font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.92.190.11@honeybii.com ~
  $ cat 0C9.png.txt

xVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYxxxxxxxxxx********=*********===**xxxxxxYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVx Y$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYxxxxxxx*****xYVV$$$$$##$$YxxxxxxxYYYYYYVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$Y Y$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYxxxxxxx*****xV$$$$$$$#######$$$$$YxxxYYYYYYVVVVVVVVVVV$$$$$$$Y Y$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYxxxxxx******YVVVV$$VV$$$$$$x+:=Y$###$YxYYYYYYYVVVVVVVVVV$$$$$$Y Y$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYxxxxx*****xYVVVV$VVVVVVVY*:~:+=*V$####VxxYYYYYYVVVVVVVVVV$$$$$Y Y$$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYxxxxxxx*****xVVVVVVVVVYYx*+~-:=**xYVV$#$#$xxxYYYYYYVVVVVVVVVVVV$$Y Y$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYxxxxxx*****xYVVVV$VVVYx+-. -~:*xx**xVVV$$**xxxYYYYYYYVVVVVVVVVVVx Y$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYxxxxxx******xYVVV$$$VYx*: .:x+---+xYVV$$***xxxxYYYYYYYYVVVVVVVVx Y$$$$$$$$$$$$$V$VVVVVVVVVVVVYYYYYYYxxxxxxx*****xxYYYV$$$VYx=- .-- .~+Y$#YVY==***xxxxxxxYYYYYVVVVVVx Y$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYxxxxxx******xxYYYVV$$VYYx: .. .+=##$Y*+::+==***xxxxxYYYYYYYVVVx Y$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYxxxxx******xxxYYVV$$$VYYYx: .--.+V#$Vx+~....-~:+==***xxxYYYYYYYx Y$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVYYYYYYYxxxxxx****==*xxxxYV$$$$VYYVx*+. .---~++x##$V*:- .-~:+=**xxxYYYYx Y$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVYYYYYYYxxxxx*****==*xYxxxYVV$$VVYYY*~~+~. .~=*++x$$xx*:-. ..-:+***xxY* Y$$$$$$$$VVVVVVVVVVVYYYYYYxxxxx******=*xYYYx*xYVVVYYYVY*~ .~~. -:==++Y$Y=====+~-.. ..~+=*xx* Y$$$$$$$$$VVVVVVVVVYYYYYxxxxx********xYYxxYxxYYVYYYYVV=~ .-~~~----:==++=VV*=**=====:~--... .~=**x* Y$$$$$$$$VVVVVVVVVYYYYYxxxx*=+:::+*xxxxxxYYxVVVYYYVVY+- .-~+xVYx*===***Y##Y******===++:-. .~+**xx* Y$$$$$$$VVVVVVVVVVYYYYxxx**~. .:=xxx**xYVYYVYYYV$$Y+-. ...~*VVVYxxxxxxxY###x****==+~-. .~+**xxY* Y$$$$$$VVVVVVVVVVVYYYxxx**~ ~=*****xYVVYVVV$$$VY*:-. ..-+****x***===+Y$xYx*=+:~. .-:=*xxxYY* Y$$$$$$$VVVVVVVVVYYYYxxx*: -+*x***xYVVV$##88#Vx:-..- ..--~:*Y===***=+++x*~~~-. .-~+**xYYYYYx Y$$$$$$VVVVVVVVVYYYYxxxx=..:*****xYV$$$$$$VYx=:-.. ... ..---:##**++:~--~~. ..-~+*xxxYYYYYYx Y$$$$$$VVVVVVVVVYYYYxxx*~.:xxx*xYV$$$x+:::~~-.. .......-V%88+... ..-:=*xYYYYYVVVVVx V$$$$$$VVVVVVVVVYYYYxxx=-:xxxxYV$##8* ..----. ....----x%%8: ..-. ... ..~:=*xYYYVVVVVVVVVVx V#$$$$$$$VVVVVVVYYYYxxx+:xxxYVV$##88x. .-~~. ...---~~x%%8=..-~- ........-~+*xYVVVVVVVVV$$$$V$$Y V###$$$$$$VVVVVVYYYYxx*+xYYV$$$##8888$*~. .-~~. . ..-Y%%%#+~:-...--...-~:==**Y$$$$$$$$$$$$$$$$$$Y #%%%88#$$$VVVVVYYYYxxx=+YYY$###888888%%8$Y=+~~~~::.. .~+x8%%%%$*:--~::::++:----=xV8#############$$$$Y #@%%%88#$$$VVVVYYYYxxx+=VYV$#8888888%%%%%%%%8##$$$VYxxxYV$#88%%%%8%%$+:==*xYV$: .xY$88################V #%%%88##$$$VVVVYYYYxx*:=VY$$888888%%%%%%%%%%%%%%%888%%%%%%%%%%%%888%%$xYYY#88#~-:- ~YV#888888888888888###V #%%%88##$$$VVVVYYYYxx=~=YV$#%%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%#*x**#888$=~. .YV#888888888888888888V #%%%888##$$V$$#$YYYxx+~=YV#88YxYYV$#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%V=**x#888%#*===YV#888888888888888888$ #%%%888##$$$$$VVVVYx*~-*YV###Y88#$VxxxYV#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8x*YYV###$8%%$**VV#888888888888888888$ #%%8##8##$$$#$$$VYYY+--*YV#$#$%%%%%%%8$Yx*xV#%%%%%%%%88##$$$$$$$#8%%$*V#$$$$$$Y#%8$VV$8%8%%%8888888888888$ #%8#8888#$#$$##VV$$x-.~xV$$$#$8%%%%%%%%%%8$Y*=*YYYYx***xxYYVV$$##$%%VxV$$$$##$V8%%%8##8%8%%%%%88888888888$ $88#$VVYVYYYYxxxYYx~.-=VV$####$8%%%%%%%%%8#VY+-:~-*$8%%%%@%#8@@@%%%8YY$8888#$V$8888%%%%%%%%%%%%888888%888$ YVxx**YYVVYx*YVV$Y:..+VV$#8#$8#xY$$$VYx*=+=*YV#88V*=*Y$8%#==V88%%@%$YV#%%%888#$###%%88%@%%%%%%%%%%%%%%%%%# $#$#VV$YV$VV$8888Y. -Y$#8%8#$#%8Vx***xYV$#8%%%%%%%%8#Vxxx==Yx$V8@%%VV$#88##8%%8#8%@8888%@@%%%%%%%%%%%%%%%# $888#####888%888#: -V88%8##$#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#8%%%%%%%#V88888#8%%%@%%@%#888%@@@@@@%%%%%%%%%%@# V##$#%%8888888#$*. -V88%%#$$#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88#$%%###8%%%%#YYV#88888%@@@@%%%%%%%%%%@@# V#$YxY**==++*YV*:. .+V888%8#$#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8YY##x***Y$8@%$YVY$#$##8%%@@@%%@%%%%%%%@@# #@#~-~~:**=~:*#x-..-*$888888#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Y:*#$$V$#8%@%%8%8%8$$88%%@@@@%@@%%%%%%%%V #@8:~+**Yx*+::$+-..:V#8%888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%V~+V%@@@@@@@8#8%%888#888%@@@@%@@@@%%%%@%$ #@%=:xxxVYV*=+=~..-=$8%8888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%=~+$%%%%8888####8##8#####8@@@@@@@@@@%%@%$ #@@x~~=xY**:~~:-..-+#%%888888%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Y~:Y8%%%%#YxYVVVVV$$$$$$$$#@@@@%@@%%@@@@%$ #@@#++=*=**+::~....+#%%%8%888%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8x~+V8%%%%%%%#VYV$$$$$$$$###8@@@@@@%%%%%%%%# 8@@%Y*==++*+:+-...-+#%%%8%8888%@@8Y#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#x::x#%%%%%%%%%%$YYV#$VVVVV$$#8@@@@@@@%%%%%%%# #%%%$Y***xYYx+-...~=$%%%%88#88%@@@V=Y#%%%%%%%%%%%%%%%%%%8$x=:+Y#%%%%%%%%%%%#VYYV8#VVVVVV$#8@@@@@@%%%%@%%%# $8####$$$$$$Y~...-:Y#8%%888##88%%@%V=+*YV##########$VY*=::=x$8%%%%%%%%%%8#VxxYVYYYVVVVV$$$#%%@@@@%@%%@%%@# Y$$$####$$$V=-...~x#8888#8%%%%8%@%%%8V*+::~~~~~~~~~~~:=xV#8%%%%%%%%%%%%8Yx*=**YVYYVVV$$$$$#%%@@@@%%%%@%%@# Y$$$$$$$$VVx:-..~*$888888%@@@%%%%@%%%%%8#VYxx***xYV$#8%%%%%%%%%%%%%%%%%8x====*xVVVVVVVVV$$$%@@@@@@%@%%@%%# Y$$$##$$#$$*-..-+YV88888%%%@%%%@@%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#===**xV##VYVVVV$$$%@%@@@@@%#88%%# xY**Y#VVVV$*~---=YY888%@@@@%%%%%%#V%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%V=**xxY$VYYVVVV$$$8%%%@@%8##$$#8$ =x++=xVVVV$=~---~*x#%%%@@@@@%@@@%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8*=*xYY$$$$$$###$V8@%%%8#$$##$$V* =***xY$#$$V+~-...:x#%%%%8VVV$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Y**xxY$%8#$$$$#$V#@%8#$$$$$$#$x: V#$$#$$$$$x:~-..-~*Y8%%@#x**V8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$**xYV#@@@%%%%%$V#%#$$$$$$$$$#$Y YVVVVVVVVV=~-..--~=*#%%@%88888##8%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$xxxY$8%%%@@@@@#$##$$$$$$####$$Y xVVVVYxxYx+~--~:~:==$%%@%888$VV#%888%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%#xYYV#%%%%@@@@@8#8########$####V xVVVVx***=+~--++~:**V%%%%#$Y=*V#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$YVV#%%%%%@@@@@%%888%88########V YVV$$$$$Yx*+:~*x::xxY88%8$$x+=$8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$YV$%%%%%%@@@@@%8#888%%%8######V V$$$$$$VYY$*+~=V*YYxY#%%%8#V**V%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%VY$8%%%%%%%%%@@%8#8##8%%@%88###V V###$###$$#V*++YY$VYV#%%%8##xx$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%8VV%%%%%%%%%%8%%%8#$##888%%@%%8#V
54.92.190.11@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"