -~~~~~~~~~~~~~~:+:~~::- --.... -=+~~~---~~:~::~~~::---~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~::::~~:~ .:~~::::::::~~:~~~::~~~~::::::::::::~~~~~~~~~~-~~:~~:~::+ ~:+--:*x*=++::~~~~~~~::::*xx*:~~~:++~~~~~~~~~~~~:~:~::~:. ~:~. -*x*:.-:=~~~~~~~~-..:***+ .~+~~~~~~~~~~~~~~~~::~~- . . -~~~~~:::~~::=~~~~~~~~~~~~::::~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~:::~~. .~~~~~~~~~~:+=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~:~::~ ~~~~~~~~~:~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+:~~:~~ . ~~~~~~~~~~~x+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+:~~~:~- -~~~~~~~~~:Y+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~:~:~ ~~~~~~~~~:x*:~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+:~~~ . -~~~~~~~~::++:~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+- .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::+~~~~~~~~~~~~:+- . . .+~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~=xYY+:~~~~~~~~~~~~~~+~--.... -:~~~~~:+*=:~--~~~::+=xx*+~~~~~~~~~~~~~~~:=:+~:+.. ::~~~~~:xVVYYYxx****=+:~~~~~~~~~~~~~~~~~=*~~~:+ :~~~~~~~+*xx*==+++:~~~~~~~~~~~~~~~~~~+x*:~~~:: .:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+*VV+~~~~~: ~~~~~~~~~~::::~~~~~~~:~~~~~~~~~:+xVVVY:~~~~~+=x= . .~~~~~~~~~:::::~~~~~+*YVYxxYx~~~~~~:YVY- . -.. ..~+~~~:::+*xVVY=:~~**~~~~~~:YYV+ . .. :~~~~~~+=**=::~~:x=~~~~:+xYYY+ . - :Y* .-..... .:~~~~~~~~~~~~:::=+:::+*YYYYYx. . ..+..+... ~*xV* ::~::::- ::~~~~~~~~~~~~~~~~~~::xYYYYYY*. . .+..+. ~-~V* :::+:~::~~::~~~::::::::::~::::~~:++=xYYY*. - :. : :$* :::+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+:~~~~~:xYYY*:-. - - . ~V+ ~::+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:*YYYYYx*:- - - +xYY=::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=YYYYYYYYx+~ - . =Yxx+-..-:::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:xYYYYYYYYYYx+~ - + +~ ~~~:+-.x+ += *x~. -::~~:::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:*YYYYYYYYYYYY*:- - x+. +++ +- .*-*++. +=* =+ -~::~~~~~~~~:+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:=YYYYYYYYYYYYYx+- - *-+:+-.=-= =~*..++~-* - ~~.-~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+xYYYYYYYYYYYYYx*x=. .. * :. .*~= .*.*. .* . =Y*=+:~*+~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.....--~~~~~~~+*YYYYYYYYYYYYYYYYx+. -- * =.::~~:+- *- + . +YYYVYxYV*+:~~~~~~~~~~~:~. .~~~~~~+*YYYYYYYYYYYYYYYYYx= .-:*Y: ~ . .. . -*YYVVVV$V=~::~~~~~~~~~~.. .......... .~~~+*YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY .-~+=*xYYYY: .*VVVVVVVV=~~~~~~~~~~~~. ............ .~*YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY -++=*xYYYYYYYYYY: :VVVVVVVVVx++:~~~~~~~~~. .............. *YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY .+YYYYYYYYYYYYYYYY+ :VVVVVVVVVVx:::~~~~~~~~~. ............ :YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY ~xYYYYYYYYYYYYYYYYYY*:. ..-~+*YVVVVVVVVVVVx:~~~~~~~~~~~.. ........... -YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY +YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY*+:---....---~:+=*YYVVV$$VVVVVVVVVVVVVx+:~~~~~~~~~~~.. .......... -YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY :YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxYYYV$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*+:~~~~:=xx=:~........... :YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
3.227.0.150@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"