font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.92.190.11@honeybii.com ~
  $ cat che1.jpg.txt

@@@@@@@@@@%%%%88888888888###8888%%%@@@@@@@ @@@8888######8888888######$VVVV$$$####8@@@ @@8~.......~V88888#8888888$:..........+%@@ @@8. :##$x=+:++=Y$888$: :%@@ @@8- +#V:.....-~+=V#88Y :%@@ @@8- -$V*xxx:+V$$$$#88V. :%@@ @@8- .~x8$*x*+~+x=*YV###V:. :%@@ @@8- -+V88Y~-.-~+*~:*Y####$+. :%%@ @@8- ~V%8$+-.-+=Y++Y$88#8$~ :%%@ @@8- .Y%%8Y~~+==VVYV#8888#- :8%@ @@8. .:*V88#=++=*YV$#88888Y. :8%@ @@8. .*V888$*+~~+x#888888* :8%@ @@8. =$8888#$VV$#8888#VV: :8%@ @@8. ~=$%8888%888#88$~. :%%@ @@8- .~=*V###$V$V$$$#8#: :%%@ @@%VYY=:+=xYYxxYYYYYxV$$$$Vx+:- :%@@ @@%#88#Y=*xYY**xxxVVVVV$VVYxxx*+:-..-.:%@@ @@%V#88#*****x**xYxYVVVVYYYYYYxx*==*YVV%@@ @@%$$888V*******xYYYYVYVYYYYYYYY**YV$8%@@@ @@@%%@%%%888##########$#$$$$$$####8%%%@@@@ @@@@@@@@@%%%%888888888########888%%%@@@@@@
54.92.190.11@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"