font size: 12px ( --- / +++ )


 
184.72.212.254@honeybii.com ~
  $ cat IMG_20171022_183003_356 1.jpg.txt

.~~~~~~~:~--------~~:::++===*~.x8#=+~~.-=**x*=****==*888x-.:Y -~~~~~~:~--------~~::++====*+.=%#x++~--=**x*********#%%Y--~x -~~~~~~~:~~~~~~~~~::+++==****-+88Y==~~-+*=**********#%%$~-~x -~~~~~-~:~~~~~~~~:::+===*****-~8%V**:--:***x*xxxx*x*$%%#:--* .-------~~~~~~~::+++===***xxx~-#%$x**~-~xxxYxxxxxxx*V%%8+--* .--...--~~~~::+++=***xxxx*xxY+-V@$YxV=+=xxYYxxxxxxxxY%%%*~-= --..---~:++=*x=+x$##8$xx**YY=~x@#V*YxYYYYYVYxYYYxxxY%%%x~~: -----~=x*=:+*x==Y8888#VY**YYx:*@8$V**==xYYVYYYYYxxxx8%%Y~~~ -~-~~+Yxx=++=Yx*xYYVVVVY*YVVY+=%%V$8888$YYVYYYYYYxxx#%@$:~~ .~~~~:=*YY+:=YYVYYYVVVVV=x$VV=+8@VxYV$$$VVVVYYYYYYYx#@@%#VV .~:::+*YY$V=*xV#Yx**YV$V:=V$$x+#@#xxxxxYVV$VYYYYYYYxV%%@@@@ ~::++*V$$#xYV##V+~-~+xx:=V##Y=V@8YxYxxYVV$$VYYVYYYxYV#88%% . -++==*Y8$$*xY#%8Yxx:~-::=V##Y=Y@%YYYYYYVV$$VVVVVYYYYYV$$## .....:=*+*Y###88%%%%%%8$Y*==*$8#$*x%%Y*xYYY$$$$VVVVVVVYYYYYYVV .....:**:*Y#8#%%%%%%%@%####$$#88#x*8@V:+YxY$$$$VVVVVVVYYYYYYYY .....~=*+=Y#%%%%%%%%@@%888888888#Yx#@$=:x+*V$#$$VVVVVVVYYYYYYY .....-=x**x#%%%%%%%@@@@8888888888Vx$@8V*Y==V$#$$VVVVVVVVYYYYYY
184.72.212.254@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"