font size: 12px ( --- / +++ )


 
184.72.212.254@honeybii.com ~
  $ cat aed05913a353dd24687059dbcbb178cb_1_20000000000004500300_0_450_299_400_370_0015452339.jpg.txt

VVVVVVVVYx****=+:~. ~=YV$xV##$VYYx=*V$Vx+=xx+::+***=~~:+**=+x=~-~++:~-. VVVVVVVVVVVVVVVYx:. .:xV##VV#8####VYYY$$Vx=YVx===**=**==xxYYx*xx++++=++~- VVVVVVVVVVVVVVVY=. -+Y#8%8$#88888###$V$$VYYVVYVx*=++*YYYVVV$VVYYxxx=====+ VVVVVVVVVVVVVVY=~ .-+Y$8%%8##88888888#$$$VV$$$$$V*:~+=YVV$$$$$#$$$VVYxxxx* VVVVVVVVVVVVVY=~. .~+Y###8%88$#88888888#$VVV$$###$*~--:x$VVV$$###8888#$$$VV VVVYVVVVVVYx=+- -~~=Y#%8##888#V$#8888888#$V$$###88V:..-:Y$VVV$###88%%%%88#$ VVVVYYYYYx=~ ......~:=Y$#%%88%888#V$###8#888#$$$###888V+-..:xVVxYV#88%%%%%%%%8 VVVVx=+++~ ....~~+=*V$#88%%%%8#$VYYVVV$$#$VYxYYYxxYVV*:. -+=+~:+**xY$#888#$ VVY*:-. ..---.:+=*xY#88%88%88#Y=:~~~~~::~----~~-.... .~+xYYYV VY=:~-. ...~::~:**xYV#8%%%####V=~-~:+=**xxxYxxxx**=+::-. .-+xYVV$# Y*=:. .-~--~:++=xV$#$#88%%8###VYV$##VYV$$$$$VVV$$VVVYYYY*:- -+*V#888%@@ x*:. ~==--~+=*YV$88888888#8%%%%%888888##$$$##$###$##$$#88$Vx=:+x$8%8#8%@@@@ =~.. -:**~~+==YV$#8888###8%@@@%%%%@@@@@@%%%%%%%888888###88888#VY#%@@%%%%%@@@ +- --~*Y==**x$$$8%%%%#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%8x::x$%@@@@@@@@@ :. -..~=Yx=*xV$#8%%%%8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$+--=V8%@@@@@@@@ .. .- .~:=*:=Y$8%8%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@%%%%%%%%x~ .~*#%8%@@@@@ -. .-..~::+:=xY#%%%@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%88$: ~V##8%@@@ ::-.. .---~====*YV#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%8888###* .*$$#88% ~. ....~~::=x=*Y$##%@@@@@@@@@%%@@@@%%@@@@@@@@@%%%%%8888###$VVV*. :xV$$$ .-.-:+::*x=YV#88%%@@@@@@%%%##8%%%%%%%%%%%%%8888###$$$VVVVY+ :xVY ...--~~+=::*xxYV#88@@@@@@@@8#VYYVV$############$$$$VVYYxxxx=~ .~+ .-~~::~+:~=xx*Y##8%@@@@@@@%Vx+::+*xYYVVYVVVVVVVYYYYxx*=+:~... --. ::+=+:~~~+*=+*V$8%@@@@@@@@8x=:-..--~:+==*****=*=++:~-. .. -~~-...-~+=:- +++=::~-::::=xY#%@@@@@@@@@#x:~. . .-+Y$Vx=+++*8%$*: xx*+:-.-~-:=xY#%%@@@@@@@@@8Y=-. .-~+x#8$VVxx*=*xYYx: :~-. .-~+*xV8%%@@@@@@@@@@%$x:- -:**=+:~+==*+~--~~ .-~:=xV#8%%@@@@@@@@@@@%8V*:. ... .--.. ---~:++=Y$8%%%@@@@@@@@@@@@@%#Y=~. ~:::++*Y#8%%%@@@@@@@@@@@@@@%%$x=-. ::++=x$88%8%%@@@@@@@@@@@@@%%%8Vx+-. ...--.-~::::: :+=xV#8888%@@@@@@@@@@@@@%%%%%8#Y=:-... -:=*xxYYYYVVVVV$$ *xV$#8888%@@@@@@@@@@@@@@%888#88V*+~-.. . ..-:*xVV$$$$$$$$VVVYxxx xV$###8%%@@@@@@@@@@@@@@@%88##8%#Y=:---. .+xYxx*=+::~~~~~~------:+ YV$#8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%@@%$x+~~-.. -:~-.-~:+++:~~~~::+++=*x* V$#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8V*+~-.. -~:+*xxYYYYYYYYYx=: #8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#Y=:--.. .--~:=****===+:~- 8%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$x=:~-. .-.-~~~~---..
184.72.212.254@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"