font size: 12px ( --- / +++ )


 
184.72.212.254@honeybii.com ~
  $ cat IMG_20171022_182911_812.jpg.txt

~~~~~~~~~~------......--.. .- .++- ~ -==: -~~~~-. .. .~xV*~. ~+~-. .----.........-.-----------------------------:VVVVVVVVVY~----------~~~~~~~:::::::~~~: ~~~~~-~~~~------......-. .- .. ..- .~. ------.. .. .--~=YVY:. .-=+~. .---.........-..----------------------------:VVVVVVVVVY~----------~~~~~~~:::::::~~~~ ~~~~---------------..... .. -+-. .---~~~-... .---+*YV~ . . -~=::~ ..-.....--..-----.-------------------------:VVVVVVVVVY~----------~~~~~~~:::::::~~~~ ~~~----------------..---. .. .. :*=:- .-----.--....-~:=xVx=:.... .~--=+-. . .......-.----------.--------------------:VVVVVVVVVY~-----------~~~~~~::::::~~~~~ ~~~-~-----------------~::~. .. .=x*~. .....--...--~+*YV#+ .~.~-~=:~:--.. .-.-.----...----------------------------:VVVVVVVVVY~-----------~~~~~~::::::~~~~~ ~~~--------------------~~~. . -+*x~ ....-~~+*xY$V+.=+-xYxYx++---. ...-.----...----------------------------:VVVVVVVVVY~------------~~~~~:::::::~~~~ ~~~----------------------. .. -. ..-~:+=*xxxYV$#YY%Y=#@@%%%$xx+~--------.-------.-----------------------:VVVVVVVVVY~-----------~~~~~~:::::::~~:: ~-------------------------. .- .--~::++++++==*YV##8%@8%@@@@@@@@%Y~---.-----------------------------------:VVVVVVVVVY~-----------~~~~~~:::::::~~:: --------------------------. .. -x=~.... .-~:~~~---.--:+=xV###%@%%%@@@@@@@@8+---------------------------------------:VVVVVVVVVY~------------~~~~~~::::::~~~: ---------------------------. .. -+=***#8x+:~~-----... .---.....-~=*xxxYV888%@@%%@@@@@@@@@Y~--------.-----------------------------:VVVVVVVVVY~-----------~~~~~~~::::::~~~~ ----------------------------. .. ...~+==xVYY888V=-........... .---....-~+xVYYxYYV#8%%@@@%@@@@@@@@@8:---------.----------------------------:VVVVVVVVVY~----------~~~~~~~~::::::~~~~ -------------------------------. -.-*xxYYVYV#8$Y*:-.-..----.. -~~-.......+x===*xYV#%@@@@@@@@@@@@@@@*~-------------------------------------:VVVVVVVVVY~--------~~~~~~~~~~:::::::~~~ ----------------------------------~:*xxYVVYV#88VYx*===++===:~-. -~:~.-- -::+++*x*x$%@@%@@@@@@@@@@@$~~------------------------------------:VVVVVVVVVY~--------~~~~~~~~~~:::::::::: ---------------------------------~~+*YxYVVVV$8%8$$$$*~. .:x=+~. .~~~-.. ..--~~:::~~+Y%@%@@@@@@@@@@@8+~------------------------------------:VVVVVVVVVY~----~~~~~~~~~~~~~~:::::::::: ---------------------------------~~+*xxYYVYV$8%8##$x~ ~:~-.. -~~--..............--:V%@@@@@@@@@@@@%*~~-----------------------------------:VVVVVVVVVY~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+:::::::: ---------------------------------~~:*xxYYVVY$#88#VY=:-........ .-~---.. .-~+$%@@@@@@@@@@@@V~~-----------------------------------:VVVVVVVVVY~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+:::::::: ~~-------------------------------~~:**xYxVVY$$88$Y*+~. ------. ..-:=V%@@@%@%%@@@@8+~------------------------------~~~~-+VVVVVVVVVY:~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+:::::::: ~~-------------------------------~~:**xxxYVxV$##Vx=:-. .--~~-.. ..-~:=Y8@@8%%%@@@@%*~~----------~-------~~~~~~~~~~~~~~~~+VVVVVVVVVY:~~~~~~~~~~~~~~:::::++::::::: ~~-------------------------------~~:*xxxxYVYYV$#Yx=~. .-~~~-. ..-~~+*$@%%#%8@@%@@$:~----.-..---------.--------~~~~~~~~+VVVVVV$$$V:~~~~~~~~~~:~:::::::++::::::: ~~~------------------------------~~:=xxxxxYYxVV$Y*=~. .-~::-. ..-~~+*$%%%$88%@@@@#+....... . ... .........-:VVVV$$$$$V::::::::::::::::::::++::::::: ~~~~~----------------------------~~~=*xxxxYYxYV$Y**:- .~~~:-. ...-~:+*$%@%#$88@@@@%=- . .....~YVVVVV$$$V+:::::::::::::::::::++++::::: ~~~~~----------------------------~-:=*xxxxYYxxY#$x*+-. .---:~. ..--~:+x$%@#8$88%@@@@Y-. .... ~YYYY**xV$V+:::::::::::::::::::+=+++:::: ~~~~~----------------------------~-~=*xxxxYYxxY$8$x*:- .-~---.. ......-~~+=x$%@$#$#8%@@@@#:-.. ..... ~YYYY+:=VVY::::::::::::::::::::==+++++++ ~~~~-----------------------------~~~+=xYxxYYxxx$%%$x=~. .---... ..--..--~:+=x#@@$V$$8%@@@@%x-.. ..... -YYYY++=YYx--~::::++:::::::::++=*+++++++ ~~~~-----------------------------~~:+=xxYxYYxxxV8%%#x+~. ..........-----~~:+*V%@%#V#$8%@@@@@#+... .... -YYYY++=YYx...-~:++++++++++++++=*+++++++ ~~~~~-----------------------------~:+=xYYYYVYxYY8%%%#x+~. ......---.---.-~:+=x8@%8#Y$$8%@@@@@%Y~-.. ....... ~YYY*++*YYx. ..-:++++++++++++=*=++++++ ~~~~~----------------------------~~:+=YYYYYYYYYx#%%%%#Y+~. ...--~~~~:++~------~:+*#@@%##Y$$8%@%@@@@8=--.. .......... ...... ~YYYx+*=YYx. ..-~:::+++++++=x=++++++ ~~~~~~---------------------------~~:+=YYYVYYVxYx$8@%%%8V=~. ..----~~~~~~:+=+:~--~~~~:+*V8@@%##YV$#8@@%@@@@$:..... ...........-.......~YYYY**xYYx. . ......-~:+++++=x=++++++ ~~~~~~---------------------------~~:++xYYVYYVxYYV8%%@@@%$*~. ......---..--~:~~----~~::+*xV#%@%##YV$$8@@%@@@@%Y~--... .....----------.~YYYY+++YYx. .......-~:++=x*++++++ ~~~~~~~~~-----------------------~~~:++xYYYYYYxYYV%%%@@@@%8Y+-. ............----~::+=*xY$8%8##YY$V8@@%%@@@@8=~--.... . ......----~~~--:VVVY=++YYx. .......---~++x*++++++ ~~~~~~~~~-----------------------~~~::+xYYYYYYYYVV%%%%@@@%%%8V=~. .....--~::++==*xV$#8$$YYVV#@@%%@@@@@#+~~--..... . .... ~YYYY***YYx...................-~::::::++ ~~~~~~~~~~~~------------------~~~~~:+=YYYYYVYYYVV8%%%@@%%%%%8$*=+- ....--~::::+=*xYYV$$$VYV$#%%%%%@@@@%V=::~--........-.... -YYYYYYYYYx. .........................-- ~~~~~~~~~~~~~~~~--------~~~~~~~~~~:+=*YYYYYVVYYVV8%%%%@%%8##Yx**Yx+~ ...----~~~::+=*xxYYVVVY$$#%%%%%%88888#$$Yx**==*===++~---..... -YYYYYYYYYx. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::~~~~~::=xxYYYVYVVYYVV8%%%%%8#Yxx**x*xxx*+~. ...--------~:+=**xxxxYYV$V#888#$$$$V$$##8%%%%8$x=+:~----...........~YYYYYYYYYx. :~~~~~~~~~~~~~:::::+++=++==++:::~:=**YYYYVYVVYVV$%%%%%8#V*=====**x**=+:~--......------...---~:+=******xV#$#88###$$#####$$#%%%88#x~-................~YVVVYYYYYx. :::::::::::::+++++++:::~~~~~~~~~~++=*xVYVVYVVYVV$%%%888$Y===++=*****=++::~~--------.......--~:++======*x#8#8888%%88###$VYV$88888#x. ~YYVVVVVYYx. ::::::::::::::~~~~~--......-----~~:++*xYVVYVVYV$#%888##$x*===*==****==++:~~~--------.......-~:+:++=====*V8888#888888#$$VVYx$$$####*. ~YYYYYVVVVx. ..... :::~~~~~~~~~~~-~-.. ...----~~+=*xYVVYVVY$$8%888#$VYxx**********==++::~~~~--------...--~~::::++++++=x#88###$$$VYxxxYYVY=+xV$$#*. -YYYYYYYYVY--.... ... .......... :::~~~~~~~~~~~. ..--~~:==*xYVVV$VY$$8%888#VYYYxYxxx*****===++::::~~~~-----------------------~~=Y######$$VVVVYx=:~~-~+xV$* -YYYYYYYYVx----.... ...... :::::~~-----. .--~~:=**YV$VV$VV$$888##$Yx****=====+++::::~~~~~~~-----.......-...............-+Y$$$$#$$$Vx=+~-------~*$* -YYYYYYYYYx-..---... .. ::~~~~----. ..-~:+**xV$$V$$VV$#888#VYx**===++++++::~~~~-------......................... .. .~:+=***=+~-. ..--...-:*= -YYYYYYYYYx....----... :~~------. .-~::**Y$VVV$VV$$#88#$VYx*===+++++::::~~----......................... ..--...--:- -YYYYYYYYYx. ...----.. . ----~---. .--~:*xV$VVV$VV$##88#$VYx*=++++++:::::~~---.......... . ..---..---. -YYYYYYYYYx. ..----....... ~~~~::~. ..-~+*Y$$VV$$VV$##8#$VYYx*=++++::::::~~~~---....... ..----.-~-.. -YYYYYYYYYx ...---....... . .. :::~~~. ....-:YV$VVV$VV$#8##$VYYxx*++:::::::::~~~----....... .....----~~---. -YYYYYYYYYx ..----............... ~~:::- ..-*VV$VYV$YV$####$YYYx*=+:~::::~~~~~~~----....... ..-..----~~~--. -YYYYYYYYYx ...---~--........... ===+: .:xV$VYY$VYV####$VYYx*=++:~--~~~~~~~-------..... .--...---~~~~~. -YYYYYYYYYx ...--~~~~----..... *=+:. .~=xVVVYVVYYV###$$YYx*=+:::~-.-~~~~--------........ ..-....----~::~. -YYYYYYYYYx ..--~~~~~~~~~~~~ *==- -++YVVVY$VYY$###$VYx*=+::~~~--..-~~-----........... ..-.....----~++-. -YYYYYYYYYx ...--~~~:~~~~~~ ++- .::=VVVYYVYYV#8#$YYx*=::~~--~--.. .-----............... ..-......----~++-.~YYYYYYYYYx ...--~~~::~~~ ~~ -::xVVVYVVYY$#8$Vxx*+:~~~--.--~-.. .-----................ ..-.......----~==~:YYYYYYYYYx ...--~~:::~ :. .--=YVYYYVYYY#8#VYx*=:-----..--~--.. .----................... ..-.......-----~*=+VYYYYYYYYx ...--~:::
184.72.212.254@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"