font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.243.17.113@honeybii.com ~
  $ cat study_of_a_hand.jpg.txt

--... ~=*x*=xxx: .V#VYx**Y$V+ V8#$Y**Y$VY. -:::~--. -V$#VYY$8##: .=xxYYVVVYxxY*- ~V#%%%@%88Y. .-. +#8##$$#8888%%= x#8%@%##$V= ~*xx*=~ .----x#8%@@@@@@@%8Y. ~V#8%%$$V$Y- ~V#VYxV$: :*****xYYVVYV8@@@8x- .:Y$###$VYYx~ Y8######Y. =$#$$YYYVVVVY$8%@%%#=~. .:*xVYxxYx*xYVV*. V8888%88#- .V8%88#$$$$$#8%%%%##8#VxxYVxY$Y*=**=xxYVVx- :$8###8888+ Y##$VxxYVYxxxYV#88#$Vx*xxx*xVx*====xVV$$VY: ..-=V$$#888888V~ :YVVVVY$###$$VV$###Vx**===**xxYYx*xxxVVxxYVV*+:~~~----~:*xxxxYxxY$#888888V. .*$$###$V#8%%%%%%%88$VYYVY=====*xV$VYVV$VxxV$VYxxxxxxxxYYYYYYVYxYV##888888$= .Y#888888%%%%%8888#8#$YxYV$Y**====*Y$Y*xYx*x$$$VVV$$VVV$Vx***Y$$$$###88%8V+- x888%88%%%%%%%88####$VYx*xV$x=+=**==xY***==*YV$##VVV$$VVY**xV#######888$+ =$88%8%%%%%%%888##8#$Vx**=xV$x==xY*++xY*++=***YV$$$VYYxYV$$#888##$#88V+. .:*V#8%%%%%%8#$#8#YYY****=xV$Y*xYYx=**x*===**xV$$$VYYV$#8888888888#= ~=x$888%%8888#$YxYYxx=*x$#Vxx***=*=*****xYYV$$###888888888888#= .:=Y#88%8888888#$$Yx*V$$Yxxx*******xxYxYY$#88888%%%%%%%88#x. -+Y#88%88%%8##$Y**xVVYxxxxxx*=xYVV$$$#88%%%%%8888888$+ ~*V8%%%88####$Y**xVVY****Y**xV###$##88%%%8888888$~ .:Y#88888888#V**Y$$V***YY**x$888##88888888%%8$~ ~V8888%8###VV$###YxxYYY$##8888888888%%%%8#+ -V888888#88#####$YVYVV$88888%%%%%%%%%%8V: -Y888888888888##VYY$###88%%%%%%%%%88$=. -#8888888%%%888####8#888888%%%888#Y- +#8%8888888%%8888888888888%%%888$~ +#888888888888%%%%%%888%%%%8888* :$888888%888%%%%%%%%888%%88888~ :$8888888888%%%%%%%%%%%88888#~ =88%8888888%88%%%%%%%888888#~ *88%%88%%%%%%%%%%%%%%888%%%#* ~$888888%%%%%%%%%%8%%%%%8%888V. .x##8888%%%%%%%%%8%8%%%%888888$. :$#8888%%%%%%%%%%8%%%%%8888888* -Y888%88%%%8888%%%%%8%88888888$~ ~x#88888%%8888888%%%8888888888#: ~Y#888888%8%8888%%%%%8888888888Y. -x###8888%%%%%88%%888888%%%%%888* ~Y####888888%%%88%%%%%888@%%%%%88= ~$#88888888#8%%%%88%%8888%%%%%%%8#~
54.243.17.113@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"