font size: 12px ( --- / +++ )


 
184.72.212.254@honeybii.com ~
  $ cat IMG_20171022_183010_698.jpg.txt

..-:+~--..-~~. ..-. -:-..... . .:+~~~-:Y$$$$$V*+~. .+x$88#Y=YY+..~+::+:~.-~::~-~=YYx*=*:=*:..:+-~.-~-~:==*===~:+ ...-~~::~:~. .-~~~~~--~:~--~~~-...~- ..-- .~--..-~x$##$$Y=:-.. .=x$88V=+V$x--~-~+:---~:-~--:*xxYx=**+~--:~~--+=:-:=+~:+:~+= .. .. .--:==***YYVYYxx**xx*++~.-. . ----. ~~-~--~x#8##$Y*=+:~-- :*x$88V=*##x~----~.. .---~+xxxxVx+:~~~..~- .~+=+:+::- ~:~+: . .~~..-:*xYVVVVVV$$VYxxYxxx==:~-. -~-.--. ..-.-=#888#Vx**==:--. .+=*$88#VV#8x~-----~~~~~-.-+=**=:~--.--~--~:==+:~..---~+xxY . ..-.-+xYVVVVVYV$$VVVYYVVYYxxx+-... .-::+-. .:*=#%%88#VY**==+~~-. .+**Y$8%%#$#8*~---.-~:+==:~~+=+~~:~~-~:::=+=*=+:+:+**xxYYYx . ~=xV$$$$V$$$VVYYx=+:~~~~+=:.... .:+=++*+~-.~--+*Y8%%%8#Vx***==++++:-. ~+=*xxYxYV#888##V+=+~-.. .--:~::=x*:~:++++***=+==**==xYYYYY*=~ ~*V$$$###$$VYx*+~-. ---~~..~::-~+=*=+=+~:=$%%%8#$xxYVVVYYYYY*=:-.:**=::=x=+*V$$8888*=*~-.. --...=x*~~=**==:-~:---~~=xx***===:~ ... +V$$#####$Vx*=+:~- .~*x::~::=*=+:+*+~~*#%%%8#VY$$VYYY**===Y$x*Y=++::xV*+=YY$8%888$xx+~-..---~.-=*+ =Y*:-. -~~~:+*xxxYYYYYYYx ..---.. -Y$######$Yx=+::~~-. ~xV=*Yx==+*x*=:::*8%%%8##VY*xxYYx*=:~=V:.:++=+-:+~~::=V8%%88$$Vx*:++-.:::-=*+-+*-. .:=x*::*xYxYYVVVVYYYY .--~~~~x######$Vx**===+:~-. ~YV*=:::=+*=-.~~=8@@%%8#Yx*YYYxxx*=+xx~ -~..... --+V8%%88Y=$xx=:-.~:++-+==:+=-- ~xxVY==xV$VYYxx=+==+~ .:V##888#$x**YVVVVVYx=~. .+YY=+:~-.--..:~=%@@%%8VV***=+::::+*Y*=- .-~::~~~~--Y%%%8#+~Y*:-. ---+::~~~.~:-~:*xx$$VYV$#VYVYY=~+*=+ ..~~:=V$#888#$Yx$8#Vx$####8$Y+-.... .+YY+. .-~*%@@%%8VYY*=:~-.-+*xx*=- -+++:~. =%%%8#*:*= ...+*=xY==+~ -+-:*x**YYYxYxx*=++:~..... -~:+*****V#YYV$V*=++V#$VVV#888888#Y::+=**:~.-xYY~ ~8%@%%8$Yx**=++:+=*****=:~---:+==+- ~8%%8#$Y*~ . ~+*:~:-~~- .~...... --:++****xxY$$xYxx*=++:*VxxYY$8###$#8%#$#88#$VxV#$x ~+YVx=:..:8%@%%8#Vx*==++==*=******+~. -:**=~ +%%%8##$V:-. ~=*x+-.. -:++==***x*YYV*==**===+=VYxxY$$VVV$##Yx8888##Vx#88$- -:+VV*::==*8%@%%8$Vx*====*********=:---:*===: -$%%88##$$V=--~:=*Y*==: . ~:++***=+:~::=*==========*YV$VV$$$$Y+~.x###$x:xVx#8*+:--=V*=*=+=8%%%%8#$V**===*xYVVx*=+~- -~-~V%%%88#88#$Vx~-:~~~-+=+ ~ ..-~-::-. ..~~==========+==*xxYY*+:~. :$$Vx=-=###VYY+.-*#$$Y*+*8%%%%%%@%V***===**xx*==~~- ~$%%%%%8%%8#V*==.-~ .~-.. ..~:+=*xxYYYYYx===========**==+=****=:::xVVYYxY#V=++- =YV8888$*Y8%%%%%%%@%#Y**====***==+:~. ~V%%%%%%##x:-.~:- .-::::+**=- *xY$##88888###Y===========*==++==**xxYYxxxxYx=x*~. ~Y$Y#%%%8$$8%%%%%@@%%@%8$Yx**====+- :$8%%%@%VY*=:..:~.-+=+:~-.---~~~. YV8%8%%%8#$VYY*===========***xxxxxxYYx=:*YxY+~+-..:+*YV#$V$$##8#8%%%%@@%%%%@@%88$Yxx*==:-....~Y##8%@%8x::+*+--~=**+~:+++:~-..... #8888%8$Yx*xx**==******========*xYYYxYx*+=x+ . :xYYYV$Y*==+**8%%%%@@@%%%%@@%8%#VVYxxxYYYYV$$$8%%8=~=+:~:+:*Yx=+=*=:~---~~~--.. 88%%8Vx****xx*===********==+++=*xxxx*=====~ +xxx*xx=++:. ~8%%%%%@@@%@@%@%#%@8$$$$%%###$VV#%%%Y+xVV*~:+YV===YV*~-:=*:- ....... 8%8V*===*****===******x****=+::++::::=xYx- ~*xxx*x=++++~.+8%%%%%%@@@@%%%%8%@%$VY$8#YxYV#8%%8VxVxxxYx*$V==*VV*+~*Y=---~::~-.. . 8$*++====****====***==*xxxxx**===+++*+:x$x~ -*xxYxxx*=+++~~Y%%%%%%%%#%@%8%%8%%%8$V$$$$YY$%%%8$Yxx*xx=x$V==xV$**xVV***=:-. ...... x+++=====****=======+++xxYYYYVVVVVVY* -$8V*~~--=xx*xxx*=++:~~:#%%%%%%%8$%@@%8888%%88#$$V##8%8$$#V$$$$#V*VV==*Y#Y*Y#Y*Y$*=+::+++~----....... +++========*==++=======*xxxYYVVVYYx*=::x8888$*+:++:::~~---- .+8%%%%%%8%%@@@%%888%%88#8##%%8#VV$$xxxxxYY$V****$8Y*Yx*xV*==xVVx+:~:+==+:::~-.... ++============+====++==*xxYYY*+~~=****V8%%%%88$Yxx**=:- x%%%%@@%%%@@@%8###$#888%%%%%8#$VVVVVVY**YYx****$#8$x**x$x=*V8V*++=xx*=+:~------.... ++================+:~:=xxxx=:--:+*xY$8%%%%%%%%88$YY*+:~-- V%%%%@@%%%@@%8888###88888$VYYYxxxxYYYVV$#Y=*=*$#V#8YxxV$*x$$x==xVVx=++++++::~~-...... ++====*===========+::+=**=+-.-~:x#8%%%%%%%%%%%%%8#$=:- ~*+ :8%%%%@@%%%@%%#$$$$VVVVV#Y**xYVV$$x*xxVYYYxxY$#$Yx#%VxYVYx$Y***Y#Y**=====+:~~---... ++================:~:+===:-.-:*#%%%%%%%%%%%%%%%%%%8$*.-=x~ .*%%%%@@@%%%%%8###########$V$$VVYY$$$$$*=*xV#$Yx***V%$YYVY$V***Y#Y*****==+++::~~--.. +++=========****=+:~~+=+~--~x#%@%%%%%%%%%%%%88%%%%%%8Yx=. -x%%%%@@@%%%88#$VVVVYYVVYxYYYxxxxYx**xxxYV$V*==***xV8#VYYY$8Yxx#Y***xx====++++::~--.... +:~:+:::+:~~~:+==+:~~+=+~-:x#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8+ -x%%@%@@%%88%8###$$$$$$$$VV$$$$$$Y**xYV$VVVx==*xY$##$YVVYYx##xx#x**xx*======++++::~~------ +:~~----~--. .-~~~~:+::=Y#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*--~:x%%@%@%%8#88$$VVYYYYYYYVYxxxxYxY$$$$V*==*xxxV$#$Vx**xxVVxxx#Vx#x**Y**========+++++:::~~~~ ===++:--....... ...--:+==$##8%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%@@@@@@%=::+x%@@@@%8##88##$$$VVYYxxxYxxYVVVx*=***=*xYV$$VY******xxV8#YxY$Y$x*xY***=======+==++++::::: *==+==+~-..--~------~:==Y#####8%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@$++**8@@@@%8$##$VVxxYVVVVV$$$$VVVVY**xxYV$$$$$V*=*=*xxY$#####$YxY$#Yxxx****=========+++++:::: x=+:::+=:~~~::::::::+=*x#888###8%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@8x*x=#@@@@%%8#####$VVYYx*****x***Y$$$$VVxxx*==***xY$##$VYYxxxV$YxV#VxxY******========++++++:: #$$$$#8$+~~:::++++++*xY#888888%%88%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@%Yx=-V@@@@%%#YYV$$VVVV$$$$VVVVVVVx*==========*YV$#$Vx******xxY#8VYV$Yx$Y******=========+++++: %%%%%%#=:~~::::::++=xY#888888%%%88%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@%Y=:~V@@@@%#YYx*xYxx**xxYxxxYYYYx**==*xxYVV$$#$Yx**=****xYV$#####$#$Vx$%$Y******========+++++ %%%%%8x:~--~:::::+=*Y#%%%%%%888888###8%%%%%%%%%%@@@@@@@@@%Y*=x#@@@@88$VVVVVVVV$$$VYxxxYVVV$$$$$$VVYx***==+==*YV###$VVYYxxV88##Vx#88$Y*******=====+++++ %%%%%#+:~---~~~~:+=x#%%%%%%%%%%%88#$$$$$#%%%%%%%@@@@@@@@@8VxxYY%@@@%8$**====*****xYV$$VYYx***===+===++=**xY$#$VYx*******xYV8$VVx$##88$Yx*****=======+= %%%%%$+:~~--~~~:+=*V%%%%@@%%%%%88#$$VVYYV#%%%%%%%@@@@@@@%V+-=+~$@@@#V8VxYYYYYYxx*******=========**xYVV$$$$Vx*===***xxYVV$###$$Vx$######$Vx*****======= %%%%%$++:~~~~~~::++V@@@@@%%%%%888#######88%%%%%%%@@@@@@@#+.:=~.x@@@8#$8VxxxxxYYVV$$$VYYYVVVV$$$###$VYYx*==+====*Y$####$$VYxx*Y#VY#########$x****======
184.72.212.254@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"