font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.92.190.11@honeybii.com ~
  $ cat 13532904_10157110579225241_3365696240789391896_n.jpg.txt

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@888$$$$$$$$$$$$$#88##$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$########$#%@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8##V$##$$$$$$$$$$$######$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##8%@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8#$#8#$$$$$$$$$$$$$$$$$#####$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$####8%@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##88##$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$###8@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8##$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##88##$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#$$#8 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##88##$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$# @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$#$VVV$V$VVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##888##$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8$$VVVVVVVVV$$$$V$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##888##$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88#$$VVVVVVVV$VVV$VVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#888##$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8##8VVVVVVVVVVVV$$VVVV$$$V$$$$$##8888888###$$$##8888##$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%88#VVVVVVVVVVVVVVV$$$$##8888##8%%%%%%%%%%8888#####88888##$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#VVVVVVVVVVVVV$$$##8%%%%888%%%%%8888888%%%%%%%%8##$$##88888#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@%$VVVVVVVV$$$$#8%%%%%%88#8888888888##888%%%%%%%%@%8#$$$#$$$#8888##$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8####VVV$$#8%%%@%%#######8#######$$$$$VVVV$$#88%%%%8#$$$$$$$$###8888#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%#8#$$$$$#8%%%%%88#$$8888%%8##$Yx*==++++++=**xYYV$8%%%88#$$$$$$$$$$##8888#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%##$$$$$8%%%88888%%%%888#$VYx*=+::~~~~~-~~~:+=**xxY$8%%%%8##$$$$$$$$$$$$#8888#$$$$$$$$$$$$$$$$$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%8#$$V$V$#8%%888%%%%%%8##$Y*=++:::~~~~~--------~~:+=**xY$%@@%88###$$$$$$$$$$$$$#8888#$$$$$$$$$$$$$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#VV$$$#88%%88%%@@@@%8#VY*=++:::~~~~~~~----...---~::+==*x$%%%88###$$$$$$$$$$$$$$$$$#8888##$$$$$$$$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8$V$$$#%%%%8%@@@@@@%8$Y*+++::::~~~~~~~------------~~:++=*x$%8888##$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#8888##$$$$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@%8##88%%%8#%@@@@@%%#Y*++:::++==*=++::~-----------~~~::+==*Y#%8888$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#8888## @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@%%%%%8%%%%%8$*+=V888#Vx*=++:::++=**xxxYx*=:~-....--~~~~~~:++==*Y8%888#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#88 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8#8%%%%%%%%8$=:~~-+***===+:::::::~~-~~:+=*Yxx=:-...-~~~~~::+=+==x$%888#$$$V$$$V$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@%#8%%%%%%%%8$=~--~-~+*==+++::~~~~~~~:::~--~:+xVYx+-..--~~~::+====*V%88#$$$$VV$VVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%8$+-.--::+**=++:::::~::::+***VVx=:~::+*x+-..---~~:+====*$%8##$$$$VVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%#*~~--~-:===+:::::~:~~~~~::::=Yx:=*+:--~~-...----~+=***x8%$$$$$$VVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%888%%%%%%%%%%%#=+:~-~~+==++::~~-------~~~~~::+++=+~~~---..-----~:+*xxV%8#$$$$VVVVVVVVVVVVVVVV$V$$$$$$$$$$$$$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8##8%%%888%%%%%%%%%8x:~--~+++++:~~---.......----~~::::::::~~~~~++::=**=xYV88#$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVV$$VV$$$$$$$$$$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%#88888%%%%%%%%%%%%%#*:~-~+++::~~--...........--~~~~~~~~~~~~~:+*x==xV$88#8%#$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$V$$V$$$$$$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@@%%%%888%%%%%%%%%%%%%%%%#=+::+++:~~--...... ....-------:::::::~::**:::+*V8%8#$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$V$$$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@%%88888%%%%8%%%%%%%%%%%%8Y+=*+++:~---..... ....---~::~~~~~~~~+x#Y=+++=$8$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%8%%%%%%88%%%%%%%%%%%%%V=+==++:~~--...... ....---~~~--:+~-. .-=$*xY*=x$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$ @@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%88%%%%%8##8%%%%%%%%%%%%#*+++++::~---..... ....--~~~~~:++:+++:. .~*V*V$YV###$VVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV %%%@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#88%%%%%%8%88%%8*::::::~~---..........-~=*****==*YVVx~-~~~:*YxY$##x::+*xYVVVYxYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV %%%@@@@@@@@@@@@@@%%@%%%%88%%%%%%%%%8888%%%8%%8888%8x::~~~~:~---..........-:==+++::+=xY$VV+=x*:=x=*Y88V=::~--~:+*YY$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 8%@@@@@@@@@@%%%%%@%%%@%888%%%888%%%88$8%888%%8#888x+:~----~~----........-~:~--~~~:~:::+:+*$8#*+=+*$#YVVV$Vx*+:~~~~:+*xYV$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV =*YV$8%%@@%%%%%@%%@%%%88%%%888#8%888$V888%%88888#x:~~--.--------.......-::--....-~~:+::~~+V8#*+=*V8YxYYVVYV##$$VY*+::~~:+=*xYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV ~~:++=*Y$8888%%%%%%%%%88%%8#88888#88##8%8888888$*:~~-....----..........-~-...-.....-~:++++x#$**Y#%$VVV$######8888##$VY*=:~~--~:=xYVVVVVVVVVVVVVVVV ---~~::+=*YVV$8#888888%8%888%%8##888#8%%%%%88$x+:~--......--..........-~-........--:*+:+***$$V#88#####$###888888888888###VYx=~~---:+=xYYVVVVVVVVVV .----~~~::+*x*xYxxYYV$###8#8####88888%%%%8#$x=:~---........--....----~==+:~.....--~=x+~:x=*$888#########8888#$VVVV$##8888888##$Yx+~~~~::+YVVVVVVVV ...----~~::+*x***+::++=**xxxxxYxYYYV$$VVVx=+:~~-............-------~=VVYxx=:-.----+x+~:+**$%%8########888Vx***=+=+==*xV#888888888$+~~~~~:VVVVVVVVV ....----~~::+=x***=:~~~~:::::+:::::+x=+==::~---...............--~~~:$##$$VY*+=+~::**++==x#%8#########88V==***+++*++:*++xx$88888888#$Y*+*YVVVVVVVVV ....----~~~::+=*==*=+~--~~~~~~~~~~:==:~++~---..................--~~:=V#####$$$x*xYYx=*xV%%%#########88x:*=*+==++:::+=+=Y=*x#888888888888$VVVVVVVVV ....---~~~~:::+=++:+=*+~~~~~~~~~~+=+~~~~+-...... ......----~+*V#8##8#$$$$$$V$8%8%8########88$~x*=+*+. -:~ .~=*:***$%8888888888VVVVVVVVVV ....---~~~::::+++::~~:+=+:~~~~~:+:~~----:~... .....-~:+*V#88888#88888888%#########88*=x+:*: ~*+..::~=+=x=$888888888#VVVVVVVVVV ...----~~:::+++++:~~--~:==++++:~----....:. ...-:=**xV$8%%%%%%%%88#%8#########8#:xYx=x .-+*:~+: -x=**=888888888$VVVVVVVVVV .....--~~:::+++++::~~----~:++::~---.... -~. ...-:=*xYVV#%%%%%8%%#$V8%#########88Y:YY*x+ ..:*YYx+.. =*=*=#%8888888$VVVVVVVVVV ...---~~~:::+++++::~~----~~:++:~~--....-~ ..-~:+=xxYV8%%%%88%8#$x$%%$#####88888+=x+:=- ...~=YYx-.. +x+**V%88888%#VVVVVVVVVVV .....---~~~::::+++:::~~~~~~~~:+++:~--...-~. . ..--~+=**xV8%%%%%8888$#V#8######8%VV$$*==+++ .-+xYY*~....**=*=$%888888YVVVVVVVVVVV .....----~~~~::::::::::~~~~~~~:++++~--..-~-. .... ...--~:+==*V8%%%%%%8#$#$$x8%$####88#Yx**Vx**x*+:~::++=*:--. -YxYx=8%8888%$=YVVVVVVVVVV ....----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+++:~---~~. .-.....---~::+=*$888%%%888#$$Y#V%8$###888YVVVV8#xYYxVx$VVx*=++~. +=x$*x%88888%x+*VVVVVVVVVV ......-------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+::~~~:::- .---....---~~:=x#%%%8%%%8##V$V$%%%$#####88##8#$VVYVVVVYVY$YYVVV*:-.=+*Y=#%8888%#=:=YVVVVVVVVV ......------------------~~~---~~-~~:::::=x*+:~------...---~+*Y8%%%8%%%88$#V$V#%%8$#######88888Y+YVYVx+=xxYVYYVV#Vx*=xx*%%88888V::+xVVVVVVVVV ......----------------------------~~~~::=x=:::+:~--..--~+*xV#8%8%%@%%%#$##VV88%############888*=Y**Y+...-:=xY$$YV$Y*x$#888888*::+=YVVVVVVVV .........-------------------------~~~~~~:++++::::+~~-~:=xxY#%%%%%%%%%%$##$VV###$###########8888*=Yx*Yx:....-:xV$VV#8VV$$%888#+::+=x$VVVVVVV ...........-------------------~~~~~~~~~::++++::~~~:=**xxY##%%%%%@%%%8$$YVY*#8$##############888x=xYY:+~~+*xxYVVVV#8$VV8%888Y:::++*V$VVVVVV ........-------------------~~~~~~~~~~~~:+++++::~~:+=xxY$88%%%%%@@%8$VYYVxYVVY$##############888$*=*+::+~YYxxYYx*V##$V#%888*+::++=x$VVVVVV . . ...........------~----~~--~~~~~~::~~::::++++++::+++=xV#8%%%%%%@%%8#$YYx=++:--~+*YV$#########8888$Y=+:+=xxx**xV888%88%888$+++:++=*V$VVVVV .. . ..........----------------~~~~::::::::::+++++++:::::=Y#8%%%%%%%%88$x=+++:++:~-. .-+*YV##8888888888#$VVVVV##888888888888Y++++++=*x$VVVVV ... . .. .......-.----------------~~~~~::::::::::+++++++++:::+=Y$8%%%%%%8##V*=*=++===+++:~--...-:+*YV$#88888888888888888888888888*++++++==*V$VVVV ...................------------~~~-~~~~~~:::++++:++++++++++++++=*x##8%%%8##VVY*====+++=+::+++:::~~~~~~:+*YV$#88888888888888888888$=++++++==*Y$$VVV .....................----------~~~~~~~~~::::+++++++++++++++++++==*$V8%%%8#$VVVx*==+++++++:::::+:::::::~~~~~:+*YV$#888888888888888Y==+++++==*xV$VVV -..................-.--------~-~~~~~~~::::::+++++++++++++++++====*V$$88%%8#$$$x*=*=+++++==+++++++====++++++:::~~:+=xV$#88888888%8x*===+++==**Y$$VV ---.....-........--------~~~~~~~~~::::::::::+++++++++++++++++++===x$V#8%8%8#$VYx*=*=+++++=*xx*===+==*****=====+++:~~~~:=xV$#88%%#x*=========*xV$VV -----.-----...----------~~~~~~~~~::::::::+::++++++++++++++++++===**YV#%%%88#V$VYxx**=======*Y$VYxxxxYYYYxxxxxx*****==++:::+=*x$8$Y**=======**xY$$V
54.92.190.11@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"