font size: 12px ( --- / +++ )


 
34.239.177.24@honeybii.com ~
  $ cat Test.txt

YYx$$VV$##$$V$$$VYx*******xYVVVVV$$VV$YYVYxV$YYx xVx$$$V#$VVVYYYYYx*+:~~~-~:+=*xYYYYYYVYVVVVY$V*= YVY$YVV##VVYxYYx*=:~- ..-~+*xxx**xx*V#$VY$Vx* YVY$$V##V$VVVVVVx:-. .:--- .-~++++:~~::=V#VV$V$V VVY#VV#VVVVVVVYY*:-..+V+=*~.-::::~-~~--~=V$V$VVV YVY$#8Y*xYYYxxx*=+::=8@8#8#*+=+:~--:+++:+x$$$Vx* YVYV$$*+=***xxxxx*+*x$#%@8*+x=~~~-~~:+++++xVYx== YVx$$Y***=**=====:+Yx*=**+--:=~--.. .-~:+*Y$xYY VVx$VxxxxxVY:+++-~+:+:::~---:*~.. .-~:xVYVV VVY$x*****VV==+::==:x*~~-~:~+=:~... ..-~:*YYVV YVYV=::::*$YxYx:=Vx*V#Yxx*xYY+-~:~~~~----..:xx** YVxYx***+x#*xVV=*$x+*Yxx$$VV$=+-~:::~~---..~xxx* YVxxxYVVx$#xYVV**V*:+~-:xV$VVYY:...-..-----:YxVY YVx*xV$VY##$#VYxYV=~:--~=*VVVV*+. ....:YxVV VVYYx$VVY##V#$YV#Y*::--~+==+**::~----------=VYVV YVY$YVV$$%#V#####V*:~--:::+:++:~~:==++:::::*VYYY YVYVxYVV#8##8888$Vx+-.-~~~~~~+:~-~xY**===+xV$x*= VVYVVxYYxV$$$$###$V+-.-~~---:=~-~-+VVxYx**V#$xxx V$Y$VYYYxYVVV$$#$VV=--~:+---:+~.-~.*##$YYY$$VxVV YYY$V$$xYxYYV###$VY*~~~::~--::----.~$#VVV$$Y$xYx **x$VVVx*xYVV#88$VVV:~~:++~~:+----.-VVVV$YY##xx* xxY$V$xxYxxYYYV##$VY:::++:+:~*=~+:.:YYxYY*x$$*YY YxY$$VxYxxYxYYYV$$$Y+~:==++*+xYxxx*YVVYxYxVVV*YY VYY#VxxYVYVVVY$$VV#8$xY$V$#%$xYYYYV$$$V$VxxYV*YY
34.239.177.24@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"