font size: 12px ( --- / +++ )


 
34.204.0.181@honeybii.com ~
  $ cat IMG_4734.JPG.txt

@%V$$$#Y==+==**=*+:*=*+-~==*=*=Yx**xY*VVV**=~--...$V$#$%@@ @%-=- :.*=..~ ~-=.:+ ~-~+.::-+ +~:..: ~-*.=* --~- +.::~%@@ @@=V=:*:=*-~+~+~*:+:~~~~+-+=:=+V==:~:~+:=~=*~~----+:=*+8@@ @@@@@@@#***=-*~~x+~=~*-:~-x*-xx+:+=~++:~=~+:~~. .#@@@%@@@ @@@@@@@8****.*..x+.:.+ ..-x: +x ..+ -~ - .- - #@@@@@@@ @@@@@@@8****=x==x=~~-+*+-.=xxxY*xx$YYx:~*x*=~- .#@@@@@@@ @@@@@@@8******=+:~---=Y*-.xxxYYYVV$$Vx~-YYY=- .#@@@@@@@ @@@@@@@8*****+::::+=*xYY*xVVYYYYYVVVVx:~YYY=.. .#@@@@@@@ @@@@@@@8****+=*xxVVYYYYYYYxYxxxYxYYYVY+~YYY*- . .#@@@@@@@ @@@@@@@8***+=Y$###$VYYxxxxx********xYVx~*VY*: ..-#@@@@@@@ @@@@@@@8x**=Y88#Vxxxxxxxx****========xV*=VY*:. ..-#@@@@@@@ @@@@@@@8xxx*V$VYxxxxxxxxx***==++++++:+*VxYYx+..---#@@@@@@@ @@@@@@@8xxx*YY*YYxxxxxxx***=*==+++:::::=VVVx+-.--~#@@@@@@@ @@@@@@@8xxxxx:~*xYxxxxxxxxx***==++:~~--~+V$Y=----~#@@@@@@@ @@@@@@@8xxxY*--:*xxxxx****xYYYx*++:~---..:$V*~---~8@@@@@@@ @@@@@@@8xxxY=~-~+xYYYYYx***xxxxx=+::~---..=V*~~~~:8@@@@@@@ @@@@@@@8YxYY+~~::=xYVVVVYxxYxxxxx=+:~~--..-Y*~~~~:8@@@@@@@ @@@@@@@8YYYx:~:++=*YVVVVVVVVVVVYYx*=::~~--.=x~~::+8@@@@@@@ @@@@@@@8YYYx+:+=*xYYVVVVVV$$$$$VVYx*=+::~~-==-:+++8@@@@@@@ @@@@@@@8YYYx+=*xxYVVVVYYVVV$$###$VVYx*=++:~x*-+++=8@@@@@@@ @@@@@@@8YYYY=*xYVV$$$VYY#8$YV$$###$VYx**=+:$V~+===8@@@@@@@ @@@@@@@%VVVY**YV$$##$VYY#%%#8#VV$#$$VYxx*=x%#+=***8@@@@@@@ @@@@@@@%VVVVYxYV$##$$YxxY$88%88##$$$VVYx**$8V=***x8@@@@@@@ @@@@@@@%VVVVVYYV$##$VYxx*x#8888##$$VYxx**Y$x**xxxx%@@@@@@@ @@@@@@@%VVVVVVYV$$#$$VY*=x##%88##$VYx*=+=xxxxxxxxx%@@@@@@@ @@@@@@@%VVVV$x***Y#x=x**+YYxYV*Y**xx=:*++x==xxxxxY%@@@@@@@ @@@@@@@%VVVV$~~~.*$..-. .V~ : * +Y. +-.=--*YYYYY%@@@@@@@ @@@@@@@%VVVV$::+-+$~-:~--$:--+.*-~+x.-~:-::-+YYYYV%@@@@@@@ @@@@@@@%$VVV$VVYYV#$YVx**$$$##V$VYx*=*xYxYYxYYYYYV%@@@@@@@
34.204.0.181@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"