font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.235.223.5@honeybii.com ~
  $ cat 32D5440E-BE1D-4019-98C7-06A73D78F985.jpeg.txt

8Y=Y$$#%8V$#VYxYV$#$V**VVVx**x**==+=============+xV8Y+=======++++====**xYYY$8%8$#*======== #x*VVV#%$*$#V$#VYYYV$VY$VVVVYxx*====+===========+YV8Y++++++===**xxxxxxx***=V#8%VY========= #x*V$V$%Y=$V*#8%8$YxxYVV$VVVVVY*=***===++++++++++YV8Y===**xxxxxx******xxYYY$V$%x+========= $**xYYV#x=Vx*V$8%VV$VYxxYVVVVVVVYYYYY=====++++++=YV#Vxxx*******xxxYVVYx*===x$$%x+========= V**xxxYV**V**VV#8xY$Y##$YxxYVVVVVVVYY***x*=++++*V##%V***xxxx****xYx*==+++++x$V%Y+========= Y**xxxYY=*Y*xVV##=xx*$8%$VVxxYVVVVVVVYx****=====*VV8$**====++=xY*=+++++===+*$V%V+========= x=*xxxYx=*x=*xxVV=x**Y$8xY#VV**xYVVVVYYYxYx*****=VV%Y++++++=xY*=+++++++++++*$V%$++======== Yx*YVVVVYYY*xxxxx=x*xV$#*Y$$V**YY*xYVVVYYYYxxxxx*VV%V===++*Y*=++++++++++++=*VY$$Vx======== VVYV$$8%%8#VVVVVYYYxxYYV*V$$$YxVV**YxxYVVVVVYYYYx$V%$*Yx=xY=+++===+++++++=xYxYYV$V======== 88#$V$%%#@%$VVVVVVVVVVVx==*=**xVx:=Vx*xxxx*====+x$xY*:++*x+::++:::++++++==****xYx*======== VVVVV$%%%@8$8#VVVV$#$VV* .-. ~V: -YYYVYx- ... *$- ... .+: :: ~+++++=**=*xYVVx=***+==== VVYVV#@%#%#$%8YYYV8@%#%x .*Y: ~V: -VVVVVV- ~*+ =V. +=*+:+: ~. ~*xx*=+=**=*xxYx*=*x*+==== $#$VV#@8#%8#@8$VV$%%@@8= .-. =8+ -YVVVVV- .-. +V- =x$YYx+ .:V88#V=**=*xYY*========== $##VVV$##$VV#####8#V%%8* .=V: :V: -YVVVVY- ~*+ =$. =Y$==x= +=~ .x#$%#===========++=*+=== YYYVVVYYYV#VYYYVVVVYVV$* :=- :$: .::::*Y- :$x =$. -~~ .*= =Y: -$#8%V===++++++===+=x==== YV$VVYYYY#%$YY$8#8$YVVVx:::~::*V=::::::*V=:=Vx::*#x=+:+~+x=~~xV=-:#88%x+=============x==== VYVYYYYY$%8VVY#%$%%$%##%8#$V##$VYVVVVVVYY$$$VVVVY#8%8V$xxxxxxx*=+x8%%%V+=+=x=========x=+== VYYVVYYYV888##8%V#%%8V%%#$Y$%8$VYYYVVVVYx$VVVVVVY#8%%VxxxxYYx==++=#%%%V==+*x=========x=+== YYY88$YYYVVVVVVVYY$#VV888#$$#%$YYYYYYYY**xxYYYVVx##%8VxYYxxxx====*8%%%Y*===*=+=======x*+== YVV%%%#V$88VYYYYYYYYYYYYV*~:$#VYVV+-:Y+.-=**~-:V+~~~~--=Y:---..-=x%%%%Y****=++++++++=x*+++ VV#%$$%88@8YYYYYYYYYYYYYY= .xYYYYV: -V* :Y= +Y~ -xx=+*x. ~+:..+x8@%%V**xx*=+++++++=xx+== $V%8VY$$$%#8%#$#8#$$$$$VY= .xYYYYY: -Yx: -x~ -*V~ -x*=YVY. -::~~=xV%8%#*=*xx*=++===+=*Y=== #$%$YYYY#%$%@%$V%#VV#%#$$x .$$$#$V: -x*=. +. =xY~ .::~xYY+~~~- +**#88#*=*xx*+=====+**Y=== $VVYYYYY###%8%#$%VYY#%VY#Y .*xV$V8+ -YYY+ ~***- ~$Vx*xY:~+*+ =x*V$VVx***xx*=+======Y=== YYYYYYYYV$$$$$VVVYYY##YV%V...--.+$+ ~xxx*. .xVxY:..--..=Y- ... .*YYYYYYYYYYVVVY*=+====Y==* YVVVVVYYVVYYVV$$VYYYYYYY$$VVVYVY$#VYYxxxx*xxV$x#8$V#$xxYV$$VVVV$######888888#88#V*====Yx=* VVVYVY$#$YYxYYV#8#$VVYVYYYVVVVVV$###$VVVVVVYVVYV#8#@%VYYY8@@@%88###$$########%@#$$Y*==Yx== 8#VV$$##YxYV$#8%%%%VYY#8#$##VYV$$###$$$$$$$$##V$#88@%$$$V%%@%$Y*******xxxxYV#%@#$$$$VY$$x= #YYV$$#VYV8%%%%%%#Y=:+*$***Yx=*=+===*xY*****xxV#YYYVY**VYYYVY*=+*=++:+++=*Y$#%@##Yx$$##8VV xxYV$#V$##%%%%%%8: .-- .--. .=: -. ~x:.. -.*#:-. .-**. -~-.-x+ .- -**xY8%#$xx#88#8$V *V88#$$%@%%%%%8##~ :YY =*~ .x+ .x*- ~YxY+ .VY**x8+ -*xxx. x$==x#x .*x~ ~Y=*x#8##VxYYV##8% x#88#$V8%%##88888~ =8V +*~ -$= .- +888* .#8YxV%= -V#$x. .-.-*$= .. :Y=**$%888#$Y$888% Y#8#$xxY$#VV#88$#~ *@$. Y$= -$= .=Y~ :##8x .#8#$$%= ~8$$Y. =x*+=V= +=- ~Y*=*$@%%%88888888 Y###Y*Y#%%$YV#88$- *@$ $@x .$= -#%: ~YV$* .#%8##%= ~8#$Y :++~~Vx .V8+ ~#V*x$@@@@@%%%%%%% Y$$Y**Y#8##YV$#8#=+V@8*=#@$+=$Y+=#8x+=Y$#Y++YV##8%Y=x8YYV*=====+Yx~~x#Y+*YxxxV@@@@@@%%%%8$ YVYxV#8%%8#$YV$#8#8@@@@@@@@%8%8VV$8%$$#%%#$VYYVV#@%@%VxV8%%%%@@#xxxVV#8%%8#VV$@@%@@%8%%%%$ V$$88%%%#VV$YV$##8#8@@@@@@@%88Vxx*xxV$$88##$$#888%%%$YV$#$####8VxxY#%%%%@%8%%#%@%%@%88%%@% 8888%8%$YV#VVVV$#88#8%@@@@@%8$Vx**=Y$$$#$8%#$#8%@%8###88######$$VYY$%%888VV%@%%@%#%%88%%@@ %#8%8$$V$88$$VV$#888#$%@@@%8$VYY**xVV$###8%8##8%@8#88888888%8%%%%8#8@%##8#V8%@%%%$8%%%%%@@ 88@@%#88#8%%8$V$#8###VV8@@%$##$V$VV$#8888%@%888%%88888%8%%%%%%@@@@%@@@%8%%#%8%@@@##%%%%%%8 %%@@%%%%8%%%%#V$##VV8#YY8%%888#xY$#8%%%%%%@%8$#%8%8%888%%%%%%%@@@%@@@@@%%%%@@8%@@8$8@@@%$$ @%@@@@%8#$8@@%$#8#$$#8$Yx$8888#***V%%%%%%%%%#88888%%888%%%%%%%@%%%@@@%8$VVV##$$#88#%%%@%88 @%@%##$xxY8%%%88%8#$$88VY$8#8%8x**Y888%%%%%88888%8%%8%%%%%%%%%@%%%%@%##VYVV$$VVVV#88%88%@% @%#Vx*xYYV8%%888%@88#8%88%%%%%%#xxY#88%%%%%88%%%%%%%%%%%%@@@@@@%%%%%#88$$#$#%8#$V$8%%%88%% @%V*xxYYYV##%8##8%%88%%@@%@@%%%%Yxx$##8%%%888%@@@@%%@@@@%@@@@@%%%8888%%8#$$8@%88###8%%%%%%
3.235.223.5@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"