font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.221.17.234@honeybii.com ~
  $ cat CAM00613.jpg.txt


54.221.17.234@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"