font size: 12px ( --- / +++ )


 
34.204.0.181@honeybii.com ~
  $ cat received_409227016075283.jpeg.txt

=========+++++++++++++++++++:::=V8888888888888888888888888888888888#########$$$$$VVY*-...........................~~. ========+++++++++++++++++::::::=V8888888888888%88888888888888888888##########$$$$$VVY:. ..............~~. . ======++++++++++++++++:::::::::*$8888888888888%%%%8888888888888888888#########$$$$$VY+. ...........~~. .. ==++++++++++++++++::::::::::::+x#888888888%8%%%%%%88888888888888888888#######$#$$$$VV=. ......~~... ==+++++++++++++++:::::::::::::+x#888888888%8%%%%%%8888888888888888888##########$$$$VV=. ...~~. =+++++++++++++:::::::::::::~:+xY$888888888%%%%8%%%%8%88888%8888888888##########$$$$VV+. .~~. . ==+++++++++::::::::::::::~~~~=VVV$88888888%8%%%%%%%%%888%%888888888888#########$$$$VY~ .~~. . ==++++++++:::::::::::::~~~~~:*VVYV#88888888888%%%%%%%%88%8888888888888#########$$$$V*. .~~... ==+++++++:::::::::::~~~~~~~~~=YYVV$88#$VVVV$#88%%8%%%%%%8888888888888##########$$$VY~ .~~. +=+++++:::::::::::~~~~~~~~~~~:*Y$$$#$YYYYYV$88888888888888888888####$$#########$$$V: .~~. +++::::::::::::::~~~~~~~~~~~-~=YV$$#VxYYYV$#88##$$$$$$$$######$$$$$##########$$$$V=. .--. +++:::::::::::~~~~~~~~~~~~----:xVV$$YxxxxYV$#####$$$##$$$$$$VYVV$$########$$$$$$V*. .--. +++:::::::::~~~~~~~~~~~~-------+xYV$YxxxxxYYV$$#######$$$VVYxYVV$#$$$VVVVYYxYVVY*~ .--. :++:::::::~~~~~~~~~~~~----------+xVVYxxxxxxxYYVVVV$$$$VVVYYxxYVV$###$VVYYYx**xx=~ --. ::+::::::~~~~~~~~~~~~----------.-:=*xxxxxxxxxxxYYYYYYVVYYYxxxxYYVV$$$VVVYx*==*+. -- ::+:~~~~~~~~~~~~~~~-----------.....-=xxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYxxxxxxxYYYYxx***===+. --. ::+:~~~~~~~~~~~~~------------......-+xxxxxxxxxxxxxYYYYYYYxxx**xxxxxx****====:. --. :::::~~~~~~~~~~~-----------.........:*xxxxxxxxxxxxYYYYxxxx*****xx******===+~ --. :::::~~~~~~~~~~-----------..........~*xxxxxxxxxxxxYYxYVYxxx**x*********==+- --. :::::~~~~~~~~~----------.............+*xxxxxxxxxxxxYYYVVYYYYYYx*******===~ --. :~~::~~~~~~~------------.............~*xxxxxxxxxxxxYYYYYYYYxxxx*******==: --. :~~::~~~~~~------------..............-=xxxxxxYYYYxxxxxxxxxxxxx*******==:. --. ~~~~:~~~~~-------------............-~+xxYYYxYYYYVYYYYYxxxxxx*********=:. --. ~~~~:~~~~-----------..-..........-+xYYYYYYYYYYYYVVVVVVVYYYYYYYxxx***=~. --. ~~~~~~~--------------..........-:x$$$YYVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxx**=+ --. ~~~~~~-------------........--~+x$####$YVVVVVYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxx*+~=: --. ~~~~~~~------------...--:+=xxV$$###88#$YVYxxx*===================*:~*x=- --. ~~~~~~~-----~~:+*=:::+=xYY$$$####888888$x:-... .~:+xYx*- ~:::~-. --. ~~~~~~~~:=*xxxxxxxxxYYVVVV$###888888888#=-.................----...~xYVYY=-.... .~:=xxx**=+::~-. .--. ~~~:+*xYYVYYYYYYVVVVVVVV$###88888888888#=--........-:+:---------..+YVV$V*=++:::*x*==++=========+:-. .~-. :=xYVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$#88888888888888#=--........~xVY:::------..=VYV$Y****==*YYx*****==========++++~ .~~. V$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#888888888888888#*--.....----~:~---------..=YVVVxxx****x$$Vxxx*xx*********==*x*: .~-. $$$################$$$$#8%%%%%%888888$x*+:~---------------------..=VVVYxxx***xVV$VYYYxxYYxxxxxxxx**xxx*- .~-. ###############888##$$$#8%%%%%8%%888#*++:+=++::~~~--------------..=VVVYYxxxxxY$$VVVVVYYYYYYYYYYYxxxxYYY=. ~~. ###888888888888888888###8%%%%%%%%8888Vx*=====++++::::::~--------.-*VVVYYYYYYYVVV$VVV$VVVVVVVVVVYYYxYVVVx- -~. #888888888888888888888888%%%%%%%%%%%88#$Vxx**===++++====+:~~~~--.-x$VVVYYYYVVVV$$$$$$$$$VVV$$VVVVVV$$$VY+ -~. 88888888888888888888%%8888%%%%8%%%88$VYxx*xxYYxx***=======++:~~-.-Y$VVVYYYYV$$$$$$$$$#$$$$$$$$$VVV$$$$$Vx+~~~- -~. 88888888888%88888888%%%%8%%%%%%%%%8$*==+++++++++=*xx***===+++:~-..+xYVVVVVV$###$$########$$$$$$$$$$##$$$Y*+++~ ~~. 8888888888%%8%%8888%%%%%%%%%%%%%%%%#x*==++++++:::::+=*xx**====+:~-..-:xVV$$##88#######88##$$$$$$$$#####$Vx=++~ ~~. 88888888888%%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#VYx*=======++::~:+=*xx***====+:~-~+Y$##888#######888####$$$$######$VV*++~ ~~. 88888888888%%%%%88%%%%%%%%%%%%%%%%%88$VVVYxx***===+++::::::++++===*===+:+Y###88888##88888####$#########$$$*.. .~~+~. 888888%888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8$***xYYYYYYxx*====+++:::~~~:++====*=::Y####888##888888########88##$#$$x. -+++:. 888888%8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8V*=======**xYYYxx***===++:::::+=====+::Y####8#88888888#######88#####$$Y- -+++:. 8888888%%%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8$Yx**==+++++==*xYYx*****===++====**=+~:x$##8888888888#######8#88####$V: -:++~. 88888%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#Vx****==+++++++=************=*=====+:~:x#88888888%88####8888888###$V= .:~. 88888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#Yxx***xx***===+++++==***x*****=======+:--*$#888888%88###8888888####$$x- ~~. %%88%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%VYYVVYYYVVYYxx****======*********======+~-.+V#88888888888888888###$$$$Vx~ ~~. 888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%V**xxxYYYYVVYYxxx********************===+:-.-=V#8888888888888####$$$$$$Vx: ~~. 8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8Vx*====++===**xxxxxx*****************====+:---:*$#8888888888#########$VYx~.~:. 88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#Vx***=======****xxxxxxx***************===+:~--:x$##88888888#######$VYYx=.~~. 888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%##$VVYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*************==++:~~x###8888#######$$VVVVVVx-::. 888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888##$VYYYYxxxxxxxx**xxxx************===+:=$8#$#888###$$$$$$$$$$Vx-::. 8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8$VYYxxxxxxxxxxx*******************x$#8###888##$$$$$$$$$$$Y+::. 88888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@%%%%%%%%%%%%%%%#$VYYxxxxxxxxxxxxx***********xxxV$#88####8%%%88#$$$$$$$Vx=:. 888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@%%%%%%@@%%%%%%%%%8#$$VYYYxxxxxxxxx*******xxxYV$##88######88%%%%8#$$$$VY*:. 88%%%%8%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@%%%@@@%%%%%%%%%%%%%8##$VYYYxxxxxxxx**xxxYV$###888#####$##888%88#$$$V*:.... 888%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%88#VYYYYYxxxxxxYV$$#8$8888888##$$$#######$VV*~. 8888%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%$VVYYYYYYYYV$$#88#88888888############$V*:.. 88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%@@@@@@%%%@%%%###$$VVVV$$##88##888888888#######$####$x~. . 8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%@@@@@@@@@@@@@%@@%##88#####888#$#88888888888###888#$###$x:. .. 8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@%%%%%%%%%%@%@@@@@@@@@@@@@%%%@@%%@@%%%@@@@@@@@@@@@%8$#8888##$$$8%%8%888888888##8888###$Vx:. 88888%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@%%%%%%%@@@@@%@%@@@@@@@@%%@%@%%%@%%%%%@@@@@@%%@@@@@%#$$$$$##8%%%%88%888888888888888#$#$x:. 88888%%%%%%%%%%%%%%%@@@%@@@%%%%%%%@%@@@%%@@@@@@@@%@@%%%%@@@%%%@%@@@@@@%%@@@@@%888888%%%%%%%888%%8888888888888###$x:. 888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@%%%%%%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%8%%%%%8888888888888##$x:. 888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@%%%@%%%%%@%@%@@@@%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%8%%%%%%88888888888###$Y+.. 88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@%%%%%%%%%%%@%%@@%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%888888888###$Y+.. 888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@%@%%%%%@@%%%@%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%88888888###$Y:. 888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888888###$Y:. 888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@%%%%%%%%%@@@%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888888###$Y+- 888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@%%%@%%%%%@%@%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%8%%%%%%%%%%88888888###$Y+. 88888%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%888888888###$Y:. . 88888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%V#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%888888888###Vx~.... 88888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8++$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%8888888##$*:+~.. 8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$~-+$%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%888888#$Y~-+~... 888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$~--+#%%%%%%%%%%%%%%%@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%888888##$V*~+:..... 888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8=---+#%%%%%%%%%%%%%@@%@@@%%%@@@@@@@@@@@%%%%@@@@@@@%%@@%%@@%%%%%%%%%%%%%88888888###VVYx+..... #8888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Y----=#%%%%%%%%%%%@@@%@%@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%8888888####$$VY+. . V#8888%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%V~--~~*8%%%%%%%%%@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%888%%88####$VVx+. *#8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#YxYVV$8%%%%%%%%%@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888###$Y**: #888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#$###88%%%%%%%%@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%888888###$V==: #888888%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#######8%%%%%%@%%@@@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%88888####$$**: #88888%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%#YYYxYxxxY#%%%%@@@%%@@%%%%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888####$$Y*+ #8888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%8Y========*$%%%%@%@@@%%@@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@%%%%%%%%%%%%%%%%888888####$Vx+ #888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$===+==+==*#%%%%@@@@@@%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%888888####$$V+. 8888888%%%%%%%%%%%%%%%%8%8x+++++++++*#88%%@@@@@@%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888####$$V=. 8888888%%%%%%%%%%%%%%%%%8#=+++++++++x8##%%%%@@@@@@@%@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888###$$V=. 8888888%%%%%%%%%%%%%%%%%8V=++++++++*#%%%%%%%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888#####$V+. #88888%%%%%%%%%%%%%%%%%%8*++++++++=V8%%%%%%%@@@@@%%%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888####$V=- Y#888%%8%%%%%%%%%%%%%%%8$=++++++++*#8%%%%%%%%%@@%%@%@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888888####V*- =V888888%8%%%%%%%%%%%%%8Y++++++++=V#8%%%%%@@%@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@%%%%@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888888###$*- +Y888888%%8%%%%%%%%%%%%8*++++++++*#88%%%%%@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888888###$*- +x#8888%%%%%%%%%%%%%%%%#=+::+++++Y8%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888###$x- +*$8888%%%%%%%%%%%%%%%%$++++++++=V88%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888888##$x- ==Y88888%888%%%%%%%%%%%$*x***xxxY$##88%%%%%@@@@%@@@@@@@@@%@%@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888##$x- xxV88888%8%%%%%%%%%%%%%$YYYYxYYV$$#88888%%%%%@@@@@@@@@@@@@%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888###Y-
34.204.0.181@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"