font size: 12px ( --- / +++ )


 
34.204.0.181@honeybii.com ~
  $ cat IMG_20171022_182911_812.jpg.txt

~~~~~~~~~~~~~--------........----.. .-. . .+=+. ~: +===~ -:~~~:~-.. .:xVx:-. .-==~--. -----.............-..---------------------------------------=VVVVVVVVVVVVV:--------------~~~~~~~~~:::::::::~~~~:: ~~~~~~~~~~~~~~-------...-..--.-. .-. --:~ . :+~- ..-------. .-.. ..--:=YVVx~-. . ~:~-. ------............-..---------------------------------------=VVVVVVVVVVVVV:-------------~~~~~~~~~~:::::::::~~~~~: ~~~~~~~-~~~~~~--------........-. .. -~-. . - -~--~~-~~-.. .. ----~+*YVV*-.. .. -~+$=:-. -..-........-...-..---------------------------------------=VVVVVVVVVVVVV:-------------~~~~~~~~~~:::::::::~~~~~~ ~~~~~~-------------------........ .. .++-.. ----~~~~~--.. .--.-:=xV$~ . . -~-=~~:~. . .--.....----..------...---------------------------------=VVVVVVVVVVVVV:--------------~~~~~~~~~::::::::::~~~~: ~~~~~--------------------...----. ... ... -**+:~. . --------.---......-~:+*YVY:::. ... ... .+*+-. .. .........--.------.------..---------------------------=VVVVVVVVVVVVV:---------------~~~~~~~~:::~:::::~~~~~~ ~~~~-~~------------------..--~~:~-. ... .. ~*xx+~. ..-----------...--~~:=xYV$$+...-.-..:xx~~=+~--.. .--.--...--.....----------.---------------------------=VVVVVVVVVVVVV:---------------~~~~~~~~:::::::::~~~~~~ ~~-~-~~-----------------------~:++:. .. .=*x*:. . ..........--~~+*xYV#*. .+..++..:=:--.-... .-.-.------.....-------------------------------------=VVVVVVVVVVVVV:----------------~~~~~~~~:::~::::~~~~~~ ~~~~---------------------------~~~-. .. ..+*xY+. ......--~:=*xYV$#x~ =V-.x#YYYVx+=: ---. ....-.------....--------------------------------------=VVVVVVVVVVVVV:-----------------~~~~~~~::::::::~~~~~~ ~~~~-----------------------------.. .. -:- ...--~:++=**xxYVV##$*+8#+~x%@@%88%8=+*~:------------.------------------------------------------=VVVVVVVVVVVVV:---------------~~~~~~~~~:::::::::~~~:: ~~-------------------------------... ... ...-~~:++===*xx***YVV####%@%##%@@@%@@@%8%#Y=~-------.--.------------------------------------------=VVVVVVVVVVVVV:---------------~~~~~~~~~:::::::::~~::: -----------------------------------. -~. .---~::::++:::~~::++*YV$##88%@8%@@@@@@@@@@@@@V:----..-----------------------------------------------=VVVVVVVVVVVVV:-----------------~~~~~~~:::::::::~~~:: ~----------------------------------. ... ~Y*:-...... . .~::::~~---...---:++*xV##8#8%@%8%@@@@@@@@@@@@%=---------------.-------------------------------------=VVVVVVVVVVVVV:----------------~~~~~~~~:::::::::~~~~: ------------------------------------. ..~+=+::=#8V*+::~~~----..... ..-~--.......--+=+=***YY#8888%@@%%%@@@@@@@@@@@@V~-----------.----------------------------------------=VVVVVVVVVVVVV:---------------~~~~~~~~~::::::::~~~~~~ -------------------------------------. . . +~-:*VVxV##%%#x+~-----------..... ..---........-+=YVVVYYYYV$888%%@@@%%@@@@@@@@@@@@8+~----------.-.--------------------------------------=VVVVVVVVVVVVV:--------------~~~~~~~~~~:::::::::~~~~~ --------------------------------------..... -..+:xxxYY$VxV888$Y*~. ...... .-~--.... .~:==YVYxYxxYYV$#%%%%@@@@%@@@@@@@@@@@@@x~~--------------------------------------------------=VVVVVVVVVVVVV:------------~-~~~~~~~~~~::::::::::~~~~ -----------------------------------------. --..*xxxYYYVVx$##8VYx+~-.--..-.-----.. -~:~-...... .=Y*+===xxYVV#%@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@#:~--------------------------------------------------=VVVVVVVVVVVVV:------------~~~~~~~~~~~~::::::::::~~~~ -----------------------------------------..--~-:*xxxYYVVVY$##8#VY**+:::+++===+:~--. .~::~-.-~. .:++++++*xxxxV#%@@@%@@@%@@@@@@@@@@@%=~~-------------------------------------------------=VVVVVVVVVVVVV:------------~~~~~~~~~~~~::+::::::::::: ---------------------------------------------~:+*xYxYYVVVY$##%8#$VYYYYYx=~~:+xx*+:-. .-~:~-.~- .-~~::++===++*$%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@V~~-------------------------------------------------=VVVVVVVVVVVVV:------~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::: ~-------------------------------------------~~:+*YYxYYVVVYV$#%%8##$##V: .=*=+:-- .-~~~--. ......----~~~~~--~=V%%@@@@@@@@@@@@@@@@@#:~~------------------------------------------------=VVVVVVVVVVVVV:---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+::::::::::: --------------------------------------------~~::*xxxVYYVVYV$#%88##$$Y=- -:~~--.. .-~~---...................--~=#%@@@@@@@@%@@@@@@@@%=~~------------------------------------------------=VVVVVVVVVVVVV:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+::::::::::: ---------------------------------------------~~:*xxxVYYVVxV$$888#$VYx=:~-.......... .-~~----.. .--~*#%@@@@@@@@@@@@@@@@@x~~~-----------------------------------------------=VVVVVVVVVVVVV:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+::::::::::: ~~-------------------------------------------~~:=*xxVxYVVYV$$888#$Vx=:~.. . .-------.. .--~:*$%@@@@@%@@@%@@@@@@$:~------------------------------------------------=VVVVVVVVVVVVV:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+:::::::::: ~~~-----------------------------------------~~~:=*xxYxYYVYY$$#88$Vx*+~-. .----~---.. ...-~:+*V%@@@@8%@%%@@@@@@%=~---------------------------------------~~~~~~~~-=VVVVVVVVVVVVV+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:++:::::::::: ~~~-----------------------------------------~~~~=**xYxxYVYxV$$8#$Yx=:~-. .--~~~--.. ..--~:=*Y8@@@88%%8@@@@@@%x:~--------------~------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=$VVVVVVVVVVVV+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::~::++:::::::::: ~~~-----------------------------------------~~~:**xxYxxYVVxYVV##VY*=:-.. .--~~~~~-. ....-~~+=x$%@@%#8@8@@@%@@@$+~~~----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~=$VVVVVV$V$VVV+~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::++:::::::::: ~~~------------------------------------------~~~=*xxxxxYYVxxVV$#Vx*=~-. ..-~~::~.. ....-~~:+*V%@%%8$%8%@@%@@@8*~--...............................-----------~~~=$VVVV$$$$$$$V+~::~~~::::::::::::::::::::+++::::::::: ~~~~-----------------------------------------~~~=*xxxxxYYVxxYVV$Vx*=:-. ..-~~::~-. ...--~~:+*V%@%%8V888%@@@@@%x~...... .... ..........+VVVVV$$$$$$$V+::::::::::::::::::::::::::+=+::::::::: ~~~~~~~--------------------------------------~~~=*xxxxxxYVxxxVV#Vx**+~. .-~~~::~. ....--~::=xV8@@%8V#88%@@@@@@V~- .. ........+VVVVVVV$$$$$V+::::::::::::::::::::::::::+=++++:::::: ~~~~~~~-------------------------------------~~-~=**xYxxxYYxxxYV#$x**=~-. ..-~~~::-. ....-~~:+=xV8@@88#V888%@@@@@8:- :YYYYYYxYVV$$$+::::::::::::::::::::::::::+=++++:::::: ~~~~~~--------------------------------------~~-~==*xxxxxxVYxxxV$8$x**:-. .-----~~.. ....--~~:+=x$8@@###V888%@@@@@%*~-.. ........ :YYYYY+:=+VVVV+::::::::::::::::::::::::::+=+++++:::+: ~~~~~~--------------------------------------~~-~+=*xxYxxxYY*xxY$8%Vx*=:-. ..~~----... ........--~::+=x$%@@#V#V#%8%@@@@@@$~-.. ...... :YYYYY=+:=YYVV:::::::::::::::::::::::::::+==+++++++++ ~~~~~---------------------------------------~~~~==*xYYxxxYY*xxx$8%%$x*+~. ..--~-.... ...--....--~~:+=*Y$%@@#Y#$$88%@@@@@@8=-... ....... :YYYYY++++YYYY~.~~:::::++::::::::::::::+++*=+++++++++ ~~~~~~--------------------------------------~~~~=+*xYYYxYYYxxxxV8%%%$x=+~. ..............--------~::+=xY8@%%#Y$#V88%@@@@@@%V+.... ...... :YYYYY=:+=YYYY~...-:++++++++++++++++++++++*=+++++++++ ~~~~-~---------------------------------------~~:++*xxYYxYYVxxYxY#%%%%$x=:~. ............-------~~:++=x$%@%%8VV#V8%%@@@@@@@8*~-... ....... :YYYYY++++YYYY- ....-~:+++++++++++++++++++**+++++++++ ~~~~~~----------------------------------------~:++*YYYYYYYVYxYYY#%%%%%#x=:~. ........---------.--~::+=*V%@@888YV#V#%%@@@@@@@%$+~-.... .......... :YYYY=+++*YYYY- ..-:+++++++++++++++++x*+++++++++ ~~~~~~~--------------------------------------~~:++*YYYVYxYVYxYxx$8%@%%%$Y=:~. .---~~~~~~::+~-----.--~:++*V%@@@#8#YV$$#8%@@%@@@@@%x~--. . .............. ...... :YYYYY+**+YYYY- ..-~::+++++++++++++**+++++++++ ~~~~~~~--------------------------------------~~:+:*YYxVVYYVVxYxxV8%@%%%%#V*:~. ....--~~~~~~::++=*+~~-------~::+=Y#%@@@##8YY$$$88@@%@@@@@@8*---.... .. .......................... :YYYYY*==*YYYY- ........---~:+++++++++*x=++++++++ ~~~~~~~~~-----------------------------------~~~:++=xYxYVYYVVxxYYY#%@%%@@%8$*+~. ..-------~~~~----~::++:~~~---~~~~::+=xV$8@@@##8YYV#$88@@%%@@@@@@#+-.-..... ......--.....-----......+VYYYYx**xYYYY- . .........--:+++++++*x=++++++++ ~~~~~~~~~-----------------------------------~~~::+=xYxYVYYYVxxYYY#%%%@@@@@%#Y+~. ..............--~~~~~------~~~:::+=xYV$#%@@##8YYV#V#8@@%%@@@@@@8Y~---..... ......--------------.+VYYYY:++:xYYY- ..........-~:++++*x==+++++++ ~~~~~~~~~-~--------------------------------~~~~:++=xVYYYYYYYxxYYY#%8%%@@@@@@8$*:-. .........-----.-------~~:::+=**xYV$8@@##8YYY$V$8@@%%%@@@@@%8=~~--..... .. ........-----~~~~~~--+VVVVV=+:+xYYY- .........----~:++*x=++++++++ ~~~~~~~~~~~~-------------------------------~~~~:::=xYYYYYYYYYYYYY$@%%%@@@@@%%%8$*:-. .......---~~::++==*xxV$#8%#$#VYYVV$8@@@%%@@@@@@@$+~~~-....... . ..... . .........+VVVVV*=++YYYY- ............-----:+=x=++++++++ ~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------~~~~:::=xYYYYYYYYYYVVV$@%%%@@@@%%%%%%%#x:-. ......--~~::::++==*xYV$$##$$VYYVV$#%@%%%%@@@@@@%Y+:~~---....... ........... :YYYYYxxxYYYYY~...........................----~~~~:++ ~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------~~~~~~~:+:*YYYYVYYVYYYVYV$%%%%@@@@%%%%%%%8$*==+- .....--~~:::::++=*xYYYV$$$$VYY$V$#%@%%%%%@%@@@%8Y=::~~~--.................. :YYYYYYYYYYYYY- ........... ... .. ........ .....- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------~~~~~~~~~::+=xYYYVVYVVYYYVYVV%%%%%@@%@@%%88VxY*=xVx=~. ....--~~~~~~~::+=**xxYYVVV$VYY$V$$%%%%%%%%%%%%%%8$VVY*=++:::++=++===+:---..... :YYYYYYYYYYYYY- .... ............ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::+*xxYYYYYYV$VYYVVV$%%%%%%%@%8#YVVx*xx**YYx*=:. ....--------~~~:++=**xxxxxxYVVV$V$#8%%8#####$$$$$##88%%888#$$VYx*=+:~~--------.......... :YYYYYYYYYYYYY- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~::::::~:~~~~~:+*x*xYYYYVYYVVYYVVV#%%%%%%%%#$Y******x**xxx*==+:-. ....------------~~:++=**xx***xxVV#$$8#8###$VV$$$VV$$$##8%%%%%%8$*==:~---...................+VYYYYYYYYYYYY- :~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::+++===:+====+++:::::+=**xYYYYYVYYVVVYVVV#%%%%%%88$$*===+====**x**==++::~--.......---------....---~~::+==********x$##$#888#$##$$####88##$V8%%%88888V+--......................+VVVVVVYYYYYYY- ::::~:::~~~:~:::::++=======+++:::::~~~~~~~~:+==**xVVYYVVYVVVVYVVV8%%%%888#$Y=====+==*******==+:::~~-------------........---~~:++========**Y#8##888888%8888####$VYYY$88888888V~. . +VYYVVVVVYYYYY- :::::::::::::::++++++::~~~~~--------------~~~:++==xYVYVVYVV$YY$$V8%%%%888#$x=====+=*==*****==++:::~~~----------..........--~~:++++========*V88#88#88%%%8888#$$$$$$$VV#888###8V~ :VYYYYYVVVVVYY- :::::::::::::~~~~~~~~~~~~-.... .....-----~~~:++=*xYYVVYVV$YY$$$%%88%8###V***===**==******===++:::~~~-----------........--~~:+::++=======*x$88#8##88888888##$VVVY*=Y#VY###$##V~ :YYYYYYYVVVVVY~.. . . .......... ::::~~~~~~~~~~~~~~~-~~-. ....------~~:++=*xYYVVYV$VYV#$#%%8888#$$VYYxx**************==++::::~~~~-----------.....--~~::::::++++++++=*Y#888###$VVVVVYxx**xYV$$x=:=Y$#$$#V~ :YYYYYYYYYYVVV:--...... ..... .............. ::::~~~~~~~~~~~~~~~-.. ..----~~~:==**xYYVVYV$$YV$V#%888#8#VVVVVYYYYxxxx********===+++:::::~~~------------------~~~~~~~~~~~~~~~~+x$#######$$VVYYYVVVVV*=+:~--~=Y$$$Y- :YYYYYYYYYYYVY~.----.... .......... +::::~~~~~~~~~~---. ..---~~~+=***xYVVVVV$VYV$$8%888###Yxxxx*xx******====+++++:::::~~~~~~~~----------------------.......-----~+x$#####8######$Vx==+~~~~-----:*V#Y- :YYYYYYYYYYYYY~..----..... .... +::::::~~~------. .---~~:+***xY$V$VV$$VV$$$8888##$VYx***=*=======+++:::::~~~~~~~----------.................................-:*Y$$V$$$$$$$Vx*+:~----~-.----~x$Y. :YYYYYYYYYYYYY~...-----... . :::~~~~-------. ...-~~:+x**YV$V$V$$$VV$$#8888#$VYYx**=====+++++++::::~~~~--------.-................................. .... .-~:+=*****=+~-. ..---...---:xY. :YYYYYYYYYYYYY- ....-----.... ::~~---------. ..-~::+**xY$$VVV$$VVV$$#8888#$VYY**====+++++++:::::~~~-----................................. ..... ..---....---+= :YYYYYYYYYYYYY- .....----.... ~-~--------. .-~~:+**YV$VVVV$$VVV$#8##8#$VVYY*====++++++:::::::~~~----................................. ..----...-~--- :YYYYYYYYYYYYY- ....-----........ -----~:--~- .---~~+*xV$$VVVV$VVV$###88##$VVYYx*=++++++++::::::~~~~----.......... ..-----..-~-... :YYYYYYYYYYYYY- ...---~-......... -~~~~~~::~ ...--~=*Y$$$VVV$$VVV$###88#$VVYYYx*=++++++::::::::~~~~-----......... ..-----..-~~-... :YYYYYYYYYYYYY- ....----.......... .. :+:~::::- .....-~+xY$$$VVV$$VV$$###8#$VVYYxY*=++++:::::::::::~~~~-----......... ...-.----..~~--.--. :YYYYYYYYYYYYY- ....----..................... :~~:~--- ..-~*YV$$VYVV$VYV$#8####$VVYYxx*=+::::::::::::~~~~~~------........ ..--..----.-~~----. :YYYYYYYYYYYYY- ...------.................. ~~~:+++. ..-+YY$$$YYY$$YVV$$#$###VYYYxxx==+::~~:::~~~~~~~~~~~------........ ...-...--~---~:~---. :YYYYYYYYYYYYY- ....--~~~~--.............. =**=++- ..~*YY$$VYYV$VYYV#8####$VVYYx**=++:~~--~~~~~~~~~~---------....... ..--....-----~:~~-~- :YYYYYYYYYYYYY- ...---~~~~~---.......... **=::~ .-+*xVVVYYYVVYYY$##8##$VYYYxx==+:::~~-..-~~~~~------------......... ...-.....---~--~:~::. :YYYYYYYYYYYYY- ....---~~~~~~~~~~------ *==+:. .:==Y$VVYYVVVYYV$##8#$$YYYx*=++:::~~~-...-~~~-----------............ ...-......---~--~+:+-. :YYYYYYYYYYYYY- ....--~~~~~::~~~~~~~~ *==+- .~++=$VVVYY$VYYYV##8##$YYYxx=+:+~~~~~~--.. .-~~------................ ..-........-----~++:-. :YYYYYYYYYYYYY- ...---~~~:~~~~~~~~~ =+:- .++:Y$VVVYY$VYYY$#88#$YYxxx=++::~~---~---.. .-~~----.................... ..-.........---~-:+=:-. :YYYYYYYYYYYYY- ....--~~~:~~:~~~~ ::: .~+~=VVVYVxV$YVYY##8#$VYxx*=+::~:-----~-~--.. .-~----...................... ..-..........-----~=*:~.+YYYYYYYYYYYYY- ...---~~::::::~ ~~. -~~:xYVYVYYVVVYY$88#$YYxx*=+~~~-~--.-.--~---.. .-----......................... ..-..........------~*x+~+VYYYYYYYYYYYY- ...---~~::::: +- .--~=YVVYVxYVYVYY#88#VYYx*=+:----~.-...-.~---.-. .-----.......................... ...-..........-------~*x+*VYYYYYYYYYYYY- ...---~::+:
34.204.0.181@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"