font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.92.190.11@honeybii.com ~
  $ cat 0C9.png.txt

VV$$$$$VVVVVVVVYYYxxx***xYVVVYYYYYYYVVVVV$$V V$$$$$$$$VVVVVVYYYxx**xVV$$$Y*x$$VYYYVVVV$$V V$$$$$$VVVVVVVYYxxx**YVVVx+~~+=x$$xxYYVVVVVV V$$$$$$VVVVVYYYxx**xYV$V*. .--*$Y==*xYYYVVY V$$$$VVVVVYYYxx***xYV$VY+ .-:VV+..-~:=*xYY V$$$VVVVVYYxx***xYxYVVx~--..~=*V*=:-. -:*x V$$$VVVVYYx+~+*xxYVVVx~ .=x***Y$**=:- .+*x V$$$VVVYYx+-+*xYV$Vx:-..-=x*=+=+~- .~=xYY $$$$VVVYx*:*xV$=~~~- ..-:#*.. .-+*YYVVY ##$$VVVYx*xV$#8Y:--~- .-+8$:-----~*V$$$$$$V %%8$$VYYx=V#88%%%#$$VYYV$8%%V=xV=.-V8888###$ 8%8#$$VY*+V#$##88%%%%%%%%%%%#xY8#*+V8888888# 888#$$VV++V##%8##$$$#######%$V$$$8$#%%%8888# $$VVVV$*~x#####$$VYYYY$#Y#%%V#88#8%%%%%%%%%8 $##$##$~:#8#88##88%%%88##8%8###%8#88%@@%%%%% #x*x=x*.=88#8%%%%%%%%%%%%%%Y$V#%8###8@@@%%@8 %*=x*+~-V%88%%%%%%%%%%%%%%#=$%8######8@@@@@8 %$=*=:.-V%88%%#8%%%%%%%%8$xV%%%$V$V$$8@@%%@8 ##VVV+.:$%88%%#YVVVVVVVYV$8%%8$YYVVV$#@@@%@% V$$$Y~-Y88%@%%%8#$VVV$#8%%%%%8x=xVVV$#%@@%%8 x*V$x-~x8%%8%%8%%%%%%%%%%%%%%%$*x$$$$$%%8##V YVVV=--+#%#$88%%%%%%%%@@%%%%%%8xY8%%%###$$#V VVYx+~:+V%8VY8%%%%%%%%@%%%%%%%8V$%%@@8888##$ $$$VY+xxV%8YY%%%%%%%%%@%%%%%%%8$%%%%%8#8%%8$
54.92.190.11@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"