font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.92.190.11@honeybii.com ~
  $ cat 189012_10150451874655241_1884878_n.jpg.txt

... ...~~~~~~~~~:~-... ......................... .... .. ..... . ... . .. .. . . .... .:Y$$VVVVYxx****=+:::~--..... .... ..................... . . .. ... . . .. -=Y$##88##88####$$$$VYx****=++++:~~~~~-.----..... .............. . .. ... . . ...... ... . ... . . . .-~+*xYYV$####8888##$####$$#$$$$VVVVYx*xYVYxxx*==++:~~~--...... ... .. . . . . . .. . . . ... ... . ........ ...--~:+=*xxYYVVVV$$$$$$##########$$$#88888####$$$VVVVYxxx*===+::~~----... . . .... . ........ . . .................-----~~::++==**xxxYVVV$$$VV$$$$#######888####88####$$$$VVYYxx**=++::~~~-...... .. . . ... ... . ...........- ... . .... ......................--~~:::~~-~~:::++=**xxYYVVV$#######8888888##8#####$$VVVYYx****==++::~~~---... . . ... . .. .--:+*+::~~:+ .... . .. .... .... .... .... .............---~~:::++=**xxYYVVVV$$###888#8888#88####$$$$VVVVVYYx**==+:::~~---.. . . . ....... . . .. ... .-:*VVYx*+:=Y . . ..... .. .. .... ............ .. .....---~~~::+==**xYYYVV$$$####8888888888######$$$$VVYxx***=+++:~~~---.... ..... ...... . . .... ..-~=*Y$#$$Yx*xV .... . .. ...... .... . .. .. .......---~~::++=***xxYYV$$$########8888#888#####$$$VVYYYx**==++::~~---..... . ... . . ~+xV$V###$VVVV . .......... .... .. .... ....--~~::+==**xYYVV$$$$##8##888#88888######$$$VVVYYx**==++::~~~---.... . .... . . . -~*x$######$$V ...... . . ..... .. . .. . . ......--~~::+===*xxYYV$$$$$#####8######8######$$$VVYYYxx**==++:::~---... . . . . .. .**x#$$#$VVYY . ...... . .. . ......--~~:++==**xxYYV$$$#######888#8888######$$$VVYYxx*==+++:~~~----.... . . .... . ..... . ........ .. .. .. .. ~=x#$VVYxxxY .. .. .. .. ... . ......---~::++==*xxxYVV$$$####88888888888#####$$$VVVYYxx*==+++:~~---... ... . .... .. . . . . . . .... ~V$$Yx**YYx . . ... .. . .....--~~~:++==**xxYVVV$$$####88888888########$$VVVYYxx*==++::~~~---... . ... .. ....... .... ..... .. ... . .*YV**=*Yx* ....... . . .... .. . .. .....--~~::++=**xYYVVV$$###888888#8888######$$$$VYYxxx*==++::~~--..... ......... .. ..... .... .. . ~YY=+==**x . . .. . ...---~~::+==*xxxYVV$$$####8###8888888###$$$$$VVYYxx**==++::~----..... ... ...... .. ..~-. .. .. -**+===*** ... . .. ...---~~:++==**xYYV$$$$###88888888888######$$VVYYYx**==++:~~~--.... . .-. ..-:=*x=- .. .::=*=*x** . . ... .. . .....---~~:+++***xYYV$$$$#####8888888#8######$VVVYYxx*==+++::~~~-..... .+=:----:=*xYVV*-... . . .-:**xx*=* . . . ... . ..........---~~::+==**xxYVVV$$###88888888888####$$$$VVVYxx**=++::~~~---.... .+xx=+::+*Y$$8$x===++~- ... .. . . .:=xxY==*= . ... .... .............---~~::+=**xxYYVV$$$####88888888##8###$$$VVVYxxx**==+=YVY*~--...+V%8x*xxxYx*~.... . .... .-:==xYx**x= .. . .. . ...... .. . ......----~~:+==**xYYVV$$######88888#8####88#8#V*- :YY++xx*xYx+:+==++::~~--.. .-~-~~-. ... ... .~+==****xx** ....... . . ... . .. ... .........---~~::+==*xxYYYVV$###8888$Y~. .--~~:+=x==**xxxxYxx****=++=+:==~~. . ..-+**=*****Yx*x . . .. ..... ..... .. .. .. .. ..........--~~~::+=***x=:-. ..-:=xYYYYVVxxxxxxx+~~~~:+*+~---.... .:*xYxxxYxxxxxx* .. .. ... ................ .. ...........+YY=~~-. .~+=xV$VYxxx*xY:~~--:x$VVYYxxx**==++::~~--... . -=YYVVVVYx*xxxxx . .... ... ... ................ ....... . . ~YVVYYx*+:~-. .-:=xxYYY$#$Vx*YV$$$##$$$#$$$$$$$VVYYYxx***==++:~~----... -*x$$xYYY**xxx*x .. ... ..... .... .. .. ................. ....... . . .=YV$$$$$Yx=~... .-:=Y$###8##8##$#$YxYYYVVV$$$$$$$###$$$$#$$$VVVYYxxx**+++::~~---. :YVVY*xxxxx**xYx . . . .. ................ ................~=xV$$$$$Vx*=:-. .~:=xVYx*~+=YY:.-.--~~:::+=**xxYYYVV$$$$$$#######$$$$$VVVYYx**=++:~~--..... :x$$Vx=*xx***xxx . . .. ... .. ..................... .. .... ..-:=xY$V$$$VY*=:-. .--. .~~. ......----~::++=***xxYYYV$$$$$$#$$$$$VVYYxxxx*==*=+++++::~~~--..... +YVYVx*x*x*Yx*xY . . . . .... .... .. ...... .............. . . .....-+*YVVVVVVVV*+~-. .. ... ......---~~:::++=**xxYYYYYYVYYVVVVVVVVVVVVYYYxYYx**==++:::~~--..... .=xV$YxxYxxxYYxYY ... . . ... ... .. ..... . .. .-:*YYYV$$$$Yx=+~-.. . ....... ....--~~::+=***xYYYVVV$$$$$$$$$$$$$V$$VVYYxxx**===+::~~---.... -YYYYYYYxxxYVVVx* . ... . ............... .. ... . . .. ..-+xVYYVV$$VVYY*==:~. . ..--~~::+==**xxYVVVVV$$$#####$$$$$$$$$VVYYYxx**==++::~~--.... .~xVVYYxxV$VVx*x*Y . .. .. ..... .. .. .. .. .. . ... .... .... ..~xVVVV$$VVVVVVYY*:-. .... ...--~~::+==**xxYYYV$$$$$$$$$$$###$$$$VVVYYYxx**==+++::~----.. . .+YYVVVVVYYYxxxYYV . ...... ...... ~*$$V$$$$$VVVVVY=:- .... . . . .....--~::++==*xYYYVVVVV$$$$$$$#$$$$$$$$VVYYYYx***==++::~~~~~-.. -=YVVVxxYYYVVYYYVV . .. .. ..... . . ...-=$YV$$$$VVV*=:~.. .----..-.. . . ...---~~:++==**xxYYVVV$$$$$$$####$$$$$$$VVVVYYxx**===+:~~~---.... ~*YV$$V$$VVYxYYYYY . .. ... ... . .. .... ... .... . . ~YVV$$VY*=:. -:+=+++:- . ....---~::++==**xYYYVVV$$$$$$##$$$$$$$$$$VVVYYxxx***=:. . -+YYVVVYV$VYYxxVVYY .. ... .. ... . ...... . . ... .. . ..-xV$Vx+~-. .-~+****+- .. .....--~~~:++==**xxYYVVV$$$#$$$##$$$$#$x- . -*YxYVYVVVVV$YYV$VV ... . . ... .. . . .. ... .. ..~xYVx~ ..-~==*+~. ....--~~~:+==**xxYYV$$$V=~. .*VV$VYYxYVY$$$###$ . .. .. .. .. .... .. ..-*Vx=~ -++:- . . .....-~=YV$Y+- -x$$#$VVYYVYYYYYYY* . . ... .. .. ..~~~+:~. .~~.. :xV$VVx+. ~*YYx*xxxxYx*xYxxYY .... . .. ... . .. ..-:~~- . ... -+YVVYVV=- *VVVYYVVV$VVVVYVV$$ . ..... . .~:~::- .-~-. . .. ~=YVVVVY+- .xY**=xYVV$VVYYYVYVV . ....... . . ...-++++==*=+~-. .~--. . .:xVVVVVx+. ~VVY**YVVVVYVVVVVVV$ . ... . ..~=YYYVV=+~... .:++=*=:-. . -+YVVVVV*:. :YYVYxYYYVVYYVVVV$$$ . . .. -+YYY$$Vx*+~. .--~=xxxxx*:~- . .. .~*YVVY$V:. *$$$VYxYVVVYY$VV$$#8 .. .. -:*Y$$#######$Vx*=:~:++=*xY=*=~- ... .:xVYYY: -YV$$YVVYY$$VY$V$#$$$ .. .. -+Y$###########888#$V*==+::==**===-. -=xY*- ~V$###$VVYYV$VVxxYYYY . .. ... . . .+V$V$$$##$$##$#8##$#$Y**xYVVYYx==+. .. ~*+.. +$YYYV$$$VYYYV#$x**xx . . .:Y$V$#############$$###$VVVVY$$##$Y*+-... .++==+:~-. x$V##$$VYYVVYxVVVVY*x ... . . ... .:Y$$$####888##$####$$$$$$$$$$$##$$#88#V+. .*x$$$$VYx*=:~-. ~$VxYVV$#$$VVYxxxY$VYx ..+V$$$###############$VYYV$$$$###88##88#88x-.. ~Y$#$$$$$$$$V$VY*=+:~-.-+VV$$VVV$$$#$$VYxxV$$V .-=V##88#88###########$Vx===YV$$$#####88888%%V: ~YV$$#$$$$$$$$$$$$$VYYxYV$V$VV$$$$$$####$VVVV$ ..... . ... . ~Y##88888%8888%88888#$VY*=+~YxxVVV$#8##88#88%8V- -~:=*YVV$$$$$$$$$$$$$##8888##$$VV$####88#$$$V . . . .:x$###8888%88%%%%%%%88#$$Vx**x**=*xxV####888%%%8x. .-~+=xYVV$$$$$###8%%%%%888#$$$##8888888$ .. .. . .=YV##88888888888##$$#######$Y$YYY**xYV$$$$#88%8%%8:. ..-~:=xY$$V=x#8%8%%%%8###8888888888 .. . ~*$##88######$$$$$$$$$#8%%8888##$#$#$$$######8%%8%%%V- .~~- .~*V#8%%%8888%%%%88888% ..... .-x$$$$$$VV$$$$VVV$##8%8%%%8%%8%888#V$$$##888888%%8%%88+ .:*$88%%%%%88%888888 ..x$#$V$VVYV$$$##$V$$#88#$$#$8%8%88%%8###88%%888%8%8%%%8x -=Y$8%%%8%%%88888 .. .. .=$####$Vx+=*YV##8###$$Vx****V8#8%%8%%%%%888%88888%88#V*~ .~=Y#%%%%%88888 .-##88##$Y=~-:+*YVVV$VYx*==++=Y$xx#8%%%%%%%8888%%88%8Y:- -=V#8%%%%%88 .Y888###$Vx+~~~--:+=xx*==*===x$Y=*xY$8%%%%%88#8%888%#: . . -~~*$%%%%%8 . . *####$#8#$$Vx*=~...-~+==++=*Y$V*YVYYY$8%%%@%8##8888#=... . . .~x#%88% . .. .:V$$$##88888##$Vx+-. .--~~:=$VYYYYV$$#88%@%%8###88$:.. . -+Y8%8 .. . -xV$#888888%88###$Y=~. ..YVxxV$#$$##88%%%@88$V#$: .. . ~*$8 .. . . .-:*$#888%%%%888888##$V*:. -x:xxVYV$##$$#8%%%%%#$$x... .+V ..~+Y$#8888888%%%888%88###Yx+~-. .++:++*=xxxYVV$$#%%88#$Y-.. .: . ~=V$##88888888888888888#$Vxx*=+::*Y*VVVVYYVYV$$$$#8%%%8#Y... . .. ~=V##88888888###########$$VV*===:+xYYV##$#$$$######88%%%%8Y... .... .. . . .~*V##8888888###$$$$$VVYYYYYYxx*+==:*VxxYYYV$#$$#8##8888%8%88V. . .... ... . . .~=V##8#8####$$$$$$VYxxxxx****xYVY*=+=xVV$$$$$$$$#####888888%88V. . . .. .=V$#####$V$$VVVVYYYx**xxxYYYYVVV$V$VVVVYYYY$##$$$###$##8#8#8%8%V. . ~x$$$VVVVVYYVVVVVVx*xV$##########88#888##$$VVV$$$$#######8##$#888x .. . :YVVVVYYVYYVV$$$$$Y*:+*Y$##88%%8%%%%%%%%%8#$$######88888888#$###88= .. . . .+V$$$VVVYVYV$$###$$Vx+- .~:+=*YYxY$#%%%%%%%88######888888888#$#8##$.. . . .-*##$#$$Y*=*xY$####8#$Yx+-.. ...~~--:=x##$#8%%%88#$$##88888888888888x . . ~Y####$#VY+~::+*V$###8##$Y*:------..-~=VVYxV##8%%8#$$###888888888#88#~. .. ... ..+V#######$Y*:~~~:=xV$$$###$Y*:-.----~-:YV:+=*xV#8%%%8#######888888888Y.. . ... . *$#########$Y*+~---~+*xVV$$$$V*:-..~:+:*$=+**++Y$$#8%%%8####888888888#: ....... ...... . .:#8##8888888##V=~-----~:=xYVVVVx=+:~~++x$x=*==*Y$$V$#8%%88##8888888888Y. .. . . . . .Y8888%88888%88#Y+-..----~:=*xYYx**xx*xY$V**=+=xVVYxV$$#8%88888888888##: ... .~#88%%%8888888##V*~.. ..---~:+=*=~:xVV$8$Yx**xYVYxxYVVVV#88888888888%#x. . x8%%%%%888###$VVVY*:-.. ..-~~:+:+*xx$##YY$x*xYx**xYxxYVV$88888888888#~ . -#8%%88#########$$Vx*+:-. .-~:::+*xV#$Vx***xYx***x***xxxV##8###88888x. . . . :8888####888%8%88##$Vx=~.. -~:++=Y$$x*VVYx****xYYYYYxxYVV$88####88#~ . . -*$888888%%%%%%%%%%8##VY=~.. ..:+:Y$+YYYxYVVVV$####8#######888###$8Y.. . . .. .~=V#8%%%%%%%%%%8%%%%%%88#8$x+. .. ..--:Y*+xxYxxY$##88%%%%%88888%%8%88888+ . . ............. ..... .:*V$###88##88##88###888%%%%%8#Y:..~:::~~+*==*+==*xYV$######88%88%%%8%%8%%V- ..----..........-~::~--..... .~:=xxxYYYYVVVVVVYYYxxxxxYYVVVV$$$Vx=*xYxx*xY*VVYx*xx==*xYxxxxYV$88%88%%8%8%#+ . ..~~~-......--....-~:~::~+:-... .:V$$VVVYYYYYYYVx**xxxxxxxxxxxxYxxYV$###$$$$$$$#$$VVV$$$$$#$$$$####888888888Y+. .------~+=*xxxxx*=++=+=+==+*Y*+-.... .~##88#88###$$VVV*::V88%%%888%%88%%%%%88888###88#$$$#888888%%888888888888##Y+. ..-----:+*YV$#8####$VV$VxYYYYxxYxx=~ ... -x88%8%8%%%%888#$x~.:xV8%%%%%%%%%%%@%%%%%%88888%8888%%%8%%%%%88#8##88888#Y:. .....-..-:xV$##88888###8888##$V#$VxYYx+-.... ..:$$#$$##8%%%%%%88#*- :xY$8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%%%%%%%%%%%8###8888%$x:. ....... ~x#####88###888%%8%888##$VY$$VY=~-..... ..-~:+=xYYYxxYYY#88%%%%%88Y-.:*YV$8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%%%%%%%%%8##888#Y=~. ...-~~::~~::*#88888%8#$#8888%888888####$###$Y+::- .. . .-~:+**xxxxxxxxx*==*xV8%%%@%%%$+~+*YYY#88%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%#$##Y=~. .:xV$$$$#YVY*V88%%88%%888##$$$##$$$$##########Vxx*:~~-.. -~+*xx****====*xx*==+:++=*$%%%%%%@8Y++xxxYYY$#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#VY:- .+Y88###V#8YVVY#88%%8888#$Y*+::::~~~~:++==xxYVVVV#$VVYYYx*+-. . .~:=*xxxx==++++++:+==++++:~~~-=#%@%@@%%%$*=*xx**Y$#8%%%%@%%%%%%%%%%88%%%%%8%%##Y~. . ~x#8#88$Vx$#VV#8%888#$$$V*+:-. -:-:==xV$$VYV$8$Y=~. .. . . .~VVVx***+~:+:::~~--~~~~:+:::::+Y8%%%%%%%%$x*xxxYYY$#88%%%%%%%%%%@%%%88%%%%%%%8$* ~Y8$YV#8#xxY##888#V**=**=:~.. .~ . .-:*V$#888##V=~-..... .*8#$*++:.-=YV$Vxx=+~...--~~~:++*V%%%%%%%%%$Y**xVVVV#Y+$8%%%%%@%%%%%%88%%%%%%%#V~ .-=$#VY$#$VxY$888#Y=~.. .. .~. -=V$##88#$x++~-.. .-~Y88#x~-..-=xV$#88##$Y=:-..---~~:+Y8@%%%%%@8#Y*YVV$V$+~Y$#8%%%%%%%%%%%88%%%%%8$* +x=+Y$##$####$#8V*+-. ..- +$$$##$Yx=::::~. .:++**Y#8#V~ .~=**Y$#8%%%88#Vx:~.-~~~:~*$8%%%%%%8$YYVV$$x-xV####88%%%%%%%%888%%%88$~ ~*88Y:=V$VY$88#Vx+-. --. .-=V$$Y==+~+*=x* +Yx***=Y8#V~ .-:=xxxxV$#8%%%%%88V*+~~~:::+x#%8%%%%8$VV$$$==$###8###8%%%%%%%%888%88#x . -*$8@8$xxY$$$##V=~. -~. .*V**x+:+*x=xV:. .~*$Vx=++*$8V:.-:+*xYYYxxYV$#%%%%%%8$x=+:::::=V88%%%8#$$$$x*$###888888888%%%%%888%88$-. +$8%%8%8$V$88#V*:- +:. .:+x#$YxYV*+VV- .~+=xV##Y=++=V8x:-~==xYVVVVYxxxYV#8%%%%%8$x=+:+:~+YYV$88#$##$x$###8###888888%%%@%88888#= ~x8%8%%8%8%888$*~-.. .. +: .:*V##$$$Vx=- -~=xYYYYV$8$x=+*Y#*:~+=xYVVV$$VYx*=*xV#%%%%%%8$Y=+:-+x*=*YV####V$888%####888888%%8%%8##8#*. . .+$%%%%%888888##Y+~..... .. .:~ ...~=Y$###V*~.. .~+*YYYYYYYYV88$Y=*YV*+:==xYV$$$$$x*===*xY#8%%%%%%8$V*::*xxYY$#8#$##88888%88888888%%88%8###=. ~x8%%%%%%888888$x=++=+~--..-..... .-. -:+**===++*Y$#8#$x=:~--.. -~+*YYxxxx***xVY$88#Yxxx*==**xYV$##$Vx*****xYV#%@%%%%%%8#$V$$$#888###888888%%%888888888%%888$=. $8%%%%%%88%%%%#x:~--:++=:-.---.... ... .~=Y$8$$$$Vx=*V#8#8#$Y=:~~-. .~=xYVVVYx***=++xYYYV#%#Yx*==***xYV$##$YxxxxxxV$$$#%%%%%@%%%%%%88%%8888%888888%%%%%%%8%%88%888V+ #8%%%%%888%%88V=~~~~~~~~+:--... .... ..-~.--.... -=Y$##$$$VY*+:+xV$$V#$=-.. .~:=xVYxxY$$Vx=::++xxYY+*88$x====*xxV$$##$VYxYYVVV$###8%%%@@%%%%%@%%%%%88888%%8888%%%%%%%%%%%888Y:. 88%%%%%%8%%88#x:~~~~:+::++~-....... . ...~:~--:+=xYx+++=+:~. -+*xxYVYYxx*=+:+*xx*xY~. . -=**=xYYx==*$#V*:~~+*YYY~-Y%#V*++=*xYVV$##$$VVV$########8%%%@%%%%%%@@%%%%%%%8%%8888%%%%%%%88%88#x-. %%%%%%%%%%888$x:++**xYVVYY==+-....... .--~=YV#888#VV$VYx+- .~=YV$$$VYx*=+x=:Y~ .*Y=+:=x*+:~x$#Y=~~+=xYx: :#88V++*xxYVV$##$$$$###8888##88%%%%%%%%%%@@@@%%%%%8888888%%%%%%%8888Y=- . %%%%%%%%888##$VxYV$$$####$VxV+~........... ...-+Y$#8%88888##8$*- .-:~~~:=*=+:*~+~ :=$V=+~:+:---+V#$x+::=xY*+ -$%%$*=*xYYYV$#####$$##$#888888%%%@%%%%%%%%%@%%8888%%88888%%%%%888##: . . %%%%%%%%888#$VVV$$#######8#$$$~------.. --~=xV#8#88#88888#x:. .. ....-+:- ..~+=xV8$Y::~---..:x##V*++=xY=~.-V8%8V*=*YYVV$$###$$$$$$$$#8%%%8%%%%%%@%%%%%%%%%%88%888888%%%%%88#$*. . #88%%%%%%%8#VVV$$####88##88###x+::~--. .-~+*Y$#$$$#888%%#V+---........---. . -~- .:=xYY$YYY#8$~:+--...:*V$$Vx**xx*-.-Y8%%#Y=xVVVV$$###$$VVV$$##8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%88888%@%%%888$+- . #Y8%8%%%%%88#####8888888#88888#Y**:-....-~+*xxYV$VY$#8%888$*+~~+:~...-+*YYVY*+-.-=:- -+Y$$$$$$V**$8#=~=:-..-~=V$$$VYxxx=-.-x8%%8$YxYVVVV$$##$$$VYV$888%%%%%%%%%%%%%%@@@%%%%%%%888888%%8%88$~ 8V8%8%8%%%888888888888888888%88##V=~-~:=xYV$$VVVY$$##$$VY*:~~~+Yx+--:*V######Vx==VY=. :*VVVVVVVVV*+x88Y-:=~- -~=Y$$$VVYx*=-.-x#@@%8VxYVVV$$$##$$VV$#888%%8888%%%%%%%%%%@%%%%%%%8888888%%%8%V~. %%%8%%%8%888888%8%%%8888888%%8888$x==xV#88##$$$#$$x=+:+:~. .. ~xVY*xY$8%%%%88$VY:::: .:xxxYVVYxxV$V*:88$:-x=~ -~+xV$$$VYYx=-.-*#%%%%#YVVV$$#####$$$#88%%8####8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888888888Y~ %%%%%%%%%8#88%%%%%%%%%%8%88%%8888#$V$#8%%#####8#x+~~:~. .*$$$##8%%%%%88#$V:-.--.... .~::++:+~.. .xx++xVVY*+*$#$+Y8$=.**+.--+xV$$VVVVY*~.-*#%%%%8$YVV$$###$$###8888#$#8%88%%%@%%%%%@%%%%%%%%%88##8888#x- . %%%%%%%%%%8$$8%8%%%%%%%%%88%88888###88888##888$*++:-. .=$$$#88%%8%%888Vx~~~:~~-~~~. ...-~*V#$$Vx*Y*=+++=V*:~+*xx=:+Y88Yx8#= =**:..:*YV$$V$VY*~.-*#%@%%%$VV$$$$$$$$##8888YV#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888##8888$+. %%%%%%%%%%%88888%%%%%%%%%8888888888888####8%#Y=~~-. .+$##88%8888#$Y*:.. .....----. -~+xYYV$$$#%8#V==*$$#88$x:-~~:+::+x88#Y##+.:*x+..~=xYVVVVYY*:.-*$%@%%%#$V$$##$$$##8#8$YV88%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%8888###88Y: %%%%%%%%%%%%8%%%%%%%%%%%%88%88888888888888#Y:-.. :$#888888#$V*:. ---~~:+***:~-. . . -+***xV#88#$V#8$x==+V#888#$*:-..-~~+*#%8##$=.-*x=~..:*YYV$$YY*:.-*$%%%%%8#V$$$$$$####8VY$%8%%8%888%%%%%%%%%%%%%%%%88###8#Y- . %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888888888##888##V=~. .-Y$####$$VVx===*x***+~~=x$Vx=~-. ..---:+++=++::--++++++=*Y#%88%88$Y*::x$###$V*:....-:*$8%%8#Y..=xx:..-+xV$$$VY*:.-=V8%%%%8#$$$$$$$##$8Vx#%8%%%888888%%%%%888%88%%%%88#$##*- %%%%%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888888888888#V*::~-... .-*YVVYV$##VVV$#V*~-.. .xV$Vx:.. -:=***xxxx*======:~:~--~:~:=x#%%%%%88Vx::x###$$Vx:. .-:*V#8%%8V~.:xx+-..:=YVV$VY*:-.=Y$88%%8#$$$V$$$$##$x$8%88%%8888888888888%88%8##88#$#$=. %%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888888888888#VYYx*:~~----........ .:=xYV$###$$#$V*~ .-::+*Y$#$*-. .-~+xV$$$$$$VVY*+:+~:::::~-----~:=Y8%%%%%88$x:~*$$$$$$Y+-.-:*V#88%8$+ ~*x=~..~=xVV$VVx+-.=VYV8@%88##$$$$$$$$x$8%%%%%88888888888888888%%888###Y:. ##8%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%88888#888888###$VY*=++::::::::~~-. .+x$#88##$$$V*:+==*Y$#$V$$#8#V=. .~=xV$$##$$$$VVVYx=:~~-~--:~~~~~-.-:+=*$8%%%%%8#Y+~+YV$$##Y=:-:xV#8888#x.-*x*+-.-:*YYVVVx=~-+YxY#%%88####$$$#$x#88%8%%88888###88888888%%8%%88#$*- #$888%%%@%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%888###888888##$VYxx*=*xxxxx**=+-. .+Y88%88##$VV$$$88888#####8%8#Y+. .-~+xVV$V$VVVVVYYYYYx*+:-~--~----~~----~~:+=Y$#%%%8%#Y+.:*YV$#$Y*=xV$#8888#Y~-:xx+~. ~=xxYVYY*~.+YVV$##%88#####$VY$%%8%%88888888#####888%%%%8%%##V=. x88$##8@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888888######$VVYYx*xYYYVVVVY*=~ ~$#8%8#$$V$#8%888%%88888%88%#VV+ .-+*YVVVVVVVVVYYYYYxYYxx*:--.----...---.---~-:+=*Y#8%8%%#Y+-~+=xYVVxxV$$#8888#V:.~*x=:..-:=*YVYx=~-~xVVV$#%888##8#Yx$8%%%%8888888888####888888%%88#Y~. V888#V88%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%8888##8#####$$VVYxxx***xxYYVVYYY=~ .V88%8#$$#8%%%%%%%%%%%%%%%%%8$$$- ... .~+xV$$V$$$VVYx*******==+++:~..........--...-~~-~~+**YV$#8%%8V:--~+=*YVYV$##8888#V=.-=x*:. .-+*xxx*+~-~x$VY$#8%88888$V#888%%%888888##88###88888%8%88#x- 88%88%8#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88########$$VYx**==++==**YVVVVY*~.:#88#VY#%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%8V=- .-:=xV$###$$##$$V*~~:+==**=++:~---...............--~::+++==x$$#888V+-.~++=xYV$###8888$Y--+x*+- -:+**x*+--~*VVV8##8%88#$$8888%%%888888######8888888%888#*- %8%88%8%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888######$$$VYx*==+++++=xYVV$$$x:.=V8$==%@8%%%%%8%%%%%88888%%$x~. -+xV$$###888##88##$x=:~~~:+=***=++:~...............---~~:+++==xVV$###Vx:-~++=*YV$##888##Y:.~=*=~...~+==*=:~-:xV$$###8%8######88%%%888#########888888%%88#x- .. 88%%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888##########$VYYxx****xYV$$####V+-~*x+~V%%%%%%888#Yx*++:::=*:-. .. -+xV#######88888###8##$Y*+:~~-~:=*xx*=+~-. ...........-~~-~~~~+=*xYVVV$V$VY=~~::+=xV###88#$V+..:==~...-~:+*=:~-:xVV$$#88########888%8888#######888888%%%%88*- . #88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888############$$$VYYYYV$####88##V*- ~~--=Y$$$$VYY=- ..--. .. -+xV$#####88##8####88888###$x=:::~-~:=*xx*=+~-...........--~~::~~:+=*xxYVVVVYYY=:~~~+*YV$$8###$*~-~+=~-. --~:=:~~-:xY####VY$#####8888888888########8888%%%%8#*.. +8%8@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%88#######88888#####$$$V$$##888888##x~- . ..-~~:~~~~---.----~~+=***+- .-:=YV$$$$##$$#########VV#88####$Y=+::~---~+*xxx=:-. .........--~~~:::++=**=*xxxYYVVx=+:~:=xYV$$$$Vx=:~-:-.. .---~--~-:xV##$VVVV$$##8888888888#########888%%%88V+. . .V%%%8@%%%%%%%%%%%8%%%%%%%8%%%%%%888####8###888#88####$$$###88888888#Y=-. ...~+xYVVVVYYYYYVV$$$$Vx:. . ~:=xVVVYYVVYYV$$$#$$$##8#xYV#######$Y*+::~-..~:+xYx*:............--~~~::+++=**===++===*xx*=+++++:+=**x*=:~-... ....-~~:xV$*V88%######88888%88##########88%%8%8V~. ~*%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888###888888888888######8888888888#Vx:-... .-=V#####8####$$VVx*:- --- .~+*Y$$$###$$$$$$#88888Yx#YV88#VVYYYYVYx*:~:=:~-...-+*x*+~.. ........---~~:++++++==++++:~:::~+=*x*==:++:::::~-.. .-~:*VV*$#8%%888888888%%88#######88888%%88x. $Y$%%@%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888888%%88##888888888888888#888##8888888####$x:-... .~=V###8##$$VVx*+:-. ~+=+-. :xV$#888888#8#8888888%88Vx8xY8%8$Yx*===+~~-.~=x=:-...~+=*=:~. .........--~::::+::+=+:::::::~-~::::::+:+===:-:~--. . .-~:=YVV8##8%%88888888888#######88888%%8#=. =V$8#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888%%%8888##888#88888888888888888888#8888#Vx=~-. ..~=xxYVYx*=+:~-... .~=*::~-. +$8#8%88%8##88888888888#8Vx8YV8%8$Y*=++:~-----~+**+~..--~::+:-. . ...---~~:::+++++::++:::~::+:::~~:~~:+:::++=*=:~:--.--~:=*+*x$###888888888888#######88%%8888V: .+#8V8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%%8888888#888888888888888888888888#8##Vx=:-... ...------.. ..~=YY=-~~- ~#%%%8%8888#888##$#8#88xY#xY#x8%8$Yx*=+:~~~-----~+*=+~-..--------. ...----~~~::+++:::+::++::++++++~+::+:~~~-++:=+++::~~~~:*Y*::x$$##888888888888#####888%%88#x~ -.=8$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%8%888%%%%%%%88888888888888888888###88888#8####VY*:-~-.. ..........----~+=xY$#Y~-~~. Y%888#8#########$$$$#%%###*YVx#8$$VYxx=+:~~~----~~:==+:----....--.. ..---~~~::+++:++:++==++======+++::::~.~xx+:~~--~:=+~-+**.-*Y$$##88888888#8###88#8%88%%#=. :.-$#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888#888888888%%%%888888888888888888###88888888##88##VYx=::+:~~~~~~:::+=***xYV####8$Yxxx*+:::~-.. .-$###############$$$#%%88#$:==$###$$$$Vx=~~~~~~~-~~~:+++:~---....-... .....-~~::::::++++=====***=====:++:~~~-+xYx:.-~--~+*=+==x=~+xVV##88888888#8888888%%%%8V:. +- *88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888%%888888888888%%%%%%888888888888#88888#8888#88###888888#VYYYYxxYYYYYYV$####8888888#V$V$$$$$$VYx*=:~-.. .~+*xVV$$$###$$#$$$##$$#8888##Y=:$#8#######Y=-~~~~~::~~~::+==+:--......... . .---~:::::++++====***xx*====::::~---+YVY:--~~~--:+==:~**=YYVV$888888888888888%%88#*- -:.~$8@%%%%88%%@%%%%%88%%%8%%%%88%%88%%%%%%%%%%888888888888888888888888888888%888%%888####888888888%%88%8%%88$+-x$$$$$###$$$VYYx=++*xYYVVYYVV$$$$$$#####$$$88####*x=#####$$$Vx:--::::~::::~~::++=+:~--...--.... .....---~~:::+++====**xxxxx*===+::~~----=Y$Y=-.-~~-.-~:++-:==xxYYY$888888888888888%%$+. -::.*8%%%%%##%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888888888888888888888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88V~ .=##$$$#######$VVYYxYYYxxxxYVVVV$#88888#$$$$#8#$$*#=V$VYYx*+~..-~~xx:~~~~~~~::::+++::---.............---~:::+==+==***xxYYYx***+::~---..-+x$V*:...-----~:+:--+**x**x$#88888888888%88Y~ .~=.-$8%%%88%%%%%%%8888%%%%%%%%%%@%%%8%%%%%%%%888%%8888888888##888888888888%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%#V: *888##8#####88#$VVVV$####$VYV#8%88##8###$##8#$V=8xx+:~--. .-~x*$Y+.--~~~~~:++++==+:~~--............--~::+====****xxYYYYYx*=:~-..-....:x$$x+. .-----~:++~-~:=x***xY$#8888%%%%%%#*. . -:~-V88%%8%8V8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888##88888888888888888%%888%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%%%88$$*. *8%%%%%%%8##8#$$$#88#$#888##8#########$#88###Yx8V=....... .~Y$#$Y------~~~::+==**=+:+:---...--..-----~:++=**xxxxYVVVVVYx*+~. .... ~x$$Y+-.....-~~:+::~--:=*****xV$#8%%%%88$+ .::$$#%%8@8V8%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%@@%@%%@%8%%%%88%%%%8888888#8888888888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888VV: .:*$%%@@%%%#$$$#8888%8#V$#####$$$$######$##88#8xY%#*~-....... .-+xx*~-~--~~~~~~:=====+=*=+:~--.~--------~++==*xYxYYVVVYVVY*=:-. .... -=V$V=~- ..-~:++++:-..-+*xx***xV#%88%#x~. .=V:Y8%%%8%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%@%%%%%%%@%8%@%%%%%%%%8%8888###888888888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88###V*.. :*VV$8%%@@%8##$$$##8%888#$$$#88######8888$8#88#8VV%8Y+~-... ... .-~:+:~----~~~~:++++::++===+:-.-~~:~~-~~:+=*xxYVYYYVVVVVYx=:-........ .+YVVx:- ..-~::++++:-. -:=xxx*==x#%8V+ -V+=##8%%%%%%%%%%%@@%%%%%%%%%%%@@%%%%%@%8%@%%%%%%%%%88888888888888888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%8888####$V: .~*VVVVV#8%%@@%8888888%%88%888888%8%88888888#8888#8$V%8V+::~-.. .-:++:~--..---~::~~--~~:++++:~---~::::::+*xYYVYYYYVVVVVYx+~.. ... ~*VVY=~. .-~::++++:-. .~=YY*==xV*- .. .Y=+V#V8%8@8%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%@@%%@%%@%%%%@@%%%%%8888888888888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%88888#####$V-.~xV$$$$VV$#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888888888888$Y88$*+::::~-... .-~::~--....-------~~~~++++++:~-.-~::::+=*YVVVVVVVYVVVVY*:-.----... .+YVY*:. .~::++++:-. -+*xx**=~. . *:-*YV#88%88%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%8888888888888888888%%%%%%%%%%%%%888%8888######$V+*$$#$$$$$$$#8%%%%%%88%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%%%888888888#Y8%8x+::::++::~----------------~~~::+:::+=+++++==+++**+:**YVVVVVVYxYVV$$V*:---~~-...... :xVVx=- .-~:===+:-... ...-:****=+- . :=..~Y#8%$Vx$%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%@%%@%%%%%%%%%%%%88888888%8888888%%%%%%%8%%%%8888######8888$##$#$$$$$$VV$#%%%@@%%%888#88%%%%%%8%%88%%%%%%%%%%88888Y#%8Y:----~:+++++++::::::++++:+=========+++======$YV88##8$VVVVVYYx*xVV$#$x+-.~::~-...-.. ~*VVY*- .--:+==+:-......--. -+*xx*+~ .=~-.:=Y8VxY#%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%@%%@%%8%@@%%%%%%88%88888888888%888%%%%8888888888######888@8#8#$##$#$$YYYY#%%%%%%%8##$#####88%8888888888%888%88888V#%8V:... .---~~:++=========******======+++====x$Vx##%%#VY**xYYYx==xY$##V*~.~==+~-.--~- -=YVY=- --:++=+~........---..-+*x*=:. -~- .-=$Y$#8%%%%%%@%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8$#%%%%%%%%%888%888888%%%%%888%%%888888888##$#####8%%88###$##$$$VYYYx#%%%%%%%%88##$$$$#88#888888888#888%%8888V$@8#+-.. ...---~~::++++=======++++++++=**=*YVYY#8#V$V*=*xYYx+:+*V$#$Y+-~=x*:-.--~-..+xVY*~. .-~+++:-...-. ...-~~. .:*xx*+- . -Yx*V8%%%@%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%88V8%%%%%%%%%88%%888888888%88888%%88888888####$$#88%%88#####$$VYVVYYYY#%%%@%%%%%%8##$$$####8888%%8888888%%88#%YV%88x:-.. ...---~~~::+++::::~:+=++*YYVxV$VxVYx=**xx*:::+*V$#$*~-=Yx=~..-~~..:xVVx+- .-::::~-..........-~~-. .:*xx+- -:=~.+#%8%@8%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%88#%%%%%%%%%%%%%%%%888888888888888888########$$#8%%%%8#####$V$VVV$VYYV8%%%@%%%%%%%88#########888888888888%88#8V*8%8#Y*+-. ..--~::++::+++++xYYVxVVxxVVx=*===+:~~:=YV#$*~~=YYx:--~~:-.-*VVY=~. -~~~~~-. ......-~~~~- .~+*x=~ -==-~x#8%%%%%%%8@%%%#%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%88%%%%%%%%%%%%%%88888888888888888#8##$$$$$$8%%%%%%8##88$$$V$$$VVVVV8%%@@8#%%%%%%88########88888888888%%88#8V*#%8#$VV*:-. .---~~~:++++=xYVxYY*xVV*==+++:~:::=YV$Y=-~*VVx:--~~~-.-+YVV*:. .-~:~--.. ....-..--:::::- .~=*=~. .=*+*V#888%%888%%@8%8x$8%%%%%%%%%%%%%%%%8%@88$8%%%%%%@%%888%88888888888888888888###$$##8%@%%%8##88#$$#$$$$VYVVVV#8%%8$VV#%%%%%888#######888888%88%%%%8#8Y*V8%VxV$$Y*:-. ..--~~::::=*xY=xY*xYV=+==::~~::+*YVY*:-~xVVx+-..:~-..:xV$x+- .-~~:-.. ........-~~:==+~. .:==~. .=*+++~+YV8#V$#$#%%%8#:+Y#8%@8@%%%%%%%%%%%%%%%8%%%%%%%%888V$88%%%88888888888888888####8%%%%%88#####$$$$$$$VVVYYVV$$8%#VVY$8%%%%%%88888###888888888%8%%##8x*V88V**Y$VVY*:- .. .. ...-~:++*xYYxY#xxYY====:~~~~:+*YY*+--=YVVY+-..~~~..~xV$Y=~..-~~~. . ...--:==+=:-..~+=+. ..~- .:=x==VY=*#%%8#~--=Y8%%%%%%%%%%8888%%8%@%%%%%%%%%8$*Y#8%8%88888888888888888888%%%%%88####$$$$VVV$VYYVYYYYYVVYVVVVVV$8@%%%8%%8888888888###88%8%8$$8+xV8#*++*YV$$VY*+~. ..... . .-~::+*YYVxV8VxYY*==+:---~:+=**:-.~*VV$x:-..~:~..-xVVV*~..-~:~-.................-:+=x*=:. .:=+- --:+==~--x%@%$~. .~x$8%%%%%%8##8####YY#%%%%%888%#**$888%%%88888888888888888%%%%%88####$$$$VV$$$VVYYVVVVVYVVxYYVVVYV#%%%%%%%%888888888###88%8%8$##+YV88+-~+=*YV$$#Vx+-. ..~:::=YVV=V$$*VV*=++:~---~~:++-.-+YV$$x~...~::..-*V$V*+-..-~~~----......... . .~:=xxx*+- .~=:- ....- +8%%8x~. ~*Y#8%%%%8888%%8#x:=V#8#Yxx$8#Y$8%%%%%%8888%888888888%%%%%%88#####$$$VVV$$$$VYYYVVVVYYYxxVVVVYYV$8%@%@%%%%%%8888888##888888$#$+Y$8Y~.--~:=xYV###V*+~ .-:+:=Y$V=Vx$=V$*+:++:~~~--~~~. ~*VV$V*~. .~::-..=Y$Vx=~....--------....--.. . .-~=xxxx+-. -::- ~Y$#88Y:- .~+Y$#8%#$$#888##$*++=xxYY=*8##8%@@%%%%%%%%8888888888%%%%%8######$VV$$$$VVVVVYYVVYYYYYxxYVVVYYVVV#%%%%%%%%%%%%88888888%888#V#Y=V##=.....-~+=xV$#8#Vx+- -:+++V$Y=x=V:Y$*~++:::::~~:~~-.+YV$$V=-. .~+:~. :YVVY*=--. ....----.............-:=xVYx*:. .~:~. .-~=V#$x+::~=VV$888$$$$VVV$$x~.-.+***8%%%@@%%%%%%%%%%88888888%%%%%8##8##$VVVVVV$$$VVYYYYVVVYYVxxYYYVVVVVVV$8%%%%%%%%%%88888#88888%8##8:Y$8$:. .....-~:=x$#88#$x+-. .~++::V$Y=xxY+V$=+=+~...-------:*V$$VY=-. .~:::. -*V$Y*=~-. ....-..-----......-:+*xYVV*:- .-~:~. .~+=***==*=++*xYxx**=+:~-. . .-x8%%@%%%%%%%%%%88888888%%%%8888####$VVV$VVVVVVVVYYYYVVVYxxxYVVYYYVVVVVV$8%%%%%%%%%%%888#888%8%8$#V~$##x- .... ..~+*Y$888#$x+- .~:++~V$Y=xx*+Y$+:+:~-. ....:*V$$$$Y+-...-:+:- .=VVY**::-. .. ...--~-----.-~:+=xV$Y*=~..-~+:-. . .. .-..... . -Y%%@%@%%%%%%%%%%888#88%%%%%888####$VYYV$VV$VVVVVVVYYYYVYxxxYVVVVVVVVVVVV$#%%%%%%%%%%%888888#8%88$#==#8#+. .... .-~+*V#88##$x:. .~::+-$#Y++=*+Y$~~:+~-.......~*VV$#$Vx:. .-:+:-. ~xVVx*+*=:-. . ....----~---~~:+=YVVY*+~-.-~::~-. ~V%%%%%@%%%%%%%%%%%8888%%%%888#####$VYVVVVVVV$$$$VVVYYYYYYYYYVVVVVVVVVVV$$V$8%%%%%%%%%%%8888888%88#$:$8$$:. ..... .-~+x$#888#Y=~. .~+::-$$x:~:++V$--:+~---...~:*YV$$#VV=~ ..-~::~. -=YV*~*xY*+-- . . .....---~:~:+*YVVx*=~-..-~~~--. .:#%%%%%%@%%%%%%%%%%%%88%%%%%###$$$$VVVV$$$VVVV$VV$VYYVYYYxxYVVV$VVVVVVVVVVVVV$%%%%%%%%%%%88%8##888#8=*8VY#:~-. ..... ..-:=Y$88##$x=~. .~+~:~$$=~-:~:Y$--~:~-----~:=xV$$$#VY=:. -:::~- .:*Vx:x#VVYYY+:-.. ..---~::+xYYYYx=:~-..------. :#%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88##$$$$VYYV$$$$$$VV$VVVVYYVVYxxYYVV$$$$VVVVVVVVVVV$8%%%%%@%%%%%%%8##8%8$$:V$=8$=+-. .........--+*V$#88#V*:- .~+~=:#$+:.:-~YV..-~~---~:+=*YV$$$$Vx=+-.. -:::~-. -=xY*+YYxxY$VVx~.. ...-~~:=xxVYx**=:-...--..~-. .:#@%%%%@%%%%%%@@%%%%%%%%%%888###$$$VYVVVVVV$$$VV$$VYYYYYYYYYYYVVV$$$$VVVV$$VVVYV$8%%%@@%%%%%%%88888%#Y+$=Y8#x*:-.. ....... .-~=Y#888#Vx+-. .-~+:=:#$++~*::YV .-~~--~:+=*xYV$$$$Vx+:-.. .~++:~. -*xV+:*VY=x=V8$=+~.-. ..-~+=*xYYxx*=+:-......-~-. . :#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888#$VVVVVYxYVV$$VVVV$$V$VYVYxYYYYVVVVVVV$$$$VVYVVVVVVVV#8%%%%%%%%%%%888%8%8xxYx88$VY=:-. ..... ..-+Y$#8##V*+~-. .-~+:=:8$**=V++VY...::-~:=**xYV$$$$$V*+~-. .-:+:~. .:*VY+:+x$$VVVYxY==x=+-~--. .. .-~:==*xYxx**=+~-. .-~-. .. ~#%%%%%%%8%%@%%%%%@%%%%%%%%8#$$$VVVVVYYVVV$$$$VVVVVVYYYYYVVVVV$$$$$VVVV$$VVVVVVVVVV$#%%%%%%%%%%%%%888%%YVYV#8#$V*=:-. ..... . ..-:x$###$Y*+:~. ..~++x+#$Y$V#**$Y-..~~-~:*xxxYV$$$$VY=+~-. .-:+::- -+Y$Y*++=Y$##YVV$$#VV=*YY=:.. . ..-~+=*xxxxx*=+:-. . ..--. ... . -$8%%%%%%@%%%@@%%%%%%%%%%%%8$$$VYYVVVVVV$VVVVVVVVVVVYYYxYVVVVVVVVV$$$VVV$VVVVYVVVVVVV$8%%%%%%%%%%%%%%%%8V$YV#8##$Yx+:-.. ..... ....~=xV$$VYx=+-... -:+x*#$x#$8VV$x: .---+=*x*xYV$$$$VY*+~-. ..~::~-. .:*V$Vx=+~:+*$V#8#$V#Yx*xxx=~ .-:++==*******=:--. .--- .. .Y8%%%%%%%%%@%%@%%%%%%%@%%%8#$$$VVVVYYYV$$VVVVVVVVVVVYVVYYVYV$$$VVV$$$$$$VVVVVVVVVVVYVV$#%%%%%%%%%%%%%%%8$#YY$8###$Yx=:-. ..........-:=xVVVYx*:~-. .~+YY##Y###$$$x+ ...-:+*x**YYV$$$VYx+~. ..~:~~~. .~=Y$$VY==:--~~xx88#YV##$x=*=:-.. .-~:+++++==***===:~-....-~-. .. +88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8$$$$VV$$VYYVVVVVVVVVVVVVVYYVVVVVVVV$$$$$V$V$#$$$$VVVVVVVVVVVV$8%%%%%%%%%%%@%%%88$YV8888#VVx+~.. ...-.... ..-+Y$$$Y*=+::~..-*$x$V##8$VVY+. .-~+=**xYV$$$$VV*+~. .-~:~~~-. .:xV$$$Y*++~-.--+*$#$VYV$$Vx***+-. ..-~:+::+++::+***=+:~-...-~- ... .... -$8#%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%8#$V$$VVVVVVYVVVVVV$$$VVVVVYYYVV$$$$VV$$$$$$$V$$$##VVVVVVVVVVVV$V$8%%%%%%%%%%@%%%88#Y*8##8#$$V*:--. ..........-:xV$VYx*=+:~-.:$xVV*=*+:+=~ ..~:==*xYV$$V$VVx=~. .-~~~~-. -=Y$$$Vx**+:~~--~~xV$$VxY$8$Yx**+:. .-~~~~~~~~:+=***==+:~. .~~. .---. +8V*V8%%%%%%%%%%%%%%@%@%8#$$$$$V$$VYYVV$VVVVVVVV$$$VVVYVVV$$$$$$$$$$##$$$$$#$VVVVVVVVYYV$$V$8%%%%%%%%8@%%88%8Y+##888##$x=~-. .......-...:*YYVYYx=++:~:****+.. .. . -:==**YVV$$$$$V*+~.. .-~~~~~-. .:xV$VVYYx*:~~:+~:::*x$#$YY$8#Y*=x=:. .---.--~~:+===*xx=:- .-~-. .. ... .Y$*+*#8%@%%%%%%%%%%%%%%8#$$$$VVV$$VYYVV$VVVVVVVVV$VVVVVVVVV$$$$$$V$$$$$$$V$$$$VVVV$VVVVVV$$VV%%%%%%%%%@%%%8%8V**V88888#$Y=-. ...----....~+*xV$Vx==*=+:::--- . .:**=*xxVVVV$$$Vx+-. .---~:~-.. -=YV$VYxx**=+~:~~~~~:=x$$VVVV8#Y++=*+:- . .-----:++=xYYx=:-..-~- .. .. . ~$V=+x#888%888%%%%%%%%%8#$$#$$$$$$VYVVVVVVVV$$VVVVVYVVYV$$VVVV$$$$$$$$$$##$$$$$$$VVVVVVVVVV$VV#8%%%%%%%%%%%%%%8V=xV$8888#$Y:- ..-------..-+*$##$V$$VYx*=+-.. ...-:===*xYV$$$$$$Vx+-. ..--~~--.. .+xVVVYx*=*x*++:~~~:~~:+xV$VxxV##V+:~+=+:-. ..-:+=*xVVY*:. .~~:+:. .. .-. *$V=~*$888%88%%%%%%%%%8#$##$$$$$$$VYVVV$$VVV$$VVVVVYYVVVVV$$$$$$$$$$$$$$###$$$$$$VVVVVVYVV$VV$$#%%%%%%%%@%%%%%%#V+xxV#88#8$*+-. .....--~~~---..~+xV#8%%888##$Vx+::~--~::~=====*xxYV$$$$$V*:-. ..--~~~~-. -=YVVVx*+=*x*=+::::::~::+*Y$Y*=+YVV*+:===+:~. .--~:xYYVY=~..--+x=- .. ....... .--. .V#V=~x#8%%%%8%%%%%%%88####$VV$$$$VVVVVV$$$$$$$VVVVVVV$VVVV$$$$$$$$$$$$$$$$###$$$VVVYVVVVVVVVV$$$#%@%%@%%%%%%%%%8#V+=xY$#888Y=~-. ... .--~~~----..--:*YV#8%888##$x*=:~::::+***==xYYVVV$$$$V=:-. .--~~~~~-. .:*YV$Yx====*x*=+::~~~+:::++*Yxx+:*V$#$VY*::~~-.. .--+*Y$Vx=~ .~=*-.. . .. .-. . ... -$#Y::Y#8%%%%8%%%%%@%8##88#$VV$$$VVVVVV$VVV$$$$$VVVVVV$V$VVV$$$##$$$$$##$$$###$$VV$$VVYYVVVVVVV$$$#8%@%%%%%%%%%%%88$++=*V$88$Y=:-..----~-. .--~~-----....--~+x$88%88#$V*=::~-~:~:++=*xYYVV$$$$$*+~. ..--~~~~~~-. -+xVVVYx==+=*xx*+:~~::+::~~~::+xx**x*x$##$x+~-~---. .--~+*Y$$Vx:-. -::=*+. .. . .. ... .-. :$$x:+Y#8%%%%%%%%%%%8#888#$$$$$$VVVV$$$$$$VV$$V$$VVVVVV$$$$$$$$$##$$V$##$$$$$##$$VV$$VVYVV$VVVVV$$$#8%%@%%%%%%%%@%88V=:==*V$$$Y*:--~~~~:~- .----~----......~+xV#8888#Vx*+:::~--~:+=*xYV$$$$$Vx=~. .--~~~~~:~-. .:*YVVVY*=+==*xx*+++:~~:~~~----~:=xVVV*=**Y$$Y+~~::~-. ...--~+*Y$$$x+~...-:*V. .. . .-. .... :x$$x=:x$8%%%%%%%%%%888%8$V$$$$VVVVVV$$$$$$VVV$V$VVV$V$$$$#$$$$$$$##$$VV$$$$$$$#$$VVVV$$VVVV$VVVVVV$#%%%@%%%%%%%%%%888#Y=::=*YYx*+:~~~~::~-. ..-------~---...~~+xV#%%8#$Vx=+:~--~:::=*V$$$$$$$x=~. .--~~~~::~~. .~=xVVVYx*==++=*xx*=++:::::::~--:++*xVYVV=+:=x$#Y=:::=~:-.--..:=x$#$x=+~-..-+.. . .... . ... .-... ... ... .... .. -=$$$$x+~Y$8%%%%%88%%88%%8$VV$VVVVVVVVVVV$$$$$$$$VVVV$$$V$$$$$###$$$#####$$$$$$$$$##$$VVVVVVVVVVVVVVVV$8%%%%%%%%%%%%@%8%%#$Y=:~+=++:~--~:=+:~- ..------------~~~~:=Y#88%88$Y*+~~~~~~:=xVV$$$$$Vx=~. ..--~~~~:::~- -+xYYVYxx*==++=*xx*=+++++:::+++=**Yxx:+YV$V*+:=Y$$x:+:*=*-~~.-~+x$##Vx*=+:..--.~+-. . ..-. . . .-.... .--. ... ... .+xV#V#$Y+:x#8%%%%%%%%88%@8$V$$V$VVVVVVVVVVVV$$$$$VYVV$$$$$$$$$$####$$$$$###$$$$###$$$$$VVVVV$$VVVVVVVVVV#8%%%%%%%%%%@%%@%%%88#V*+:~~----:+++:----......--------~~~:~:::+*Y$8888#$Y=::::~:=xYV$$$$$Vx=:. ..-~~~::+::~.. -:*xYYYYxx*===+=*xxx*+:++=+=====xYVYV*=+:xY$#Vx==*$##V*+=**=+--~:xV#$Yx***:...:*Y=~ .-:~. .-..-- .--~~-....-. . ... . ... ... ~*V$$#$#$Y=:x#8%%%%%%%88%%8$Y$$$VV$$V$VV$$$VVVVVVVVVVV$$$$$$$##$$$#####$$$$###$V$$###$$$$$VYVYV$$VYVV$$VVV$8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8###V*+~--~~~:~-~~::~--. ....-.--~:::::++~::+*V$##8%#V*=+:::=xYV$$$$$Vx*:. ..--~:~:+++:~- .~=*YYVVYYx**===xxxYx*=+++:+=***xYYYVVYx==++=YV$VYxxY8##Vx**Y*:~+=YVVYx*xx=~. -:===:-. .~- .-.--- .-.-.~~:~..... . .-. . ... -+Y$$V$###$Y+~*$8%8%%8%%%%%8VVV$$VVVV$$#$V$$$$$V$VVVVVV$$$$$V$$$$$$$$$$####$$$###$$$$##$VV$$VVVVV$$$VVV$$$$$$8%%%%%%%%%%%%@%%%%@%%%8###$V*+~~-----~~~~~~. ...-..-~::::++:~~-~+*YV$8888$Y*=+:+*YV$$$$$Vx:~- -.~::::++++~-. -+=xYYVYYxx****xxxYYYx*=+::=*xYVVVYxYVVxx*==++*V$#$YYV#88#$YYxx*x$$VYxxxYx+--+====++++-. .. ... . -::-. .~. -~::.. . .. ..- .. .-. .. .. -*V$$$$$##8#V=~=$888%%%%%%%#VVV$$VVVVV$$$$$$$$$$$$$$VVV$$$$$$$$$$$$#####$###$$$$###$$$$$$$VVVV$$VVVV$$VVVV$$$$#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88####$x+~----------........--~~:+==+::~~:=*xY$##88#Vx=++=xYV$$$$VY:.-. ..~:+++++++:-. .:=xYYVYYxxxxx*xxxYYYYx*=++==*YV$#$VVVVYVxxYx*=**YV##$Y$#88%$VYV*V$Yx**xx*+:=xYxx**=+=*=+- ... .. .-. .-:+- .. --~~-. .--..... . .- ...... .. .. .. .. .~*V$V$#$$####$*:=$#88%@888%8VYV$$$VV$$V$#$$$$$$$$$VVV$$$#$$V$$$$$$$#####$$$$$$$$V$$$$$$$$$$$$VV$$VVVVV$$VVVV$$$#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8####$Y*:----..---. .....--~+=**=+++:::++*YV$####$Y===xxYV$$VYx+-.. .-~:+====::-. .~+xYxYYYxxYxx**xYYYYxxx*******xV$$#$$VVVYYYYx****=xx$##$$$#8#Vx+=*******+:=xVV$VYYx==**==+~.. .--.-. . ..--. . .. --~~-. .-~-.. ...-..-~- .-.. . . . ~YY$VV$8$##8##$x~+$$#8%8$#%8$VV$$$V$$$$$$#$$V$$#$$V$$V$#88#VV$$V$$$$$$##$VVVV$VVVVVV$$##$$$$$$VVVV$$VVVV$#$$V$$$$#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%8###$$#Y=~-.~-.. ..--.-~:+==**==++~~:=*xYV$##$Yx=+=*YVVVVYx=~-....-~:===**+:-. .~+=*xxxxxxx****xYYYYYYYx**x*===xxYV$$$$VYxx**===*====*YY$VV$#Y~..~*x=+::+:*YV$$$$#Vx**=+====:~- .-~~-- . ... ---.. . .. .--~- . . -~-. ..-.-:~-. ...--. . ... . .~xY$VxV##$8#8##$x-:V#V##V$88$VV$$$$$$$$V$##$$$$$$$$$$$$#8%8#V$$VV$VVV$V$$$VVVYVVVVVVVYV$#8#$$$$VVVVVV$VYYV$$VVVVV$#8%%%%%%%@%@%%%%%%%%%%%%@%%@%%%%8##$#$$x+~--. .~~~-~~:::+==*==+::~~:=xxV$$$VY*==*YYVVVYx=:-....-:+=====+~. .-:+=*xx***==***xYVYYx=+:+*xxx=+**xYV$$$#$VYx*==****=+::+=xVYYY~.~+*x+---+=x$$#$$$##$$x++=====*x:+~~:- ... ..-----. -~-.. ..-.. .-~-. . :~ --~~-. . .. .. .... .YxV$Y*$###8#8##$x-:V$YY$$#8#$$$#$$$##$$$###$$$$$$$$$$$$#8#$$VVY=~--~::::+++:~~~::++:+++*V88#$$V$VVV$V$$VVVV$$$VVV$$#88%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%@@%%%%%%%%%88##$$V*:~-.--~~~--~~::::+*x*==:-~~:=xxxYVVYx**xxYVVVYY*+~-..-~::+=**++~. .~::+=***=++*YYVY*+:+:~~~::=x*+=*xYVV$$$$VVYx***xx*x*==++=*=xY::=*x=~.-~*Y$###$$$$$VVY*:+=======Y=-YV. .. ... ...--. -:- .-.. .... .. ...--... .~. .-.. ..::-. -- . . =VV$$xx$$##888###Y-~$$VxY#$#8##88$$$$$$$$#8#$$$$$$$$$$$$$#$VY=~. .-*#8#$$$$$VVVV$$VVYV$$VVV$$$$###8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%88#$##V*+~-....--~~-~:+=*x*=+:::::+=*YVVYx**xYYYVVYY*+~. .~~++=***=:~. ---~:====*xYx*+:~~~:++=++:~:+=+=xY$$$$$$VYYxx****==++*==::::++==*=~-~+*$#888#V$VYxxx*:~~:::++===*=*x~--*xx*: -.... .. .. .......-~. ... .-.. .. ... .....-. . .....--.. ...~~ .. .. .. . :YY$$VxY$$$##88#8#$--V##Vx#$$$#888####$$##88$$$##$$#$$$$$VVV*~ .. .*88$$$$$VVVVV$$VYYV$$$VV$$$$$$$#8%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%@%%%%%%%%%88####Yx:~-..--~-:+++=***==++++:+=xYYYxxxxYYYYYYxx=~. .-~:=****=:- . --:+=xYY=:~-:~::+:::+=*+:+~~~:+=VV$##$$Y=++:++++:~~:=====+=**=:~-:*Y$8888#$Yxxxx*:-------~::+======+=**V$V:*=**=. . .. ..-----~~. ..........-.. ... ... ..~:-.. ... .. .---. .. . . .. . ... :YYY$V=xV$$$#888#8#$~.x#8#VY8##$8##8#8#$###88##$##$####$V$$Vx~. .- .+:-.:8#$VVVVV$VVV$$$VYVVV$#$V$VV$$$$8%%%%%%%%%%%%%@%%@%%%%%@@%%@%%%%%%%%8###$$Y=~--~~~:+====**x*=*=++++**xYYVVYYVYxxYYY*:..-~::=*=**+~-. .-~+*x*+-.-::===~:~++++*=+==~----=*V$###VY*:-..-~~~~-~::+=***:--:=Y$#88888#Vxxxx=..--.....-~:::+=====:~:===++x*+- . . .. .....--. . ....--...--. -:~ -. .~:-.. .-.. . .-..... . .... -+YY*V$Y+x$$$###8888#$+.+V#%8x$$88$$##88###8#88##$##$#####$##$V=:. .~~ +*=*==*Y$VVV$$$VVV$$VVYYV$$$$$#$$##$88%%%%%@%%@%%%%%%%%%%%%%@%%%%@%%%%%%%%8####$x+~~:~:+=++=*x***=++~:+*xYYV$$$$$YxxYx*+~.-:++=***=:-... .~**=-..~:+++++=++~:+==**++=~~~~..~*x$####$*:-. ..-~~:+++=*+:-~=Y$##88888#Vxxxx~ .-. ..-~~-~::++===+++~:=Y+- . .--. .... .--. ..-.. . -:~..--. --.. .. ..---. ... -+YYV*Y$Y==Y$$##$888888$*. x$%%$xx$######888888%%#####$#####$####Y=- .. -..-+*x:. :xVVVV$$VVVVV$VVVYVV$$$$$$$###8%%%888%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%8####$Y=~--:++::*=**====:+=*xxYVV$#$##$Vxx*=~.~+==**=+:-.... .~==:. ..-~:+++++=+*==+:===+:+:--::-~+:+=$8###V=:~---~~:+==+:~:=Y$##888888#Vxxx+-.~- .-~-----:+=+=*$$#Vx+$~ . .. .-. ... .- .....-..-~~..--. .. -. ... -~~-.. .. . ... .~*Y$Yxx$$=+xV$$$##88#88##Y~ +V8%%$*=Y$8###88%%8%%8#####$#8##$$$#88#Y=:::- .. -YxVVV$$VVVVVVVVVVVV$$$$$$####8%8#$#88%%%%%%%%%%%%%%@%%%%@%%%%%%%%%%%%%8####Y=~~~~:+====**===+++**xxVV$$$##$VYY*+~:=**x=+~-... . ..-=*:. -~~~~~+=+=*****+::~:*+~:~.~:~+*+.~$#8#%#$Vx=++:~:::~~:*Y$##88%%888#$Yx*~.-:~. .--.. -~~:+V#8%8Vx+$x. . .. . .... ... .. .. .. .. .-..-----.-. ... ... .~:~. .-... ~=xYYYV+YVY:+xYV$$#####88##$*.-*#%%8#x+=V8V8#8%%%%8######$#88#$$#88#8#VVY*+~ :~=YVVV$VVVVV$$$$VVV$$#$$#####8#$V$###8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88##$x=:~:+***====**=++==**xYVVV$$VVYx+:+*xxx*=:-.....-~::=*:. ...----~+=*xxxxx*==:-~==::~~~:+==:.+*$##888##$YYx*+::=xV$#888%888#%##Yx=-~+~-. ..~~- -:.-*#8%8%#Yx=*V+. .. . .. ... .. .-.. ....... ...... . .-..-. .. ... .~:- . .. .+xYVYVYx*VV::*YYV$$#######88#V:.:$888%%Y::8###8%%%%%888#####8##$$#8##88####V=--. .+YYV$VVVVVV$$$$VV$$#$$$$####$V$$$$$$V$$88%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%@@%%%%%%%%8####V=:+=**==++==*==:::++=*xxYYYxx=::=xxYYx*=+~--.:==xY+.. .....-~+==*xYxxxxx*=:~:==:~~~:==:~~+~=Y$#%8888##$Yx*x$#88%8%%%%88##VYx:-==~..--. -~:- .---~Y#%888#YY*++++~. . .. .-. ... . ... ...-... ........ .. . .. ...--. . .. .:*x*x##Vx=VV*~+*xxY$########88#$=.-Y88##8#$+Y88#8%%%%%888######$$$######8%888Y*xY+- YYYVV$VVVVV$$$$$$$$###$$$#$$VV$$$$V$V$#88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%8##88V*+=++=+:+=*=*=+::::+==***==:~:=x*xYYYx*+~++YYY*=- .. .-~:+==*xxxxxxxx*+~:==:~~:+==:-x=:~+YV88#88##$VY$8888%%8%%%%88#$$x::**:....-~~-.-. .:-.+$*:*$#Y*==:====+:~=x++:- .. . . .. ....--.. ... .. .... .... .-..... ..... .. -+xx+**Y$x+xVY::+*xYYV$##8#######$*..x##8$Y$8#V#%$8%@%%%%88##$$#$$$#######88888888##$Y=:-.. =VVVV$VVVVVV$$#$$$######$$$$$$VVV$$$$$#88%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%@%%@%%%%%%%%8####V=+:=++==*****+::~~~::::::::+***xYYVVx*:+$YVY~.. -::++====**xxYYx**=+=+-.:::x+:+Yx=~-:*V#88888$VV8%%%%%%%%%8%8##$*~=Y*~:--..-:+- .~:-~V$x~..~*==+=+:=++==+=**xYx- .. .. . . .. .~:-..---. .-. .-.- .--. .--.. .. .. .. .. :xYV=-*xxY*=VV*-:=xYYV$$#888######$x. *V$8$$Yx$##88#8%%%%%8888####$#$##888888888%%%%%%88##VV:.. +VVV$$$$$$VV$##$$$#####$$$$$$V$$$####8#8%%%%%%%%%%%%%@@%%%%%%%%%@%%%%%@%%%%8####V*:++=**==**=++:~~::~~~~:+*xxxxYYVVYx=:+*xVV*:......---~~:+==+====*xxYYVVVY*x+:~~+x++Y*xx=--:*Y$888%#VV#%%%%%%%8%%88$Y+:*Y*::::~~~+:-~-..-==~=$#V+:-~:*x*=++:+++++=*x*xx=- . ... ..-.. .--.-~:- . .-. ... .. .. -~. . ... .. .. ... .. .=xYV$=.+xYx+Y$Y~~+xYYYVV$##88#####$$*-.*YVV=V#VxY#%8#88%%%#$#######$$###888#88888%%%8%%%%%%8#V:---. .:VY$VVV$$$$$$$$##$$$###$$$$$$$$$##8#####88%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8###8Vx+:+++=**===+++::~~~--:+*xxYVVV$VY*+.--:YV#Y+---------~::+=+++===*xxY$Y*x*=*x+*=+xx+*xx:-~:*V#88%8$Y$8888%%88888$*:+YV=++:-~++::+~~-:+=+:Y88V*++~+***=:-~:::+====*=+::+:. ... ..... ... ..-~. . ..-.. ... . . . .. .- . . .-. ... .. -*V$$#$Y-+Yx+=VV+.+*xVVYVVV$#88#####$V*:~:=YY-=V8$*=V%%8%%%8#V$VYYV$#$$#88888888888%%%%%%8%%%88#VVVY*~.. .+=YV$V$$VVV$$$$$$##$$$$$$$$$$$#$###888######8888%%%@@%%%%%%%%%%%@@%%@@%%%%@%%%%%%88$8#$x+++=x*=*====+::::~~~~:+=xVV$$$$Yx+~..-~=V$V=-.-~-...--~++::+++===+=*:.~+xVx+:YY+:=xYx+~-:=V#8888VY$8#8%8#8#$$+-=YY*===::==++~~=++=*+=$%%$V*=:===:-.. --:+++++=+=*YY*~. ..--. .. .---. .-~. . ... .. . . .... ... ..- .. .... ... .=YV##8$$++x=-*Vx--=xVVVYV$$##88####$VVYx:~+x*.-:V##x+x#%@%8#$VV*==x$###8888888888%%8%#8%%%8%%%%%%%88#Vx+~-. -+YYVV$$$$VVV$$#$$$$##$$$$$$$$$###88888##$##$#####888%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%8####Y=++====***=+:+::~~~::+*xV$$$$$Vx=:-.. .+$#Y+--.---.-~+==+=++::+~~~~~=**=+*V$=:++=xY*:--:=x$##8VxY#$$###$$V:~xV*+*Y***Yx+=*+~+=xx*Y#%%#$$Yx==:- .-~~:~-:=xV$$$##=-++- .--. .--. . .. .... .. ... . . ... . .. .--. ...... . . .-. . =xV##88##Yx=~:YY~.:*YVVYYV$###8###88#$VY=-.+$~.--~Y88$+:#%%8%8#x***Y$###888888888%8%8$=###8%%%%8888%%%88#$VY*+:----~=YVVVV$$$$$$$$$$##$$$####$$$$$$###888#####$$$$$$$$$###88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%@%%%%8####V*+:+=**====+~::~~:++=*YV$$$#$VY=:~-...-:Y#V=~.----:++:++++:+:::+::=*x$#8#Y=:+++=xY*~-.--+YVVV=x$$YV$$#*~:YVx==x**x**+:~+==*Yxx$8%%##$$Vxxxx=:~-:=+~-:*$88%%%88= -=*- . ... --. .-. .. .. .. . . .. ..... . .. .........--. ... .. .. ..-.. .... ~VVV##888#$x:-xV*.-*xYVVVVV$#88888888#$Vx~..~V:~.-:~x88#=:#%%@8$VV$$$#8###88888888%8$8##888%%%8%%%8%%%%%%%%%88##$$VxY$##$$$$$$$$$$$$$$$$$$$###$$$$####888######$$$$$$$$$#$#8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%8####$x=+==**==++++::~~:==*YVVV$$$$Vx=:~~-...:x$$*:-~~+++::::~~:::=xY$888%88V**=++::=YY*~.-~~=*=*xV#$VVVV+~=YY*****=xY=+::+=*xYxx$@%8%##$#$VYVYYYx*+~-+Y#8%%%%%%#= :+*~ ... .. ..-. . ... ..-. ... . . ... .. .. . ......---.......... ... . . .--. . -Y$$$$$$#88$*::Vx~.:xV$VVVV$$#88888###8#$Y+. +=~x*-:=+Y8%#x$%8%$$$$####8###8888888%%VV8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888######$$$$$$$$$$$$$$$##$$$##########$$$$$$$$$$##$$#$$####88888%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%@%%%%%%8###$Y*++===+=+:+:~~:::=xYYYVV$$$VY*=:~--. .~*$$Y+~~~~~~:+*Y$##%%8%%%%8%#Y***==+:+*xY=.~=*x**Y$$$VYYY:~x$Y**x*xYYY*++***xYxxV#%%%888###$$$$$VVY*=*V#8%88%%%%#=. .~=*+. ... ... .. .-.. ... .---. .. .. .-.. .. .. ...-~::- .... .~- ......... -xV$$$$VVV##V=-xV=.~=Y$$$$V$$##888####8##$$x~.V:~*Vx-Y*=$888888#$V$$$$$##888888888%%8Y8%V#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%8888###8#$##$$$$$$$$####$$$$$###8#####$$$$$$$$$$$##$$#$$###$##88888%%@%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%8##$V==+====++++::~:++=xYYV$$$$$YY=+:~~~---+Y8#YxYV$##88%%8888888888#$Vx=++++::=xVY+~+*YV$##$$VYx~:VVx*x=x*YVx=::+=xYxxY$8%%%%8###8####$VVxYV#8%%%%8%%%%#+. -=Y=. .. .... .. --. .. .~-. .. .- .. . .:+~. .......---. ...... .xV$$$$$Vxxx$x~:Vx~.+YV$##$$$###88##########Yx=Y=Y$xx*xx=x#8%%8#$VVV$$$$###88888888@8##8%$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888%%88#$###$$$$$$$$$#$##8#$$$#######$$#$$$$$$$#$$$############$####888%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%@%%%%%@%%%##$$*=+===++++:~::::+*xYV$$##$$Yx====+:~~:+x$$V$VYxxYVVVYVVVV$$$VVYY*=+~::~:+*YYY*:+*YVV$YVY*:=VVxx**+**YY=::=*YYxxY#%%%%%%88888888#$VV$8%@%88%%%%%8#~ +V*- . .. . . ... . -. . .. .. ... -:~. ... .....--. .. . *V###$$$V*=xVx-xV*-~*V$$$$$$$##########8888%%#$Y$#V=*Y=Y**$8%8$VVVVV$$##########88%%88#88%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888888888$######$$$$$$$$$####$########$$$$$$$$#####$############$$$#####8%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%@%%%@%%%%88#$x+=**==++:~---~++=xxYVVVVVY*=++:~:~~~~~~:++++=xxxYYYYYVVV$VYx=+::~~~~:+=xxYYYx*====:+=-*$VY*x*xxxxYY**YVVVx*Y#%%%%%%%%%%%%88####8%%%%%%%%%%%%$- ~xV*~ .. .. .. .. . . - ..-. -. . --.. .. .-. .... ... . .. .. =V###$$V$VxxYx++VV+-=xV$$$$######888#8%%%%%%#$xV$Y=:~+**YxxV888$V$$V$$$$$#######88%%88##8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%8888%8#8##88###$$$################$$$$$###$$$##########$$$##$#$$######8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%@8%88$$Y==***=+:~---~~+=*xYYYYVYx=+:~~~~~~:++=*xxxYYVVVVVVVV$$$$Y=:~---..-~:+=*xYVYx*=~::~:x$YxY***xYVYYYVV$VV*xV8%%%@%%%%%%%%%8888%%%%%%%%%%8%8%V~ :YVx:. .. ...... .. .- ... -- .-- .. . .---- .--. .. :$V8$#$VVVYYxV*-*$*-~*Y$$$$##$#####88%%@%%%#V*VV#V=:~:*xYVx=Y#8$$$$#$######8888888%%8$%%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%%%%%%8%%8#888#########$$$#########$$$############$#####$$$$$#$$$$$$##$$#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%8#$Vx==*==+~~--::+=*YYVVYVYxx*+::::++=*xYYVVVVV$$$$V$$$$$VY=~-. . .:+=xV$VYx*+-~~~x$VYYY**xVVYYVVYV$x*Y#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8V- .:x$*-.. . .--. .--. .... .. ..-. -:. .. .-.. . ..~:.. .-~. . .-.. -x$$8##$VVVYYVV++VY:~=xV$#V$$#$####88%@%%%8VYxVV$xxYY$$$VYx*==V#$#######8888888888%@%#Y$#$#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%%%%%8%%%%8##8##############88######$############$$$####$$$$$#$$$$$####$#888%%%%%%@%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%888#V*=**=++:~~::+*xYV$V$VV$VY*=+:+:+++=*xYVV$VYVVV$$$#$Vx=~--... .-=xYYYYx=:~-..-=YYVVVYxYVVVV$$$VVY*V8%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%%8$- . :++++:~- .--. ........ .... .~~-. -- .. .... .. .~. .. -.. .... YV##$##$$$$VV$*~xV*=*xxV$#V$$####88%%%%%8$YVV$$*V=V#888V+~:+::Y#$#8#888888888888%%%%%%8##8%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888%%%%%8%%%8%%%888##$##88#####8##8##############$$$$$$$$#######$$#$$#######$####88%8%%%%88%%%%%%%%%@@%%%%%%%@%%%%%88%%8#$V=***=+::~~:+=*xVVVVY$$VVx=:~:::~+=*xYYYxYYYYVVV$$Y*=:~~~:::*Y###$Yx*+~--.-+xxVVYxYVVYV$$$$$x=x$8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%%8$- .-+**:- .. .... .--. .-. ... -+~. - . .. ..--. ... ..-. ..-. =$$######$$$$$$::$#$VYY=x$VVV$$##88%%%%#VYV$VVV*=VV#88#Vx:.--~*$###8#888888888888%%88%%%%%%%%%%%%%88%%%%%%%%%%%%%%%88888%%%%%%%%%%%%%8#####888##$##############$$###$$$$$$####$####$$$##########$$#####88888#$##8%%%%%%%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%88#$V*===++:~-~~~+*xxxYVVVVVx=~:-::++=xxx**xxxYVVV$Vx*=:~::==x$#%%%%%8#V*:-~:=YY$V$VYxV$$$##$Y*V88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888%%%8$~ .~:+:~-. .--++ .-- ........--. .-.. . .. ~-.. .- .. ... ........-. . . .-... .Y$$#####8#####Y~V8#$$YV:*YVV$###8%%%%#$VV$$YxYYYV###$VVVx+..-=V######88#888888##8%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%%8888%%%%%%%%%%%%%8###8###8#####################$$$$$$$########$$$$$$##########$$###$#$#$$VV$$8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888#$V*+====+::~~+=**YYYYV$Yx==~~:++*x=+==x**xYYYYVxx*+:++=*xV#%%%%%%%88$$YxYVV$V#$VV$####VxY#%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%8V~ .. .-~:+====*xx*~ . .-- ... .. ...... ... . . . . .. ...-..-. ..-- ... -Y####8###8###$+=#%%88##VVVV$#88%%%%#$VV$#$VVxY$#8#VxxYV$V=~.~Y#######8888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888%%%%%%%%%%%%88####888#############$#####$$$$$$######88#$$$$$$##################$$$$$VVV$$8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#88V**===*=:::~:+=*YYVVVVY**++==*=++:::++=**xYxVxxx===+==*Y$8%%%%%%8888V%#$$$$#$####8$YxV#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8$~ . .~~~:~- .. .... .-. ... . .-- . . .. . .. .. .. .~--. .-- .. .... +V$#VV#88#####*~YV$$88#VVYV$88%%%8#VYV$$VVVV#$$#$VY***Y$$#Y=~=$######8888#88888%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888%%%%%%%%%%%%88####88####888##########$$#$#############$$$$$$$$#####$$$##$#####$$$$V$$$$$V#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%8###$*==*x=++~~~++xxVVV$YY*=+=+*=::+::::+=*YYxYYYY*==::+*Y$8%%%%%%%%88*$8%8##$###8#VYY#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888%88V- .. .... ... . .. ... .. .-. . . .-. .~-. .- . -~~: .+xYVV=+Y888##$Y-:YYYxYYVY$#8%%%%%8VxY$VYxxxV#888$VxxxxxY###V**#$####8#8888##8888%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888%%%%%%%%%%%%%8###8888############8######$###8888#######$V$$$$###$########$#####$$$VV$$$$$$#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%####V**x=++:~-:~*=Y$$#VVx*+=*===+++:::+*xYYYVVYYxx=::+=Y$#88%%%%%%%%$x#%88##$#88$Y$8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888%88Y- . ..... .... .. . .. .. . .. ..~. .. . .-~~: =YYVVx+~*#8%###V*xVV$$$#8%8%%%%%#VxYYVYxx*YV#8##$$$$YxxxY###$YV######8888888888%%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%88%%%%%%%%%%%%%8888888%%%%%%%%%%%8###8#888####################8888###8######$$$$$$##$$###########$$##$VV$$$$$#$$#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88###$xx==+++:~~:+*Y$$VVY*=+***=+:::::=xYYVVVVYVx**::+*xV$#88%%%%%%%8YY8%%8###8###8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%88#Y- .. . ..... .. . . .. - .-. .. .-~-.. ... .. ....~ +VY$$Vx+~=V8888#88#888%%%%%%%%8#Vx*YVY*+:*Y$###$VV$VVYxxYV$#$$$#######8888888888%%%888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888888%%%%%%8%%8###88888#######88####$$##8888888#######$$$$$$$###$$$$$#######$##$$$$VVV$$$$$#$VV$88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%88V#8$x*==:::~--:=YV$VYYx*=*=+:::~:+*xYVVVV$VYY*++++=xV$#8%%%%%%%%%#*$88%###88888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%8#V. . . .. .-- .-~. .. .-. . . . ... . .. . - ~YVV$$Vx+~:=8888888%%%%%%%%%%%#YxYVVYY**xx$$$$VVVYV$VYYYYV$VVV$#########888888%%%%%%88%%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888888%%%%%%%%%8###88#88###########$#####888888####$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#########$$$$VVV$$$$$$$VYV$#88%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%@%%%%%$$#8Vx**+:~-..-~=YYYVYxx*=+:::~+=*xVV$$$VVYY*++++=xYV$#88%%%%%%%%$=8%88##88888888%%%%%%%888%%%%%%%%%%%%%8%%%%%8Y- . -:- -:. . .. . .. . . .. ... ~YVYVxYxx+~--x#%8888%%8%%%%%8#Y**YVVx*YY$$VY****xxxxYYxYVYYVYxY$####8#8888%%888%%%%88888%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%%%888888#888%%%%%%%%%8###88888###############8#88888####$$$#$$$$$$$$#$$$$##$#$###$$$$$$$$$$VVV$$$#$VVVYYVV$#88%%%%%%%%%%@%%@%%%%%%%%%@@@%%%%%88$888VY*+~-.-~~:=xYYYYYx**=+::+=*xYVVV$xYYxx*====xYV$#888%@%%%%%8V*88%##88888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%88#V- --. ~- .. .... .. ..... -xVx*++=++~~~:x#%8888888%88%#Y=*xVYx*:=$$$V*=:~++**xYYYYVYYY**xV#####888888%88#8%%%8#88%#%8%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%88888888888%%%@%8%%%8$###888#$###8#######8##8#8888#####$$$##$$$$V$####$$$#####$$$$$#$$$VV$$$V$$$#VVVVYVVYVV$888%%%%%%%@%%%@%%%%%%@@%@@%%%@%%@%8V$8%$Y+*+:::-~~=***xxYY**==+==xxxYYVVx*xx=**===YxV$#888%%%%%%@#%*x%%8888%#8888%%888%%%%%%%%%%%%%%%%%8%8888V~ . . . . .. ..
54.92.190.11@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"