font size: 12px ( --- / +++ )


 
34.204.0.181@honeybii.com ~
  $ cat 0000.jpg.txt

*~:+*:+:++::~:+:+:*:+::::+*:::+:+=++++::* *+=*x+++:~:=++++++x+=+:-+**:::+:=*++++++= xxxxxxxx*~:*xxYYYYYYYx+--+=======******** xxxxxxxxx*~:xYYYxxxxx+:-.~+::::+++======= YYxxxxxxY*:*xxxYxxx*=~-.---.-~~---~~~:::: xxxxxxxx*=*V$VYxx=+=+++=x*+::::-~::~~--~: xxxxxx*:-:*V##$Y+-:=+:=xV##V=-.-:=*=:-~++ xxxxxYx**xYV$###x:+*==*YV$##$=~--+Y*====+ xxxx*xVVYV$#$88#*+=YYYV##$88#*+::*xx**=-. ***VV$$VVV$###$Vx**xYYYY$$$$VY$8V*+:+=~ **x#8888888888#####$$#####$#8%@@%8=~=*~ . ***$888%###8888888888#8888%@@@@@@%*:xVxx+ **xV88%%$V$#888888%%#$#8888@@@@@@%#$###$+ xxxxV#@%8$$#8%8#8%%%8##8888@@@%8##$$$#$$+ xxxxx$%%%88888V$#%@@%8#8%%888#$V$$$$$$$$: xxxx+==xxxxx*Y***x$xY*xYVx*===*Y====xVxY: xxx*::~++:+==Y*++:x++~+x=:++:=+x:++:+**Y:
34.204.0.181@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"