font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.198.170.159@honeybii.com ~
  $ cat hatsune_miku_render_by_lh96h-d5vof0z.png.txt

-------**--*=--------------------------------------------------------------..------------------------------------ -------::--~----------------------------------------------------------..-~+xx-.---------------------------------- --------------------------------------............---~::::~~~~--. .$VYYV$$$x ..------------------------------- -------------------:++------------:+*=****xx*xx*x*+:~---..~:++===***=~V$VV$$VV$$x*=x:---------------------------- ------------------~+==---------- ~*V$$$$VVYxxY*:~------.----~~:+====+Y$VV$$VYxYx+:+::~.------------------------- *----------++----------------+x*YYYV$VVVVV$$$x~~~~~~~~~::::::++=******VVVV$$x~-------~:=x+.-------------------:== =----------Yx----------------::VVVVVx*xVVYYYY*+==+::~~~:::::+=**xxxYYY$VVV$$=~----..----~~+:------------------~~: -----------V*-----------------+VVVVx..~=**YYx*=:~---.-~~~~:~:::++=*xxV$VVV$V++~------------::-------------------- -----------Y*---------------- VVVVV=~+===YY*:------.--~~~~~~------~:+*$VYV$V=+:---~~---~---~+.------------------- -----------V*---------------- VVVVV*===*x=~-.-----..----~~----------~:*YYV$$=+++~~~~:~--~~~~+ ------------------- -----------Y=---------------~ =VVYY+++=+~...-----...-----~-----~:::~~:+=xY$#x++=+~~::+:-~~~:: ------------------- -----------:~---------------: +VYYx:::~. .-----.....---.-------~==+::+=*xY$$*==*+::++=+~~::+ ------------------- ---------------------------~. :Yxx*-~. -------.-...----.-------+*x*++=*x==VVxxxx+++==*+:::+ ------------------- ---------------------------+ -x**=-. --..---..-..---~~.~--~~:::=xxx=+=x*+x$$VYVx===**x+~:+.------------------- ---------------------------= .***+ .. ---~---.-~~:+=~~==:::+::*xxx+~*xxxY$$$VY****xxx::=.------------------- ---------------------------: **=. --:*:-~--::+*x*-+x*=+~-.~====+*x==*VV$$VxxxxxxY=+*.------------------- ---------------------------~ +*~ .~=*=--..-::=xx:.=*++:~-~+==*==x=:=x$V$$VYYYYYYx*x ------------------- ---------------------------- ::.. -. .::++=:. --~**:--==:::+++===*=**+=xVYVVVVYYYYYYYY ------------------- --------------------------~- ~=:.. .+-..~++:-~:--~..-~:=*:--~+:-.-~:+==*=**+=*x**YVVVYxxxYVYx ------------------ --------------------------~--.++-~~ ~x~-~++:- .-..-~~~~~:++-..-:~-..-~++====+=*=++*YVVYxxxYVYY------------------- ---------------------=+-~:~~:~=- :- :Y+~:+::+xxx=:-.-~::~::-..-:*xYVVVY****=+**=++*YYVYx**xYxYx ----------------- --------------------:$$*-.-.=++.-:.-=Yx+:+=VxY#88#$*. .~~~~-.~++x$8####==x*+=$x++=YxxVYx**xYxxx+----------------- --------------------:$$$- -*=+.--.~=xYx=+:+-.:V$V$Y- ---.. .=YVVx=::=+=Y8$=+*Vx*YYx==xY*xxx ---------------- --------------------.$$$+. :*:.---:=++:::+~ ~~:++:... -~. --~++:::+==*Y#$VYYVx=YYx==xx**xx=.--------------- ---------------------x##=~ .=:.-~-+~-~=xxx~ .--.... .:~::+~. ..---~+====VVVVYxVY=xYx*=xx*=x**.--------------- ----------------------$#x:- -~-~~-~-~xVVVY+~--.....--. ...-------~~~:~+===*VVY=xYVY=*xx==**=+*x*=.-------------- ----------------------:Y+-+. -------+YVY=~--~~--.. .... ...-----~+==+xYVVYxxYV*=xx=+*=++=x** -------------- ----------------~+-----.--~- ------+x*~--:=~ ........~====*=*===*YVY=**++*=++=x*==.------------- ----------------~+~-------.: -----~+~--+xYx+. .............-+:====:::+~:=xYV***=+**===*x*=-------------- ---------------------------+. --------~YVx**=~. ...........-:=++===:~~::~~~:+xY***=*x**=*x**=~.----------- -------------------------. =. .---..--*VY:~:~~~~-... ......-~+++~~=*+~~~~~~~~~:++++===*x****xx**=+.---------- ----------------------. =YVV~ ------~=*x=::~~~~~~:-~-...-~:++:~-.:=:-~~~~~~~:++:~~::::+*x***xxxxx=+:.-------- --------------------.=VVY*==- -------~~:=+::~~~~::~~:--~~::~-.. .~----~~~~~++~~~~~~-----:=***x*xYY=++-.------ ------------------.:xx*:~~+: .---~. -.::-~~~~~=~--::-. . ..---~:-.-+:~~~--. .-:+******xYY=+++------ ----------------- xYx:. .:+:. .--~::. -:--~~~~Y= -~- -~~::~. .:~~~... .-~:+:*******xVV*++++~--- --------------- :Vx=- .:::~. .--:+:~:- ~-...-:$$+ -~. .-~:~~~. .:~-... .-~:::~*Yx***=*YVVY.++++-- ------------.~xVY=~ -~~-----+=+--~:~. ~. ..~V#$*- --~.....---- :-.... .--~~~+VVYx****YVVY+-++:: -------~=~.xVYx+~ -----~+++:~~~~~:~. .~-- -V#$$Y: .+ .---. --.. .~~~:YVVVYYx**xYVVx -:: -------=Y= =:--. ..-~~:::~~~~~::::+~. -~-..V$$$$V*~ . ..--~+. - . -~~~:YVVVVVVYxxxYVVVx -------===-. ... ...--~~~:~~~~~~~~::+:~~-::~-V$$$$$$V*=~--~~:=xVV~.. .-. .. -~:::*VVVVVVVVVYYYYVVVx ------.=:. .--. .--~~~~~:~~~~~~::+=xVx--~~+~:V$$$$$$$$$VVVVVV$$$$=-. .-~..--.-~::::xVVVVVVVVYYVVVVVV ------+- ---. .--~~~~~~~~~::::+x$$#$+ -::+V$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Y~ ..-~:..~~-~::::=VVVVVVVVVYxVVVVV ------~ .-~-. ..--~~~~~::::::~-~*$$$$$V- .~=V$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$+ ..-:+~-~~~:::::xVVVVVVVVVY*xYVV -----=. -~~-.....--~~~~~~~~~:=:...=V$$$$$$Y. .=$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Y. ...:++:::::::::+YVVVVVVVVVYx*xY -----: .-~~------~~~~~~~~-.-==-..:Y$$$$$$$$* :xV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$V~ ....~::::::::++++*VVVVVVVVVVYx** -----: .~~~~~~~~~~~:::~:- -=*-..-*$$$$$$$$$$+ -=+*V$$$$$$$$$$$$$$$$$$= ......-::~~:+:::++++YVVVVVVVYVVVx* -----~ .~~~:~~~~:::+=*~. -=*~...+V$$$$$$$$$$x ++:+xV$$$$$$$$$$$$$$$$Y. ......-::~:::+:::+++=VVVVV$VVYVVYY ----~~ .~~~:::::++==* . -=*+...-xV$$$$$$$$$V- ~=:::=Y#$$$$$$$$$$$$$$$+ .....-~~-~~::+::::++xV$$$V$$YYVVY -----~~--.-~~~::++++=+**~-.-=**-...+V$$$$$$$$$$+ .-++::+*###$$$$$$$$$$$$$x. ...--.---~~~~:+:::::+xY==+==+*YVY -------*=+++:::++++: =*=---+*x=...-*VV$$$$$$$$Y .-~++:+*#####$$$$$$$$$$$$= .. ..-~~~~:++:::::++~~~~~~~xYV -------~+- ==.--. .- **.-~+**Y:...+YVV$$$$$$$$: .-:+:+V#########$$$$####$: ~~~~~+++=+:::::++++~--*YY --------~-.*x.------+*+-:+**YY-..-*YV$$$$$$$$Y -~+:*#8#################V~ .~~~-:++:=Y*+:::+++:~~=VYY -----------*x.----- **.:+**x$x---:xVV$$V$$$$$: -~:*#88##################V: .-~~--+++:+$#x+++::++=*YVVV -----------~:------ x:~=***V$=~~~=YV$$$V$$$$$- .~~=#8#8##################V:. ---..~+:+:+$$#$VVYY*+=xYYVV -------------------:=~=***YVV+:::xYV$$$V$$$$$~ .~+$8##8##################$=. .. .:::+:+$8%#xxxV#VxYYYVV -------------------:++***xVVY+++=YYV$$VV$$$$$+ ~:V8#######################x- .-~::+:~=8%%%$+:+$$VVVYV$ -----------~~------.==***YVVx===*YYVVVVV$$$$$x ~:Y$########################V=~--~~~~::~~*88###V*x$xYVVVV$ -----------+*----: -=***xVVV*===*YYVVVYV$$$$$V:.... -+$#$$########################$*+~~~~~~~+V##VVV$$VYxxV$$V$ -----------=Y----- +****YVVV====xYYVVVYV$$$$$Vx:~-.. .~x#88####$$$####################$Yx===*Y$88###888#~xxV$$$$ -----------*Y---:.~****xVVVY+===xVYVVVYV$$$$$V* xYx+~--*###88888#$#$$##################8888888##$$###$#88#+YV$$$$ -----------*x--~ -=*=**xVVVY+=**xVYVVYYV$$$$$Y=*Y$$$VxY$$$####88##8#$##$##$####$$###88#88888#$VVVYV$#######YY$$$$ -----------=*~--~+**=**YVVVY:+**xVVYVYY$VVV$Y=xYVYY$$$$VYY$#$$$#8#8#$##$$##$$####8#####88888$YYY$VYV$88#$$#$VVV$$ -----------==~--+=*===*YYYVx:~*xYVVYVxYVVVVVx~+YxxYV$$$$VV$VYYY$#$##8###$#8##88##8##8888##$$$YxYV$$$#$###$VVYVV$# -----------+=~.+=**===*YYYYY:-=xYVVVY*YYYVVYY:.=xV$VYYVV$$$$$VV$$YV$8#####8##88#88888####YYY$$VV$$#$$VYV#$Y=xVV$# -----------~+~-==*=++=*YYYYY+.+xYVVVY*YYYVVYY~~:*VVYxYxx$$$V$$$$$YVV##$######88######$$#$YVV$$#$$V$$VYYx*+:+VVV$# -----------:+-=====:+=*YYxYY=.~*YVVVxxYVVVYYx --~+=*YYxY$$YYVV$$$$$$##$#8#$#$#$$####$$###$$$V$$VYYY$Vx=+~-:*VVV$# -----------++ ===~+::==xYxYYx-.=YYVV*YVVVVxx~----..~:=xV$$YYxY$$VV$$######$#$#$$8#$##$$$$VYYx$$Vxx==+:: --+YVVV$# -----------+=:==* +~-:=xYxxYY: :xYYYxVVVV*x* -----~:. ~:=xxYxY$$YYYY$###88######8$$#VVYV$Vxx**=+:~~~~~:.--.VVVV## -----------+*+==* =~.-=*YxxYY*..*YYYYVVVxxx -------+. ..-~+=*YVYYYx$$V$#8#8888#$$##YYxYYx+:~~--------+-- xVVV$## -----------+=+==* ~~..+*xxxYYY~ ~xYYYVVY*x=--------~ ....--~+==*YVYVV#####$VVVY*=+:--.. ....----~:-- YVV$### -----------++:+=* -+- ~**xxxYY*. +YYYYVYx* --------~ ....---~~~:+==*Y$$*+:~-... .....---:-- xVV$#### ----------.:+:+=*---~..+*xxxYYY: .*YYYYYY=.--------~ ......------~=**~...... .....--:+- xVV$##### ----------*==::=*+--+:--**xxxYVx-.~xYYYYYY* -------=- .....----~+@$=...... .....-+*. *YV$###### ---------.***:~=**.- *=-:**xxYY**~~+xYYYYYYx -------+ ....---:= $$=-.... ...-:Y$ xVV$######$ ---------~==*+~+=* - ***+=*xxYYxx*::=xYYYYVVY ----- V*. ...-~*V V$#Y+~. .-:=V$$Y YVV#######$* --------:*Y===~:=**. =*xY***xYxxxY*+=*YYYYVVVY ---- YVY+- .-~=x$$V VVV##VY*+:~~~+=xV##$VY*YV$#######$*Y -------~Y**::~~-==* =**Yx**xxxxxYx****YYYVVVVY.---.**xVVY*+~~~~:+*xV$#$VVY #$YYVV$$$$$$$$$$$VVVVYV$########$xYY -------:x==++-+-:=** +**xx**xxxxYYY=xx*xYYVVVVVY ---=x*=*xYVVVVV$$$$$VVV$#:- ##$VxxxxxxxxxxxxYV$$V$$##$#####YYYY* -------:*=++=-=~-+=**.***x*xxxxxYxYx xxxxYYVVVVVY -- VVx*====***xxxYVV$##$ --####$VYxx*xxxYV$$###$#$V$####$xYYYx= -------~*+++=-.:.~=**==**x*x*xxxYYYY= xYxxYYVVVVV*.-.*$$$VYxxxxxYV$$#####x.-~V$###$$$$$$$$$###$$$V*Y$##$x=xYx*. .
54.198.170.159@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"