font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.92.190.11@honeybii.com ~
  $ cat LetMeOut_header1.jpg.txt

=xxxx***xxxxx*~:*+++$#88#Y#%%##%$8%%%%%##%%%# *YxYVYV$V$VYYV#%Vxx*$#%%8x#@%8#%#%@%@@@#8@@@8 xYYYV$$888#VYYV8$$%YV#8%#Y#%%8#%#%%%888$#@@@8 xYYYVV#8%%8$VYY$##%VV#%%#Y8%%8#%#8%#V$$$#%%@8 xYYVV$$#8##$$##$#8%$$8%%8V#%%##%#88$xY#$8%%%# x$VVVVYYV#8888%%%@@$V#88#Y#%%8#%$#$$$$#V8%%%# x#VV$$VV$8%@88%%@8$xV#88#Y#%%##8$$V$#$YV##8%# x$#$$$V$888%$V##88VYV#8%#V#%%$$8#$Yx=:+YVYV%# x$#$$V*xx$V#V*xxYVVYY$88#$888####$*:+::xYV$%# Y#Y==*:-.:#*-+-:x~-.~V8%#$888###$#Vx=++Y$##8# V#x++~ +~ Y: : -$$- *V$V$V#8%##8#$#V+:+Y$#8%# #$Y$V. x- V~ = .#%+ =#*~:Y#88##88##Y::+YVV8%# YYV$Y ~ ~$- ~ $@x ~$=:+Y#888888#V=:::YV=V8# *YYYY:..~x$=~..-*#x.-::*#$8888888##VxxxV$YV8# xVVVYYxxxYYV$V==+++~+=V%8#8%%88%8#8V$88$#$8%# V#$VVVVV$$#######$V$$#88#V$88##88$#YY##Y$$88#
54.92.190.11@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"