font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.243.17.113@honeybii.com ~
  $ cat east01.jpg.txt

------........ ..........----------~~~~ -----....... .........---------~~~~~ -----....... ........----------~~~~~ ------........ . .........---------~~~~~~ -----.......... -. .........----------~~~~~~ ------.......... ~- .........----------~~~~~~ -------........... ~**.......---.---------~~~~~~: -------............ ...+YY:~:++==*Y=~---------~~~+*xx ----------.......... .. .......-~+*xxYV$VVVVVYYV$Vx+~-~++=+:~:x$$#$ ~--------------.........-.--........ ..........~=Y$VV$$$V$$$$VYYVYVYVY*=Y$###VV$##888 ~~----------------......----........~*=--~::=*xVV$$VYVV$VVVVVxxYYYYYYYYV#####88888888 ~~--------------------~:xYYYYYYYxxxxY$$x*xVV$$$VVVYYYVVVVVVVV=xVVVYVV$Y$88#8888888#88 ***==============+++==xYV$$$#$##$$$VVVxxx=**xV#VVYYVVV$$$$$$VV$8###$#8#8%888888888888 YYYYVVVVYVYYYYYYYYYYV$####VY#$VVV$$V*xx$$VV$$VVYVV$VVV$$$$$$V###$#$$##$############88 ++++V$Yxx***xxYxYYYVVVV$$Yx*YYYYYVVVYVV$$$$$$VVVVVVVVVVVVV$$$#8#$VVVVVVVVV$$$$$$##88# +++=$VYYxxYYYVVxxYVYYYxV$Y**xYY$$#$#$$$###$$$########$$$$$$###########$##8###88#88888 =xYVVYxYYVVV$#$VYxVVVYYV$VYxV$$##8###$$##8####8#88888#######8888888888#8%8888%88%%888 $8888#8##$#888#$##$8#$##88####88888%8888%%888%%8888%%888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 8888888##88%%%%%%%8888%%%%%%88%8%%%@%%@@%@%%%%@%%%%@%@@@@@@@@@@@@@%%@@@%%%%%%%%%88888 $#8%8%88##888%%888888888%8%888%%%%8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@%%%%%%%%%%%%%%88%88888 xxYV#88888%%%%%%%8888%%%%%@%%%%%%%%%@@@@@@%@@@@%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% xxxxxYVVV$##888888888888%%8888%%%%%@%%%%%%%%%%%%%8%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%8%%%88%%%%%88%% xxxxxxxxxxYYVVVVVVV$$V$##$$$$##8%%%%%88%%%%88%%8%88888888888888888###8########$$$$$$$ YYYYxxxxxxxxxxYxxxxxxxxYYYYYYYY$#%88############$VVVVVYVVYV#$YYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxxYxxxxY#$VVVYYYYYYYYYYYxxxxxxYYYY$VxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVV VVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$ $$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
54.243.17.113@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"