font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.198.170.159@honeybii.com ~
  $ cat stormageddon.2016.jpeg.txt

---------------------------------------------------------... ----------------------------------------------------------.- ------------------------~----------------------------------- ------------------------~:~--------------------------------- ------------------------~~------------~~~~~~---------------- ------~----------------~:~------------:+++==:~::~----------- ::::+=:----------------~::~-----~~---~:+=====*==+~---------- +===**+~~~~~~~-~~~:::++=++:~~::::::::++=**=***=++:---------- **xx***=++++=+++==***xxx***=+++:+++===**x**xxx*+:~---------- xxxxxx***********xxxxxxxxxxx**==*=***xxYxxYYxY*=:~---------- Yxxxxxxxxxxx*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYVVVVYx=++::~~~~~--- Yxxxxxxxxxxxx*x*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYVVVVYYYYx*****=*===+: Yxxxxxxxxxxxx*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYxYVVVVVYVYYxxxxxxxxxxx** YYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYVVVYYVYYYxxxxxxxxxxxx* YxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYYYYVVVVVYVYYx*xxxxxxxxxxxx YxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYVVVYYYVVVVVVYYx****xx*xxxxxxx YxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYVVVYYYYYxxYYxxxYxxxYxxxxxxxxx YxxYYx**==*xYYYYYx**x**=*Yx**xxx****=**x*==*$V$VxxVVY**xxYxx VYYYxx*=:=YYYYYYYx+=:++~*Yx******Yx======YYV#$$VYYVV$*+=*x*x VYYxxVV=*=+YYxxxYx~~-.. .-------:**+=*::+=xxYVY****VV+~~~::+ +:~~V@##%$YV=-------- .-------.....---~~~~~~~~~----- ..-*##8%#8#x:.......--~~~~-. ...--.~==+:-....------------~ -~+Y$####V=*x*:---~:~~--~:+:-. .....-+Y$$x:..------------~~ :+++=xYV$$VYY=~~-:+~.+:++.-+~.......-+*xY$8#x~-----~~~~~~~~: ==:::+==*+~--~:~-~-. ~-~~ .. .....~=Y$$#%%V~--~~~~~~::~:: ==+====*=----~~---~~-....--. ......-~=*Yx+~~~~~~~~:::~~: ==**xxx*~---~:+xVYxYVVYxxxYY*~.......----~~::::~~~~~~~~~~~~: ===*xxx+----=xYV88x$#@@@%x*$8V=~-...-------~:++:~~~~~~~~~~~: +=*xxx=-..-:xYxx**YVYYYVVVYV8$*+~--....----~~::~~~~~~~~~~~~: +=xxx*+~~~+*Yx*=+::+*YVV$$#Vx*=+:~--....--~:::~~~~~~~~~~~~::
54.198.170.159@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"