font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.92.190.11@honeybii.com ~
  $ cat Happy_mothers_day.txt

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVV$$$$$$$VVVVVV$V##V$#$VVVVVVVV$$$$$$$VVVVVVVV VVVVVVYxxxxxxYYV$Y8#V#8Vx#$Y$$V$$V$Yxxx****x$$VVVVV VVVVYxx******xxxx$@$YYxxx#VVVVVYYxxxx***=**==*$VVVV VVV$Yx*+~++-~=**xY8#Y$#VxV$YYVYxVYx*=+~-..-~~=x$VVV VV$x+=:~~....:+:*xY%$***=x+=xYYYxx*:+~ -~-~=+*$VV VV$*-~.~=~ .-=~.~::@@x+++:~~++*x+~~.:=-..~+- ~:*$VV VVV$V~..-.......-~++Y==x$=*=*=YVx*+..-......~**xVVV VVVVV8+~~~--~-~+Y+:+=*=xx=*=x++===:~--....~=xxxxYVV $$$#@x=+:++++::=x+=x*Y%V=+=*=*:~~-...------:+x$#$$$ +++~.:+:::::::+*Yx%##V%#$V$Y*$#@%V*+~--~-----.-:+== ... .~::::::::+#$VVVVVVV$V$$$VVVVV8+~-~-------...-~ ---..Y=+:::++=*VVVVVVVVVVVVVVVVVV$x~~-~~~----:~---~ 8@@@$VYVVVVV$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVV#:-~-~~~----~@@%@8 VVVVVVY$$$$$$##$$$VVVVVVVVVVVVVVV$=~.-~~--~~~+$VVVV VVVVVVVV*+*V$$VYY$VVVVVVVVVVVVVVV%:..~$$-.-@@$VVVVV VVVV#$$#:.:@V$+..~#VVVVVVVVVVVVV8+..~8V8:.-==V#$VVV VVVYxVVVx*xVVV8:~=$VVVVVVVVVVV$$=--:@VVV=+:::+=x$VV VVVx++=+:+=VVV$YxV$$VVVVVVVVV$*+~:+*#VVV++:~:::x$VV VVVV8##%@%#VVVV$*xxx*VVVVVVVV$=+++=$VVVV#%@@%%%$VVV
54.92.190.11@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"