font size: 12px ( --- / +++ )


 
34.228.115.216@honeybii.com ~
  $ cat study_of_a_hand.jpg.txt

-:===+++:~~. -+*YVxx*==xVYYY*~ ~Y$VxxxYx*==xYV$$V: +####$YYYx***x$$$VV~ +#888#$VYx***xV$$Y$* -$88####Yx**=*V$$Y$V. .---... ~V##$$$V*xxxV###V8#+ -:*xYYxxx*==+:~~--. -Y$$$###$$#8%%#8%8Y- -=YxxYYYYYVVVVVYYx*xVVY+ +VV#8%%%%@@%88%%8#* -Y##$YYYxYYV$$##$$$V$##88+ .Y##8%%@@@@%%8##$VY: -:=*=+~. :V88888##$$$$8888%%%%%%%8+ :$$#8%@@@@%#$$$$VYx- ~*YYYxxxYx=~ =$#8%%%@@@@%%%%%@@@%%%%%Y .YY$#88%%%8Y$$VV$$Y+ ~Y$$YYx***Y$V: .-~:++:~~*$$#%%%@@@@@@@@@@@@%%8$=. +$$88#8888VVVYV$$Y* .Y$###$VYxxV$$Y- -+*****xxxxYVVYVVVVVV#8@@@@@@%#Y:- ~VV###8888#$VYYYxx=. =##############+ :xYxxx**==**xYYYYYx*==*Y#%@@@@%8#= -+*xYVV$$$$$VYYYVVVYx=~ V%88##8888888##Y .=V##$$$$VYxxxYYYYYYYY*YV$8%%@@%%%8$*:- ~=*YVVYYYxxxYYx*=*xYVVVVY=- .Y88888888888888$- ~V#888888#########8#$##8%%%%%%%8#8888$Y*:::+xVVxxYV$Yx*==***==*x*xVVVVV*. x#8888888888888#~ -V88888%%88#$VV$$$###8%%%%%88%8#V$####$VYYY$$Vx**Y$$xx*===**==xYxYYYYVYVx~ -=V###$#$$##88888#* .Y#8888#$VxxxxYVVYx**xYV$###8888######VYYxxYxxx**x$Vxxx========YVxYVV$VVVY: ~x$#88####$##88888#$: .V$$$VYYx*=**xYYYYxxx****xxV###88#$$VY*==**xYYxx*xVVx***=======*VVV$$$$VVVV*- ....-=YYVVVV$#888888888###V: :YYYYVVVVVV$$##$$VVYVxxxYxY$####$Vx**====*******xxxYxxx*==****=*Y$VYxYYYYYVVY*~.... ..~+=*xxxxxYVVYx**xY$#88888888###V~ .+YVV$$$$$VYYV#88888888##888888##$Yx*******===++=*x***Y$$VYxYYYYYVV$$x==*xYVVVYYxx***=====+++::+***xYYYYYYYYxxx*YV$$#####888888888#+ ~x$$$$###$$$YV$8888%%%%%%%%%%%8##8$$VYVVVVVx===++====***Y$$#$VxYV$$$$$YxxxYYVVVVYxxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYxxYVY*xxxY$####88888888888#x. +V$###888888###88%%%%%%%%%%%%88888##$VYYYVVVVx*======+=*==xV$$VxxxxYYYYx**xV$$$$VYYYYYYYYYVYYYYYYYYYxxxx*xYV$VxYV$######8#888888#$Y+. +$$##8888888888%%%@%%%888888#####8##$VxxxxV$$$$Yx***=++===+=*Y$$Y****xxx===*V$$$$YYYYV$$##$VVVV$$$VYx**===*$##$$$$$$#####888888#V=- +$##8888888888%%%%@%%@%%8###########$YxxxxxxYV$$V*===++*=====**Y$Vx*xxxYx==*xY$VV$###$$$VVV$$$$$$$$Y***==*xV###$$#$#######88888V+. -$888888888888%%%%%%%%%%88%88###8####$VYYYx***xV$$Y==+++=*x*===+=xYY**======**xYYV#####YVVVV$$$$VVYxx****YV$######$######88888$*. .V888888888888%%%%%%%%8888888###8#8#$$VYx***===xV$$V*+===*VVY=+=:+*YY*=++++==*x**xYVV$$$$$$VYYYYYxxYYVVV$##8888#####$$##888#V=- -=V#888888888%%%%%%88%8888##$#888#VV$$Y****==*=Y$$$V=+=+=YYYY=++=xxYY*=++++=*****xYVV$$$$VVxxxxxxYV$$###88888####$$$#888#Y+. -=Y$888888%%%%%%%8%888#V$#$#8#YxVVVx==*==*==*Y$$$Vx*==xYxVV*=+*x*xY*==++==****xVVV$$$$$VYYYYYV$###888888888###88888#$*. -+xV#88888888%%%%888####8%$xxxx***xx****==*xV$#$YYYxYx*YY*=+x==*x**===****xxYVV$$$$$$$$$$$##8888888888888888888#V*. .:=YV#888888%%888888888#$$Yx*xYVYxxx*==*xYV$#$Yxx**==***+x*==******x**xYYYYYVV$$$$####88888888888888888888##$*. .:*V$##888888%88888888#####$VYVYx*x**xV$##$Yxxx****===x*=*****xx*xYYYxxxxY$$###8888888888%88%%88888888##V~ .~+xV#88888%8888888888888####$Vx***V$$$$$x*xYYxx****xx*x******xxxxxxYV$###888888888%%%%%8%%%%%8888#$V: .:*V#8888888888888%%%88###Vxx*=*xYVVVVx**xxxxxxx***==*xxxYYYVVVV$###8888%%%%%%%%%%888888888888V*- .:*$#8888888888888#####$VYx**=*xYVVVVx**xxx**xxx=+=xYYV$$$#$$$$$#888%%%%%%%%%888888888888#Y- -=Y$8888888%%88#####$##$Vx****xV$$VVx**x**=*VV*=*xYVV$####$$$##8888%%%%%888#888888888#Y- -=V#88888888######8###$Yx*==*Y$$$VY***x=xxVY==**xY$######$#####888888888888888888#Y- .:x#88888888888888#88#Vx****V$$$$Y=*x*xYYV*****xV#88888####88888888888888%%8888V~ ~*#888888888888####$YxxYYV$$$$$x*x**YY$YxYVYYV#888888#88888888888888%%%8888$: :V88888888%88#####$VY$#######V*xYxxVxYYV$888888888888888888888%88%%%8888#= :$88888888888###8###########$xxVVxYVVVV$88888888888%8888888%%%%%888888$+ :V##888888888888888####$$###YVVVxx$$YY#8888%888888%%%8888%%%%%88888#Y~ ~V##8888888888888888888####$VxYxx$$#$#8##8%%%%%%%8%8%%8%%%%88888#Y: -V888888888888888%%8888888#$YYV$$#####8##88%%%%888%%88888888##Y: :#88888888888888%%%%88888##$$########8888##8%%88%%888888###$x. *888888888888888%%%%8888#88888888#8888888888888%8%%888####V- .Y888888888888888888%8888888888888888888888888%%%%8888888#: -Y#88888888#888888888888888%%888888888888%%%%%%%88888888* -Y#888%8888888888888888888%88%%%%88888888%%%%%88888888$~ .x#888888888888%8888888%%888%%%%888%88888%%%888888888Y .=##888888888888888888%%%%%%%%%%%%%8888%%%8888888888* =$#888888888888888888%%%8%%%%%%%%88%88%%8888888888x =#8888888888888888888888%%88%%%%8%%88888888888888x -V8888888888888888888888%8888%%88%%8888888888888#x. -V8888%%88888%8888%%8888%88%%8%88%888888888888%8#Y~ +$88888%88888%%8%%%%%8%%%%%%%%88%%88%888888%%%%88$= -x#888888888888%%%%%88%%%%%%8%%88%%8%%%%%88%%88888#Y. .*$#8888888888%%%%%8%%8%%%%%%%%%88%%%%%%%%8888888888$: :V$##888888888%%%%%%%%%%%%%%888%888%%%%%%88888888888$~ .x$#####8888888%%%%%8%%%%%%%%888%8%%%%%%%888%88888888Y. +V$##8888888888%%%%%8%%%8%%%%%8888%%%%%8888888888888#+ -x$##88888888%%8%8%8%8%%%%%%%%88%88%%88888888888888##$- .*$88888888888%%%8%8888888%%%8%%%%88%8888888888888888#* -=V88888888888%%8%88##8888888%%%%%%88888888888888888##*. -*V####888888888%88888##888888%%%%%88888888888#888888#Y. -*Y#####8888888888888888888%%%%%%%%%88888888888888888##+ -*Y$##8#88888888%%88%%8888888%888%88%888888%%%%%888888#$~ .+Y######8888888%%%8%%%88888888888888888888%%%%%%%88888#Y- .+Y$######8888888%%%%%%%%%888%%%%%88888888%@%%%%%%%%8888#Y. ~*$########88888888888%%%%88888%%%%%%888888%@%%%%%%8%%8888Y :V###88888888888888##88%%%%88888%%%%%8888888%@%%%%%%%%%888#: .Y###88888888888###8##8%%%%%%888888888888888%%@%88%8%%%%88#V-
34.228.115.216@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"