font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.243.17.113@honeybii.com ~
  $ cat study_of_a_hand.jpg.txt

.:+:+~ x#V*YV: .~:::~-. :$#V$8V. .V#$$###$. =#%%#$+ :=+~ .:++=$##%@@V: ~$8#VVx +#$$$+ .Y#$VV$V$8%8V+~+*YYxxxYY+ x8888Y .V#VYVVYV$8#$YxxxYx*=*YVV=- .--=V$#88#: -x$#$$88888#$YY*==*YVYYVxY$Y******xxYYV$888#= -V888%%%%888#VxYV*===xYxx*Y$$$$$VVxxV#$#88#=- .x$8%%%%8###VY**YV**x=*x==*xV$VYYV$#88##$=. .~=Y#8%88#VYYx*Y$Yx******xY$###8%%888#: .:*$8%%88#YxYVYx****YVV$8%%%%8%8V: .:Y#%88#$xxVVx*Y*Y###88%888%V- ~V8%88#$##VxYV$888888%%%V- -V%888888#VV##8%%%%%8#=. -$%888%%88888888%%8#: ~$8888%%%%%%%8%%88x -$88888%%%%%%%888* Y%%8%%%%%%%%%%%%Y :#888%%%%%%%%%%88$. .V88%%%%%%%%%%8888x .x888%%888%%%88888$- .x#888%%%8%%%88%%%8x .Y#88888%%8%%88%%%%8=
54.243.17.113@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"