font size: 12px ( --- / +++ )


 
18.204.227.117@honeybii.com ~
  $ cat IMG_20171022_182911_812.jpg.txt

~~~~~~~~----.....--. .- ~:...-=:. --~~. . .+Yx:. ~:~. .---.........-----------------------=VVVVVVV*---------~~~~~:::::~~~: ~~~~--~~-----...... . --... .. ----~-. . .--:*Vx- .:*~- ..-.........-----------------------=VVVVVVV*---------~~~~~:::::~~~~ ~~~------------..--. .. . ++~. .--~---....-~=YY:~... .--:+. ......-.---...--.----------------=VVVVVVV*---------~~~~~:::::~~~~ ~~----------------~~- .. .=x+. .....--..-~:*Y$x..---:+::-.. .-...--...-----.----------------=VVVVVVV*----------~~~~::~::~~~~ ~~----------------~~-. .+*: ...--~:*xV$=-*:=xYY==--....-----...----------------------=VVVVVVV*----------~~~~:::::~~~~ ~~------------------. .. . .--~:+=**xYV#V##Y8@@%%$$x+--------------------------------=VVVVVVV*---------~~~~~::::::~~: ---------------------. -:- .~~:::~~~~:+*V$#8@%%@@@@@@@$~-------------------------------=VVVVVVV*----------~~~~~:::::~~: ---------------------. . -:+++VV+~~---... .~--...-~==*xY#88%@%%@@@@@@%=-------..----------------------=VVVVVVV*---------~~~~~~:::::~~~ ----------------------.... ..~==xVY#8#x~......... .--....~+xYYxYV$8%%@@%@@@@@@@V~------------------------------=VVVVVVV*---------~~~~~~:::::~~~ -------------------------.--~*xYYVY#8$x+~---~~~-.. -~~... .==+=*YY$%@@%@@@@@@@@8:------------------------------=VVVVVVV*-------~~~~~~~~:::::~~~ ---------------------------~+xxYVVY$88$VYY*:~:*=:- -~~--. -~::+=++Y%@%@@@@@@@@@*~-----------------------------=VVVVVVV*----~~~~~~~~~~~:::::::: --------------------------~~+xxYYVY$888#$x- .::~- .-~-........-----~Y%@@@@@@@@@@V~~----------------------------=VVVVVVVx~~~~~~~~~~~~~~~:::::::: ---------------------------~:*xYYVY$#8#$Y=~...... ----.. .-:V%@@@@@@@@@8:~----------------------------=VVVVVVVx~~~~~~~~~~~~~~~:+:::::: ~~-------------------------~:*xYxVYV$8#Y*:- .----.. .-~+Y8@@%%%@@@%*~-----------------------~~~~~=VVVVVVVx~~~~~~~~~~~~~~~:+:::::: ~~-------------------------~:*xxxYYYV#$x=~. .-~~-. ..-:=Y%@88%%@@@V:~------------------~~~~~~~~~*VVVVVV$x~~~~~~~~~~~:::::+:::::: ~~-------------------------~:*xxxYYxV$Vx=~. .-~~-. ..-~+x8%8#8%@@@8+-.......................----=VVVVV$$x::::::::::::::::++::::: ~~~~-----------------------~:=xxxxYxYV$x=~. -~~:- ..--:+x8@8$88%@@%=. ....+VVVVV$$x::::::::::::::::++::::: ~~~~----------------------~~:=*xxxYxxV#Y*+- ---~-. ..-~:=Y8%###8%@@@Y-. ... :YYY=*YVx:::::::::::::::+=+++::: ~~~-----------------------~~~=*xxxYxxY#8Y=:. .-~-.. .....-~:=Y8@$$$8%@@@#:.. ..... :YYx++YV*~::::::::::::::+=++++++ ~~~-----------------------~~:+*xYxYxxx#%8Y=~ .........----~:+*$%%$$$8%@@@%x-. .... :YYx++xY=..~::+++++++++++==+++++ ~~~------------------------~:+*YYYYYxx$%%8Y=~ .....--.--.-~:=Y8@8$V$8%@@@@#+-. ..... :YY*++xY= .-::+++++++++*=+++++ ~~~~-----------------------~:+*YYYYVYxV8%%8V=~. ..--~~~:++~----~:+*#@%#$Y$#%@%@@@Y~-.. ......... ....... :YYx==xY= .-~~::+++++**+++++ ~~~~~----------------------~:+*YYYYVxYY8%%%%$*~. ..---~~--~:++:~--~~:+*V8@%#$Y$$8@%@@@%*-.... .......---....+YYY==YY= .....-~:+++**+++++ ~~~~~~--------------------~~:+*YYYYYxYY#%%@@%8Y:. ......-------~~:+=xY$%%#$YV$8@%%@@@#+--... ....----~---+VVY+:*Y= ......-~:+=x=++++ ~~~~~~~-------------------~~::*YYYYYYYY#%%@@%%%#Y:. ....--~::+=*xV#8$$YVV8@%%@@@@V:~-..... ... ....+VVY*=YY=.... .........-~:+:::++ ~~~~~~~~~~--------------~~~~:+xYYYYYYYV#%%%@%%%%8V=+~ ...-~~:::+=xYV$$$YVV#%%%%%@@%Y=:~~-..-----... :YYYYYYY= ...... ............-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+*xYYYVVYYV#%%%%%8$$xx*xx=~. ..----~~::=*xxYYVVV$#%%888######$VVYx*=++:---....... :YYYYYYY= ~~~~~~~~~~~~~~::::::++:::~~+*xYYYYYVYVV8%%%%#V**=***x*=+~.. ...-------~:+=****xY$$#8##$$$$$###8%%8#Y+~-............+VYYYYYY= ::~::~~::::+++++++:::::~~~:==*YYVVYVYVV8%%88$x==+==***==+:~~-------.....--~:+=====*$8#888888###$VV#8888Y- +VYVVYYY= :::::::::::~~~~--.....----~:+=xYVVVVYV$8888#$*=====***==+::~~------......-~::++====x#88#88888#$VVYY$$###Y- +YYYYVVV*. .. . ::~~~~~~~~~--. ..---~~+=*YVYVVY$$%888$VYxxx*******=++::~~~------..--~~~::::::+=V####$$VYYxYYY=:=xV$x. :YYYYYYV*--... . ........ :::~~~~~~-- .--~:=*xYVVVVV$#88##Vxxxx****==+++:::~~~~---------------------~*V####$$$Vx=:~~--~=Vx. :YYYYYYV*.---.. .. ::~~~---. ..-~:**YV$V$VV$888$VY*====++++::~~~--------.....................-:=*xxx*=~-..---..~*= :YYYYYYY=...--... ~~-----. .-~:*xV$VV$V$#88#$Vx*==++++:::~~---.................... .. ..-...-:~ :YYYYYYY= ..---.. . ---~~~. .-~:*Y$VV$$V$####VYY*=++++::::~~---...... ..--..--. :YYYYYYY= ..---..... ~:~~~- ..-:xV$VV$VV####VVYx*+++::::::~~~--...... ..-----~-.. :YYYYYYY= ..---............. ~~:~- ..+YV$YVVV$###$VYxx=+::::::~~~~----.... .-.----~~-- :YYYYYYY= ..-----......... ==+: .~*V$VYVYY$###VYYx*+:~-~~~~~~------..... .....---~~~- :YYYYYYY= ...-~~~----.... *=:. .+*VVYVVYV###$YYx=+::~-.-~~~------....... ..-...---~::- :YYYYYYY= ..--~~~~~~~~~ =+- ~+xVVYVYYV##$VYx=+:~~~~-..-~---........... ......---~++- :YYYYYYY= ..--~~~~~~~ :~ -:+VVYYVYY$8$Vxx=:~~------. .----............ .-.....---~++-+YYYYYYY= ..--~:::~ ~ -~*VYYYYYV8#VYx=:----..----. .---................ ..-......---~===YYYYYYY= ..-~~::
18.204.227.117@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"