font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.92.190.11@honeybii.com ~
  $ cat 2016-03-01-2.jpg.txt

*===========++++ *===========++++- **==========+++++ ***===========+++~ x**============+++ Yx***===========++~ ....------. VY****============+. .~:::+==***=====+:~-. $Yx****===========+- ~=YYYYxYxYYxxYYYYYx**=:-. #VYx***==========++~ .~*VVVVVYYYYYYYYVVVVYx*===+~- 8$Vx****========+::::+xVVV$$$$$$$$$$###$$VYxxxYxxx+:. 8#$Yx****======+++=*YVV$$###$VVYYYYYVVVVVYYxYYYxxYxx*:- 88#VYx****======*xYVV$$$$VYx**************==+::~~~~+*xx*:- 888$Vx*****===*xV$$VV$VYx**=============++++::~-.. .:xx=- #88#$Yx****==xYV$$VVYx**==============++++++++:~~--. :*: #888#VYx***=*xV$VYYx*==================++++++++:::~--. .:=: ##888$Vx****xV$$Yx**========================+++++::~~-. ~+- ##888#$Yx**xV##Vx**===============++++++++=+++++::::~~-.. . ##8888#VY**Y###Vx**=======**========+++++++++++:::~~~~~--. -. $##8888$Yx*V88#Yx**==*xYYVVVVVYYx***===========++::~~~~~~-. .+. $##8888#VYx$88$Y***xYV$$$$$#####$$Vx*********xYYYxx*=+~~~-. :: $$##8888$VY#88Vx**YVVYYxxxxxYYVVVVVYx******xYV$#####$VY*:-. -: $$##888%8$$88#Y**xxxxxxxxxxxxYYYYYYYx*====*YVVVVVVYYYYYYx=~ ~=~ $$##888%%##88$****xxYVVVVVV$$$$$$VVVY*+:::*VVVYYYxxxxxx***+- :x+ V$$##888%888#x**===**xxxxYYYVVV$$VVYx=+:~~=YV$$$$VVVYYYYxx=+. -Y* V$$##888%%88V*========****xxYYYYYYxx*=+:-~:=xV$$VVVVYYYxxx*=- .*x. V$$$##88%%##Y*==+++++=======**x******=+~--~~:=*xxxx**=++:::~. +*- VV$$##88%%#$Y*===++======****xxx**x*==+:~---~:==*===+:~-. .. ~= YVV$###88%#Yx========****xxxYYYx*xxx****=+~~~:=xxxx*==+:~. ~=. YV$$###88%#Yx=====***xxxxYYYYxxYYV#$YxYxYVVx=+*YYYYx**==+:- :+*xxxxx*********========+++++++::::::::~~~~~~~~~~------ YVV$$##888Vx*====**xxYYYVVYYYxYYVV$$VYYYV$$$YxYYYYYYxxx**=+~. ::x$$$$$$$$$$######################88888888888888######$: YVV$$##888V*======**xYVVVVYYYYYVV$$$VVVVVVVVVYYYYYYYYYYxx*=+~. :~:++++++++:::::::::::::::::::~~~~~:+++++==+====**=**$88: VV$$##888#x*=======*xYVVVVYYYYYYYYVVVVVVVYYxxxxYYYVVVVYYYx*+:-..+:$888############$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVYYYYxx~ Y8#~ V$$$##88#Yx*========*xxxxYYxYYYYYxxxxxxxxx***xxYYYVVV$VYxx*+:~- ~+88888$#$VVV$$##$$#88888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8: Y8#~ $$$###88$Yx***======**xx*********=*******=++:++==*xxxYY***==+:- .=8888#xx+-. ~~=:-~*VY#888%%%%%%%%%%%%888%888: V8#~ $###88#VYVYxx********xx********===*******==+:::~::++=**====+::- +88888Yx*:~. -Y:-~+V$#88%%%%%%%%%%%%888%%%%8~ $88*~:~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~ #8888$YYYVVYxYYYxxxxxxxxxxx**============++::~~~~:++=**=====+:~.+V8888888#V+=:::.-.=$#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#- .$88=~~~~~:+==========================+::::::::::::::: 888#YYYYYV$$VV$VYxxxxYYYVVYYx*=******=====+::~~~~:=*xxx*====+:~*8888888888#xxx-.:*~*#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#- .#%8=~~~~::+YVYYYYVVYYVYV$VV$VYVV$$$V$*:::::+:::::::~~ $#VYYYYYYYV$#$$VVYxxxYYVVVVYxx***xx******==++:~~:+*YYxx****==+=##$888888##$$VVVVV8VV#8%%%%%%%%888888888888%%#. -8%#:-----~:*Yxxx*==*=*===+=x*xYYV$$$$V=::=Y$Y=+==++:: =YYYYYYYYYYVV###VYYYYV$$$VVYYYxxxxxxxxxxx**==+++=*xYY*****x***$8VxV#8888888%%%%%%%%%%%%%%%%88###$$VYx*=*$8%%$. ~8%$. .=x==++~+YYYYxx=++**YV####Vxx:-~*$$Yxx**=== V$VVVVYYYYYYVV$88$VVV$#$$$$VYYVVYYYVYYxYYxx***==***xx*xxxxx*x#88Vx*V88888%%%%%%%%%%%%%%8##88$$V+++::~~~~:$%%V :88#+:~~~~~:::-.-.--*xYxxx*++::+xV$$$$VY*-.-:::+++++++ $#$VVVYYYYYYYYYV#88######$#$$$$$VVV$VVVVVVYxxxxxxxYYVYx*xxxV8888$VYV88888%%%%%%%888##$VYxxxYYV$=~::::::::$%%V :8%%%%%88888x::~-----~:=**+~---~+*xxYYx*x**===++++:::: $##$VYYYYYYYYYYYY$8%%%88#####$$$$$$$VV$$$VVVYVVVVVVVYx**xV8%%888$VVV88888%%%%%%888##$$VYYYYVVV$V::+++++++$%%Y +%%%@@@@@@@@88###8####$###$$$$$###8888#$$#%#VV$#888888 ##$VVYYYYYYYYYYYYYV#%@%%%88###$$$$$VVV$$$$$$$$$$VYYxxxxxY$8%%888$VVV###888%%%%%8888###$$$VVYYYV#VxxYYVVVV8%%Y =%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%88#$##$$V$$ ##$VVYYYYYYYxYYYYV$#8%@@%%%888##$$$$VVVVVVV$$$$VVYxxxYYYYY$8%888##$$####8888####$$$$$VVVYYYxxYYV###8##$##%%%x *%%88888888%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%88## $$VVVYYYYYYxxY$#%%@@%88%%%%%%8888##$$$$VV$$$$$VVYxxxxxYVVVYYV$$#$##$$##8888888%%%888888##$$$V$VV$$###8#88%%%* x%%8$$$$$###8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%888888888###88 $$VVVVYYYYYV#%@@@@@%%%##888888888###$#$$$$$$VVYYx***=*$$VVVVYYxYY$#$VV$$$$VV$V$######8888888%%%%%8%%%%%%%%%%= Y%%#VV$$$$$$8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88#######$$$$$$ $$VVVVVVVV8%@@@@%%%%%888################$$$VVYx****=+V#$$VVVVVVYYYV8%%%%%%%%%%%%%%888####88888888##888%%%888Y:~---.-V%%8#8##$VV$#888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88###$$##$$$$$VV $$VVVVVV$8@@@%%%%%%%%%%%8$$$$$$$VVVVVVVVVVYYYxx*==++x##$$VYVVVVVVYxx#%%%%%%%%%%%%%%%88###8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8###$#8%%%%%###8888##8888888888888888888888%88888888%888888# $$$$$$$#8%%%%%%%%%%%%%888#VVYYYYVVYYYYYxxxx**===+++x####$VYYYYYYVVYY#%88888888888888888888888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%%%%%%#####888888888%%%%8888##88%%%%%%%88###### $$$$$$#%%%%%8%%%%%%%%%%888$$VYYxxxxxxxxx***==+++++*###$VYV$VYYYYYYYYY#%8%8%%8%88888888888888888888888888888888888888%%8##88%%@@@8VV$888##$$$$$$###88888##88####$$##$VVVVVY $$$$$8%%%%888888%%%%%%%%%%8##VVYxxxxxxxx***===+++*#88##$YxxxxxYYYYxxxY88%%8%%8%%88%%88%8%%88%88888888888888888##8##8888VYVV$$#88#$88#$VVVVVV$$$$$$$$###88888####8%8#VYYYYY ####888888888888888%%%%%%%%%8$VYYxxxxxxxxx**===+=$%%8%%88#$Y=~+*xYVVVV%88%8%%8%%8%%88%88%88%888%##888%88888888$##$#8%%#VYYYYYVVV$#$VVVVVVVVV$$$$$$$$$$$##888%%%8####YYYYYY $##8888888#########888%%%%%%%8$YYYxxxxxxxx**==+=*$8%88%%%%88$+~~:+=*Y#8#8%88%88%88%88%888%88%88%8888%8#8%88888888#8%%%$VYYYYYYVV$VYYYVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$#88%%%%%8#$VYYYYY *xV#88################88%%%%%%%$xx********==+++=*V#8%88%8%%8$x=:::::=#8#88#8888888888888888888888888%8#88#888#88888%%8#$VYYYYYV$VYYYYVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$#8%%%%%8$VYYYYYY ===xY$##################888%%%%%#x**=======++++=*Y$88%88888$Vx*=+=+:*####8##8##88#88#88#88888####8888##8##88##88##8%%8#$VVYYYYV88$VYYVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$#88%%88#VYYYYYY =====*xV$#################8888%%%8V=++=====++:+=*xV#8%%#88#$VYx*+===V########8##############$######$#####88###88##888##$VVVYYYY$8##$VVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$$$###8##$VYYYYYY ========*xV$###############88888%%%$*+++++++::+==*Y$#8%88#$$YYYx*++xV$$$#############$V#####$###$##$########$#####8####$VVVVYYYV$##$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$VVYYYYYY **==**=*===*Y$$##############8888%%%8Y++:::::::+=*Y$#8%%#$$$Vxxxx==YYYYYYYYVVYVVV$$$$$$$$$$$$###$##$$#$$######$$$##$$##$$VVVVVVVVV$#$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$VVVVYYYYYYY ***********==*xV$$$$$$##########88%%%%$=:::~:::+=*xV#8%%$$VVVY***=xVVVVVVVVVVVVVxYVVVVYVVVVVVVVVVV$$$VVVV$$#$$####$VV##$$VVVVVVVVVV$##$$$#$VVVVVVVVVV$VVVVVVVVVVVVYYYYYYYY YYxxxx********==*YV$$$$$$$#######888%%%8x+:::::+=*YV#8%8$VVV$Vx***YVVVVVVVVVVVVxxVVVYYYYVVVVYYYYYYYYY+::+xVVVVYYYVVV$#$$$VVVVVVVVVVVV$#$$$$#$$VV*:~:+*xYVVVVVVVVVVYYYYYYYY VVVVYYYYxxxx*****=*xYV$$$$$$$######888%%%$=:::++=*Y$#88#$VYYVVYxxYVVVVVVVVVVVVYxYYYYYYYYVVYYYYYYYYYYYYYxxYVVVVY*xYYY$#$$$VVVVVVVVVVVVV$$$$$V$$#$*:- .~:=*xxxxxxxxxxYYYY VVVV$$$VVVVVYYxxx***=*xYVV$$$$$$$####88%%%#x::+==*Y$88#$VVVYxYYYVVVVVVVVVVVVVY*YYYYYYYYYVVVYYYYYYYYYYYVVVVVVVVYYYYYY##$$$VVVVVVVVVVVVVVV$$$$$V*:=xx*: ....-~~: VVVVV$$$$$$$$$$VVVYYxx***xYVVVVVV$$$##888%%8Y++=*xY#88#$VVVYxxxxVVVVVVVVVVVVVxYYYYYYYYYVVVVYYYYYYYYYYYVVVVVYYVVVYYYV##$$VVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$= ........... YYYYYYYYYV$$$$$$$$$$$VVYx***xYVVVVVVV$$#88%%%V==xxV#8#$$VVVVYx**#%88###$$$VVVYYYYVVYVVVVVVVYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVYY$#$$$VVVVVVVVVVVVVVVVV$$V* .....................
54.92.190.11@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"