font size: 12px ( --- / +++ )


 
34.239.177.24@honeybii.com ~
  $ cat ()_O_C_+_;:_//_\_\_-___._*|.txt

@$Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#8#88%%8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@%##%8%x*8%@ @%8@@@@@@@@@@@@@@@8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVV$VV$VV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8@@@@@%@%%%%%%#$%%@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%~ ~%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%- -%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%- -%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%- - ..-~.~~.-.-.--~--.---.~. ~--. ~----~~ ~~.~ -- -%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%- .:. -~-..~-.~-.. ....--......... -%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%- -~ =+:++*=+==+:~==+~:=+:++==:=: -%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%- .. . . . . . . . -%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%- -%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%- -%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%- -%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%- ... -%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%- :xYYVx:. +-:~~~~-~--~:-~-+:~~: ~::~~:~::=--:~-~~~ -%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%- ~V#x=x$$: ~-:~~-~=.~~-:-~--.~~:..~:~-~:~~-:~~:~=.+: -%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%- ~Y$$x*YY: .. .. - ... . -%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%- ~=**+~- :~+~:+::::~..~.~~:~:~~+~-:- :.-:-::~ -%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%- . - -%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%:.---------------.............................................--+=+:=**********************x%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%+-~~~~~~~~~~~~~~~---------------------------------------------~+*VV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%:---~~~~~~~~~~~---------------------------------------------~=YV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VV$@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%:---~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~=xV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$V$@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%:-----~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~=V$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$V$@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%:--~~~~~~~~~~~~~~~-------------------------------------*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VV%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%+-~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------=YV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$V**%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%+-~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------~~~::~++~--:=YV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Vx==V@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%+~~~~~~~~~~~~~~~------------------------~~+xYVV$##$88V=~--~=xV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##88#Y==Y#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%+~~~~~~~~~~~~~~~------------------------~x#%8$#8##88%%#*~~~~~+xV$$$$$$$$$$$$##88%%%8V==Y8%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%+~~~~~~~~~~~~~--------------------------=#%%Vx#8$Y8888%#+~~~~~~=Y$$$$$###88%%%%%%8V**V#888##@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%+~~~~~~~~~~~~~~------------------------~Y8%8VxV#$*$%888#=~~~~~~~~+x$$$$#%%%%%%%8V**Y$$$$$VV$@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%+~~~~~~~~~~~~~~------------------------:#%%$VYY$$Y#%%%%8x~---~~~~~~+*YY$#8888$Y*xV$$$$$$VVV$@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%+~~~~~~~~~~~~--------------------------:$%%%$V$#$$8%%%%%8+---~~~~~~~~:+*Y$$Vx*xV$$$$$$$$VVV$@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%+~~~~~~~~~~~~~----------------~~~~~~~~~:*%%%%88888%%%%%8#:~~~~~~~~~~~~~~:*xxYV$$$$$$$$$$$VV$@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%+~~~~~~~~~~~~~--------------~~~~~~~~~~~+=#%%8$#888%%%888#+~~~~~~~~~~~~~:+***Y$$$$$$$$$$$$$$$@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%+~~~~~~~~~~~~~-----------~~~~~~~~~~~~~+xx#%%%#x$88%@%%%8$*:::~~~~~~~~:=xx=~-~=Y$$$$$$$$$$$$$@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%+~~~:::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*YV#%%%%#$#8%%%%%8Y+~::::::===+=x*:~~~~~:*Y$$$$$$$$$$$@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%+~::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:xY$8%%%%###88%%%8$*+:+:::+=YY$VV=~~~~~~~~~+*V$$$$$$$$$@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%=::::::::++:::::~~~~~~~::~~~~~~::::::+xY$8%%%8$V##88%%8V=+=V+:=*=xY#V*=:::::::~~~:+xV$$$$$$$@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%=:::::++:+=::::::::::::+*=:~:::::::::=YV#8%%8Vxx##$$%8##=:=Vx*==**=+::::::::::::::~:+xV$$$V$@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%=::+++++++*=+::::::::::=x*=::++::::::=V$8##8#VYV8$V$88$$=:*VVx**=:::::::::::::::~~~~~:=YV$V$@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%=:++++++++*=+::::::::~~=***+::*==+:::x$$#88###$#%#$$#8#V*=xx***+::::::::::::::~~~~~~~~~:*YV$@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%=++++=+++=xx****+::::::+*===+:+x*x*++V$VVV$#########88#VYxx*x*+::::::::::::::::::::::::::+x$@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%*+=***==+=xxx*xx=+:::::+*=++++=YYYYx*V$#$$$$$V$$$$$$VVVYYx*x*+::+++::+::++++=====**==*=*x*xV@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%*+==***====**==*+:+::::+x=++:+x$YYYV$##$##88#####$$$$$Vxx*xYx=+:++++++::*xxYY**x=*xYVxxxxxx$@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%*+==**=====**==*++++::+Yx*++::Y$VVVV$##$$#8#$$$$$$V#$$VxxVV$$Vx**xx=*=++x$V#V*=Y+*x*Y=***x=$@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%Y**xx***xx*xx*xx=+==++=YY*++::Y#$VVV$##$$$#$VVVVVx=V$VYxV$$##$VYV$VYYVYxYVV$$x*Y*xVxYxxxxVYV@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%Yxxxxxxxxxxxxxxx*******xxx++::Y#$$VV$##$$#$VVVVVY=+YYxxYxxYVVVxxYVYxxxx*xxxxx*****xx*******x%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%x===*====**=====++++++++=*=+::V####$###$$$VYYxx*=:~:+=xx==============+++++++++++++++++++++*%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%x========**=====++++=*YV$#x=:+**xV$#88#V##VVYx*++::~~~~:::++====================+++==++++++*%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%x=*********======*xY$#88#Vx+~:::+*Y$#$VV88#$$VYx*==++::~~~-~~:+===========================+*%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%x*****===***=*xYV####$VY*==~---..+VVYYxVVYV$$$$VVYxx**==++::~~-~~+=========================*%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%x*****==***xYV$#$$Yx*====**~~--..+YxxYxx***Y#%%#VVVVVYYYxx**==+:~-~:=====*=================x%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%x*******xxYYVVVY*=====*xYV*::~..~**=*x***xYV$8#Y*xxYYVVVVVVYYx*++:~~=*********=============x%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%x***xxxYYYxx******xx*xxVVV*:~-..-++****xYVVV$Yx********xxxYYYVY=+:~:******************=====x%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%*+++++========*xYV$$VVVYx*:~-...~+***xYYV$$Vx*xxxxxxx*******xYx=+:~:***********************x%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%=::::~~~~~~::=*YVVVYxx*****=+~~:=x*xYYYV$VYxxxxxxxxxxxxxxxxxxY*=::~:***********************x%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%+~~~~~~~~~~--~*YYx**********=***xxxYYYVVYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxY*=:~~:xxxxx******************x%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%+~~~~~~~~~~~-~~+***xx*xx*=++++*xxYYYVVVYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYx=:~~:*xxxxxxxxx*xxx*********Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%+~~~~~~~-----~-~*xxxxx*=+::++*xYYYVVVYxxxxYxxYYYxxxxxxxxxxxxYYY*+~~~*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxY%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%+~~~~~~~-------~*xxxx*=++:+*xVYYYVVYYYYYYxxYYYYxYxxYxYYYYYYYYYYx+:~~*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxY%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%+~~~~~~~~~----..-:*x*++++=*YYYYV$VYxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYx=:~~*YYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxV%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%+~~~~~~~~-----....~+++:+*VYYYY$VVYxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY=:~~xYYYYYYxxYYYxxxxxxxxxxxV%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%+~~~~~~------......-~++xVVYVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY*+~~xYYYYYYYYYYYYxxxYxxxxYYV%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%+~~~~~~~~----.......-=YVYYV$VYYYYYYVVVYYVVYYYVVYYYVVYYYYYYYYYYYY*+~~xVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%=::::~~~---.........~xVYYYVVYYYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYYYYYYYYYYYYYx=+~*YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%=::::::~~~~~------~+V$YVV$VVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVVVVVVVYVYx=:=VVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYV@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%*+++++++:::::::+*xV#8$$VVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY*+*xYx=:xVVVVVYYYVVVVVYYVVVVVV$@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@VYYxx***xxxxYV$#8888#$VVVVVVVVVVV$$VVVVV$$$VVVVVV$VVVVVVVVVx+::++==+~~xVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@##$$$$$$####8888888#$$$$$$$VVVVVVVVVV$$$$$$$$$V$$$$$VVVVVVx:~~~+===+:~:YVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@############888888##$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVY=+:~:+==+:-:VVVVVVVVVVVVVVV$$$$$@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@8##########888###$$VYYxxxxYYYYVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VY*+:+++::~+VVVV$$$VVVVVVV$$$$#@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@8##########8###$VVYxxxxxx*xxxxYYYYYxxYxxxxxxYYYYVV$V$$VVVYVVVVVVY*+:~~~~~+xVVV$$$$$$$$$$$$V$@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@8########8#888#$YYxxxYxxxxxxxxxxxxxxxx*******==**xxYV$$$$$VVV$VVVYYx+:~~~--+xxxxxxxYYYYYxYYV@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@8##########88##Vxxxxxxxx**x*xx*xx**********===*****xxxYYYYVV$$#####8#$Y=:~~=x************==x%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@8##############Vxxx*************==============****xxxxxxxxxxxxxYYYVVV$$$Vx=****==**==**====x%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%*++++++++++++++:~~~~~~~~~~~~~~~~~---~---------~~-~~~~:::~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~--~~~---+%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%- -%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%- -%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%- . .-. ---. .- .-- -%@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%- ~~~~- *:-=: +=**=+ .:===: x$$$V~ -%@@@@@@@@%%%%@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%- :~::-=. *:-** =.=+.= -:-~.= $#$$8+ -%@@@@@@@8#$###8@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%- -~~-:: .-.:. .~~~~. ~---- .+*=~ -%@@@@@@8#$VV$##%@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@%~ ~%@@@@@@%###$V#8@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@8$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$8@@@@@@@@%%888%@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
34.239.177.24@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"