font size: 12px ( --- / +++ )


 
34.204.0.181@honeybii.com ~
  $ cat received_499295970445798.jpeg.txt


34.204.0.181@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"