font size: 12px ( --- / +++ )


 
34.239.177.24@honeybii.com ~
  $ cat Cat_Ocelot_LRNH1.png.txt

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:+++++++++:--~++++++++++++~ +$$V%8%%#%@8*++++++++++++++++++:-- ++++++++++++++++++++++++++++++~--.. Y88$Y==#$V=++++++++++::~- ---~--~$=~YY+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++- * ~:++++++*88#=+++++++~- ~$#%%%@@%@@@%8%%Y*+=+:~:~--~--. .--*VxYYY8@%88x+++++++++++++++++++~~~~- . ~#x==##%@@%%#$8#$*++++++~~..x=V*$%8#VVVYYV$%#V8$*++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~~.:++++++- .Y8%%#*+++-.x%%V8x++:~~-:##8888%%%#$V==++~~~~::::~~:+=**###8%8V#%%%%8%@#%%Y~- :=*x+=:~.----V$Y+*$##VV%%%8%$88#8#Y+ ~~--- -#8#88$##8@%8VYx*x#8V#8#*=:++++++++++++++:::::::+:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:~- :++++++++++++++++~-.~$88V=++:-~$8V%%%%x=:~:xV8$$= -. *$$*V$VYYx==x=:~~~~~~~~~:+=YYYY$8%%%@%%88$Y*==+++=++=+++=YV%#*~~~~~:~:=xVV%@%%%%@@@@@%8$x:*$8%#$##$$$V$$$8$8%888%Y VY$x=*$@@8%%#+~~~~~+. ~.~=xxxYVx~Y++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++- ++++++++++- -V#$8$=++++++~~++~~ +$*Y$%#%x .-x=#@%%%8V Y$%%@%$Vx*=*%%88x:::~+x:~~~~~~:~:+*YYV%%@@@%%8%#VYx=====***YYV#88%8####YY=++*YYYV$8%%@@@@@@%%%%%8Y+~-~=VV$Y%%@@@@@@@@%@8$+$Y==YYxV%%8%8%@%888##$Y*V$VY***YY#VV888%8%88#$#V*+++++++++++++++++::::+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~ ~8%$x+++++:. :Y%%%%8#V=+~- ~~V$.~$88@#%%#8#x#$8%V8%%$x+-~~~=8%@@@@@@@%%%#8Y+:~~~~~~~~~:+=xYVV8%%@%%%8VYxx====*xYY$8%%%%@@@@@@%%%$*+++Y#%%%@@@@@@@@%%#YY*=+++++:::::++=*Y@@@@%%%8#VYY=x+xY8%%%%%%@@%%$YY*++++xV$%%@%%%%%%@%%%%%%@%8$%%VV+~~~:. . -.-. xx*x--+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:~.##%8$V*++:==YV#$%@@%$V :-:Y*V8$%%#$#88$#VY~Y%8@@@@@8Y+~~::+xV8%@@@@@@@%8Yx+:~~~~~~~::+YY$%88V8%%8VY*===xY$888%%%@@@@@@@@%%#VYYYY**VYY$%@@@@@@@@@%$YY*===xxYYYYY$#8#%%%888%#VYx=++==++***YY8@@@@%%#YY*==+xYV#8%%@@@@@@@%%8$VYx*+:~-:~--:=YxV888##8%%##88##$V88#88#*++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++- Yx%@8V*~ +~~+~:#%%@%8# -~+:xV%%%%@%#Y=+++:::=V%@@%%#VY=++*xV#%%@@@@@@%8Vx=:~~~~~~::+xY$#%@%$V=+:+Y*VYY#8$$8@@@@@@@@@%%8VVVY**xYYV8%%%@@@@@@@@@@@#YY=YYY#88@@@@@@@@@@@@@@@@V=xYY*=YYV88%%%%%@@@%8$Y*==xYV8%%@@@@@@@@@@@@@V*==+++**xYYY#$VV$8%88%%%%%@@@@@8V$#88#8V#8V:~~::::~~::++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~~+++++++++- :V%%%%$*~-~~::x*=Y8@%8Y::::::+x%@@%8V=+::::::+V8@%$Yx**YV8%%%@@%%%@@@@%$*+~~~~~~+*YY$8%%@@@%V+:::::::xYY%$V%$8@@@@%%#VV*Y$Y#88%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@%#V8%%8Y**x$@@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@%@@@@@@@@@@@@8**xY$8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@8$VV##$$$#VYYY%%$$YYxx++=*x$@@@@%8$$xx#%8##8##$xx*Y$#Yx: .~~~~~~~:++:~~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~ .#V*+++++=+~V%$@@%#*~~::+YY+*V8%%8Y:::::::+*V@%$x=::::::+=V%@@@%YV8%%@@@@%%#Yxx%@@@$=:~~~~:+xxVY8@@@@@@8V+::::::::::+Y##%@@@%%#V*++:::Y$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@VYYYY$8@@@@@@@%#V#VVV$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%#$VVY**++++:::~~~~::~:~~~~~~~~:VVVYYYY**==xV@@@@@@%8##8%@8888$#$88$YYV=+V8#=+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~~~++++:::++++-:~~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~- :++++++~.$#8@$$*==~~+=V%%@%Y=:::+Y##Y=xVVV%Y+:+==+:::+YVV*+::::+=YY8%@@@@@@@@@@@@%$Y*=*Y#%@@@%VY+::+YVVV*xY%@@%%#Y+:::::::::=Y#%%%88%#Yx++:::::+=Y8@@VxY$@@@@@@@@@@@@@@@@@8Y@@@@@@@@@@@@@@@@VY*=+=YxY#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%$Vxx*==++++::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~:+++++++xYYVY$#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$V88$#x+$V#x+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~ +++=8$#::+=Y8V.:+*88##:~++++~~~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:- -YV%$=+++:~$8%%@8*+~~~+x$%@%8Y+:::+V%%V=::++x8x=xY$V*::::+++::+++:+=VY*@@@@@@@@@@@@@%*:::8%@@@@@@@@@#$#%#*V8%%@8VY*++:::::::+*VY##Vx*=++=+:::::++=V$%@@@@VYV%@@@@@@@@%%%%%%%8#888%%@@@@@@@@@@@@@8#%%8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V==++:::::::++:::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~+YVVV#8#%@@@@@@@@@@@@8YYVYYYYYYYV#8V#$V=*Y$*-=~--.- - .-~:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=#%%=~:x@@@8*+$Y%8%Y+$%%@@#=-++*8$#=-~+++++::++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:~ ~++++- -=*8$8%@#**- V#%@%8Y:~:~+Y%%%$Yx+:++YY##Y=+:::=V%%$#VY=+::++:::+::+:++:+++8@@@@@@@@@@@@@@8*x$%@@@@@@@@@@@@@@%%@%8VVx:::::::++*VV#YY=++::::::::::::+V%%@@@%@@@@@@@@%#$VYxx*++**++++++++=xY#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*:+++===++::+$VxYYYVYx+++::::::~:~~~~~~~~~~~~~:::++++*Yx*YYV$###$=++*YYYYVVYYVYx%$$8#%%88#V$VY*xxx$8##$V$*~-.. ~:~~~~:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++: .~*#8@$*=~V%#@#*+:*%%%$x$8@%%%#+:=8@@8%#-~+:+xx .~:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~- x8#$*+=~YY$#%%@8$-+~~=%88VY*+:+YY+%%Y*+:+xYV%#Vx=+::+=xV%@%#V=+::+++++:++::::+:::+*#@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#Y$x:::+=xY$$YV=+:::::::::+::::::::+YVVVYY$@@@%%$x++:::::::::::::::::::+x#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8V$8%%%%##VVVVVVYVY$@@%%%#$$$$$V8V+:~~~~~~~~~~~~:::::::::::::+*Y#8888%@@@@%%@@%%@88%%%%%@@@@@%%%%%%%@@@%@#VV$$V+:=Y#$Y- -~~+:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=$#8V~~*8@%##x::V8*---x8%@@8*$#@%@$:-~V%%@%#V=x$8%@%8#x ~:++++++++:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:+++++++~-++++++:- :8#%#YYx~Y$$%%@%@#V+$:YYY##*+~~+x##Y+*Y+:::x%@%8Y=::::::+8@%8V=+:+:+++++++:+:+:++::+=V%%8#$VV8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$=+*YY$VY*=+:::::::::::::::::++=VVYY$$$8%%%8V*+:::::::::::::::::+=YV$$8@@@%@@@@%%%%8$$8$VYVYVVV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88@@@@@@@@@@@@@@@%88%88@@%8@@@@@@@@@@8:~~~~:~~~~~::::::::::::::::+=======*x*x==*x*YY====****Y$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8%@@%%8%8$#$+=:.:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~~:+x$@%%#-.:Y@@@8VVVx*===*Y$88%#VY@@@@$++=Y$#88#YV$$8@@@@@%8Y:~:+++ +=-~+=+++++:::++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++xx++:~ -##*+~- ~xY888$8*~~=V8%@@@@#$V:+*=88Y+:~~+Y8#Y+:::::::=$8V=+:::::+*V$#V*+:+::+:+::+::+:++:+:++::*Yx=+++::=##V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%88Vx=+::::::::+:+::::+::::+Y#VVVY*=+=VVYx+:::::::::::::::::::+Y####VxYYx*xYYx==+++++++:::::+Y@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y*8@@@@@88@@@@#V@@@@@Y++::++~~~~:::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~:Y%@@@@@$x*x=*xxV$##%%$V#@%%@@@@@%@8$$$8V=++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=8#Y=~xY$x*---:V$8@@@@%%#$$$$####8#%@@@@@%#$$$$$$#$$$##$8%@@@@8$$*::Y%8%##8*-~+++*Vx -:+++~~~::+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~~:++=x8Y..x##8@8*:#$%88%%$=+~:=V8@@@@%%%##Y+Y$$*::::+Y88x+::::+:+*Y#Y=::::++*V#8V*+::+++=xY+=Y*=+=+++:+++:+++:::::::::++=Y8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8$YYVVY*+:::::::+::::+::::::++::::+++::::::::::::::::::::::::::::::::++:+::::::::::::::::::++:=*=YV88=YxxxxYV$V$#8%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@%%%%@@%#@@@@@@%%8$$x:::::::::::::::::::::::::::::::::=*++++++***+:=VYVV@@@8$YYYx==+:::~~::+x**%8V$#8%#8##Vx+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++V%@%%V. ---~~:+=Y$##8#%@@@%8#####$$##8@@@@@@8#########8$$$##8####$$V$%@@@@@@8#-~Y8%%%#8Y:==$#$xx- -~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=$*$+ ~=8Y%@%%88$V$8@@@@@@V~~=Y#%@@@@8V*V%V+:xY=:~~:+Y8#x+:::+=V8$#Y*=:::+++=$8V*=::+++++V%%@Yx%%%88*+=+++++++++++++++++::*Y==xxxxV8@@@@@@@@@@@@%%#Y=+:::::::::::+++::::::::+=*xV$$*::::::::::::::+YYY+:++::::::::::::::::::::::::::::::+++=xYVV8#V%%%@@#=::::::::+:+++===x#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8x*#@@@@@@@@@@@%Y++::::::::::::::::::::::::::::::::::*YV8%%%%%%%%%8$V#8@@@%%@@#YxxxYV$~**~-~~~:-+V$#Yx:.~- . . ..- - - -~++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=$%@@%xxxY=::+*YV$######8%@@@88##$#####888%%@%@88####$$$$###8#####$$$$#88@@@@%$$V%%%@@@%$xV%@%8%%88$ ~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:~- **++Y%$x*V#$%%%@%8~$#%%@@@@%Y~~:Y8@@@@@%V+=$Yx:::::::::*#Y=+:::+YVYVVY=:::+++:+++==:+++:+=V8V8V$%@%@@@@@VY88++++++++++++++++++::::::++V8$V@@@@@@%%$Y*++:::::::::++=xV$#Y:++=+=xV8%%@@@@%*===:::++=xYY+=VYx::Vx::::::::::::::::::::::+==+=YYV88%%@@@@@@@@@@##V==++++++======+*Y#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@$+++*=+*=YYY**x:::::::::::::::::=**xxxxY%@%@@@@@@@@@@@@@%@$xxYx:~~~~~::~==~~~~~~~=xYY$8%%%8888%%%8#88$$##$VVV88%###$#:--:++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=~ =#*#%@@@@$x:=V8%8##########88@%88############8%%%%88#$$$####%%%###########88%@%%%$##%%@@%8V#%8%@@@@%@8.~++++++++:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:-~=#xY%8#*+*#V#%%@@@%8$~=V%@@@@%8=:::+V@@@@@@@8V:++:::::::::::++::::::$V*+:::+:++:+++++++++++:++x@@@@VV@@@@@@@@@@@@$VVV=+==++++++++++++++++++=xV$%8##Vx==**::+::::::+:+x8%%@8$VV#8%%%@@@@@@%%@@%%#YxYY#8%%@@VVV+:::+::::::::::::::::::::+=V8V$8%@@@@@@@@@%88@@@@@VV$%%##8888%%%%%%8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8%%%%%%%%8%%%%8Y+::::::::::::::::*YYYYYYYY**YYYVVV$%%%%8V@@%8$$$Y*+:::~~~~~~~~~~~~~~-~=#@@@@%%%%%%88%@%%%%%8$8%%888%@%$xxY++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:~*$#VYY%8VVVVx+=*Y$#8%%##############8################8%88########%%%8#########$$$8@@@%8%%8@@@@%%#VY8@@@@@@@$.:+++++-* ~:+++++++++++++++~~~:+++++++++++++++++++++::~- -++++~~=*$#@%%8*YV8%@@@@@%8$==8$8@@@@@8*:+=xV%@@@@@@%$Y+:::::::::::::::::::+:=x$x::+::+++::++++++:++=Y$#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#88V++++++++++++++++++*x==+++:=x$Y=+++::+=xV$x=V@@@@@@@@@@%%%VYYY8%x$@@@@%8%@@@@@@@@@#=:::::++:::::::::::::+*YYV#%@@@@@@@@@@@@@@@8YV%#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@%V*=*Y=+++:+:::::+::::::::::::~~~~~~~~~~~~::=++xVVY8%@@@@%%#$$YYY**+:::::::+xY8%%%Y*+++++:~~--.--- =Y$#$#88#=+++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*#xYV#$#x::+=**YV$$#######8################88########################8@@8#######$$$$8%%8###88##8%@%#%V##8@@@@%%* ~::Y%%%8$x~~++++- -~:+++*#8$Y .:+++++++++++++++~ -*x==#8#*~ ~=$#%%%%88 #8%@@@@@%#Y+~=#@@@@@@8Y++Y8%%@@@@@@8V=+::::::::::::::::::+*$$+$V=::++:+:+:==+++:+=YV$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8V===+++++++++++++++++++++++==V8%V++++++x#%@%%%%@@@@@@@@@@@8$%VY=Y%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@$*++xYY$$::::::::::::+V888%%%88%%%@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$VVV$V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#=::::::++++++++::++::::::::::::~~~~~~~~:=*xY88YYVYYVx%@@@@@@@@@8YV$$#$###$##$%%%%%VVYxxxYxxxxxYYYYxxV$8%@8#$$#$Y* .-~~:++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~x$%#%x=::-~+*YV$$###############8#888######88%%#########################%@8#######$$####88$$$$$$V$$VYVYY++%@@@@@#88**V8@@@%%8#..~=8%8#x.~=V%@%%%VY: -:++++++=~ :##%888#VY$x$$V8@%V%V=x$@@@@@@@%#x=++Y%@@@@%8Y++Y%@@@@@@@@8Y=::::::+*::::::::::::=VYx=:++:++++:+++Y8%Y++=V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V$V$VYx===++++++++++++++++++=*V8%@%V=++++xV8#VV*V@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@%#%@@@@@@@@@@@@@@%%8$Vx++:::::::::::::+=+++++=+==*YV8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$$%@@@@#$V$8%@@@@@@@@@@%%88%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Vx++++:+++++++++++:++::::::::::~~~~~~~~+xx#@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@%VVY*=*+:::::~::*=++**xx=x**==*YYY88#8%%8%%@@@@%%%%@%8#$#$Y:. .-:+++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*#:YV*8%%8#x*=xV$#################8%%%%%%8##%%%8%%%88######################%%%####$$$$$VVYYYx******xx*+:::::xY8%@@@#$x*x$8%%@@@@@8#V%@@@%$$x*#888%88#%8$V -:+=V#$8@@@@%$*-~#%@%@%$x~~Y88@@@@@@@@Y*$8%%@@@@@%x++Y$@@@@@@$$8Y+::::::=V#Y::::::::++:+==:::++:++++++**=%@@@VV%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$#xV8%@@@%%%#=++++++++++++++=*V#%@%Vx=+++++*V**VV#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@x*V@@@@@@@@@@@@@@#V++::::::::::::+:+++:::::::::::=*$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$$@@@@@@@@@@@@@@%$%8VYx*=+++=V8@@@@@@@@@%%%%%8%8$8%8%%%%@%8VVx+=++:+++++++:++::++:::+++:::~~~~~~~~~~:Y%@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%+~~~~~~~~~~~~~-~~---~---~=**Yx*++++xxxxYVV88#88%%@%%%@%888*+++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Y%VV#$%%@@@@%%%8###################8#####8####8###%%%#########8##############%@#VYxx***==+:::~~~~~~~~~~~~~~~~~:*Y8@%V+~::=*Y#%@@@@@%%@@@@%%%$Y= 8@#%@%8%8*-=#@%@@@@#=*=VV%@@%#x++*V%%@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@%V$%@@@@@@@%8$=:::::::x#V=::::::::+YV+::::++++++++++++=V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8$V$@@@@@@$8%@@@@@@@%V*=++++++++++++=V8%@@@V=++++++=V8%#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@%Y+:::::::::::+:++:::++:+:::+:++++$8%##8%%%##%888%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%#==+::::::::::+YxxYYYYYx+++++++*V8Y++=**Yx++::+:++:++:+++++++++++:::x#V$YYYx::~~~~~~*YYx*=%VxxY#8%@@@@@VY88%@@@@@@Yxx:~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~xYY8@%%88#$Yxx:=*+++++=*Y#%@@%%%8Y*++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~YV$#*$%@%@@%$8%@@@%############%%#############################8@@%%8#8###$$VYYY%@$=+~~~---...........--..------..-~*x88=..-~=x$##8%%%@@@%%%%%%888$#88Vx@@@@@@#V=Y@@@@8Y*$%8%@@%@#V#V#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%+:::::+::++::::::::++++++:++++++++++++*xV%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y*VV%@@@@@@@@@@@@%8Vx*+=++===++++=YVV%@@@@%V=*xxYYV#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#8@@@@@@@@@@@@@@@@8@%$=::::::::::::::++++:::::++::+::+::++=++=+++++++++++==x#%8%@@@@@88@@@@@@%8#$V**+++++:::::::::::::::::::::::::::::xY+:::::::::+++++::++++++++++++++:::::+=**xx=::~~~~~~~::*Y8%#YxxY=*@@@@@$YVx*VY#888%8Y:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---*#8%@@%%%%@@%%%%%88#$VYYVV#V#$**-- - . ..-~- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*$8%%$$#8@@8Y+=Y$#88%%8##########%@%%%88888###888###############8%%%@@%8$Yx*=+::~=xVY*~- .*- . .........-*:...-~=Y$#####88%%%%%%%8%@%@@@%%@@@@@@@@8%@@8Y=:V@@@%#$#8YV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$+:::::::::::+++:=Y++++++++=*Y+++++++++*x$@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@%@@@%%@@@@%@@@@@%%%#Vx*+++=*+====++=V8%%@@%8V@%#%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8$VYVxV@@@@@@@@%VV#%%%#xxx+:::::::::++:++++:+++:+:+::::::::::::::::::::::::::::::+++=#%@@@8#%%#VYx=+++::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+:+++++++++++++++++:::::::::::::::~~~~++:x8@@@@@@@@@%%@@@@@@@@%%8$VVV*+:~~~~:::~~~~~~~~~~~~~~~~xYVx=xY8$=+:x#%%@@@@@@@@@@@8%@@%8#$$V$$##8##xx=*# ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*V8$V8%%@8x+:+*Y$#####8##########88%%%%@@@@%%%@@@%%%88#88#########$VVVYY8V+~--... ..-$#x-- ....-:*Y$########8@@@@88@@@@@@@@@@@@@@@@@@#=xY+x%%$=+$%*Y8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#=+::::+::++:++++*8V+++++=VV#Yx++++++++=V%@@@%8@@@@@%%@x*@@@%#Y*Y$8@@@%%VY88%@Vx**=++=*VV%%V=x*=++=VYx*%#VxV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$VY$%%@@@@@@@@%=::+**=++::::::::+++=V=++:+++::++:++::++::::::::::::::::::::::::::::::+Y$%%#V*++:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+*Yx=+::+::+++++:+++++::++:+::::::::::::::::~~~:V#V$#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#8%%%@%Y==*YV$8#VYYx*+~~~~~~~~~~*YYxY#*YY##x~~:=xxY88%%%%%#+=Y#8%%%%%88#8%8V$$8%@ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++. ~$#%8:~:=xY$$######################88%%@@@@@@@@@%%%%%%##$$$VYx*=+:~~:xxx~. -~**$: .. . ...-~+xV$#######8@@@@@@@@@@@88@@@@@%@@@%$+:**V$x+::+$@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Y*Y#x=*+::++++++=V%8++++++$V==++++++++=V%@@@%V*Y@%8VY**%$8%#V*=++xV%@%$x==*=*$@#=++=*V$%@%8VV=+++++++++*xY8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@%8$VVV$$$8%%%%#Vx++++::++::+++=*VV$8##x++++++:::::::::::::::+++==+:::::::::::::::::::::::xx++:::::::::+=:::::::::::::::+*+::::::::::::::::::::+*$%@%%#=::::+++++++++++++::++::::::::::::::::::~~:+==V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%VV%$8@@@%%@@@@@@@@@%%#:~~~~~~~~~~~~~~::=~:*=~---:**Y+:::+*+:~::::+=++::::+++xY88Y ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*xx=:-:*Y$$#############################8%%%@@%%%%%8$$YYx*==::~---... .** -. -Y*-..-- ..-~+xV$#####88@@@@@@@@@$#@88@@@@@@@@V*::=V#x+::+Y#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V*Y%@%%8Y+++++++=V%@#=+++=VV=+++++++++=V%@@@%VxY*YVx=++=V8$V*=++=x$%%$Y*==++=*$@V*==*V8$VVx*=++++++++++++=$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%Vx=VV==++++++++=**=+++++++:+***=+++VVVVxY*=++::::+=*x**xx*YY*YVVV$$$VV*::::::::::::::::::::::::::::::::::::++::::::::::::+:++*++:::+:::::::::::::::+V$#%8V*+::::::::++::+++++:+++++:::::::::::*xx++++:::$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%88Y+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~++*:~--~V8##88$$$$$$$$$$VV$#$%8V ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:+:~~~ ..-~+x$8#8888%8###########8%8%%88############$$VYYx=++::~----.... -**x:-. .=%8#Y#$=*~~+=Y$$####8@@@@@##@@@@#%@@@@@@@@%%8+:+Y8V=:::*$V*$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%#$VV%@@Y$$VY**=++++++=V%@@V=++++$%V+++++++++*#@%8VY=+===+++++==x*+++*YV%8#Y*=++==+=x%@#=+==YV*=+=++++++++++++=*V#VY%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@%V8Yx+++++++++++++++++++++++++V8$Y*++:++:::::::+:+*Y$%%@%%@@%@@%@@@%x=+++::::::::+=xYx::::::::::::::::::+:::::::+::::::+:+:::::::::::::::::::::::::::::::+++:::::::::=+::++++++:++:::::::::::::::xYV#8#$:::+*YY#%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8===:~:+*xx**x=~~~~:+::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=8VYYYYxYY##%%88@8***xx# ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++x:x#$*Y$YV#8888###8888#######8%%%@@@@888#######$$VYx*=+:~~----...... -$Vxx=*= .-. :*x=--~xV$#$#88#$V%@@@@@@%%@@@@@8VY@@@%#Y*+++x#8x:::+V%#$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8V*=++x#%$V*=+++++++++++V8@%@#++++++==++++++++*V8$Yx=+++=++=++=++==++*Y$%%8V*=+=+==+=x#%%$==+==+++++++++++++++=*V$YVxV%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@V**V%%8Vx==++++++==YY+++++++++++++++++==++++++++++++++::*8%@@@@@@@@@@@@@%%%*++++++++=*xVV#YYx=:::::::::::::++*xV$x:::+=Y$x+:::::::+Y++:::::++:+++:::::::::::::::::::::::+*x*V$+::::::::+====+++::::::::::~::++++::::::::+*YY$8%%@@@@@@@@@@@@@#VY8%@@@@@@@%%8xY#%%@@%VY=~~~:Y#$xx*:~~~~~~~~~~~~~~+Y8@#8$YYYxxYx*YVY%%888888 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++YVxV@%%%@@%VxYV$#############88@@@%%888#####$$VYx=+::~----...... -. . . . . ~*=:**Y#Yx~ . .-~=xV8@@@@8#$@@@@@@@@@@@@%VY%@8Y=+::+Y8@8=:::+V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8%%V*=+++*V#V=++++++++++++++Y8Y#@@$*=xVVY=+++++++++YY=++++++++=+=+=+=++=YV%@%Vx==+=+=++=xV#VV====++=++++++++++++=*V#8V*+V#VY*Y@@@@@@@@@@@%%@@@%Y#Vx*=+++++++*VY$#$$V++++++++++++++++++++++++++++++:+:=V8@@@@@@@@@@8$YVVx*%%#$$$88%%%%@%Y+::~:++::::::::::=VVV%@@#=xV$%@@%Vx*YYVx+=Y++:::::+:::+:+:::::::::::::::::::++x8%%%@8VYYx=*YYV#%88%%##$VVVYxYYVYVVYYx:::==++::::::::++*Y$%@@@@@@@@@@8#Y8@@@@@@@@@@@@@@@@@8*:~~~~~~:++:++~~~~~~~~~~~~~~:Y@%$*Y$8%##$VVxYYYx***x*=+ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++*V#V#$#@%8x+=**YV$##########8%%%%88888###$VYx*+:~~--....... ~Yx=+~--. .... ~*****++xx=. ---. .~:+*Y#%%@@@@@@@%%@@@@@@@@8V*%@%V+::::Y#@@$+::::x*=#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#===+++=*VY*=++++++++++++++==**V%@@@%8V$@@#x+++++++++++++=+++++=+===++*V8%@%V*=+=+==++=Y$Y**+++++=x*++++++++++=xV#YV==+++==+=x%@@@%%#$$VVV*V@%Vx==++++++=Yx++xYx===++++++++++++++++++++++++++::++::+=V%@@@@@@@@@@@@YxY$#%%@@@@@@@@@@@@@V+++*VY##:::::+:::::*YV%@@@%%@@@@@@@%%@%V=+::::++==++:+:::::::::::::::::::=YYV#%%@@@@@@@@@$8%VV$%@Yx@@@@@@@@@@@@@@@@@@$+::*Y#$+::::::::::::+Y#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%x~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:xx:~~::::::~:~~~~~~~~~~~~ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~. .x#V=+++++=xV########8888888888##$VY*=+:~--.... .. +8%@@%88$x*+ . ..... V88#*:V8%%%@@@%@@@@@@#*8@@@@@@@V+:V@$+::::+$@@@V+:::YY*Y$%@@@@@@@@@@@@@@@@%%VV@@%%%V=++++==Vx=++++++++++++++VVV#%%%@@@@%V*Y$@%V==+++++++++=x*=+++=+=+==+*V%@@VY*=++==*==*V8%*++++=*VY=Y*++++++==xV88V=++++++++++V#$VVVx=++=YV#%@#=++++++++++=x=++++++++++++++++++++++++++++++++++==xVVV#%@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8##VYx=+:::::+:::+V8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*+=xVVV$88x+::::::::::::::::::::::=YxYV#VY@@@@@@@@8@@%%%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$Y++:++:::::::::::::::Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$#%@@@%YxYYYx*=:~+:::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++=x*%#: .-:+++==+*V#888888888888888##$Y*+:~--.... :Y. :.-~***=x8@@: ..... .. :xYx*==x*Y@@@@%@@@@@@@@8%@@@%Y*#%@@@@@@8+:x%Y+:::+V8%@@#:::=Y8@%@@@%#VVY#@@@@%%%%%VY=++Vx===++++++===+++=++++++++++=V@@@@@@@@@%VYV#%@%*++=+=+=+++++=Y*+++====++=V%@%@8==+++*V#xV#%@@8**VV$8%V*+++++=*xY#88Vx=++++++++++++==++++++=Y##$$$VYYY=+++++++++++++++++++++++++VVY+++++++++++++++=V8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8Yx==+::::::::::::::=VxV@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#%%%%@@@8VY++::::::::::::::::::++++*Y#%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8Y::::::::::::::::+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@VV@@@@@@@@@@@%%$Y#$$$V*:~~:++:~~~~:~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~:++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++*$#%@%8*Yx$#%%#*+*V8%%%%%%%%%%%%88%#Vx+~-... .- .+- -+x*......... . :*YV8@%@@@@@%8@@@#8@@@@V*V@8x:VVxV@@@@%*:=8x::::Y%%%8$%*:=YV**%@@@#*+:::*@%$Y*====++++++++++++++++++++=YY=++++++++*#@@%@@@@@@@8V%@@@%*++=+++==+=+=+=++=+===+==Y8@8Y%@Y==+*V%@%%@@@%V**#@@@@@*+++*Y$88#VVY=++++++++++++++++++++++++==++++++==+++++++++++++==+++++++++++VVY++++++++++++++x8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V*+:::::::::::::::::::::+V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$V#%%$VVV++::::::::::::::=YV##%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+::::::::::::::::xY$%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Y*+*xxYx:::+##YYx::YYYYYYYYYYYYYYYYYYx+++::Y## ++++++++++++++++++++++++++++++++++++=Y$$#Y88@%%%%V:~:=Y$#888888%%%%%888$xY*xx- . ...... ..~V%%$%@@@%@@@@@@@@@%%8Y+:::::V8#VVx::x=::::V@@@@88@VV#Y=x8@%@V+:::YY$Y=+:::::+++++++++++++++++++=Y$x==++++++=Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@x+++=++++=++=====++=*#%x=#%@%#$%@$=*V%@@@@@@@#*V%%@@@@@@%$VV8#$Y==+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++==YV#V++++++++++==++++++++++++++=$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%x+::::::::::::::::::::+=Y8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V*=+::::::::::::::::=YY#8##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$VY$@@@@@@@8Y::::::::::::::::::::=#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#####8Y+~~~~~~~~::::+++==::=#%@@@@@@@@@@@@@@@@%%8#VVVY +++++++++++++++++++++++++++++++++++++:~- .=#@@$x+~~==+=Y$####8888888##$x+x*x*. ..*:-- -~--.. ....--~~::=$$Y$##8%@@@%@@@@@@%Y:::::::Y*Y$#+::+:::+*@@@@@@@@@%*Y#@@@@8+:::+Y*+:::+++++++++=YY=+++=+==++*Y$Y=++++++++*$@@@@@@@@@@@@@@%%@@@VY*=====+==+=+====xV%@#*$8Y@@@@@8YV%@@@@@@@@8V#@@@@@@@@@@@%Vx*YV+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++==xV$#88$x=+++++++==xVx=+++++++++++++=8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%$VY=::::::::::::::::::::+Y#%%@@@@@@@@%%%@@@@@@@@@@@@8x+:::::::::::::::::::=Y==YVV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#VVV%@@@@%88YYx++++::::::::::::+x$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#*::::::~~~~~~~~~~~~:::::::::::+*Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~~ .V8@%8VV#Y*~:*V#####8888###$x+~.. ......**Y$*+-~#%88Vxxx~ ..---~~~:++=*xYV$$##$Y*Y@8Y@@@@@#=::::::*YY%@8=+:::::=$$Y$@@@@@@@8#@@@@@%*+:::+::::==+++++++=V%%x==+=++=+*V#Y=+++==+++=Y%@@@@@@@@@@@@@@#*Y@@@@%%Y=+======+*V#==Y#%$=V#xV@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@x=8%@8=++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=V88%@@%V=+++++++++Y$#Y=+++++++++++++=x8@%@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#V*+:::::::::::::+:+:+:::+++=%@@@%%%@@@@@Y*V%@@@@@@@@%$Y=+:+:::::::::::::::::~::=#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@VV$VVVYYYYYVV$$$$8%%8%%@@VYV*$%%8#Y=::+:::::::Y%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*~~~~~~~~~~~~::~::::::::::::::::=Y@@@@@%%%@@@@@@@@@@@@@@ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++=$+8%V#8@@%%x~-.-:*V$####888###Vx=:-...----.. .... .-:*$$YV88VYx*~ -------~-~~~:::++=*xY$$###88@%#$8VV%@@@@%x:::::+=%@@%$==::::+x#Y=YV@@@@@@@@@@@@@@8$#Y=:::+=V8Y+++++=V%@%V=+=+=++*V8V*++++xV==++x%@@@@@@@@@@@@@%%88%@@@@%$*=====+==*%%V*V#Vx=x888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$%@V=+++++++++++++++++++++++++++++++++++++==xV%@@@@%V=+++++==xVV====+++++++==*VVY+=$$VVYYY**xYV@@@@%%%@@@@8YV@@@@@@@@8V=+::::::+:+:::::::+:::::++++Y$V$$Vxx$@@@@@%%%@@@@@@@@#*=:::::::::::::::::~:+=xY$#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##88Y::::::::+++++=+==*YV@@@%%@@@@@%VV#VVVVVYx@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%xxx*++:~~~~~~:::::::::::::::::::*#@@@@@V*V@@@@@@@@@@@@@@ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++x%%%%%%@%%#=.---~=Y$######88##Vx=:~~~=V8%%8$$Yx*. -- .--. .*8888%%%8Y++++=*xY$##8##8@@@@@@@@Y+8@@@@%x+:::::+8@@8x+x#+:+::*=V%@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@%V*xV%@$+++++*8@%V=++++++=V8V*+++=*V%Y=+*V%%%#$%%%@@@@@%$**8@@@@%#*========+=$V*=YV*=*$%%@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@%%$Y++++++++++++++++++++++++++++++++++++=YV8%%@@@@@%*xx==*YV#%%#*++++====xV$##8$VV=+=+++++++==x$@@%V===x%@@8#%@%%%##8V=:::+++=++++:+::++:::::++:+:++=++++++*$@@@@@@@@@@@@@%%8$$x:::::::::::::+xYYV#%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@VV#8@%%V+:::::::::::::::++==V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@%YY$%%%@@@@@@@@%VxYYYV#VYx*~~~~::::::::::::::::::+xV8@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++=#%##VY$8x~-~~:+*V$#888888##%#Y*+::x#$$YVYx*****. .- --- ....-xxYYVV$#8#8YxYYV$$#%%@@%%@@@@@@@$=#@%@@#=::++::+$@%V=+YV=+:+:+=V@@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@#+++++V%#x=+=++++=Y8@Y+++=*V%@8**V%%Vx===xV8%#8@%Y=+*8@@%$x=============+==+=Y$%@@@@@%%$V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%VYx%%x==++++++==*+++++++++++++++++++++++++==V#VY*#@@%%@%%8%@%%%@@@@@#xxxYV$#8%@@8Vx*=++++++++++=Y$888$V=+++++x#8#$VY*==++++::+++Y$V*+++:+::++:::++++++++++++++==V8@@@@@@@@%%#VY*=+++::::::::::::~:xV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%@@@@@@@@@##VY%8+::::::::::::+::++++#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8YV#Y+:::++*Y$%%@%YY+:~~~~:++*=+~~:::::::::::::::::::::+Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++. . .~x:~+==xY$%@@@@@@@%%#8#Y*+::+:~-... .Y$*+--.--. .=$$-.--~~~::+==*xYVVV#$#########888@@@@@#8V+#%Vx%%=:++++:+x@$*+=x@#++:+x#%@@@@@@@@@@@@@@@@%xx8@@@@@@@#V++++=$%V=+=V8x=*V8@@#===*$%@@#xV%@#*+++=YV#Vx$8V*=+*8@%V*===+====+==+=+==+=Y#@@@@@@@@$V%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8VV$8$=++===*xVV$Vx+++++++++++++++++++++++=Y$YY=+=V8V$YY8@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@%%8Vx=+++++++++++++++*====++++++++:+=+:::::::::+=x+++==++:++++:+++++:+++++++++++==$%%@@@@@%#$Vx==+:::::::::::::::+*YVYYYV%@@@@@@@@@@%%%%8Yxx**=::+YV8%@@@@@@@@%@8=++++++:::::::::++++===$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8YY*YYx+::::::+*YY:~~~~~~~~~~~~~~~::::~::::*x=+++++++=Y#@@@@@@@@@@@@@%%%%@@@@@ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++. ~YxY%88%%@@@@@%%%8####$Vx=+::~~-... . .=*= -~=*YVY#$Y**xYV*::++=**xYYVV$#########88####$$#8@@@@#++:+Y=:+x=:++++:+*8V==8%@@Y+++V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%*x%@@@@@%V+++++Y%@x+==#%@%#%%@%Y==V8%@@@Vx8@@%*=====x**V8V*++=Y%%$*=+=+=+==+====+++=*V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@%VVV#8%%@%V*=+++++++++++++++++++++=*YVx=++*V%@%#8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8=++++==++==++++++++++++++++++++++++++::++++++$x++++:++++++:+++++++++++=*YYYV8%%@%%#$VVY=+:::::::::::::::~~~*Y8%%@@@@@@@@@@@%%8$x*~::~~----------~:=YYY#8%%%@@@%%%88#$VYYY*====++++:++xV$$####888@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@%@@@#=:::::::::~~~:~~:::::::::::::::::::*V%%88888%%@@@@@@@@@@@@@@@xxYV@@@@@ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*Y%%88%8%@@@@@%#$VYYYYV$####$$Y*=+::=~.............+=~...-.........-~~::+xY$%@%8$$###88#####88888#88%@@%#$$V#@@@@@$=::++::::::+++++++**Y8%@@@@*++Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@%V=+++++Y@@#=+*==*$@@@%V*=x#@@@@@@%%@@@8==+=++*V8V*+++*#8V*=+=++==+==+===++=xV%@@@%8V$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@%V*++++++++++++++++++++++=+*Y*+++=*8@%%$#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@x==+++++++++====x*+++++++++++++++:++:+++++++++:++++:+++++::+++++++++*V%%%#8$VYYx==++:::::::::::::+x*:~:+:+x%@@@@@@@@@@@@%8Y*:~-------------------~~~~~::++*xY#%@@@@@@@@@8Y8%%%##$++++++++++++===x%@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@V+::::::::::::::::::::::YY=+:::::::::::$%@@@@@@@@@@V8@@@@@@@@@@%%%@@@@@@ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*$%@%88%@@%@8x++==***YV$######$$Yx*=x+:~-~---~~~~~~~~~~~::~~-----~~:++=*xYYV$%888%%%%%%%88##8888#8@@@@@@@88#@@@@@#++++++:+*Y++++++++++=%@@@@%V=+#@@@@@@@@@@@@@@@@@%#$@@@@@@@%x+++++=V8Vx=+*VV=Y%@@@8V8%%@@@@@@@@@@@@%==+=*V8V*+++*V8V*+++++*VY===+=+++=Y8%@@@@@xYV8@@@@@@%VY#@@@@@@@@@@@@@@@@%#%%8VY%@@@@@@8V*++++++++++++++++++++++=Y$=++++=V%%#Y*==V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#V=++++++=x#%%8Y*+++++++++++++++++++++:+:++:++:+++:+::++=YVV$$Y*==x%@@8$*=++++++++===::::::+=xx:=V8VY$88%@@@@@@@@@%%#Y*:~-----------------------~~~~~~~~~~~~:*Y8@@@@@@@%V8@@@%V=++++++++++++++++xV8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@V*+:::::::::::::::::::::YV$#VYYY*=::+==+*%@%%@@@@@%V%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~Y$++:$88#Y+::+==*xYV$#######8##$$VYYx***=======++++++++++++++=**xYVV$$########8888888888##8888%@@@@@%@%@@@@@@@8=++++:++x%V++:++++++++V@@@%Yx**@@@@@@@@@@@@@@@@@8x++YV%@@%V=+++++=VV=+++=xVx#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#xYV$V*++=*V#V*++++=*V8V==+==+=xV%@@@@@@@@%@@@@@@@%V=xV%@@@@@%8%@@@@@@%V*=Y*YV8%%%#VVY=+++=+++++===xV=++++++==+*x=+++=V%%#Y=++=$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V*==+==YV8%%#V=+++++++++++++++++++++++++++++++++++===xV#%@@@@@@%%8%@@@%%8V==YVVV$#8%%x+++*Y88V*YV#@@@@@@@@@@@@%8Yx*~~-----------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~::+Y8%@@@@@@@@%Y+::::+:++++++++++++++===Y8%%%%@@@@@@@@@@@@@V+::::::::::::::::::::::::+=*xYYx++V#V++Y8=*@@@@@@@@%YY%@@@@@@@8%@@@@@@ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~- :$==x##888****xYV$#888%###888#####$$$$##$VVVYYYYYYYYYYYVVVV$$$########8888888888888888%%%%@@@%@%8$V#$%@@@@@#=:++++++x8Y+++++++++++*#8%%#8%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@x+++++=%%x+++++++*=+++=++=Y8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#%@@@8V*=++++x$V*++++*Y#8V*+=++==V%%@@@@@@@8$@@@@@@%%V==V%@@@@@@@Vx#@@@@8V=++++=VVY**==++++++++==xVV$%%%@$=++=*V#V=++++=Y%%#x=+++*#@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V*+++*V8%888Vx=++++++++++++++++++++++++++++++++++++V8%%%@@@@@@@@@@@@@@@##8%@%%@@%%@@@@@@8#%%@@@@%@%%@@@@@@@@@@8x=~-..------------------------~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~::+xY8%@@@@@@Y==+=+++++==+++++++++++++++===*YV@@@@@@@@@@@x+++++++++++::::++:::::+::::::::::+==++++*V%@@@@@@@@8VV@@@@@@@@$#@@@@@@ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=#Y#%%%%%#$#@8YxxYY$#8%@@%%####%@%%%%@%%@@@@%##########888###888888888888888888888##8%%@@@@@@%@%%@@@%8#%%@@@@@%*++:+:++*#*++:++++++++++=$8*$@%8#%@@@@@@@@@@@%@%#V+++++=$8=++++++++++++++*V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@YV@@%$*+++++++==++++*V#VY*++====V%@@@@@@@%%@%8@@@@@@V*xV%@@@@%@@@@8%@@@@V=++++++++++++=+++++=*YV8%@%@@@@@8#%V$%8$x=+++=x#%$x==++=V8%8$VYx*#@%%%%@@@@@@@@@@@@@@%x++=*V8VVY*==++++++++++++++++++++++++++++++++++++++x8@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8$$@@@@@@V*%@@@@@@@@@@%#Y#%**%@@@@@%8$x~-...-----------------------~~~~~~~~::::~~:~~~~~~~~::~~~:*V@@@@@@%%%%8#VV$##+++++++++++++++++++*$@@@@@@@@@@@V=++++++++++++++++++++++++++:+++::+++:+++Y#8#8%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++V%#V#%#88=~*8%%#$V$$#@@@%####8%@@@@@@@@@@%%%8#####88%%@@@@%%%%%%%%%%%%%%88888#88###88%%%888888%%%@@@@@@@@@@@@%x+++++++*x=+++++++++++++=VV=+Yx==+=V%@@@@@@%#Y*Y==+++++*8V=+++++++++++++=V%@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@%@@%@%Vx=++++++++++++++*V*=++=+===*V8@@@@@@@8%@@@@@@@@@%8%@@@@@$x@@@@@@@%%Y++++=+=+=======xVVV$8%%8$%$Y8@@@@%##$$%x++++=V8%#x=+===Y$Vx**=+=+=YY**x$@@@@@@@@@%%%8@V=++=YV*+++++=*xVx==*=+++++++++++=++++++++++++++++++*YYVV%%#VV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%#V$@@@@@#VY#%%%@@@%#x:~-..-----......-------:*-----:x~~~~:*Y+::::*YYx:~~::::~~~~~~-~%@@@@@@@@%#x=====+++++++++++++++++++$%%@@@@@%%@@@@8#V*=++++++++++++++++++++++++++Y=+++++++++=====xYVVV8%%%@@@@@@@@@%8%@@ +++++++++++++++++++++++++++++++++++~~~::##- *Y8x~:V%%%@%8#####%%%%%88%%%88########8%8%%%%888888888888%%%%%%%%%%8###8#########8@@@@@@@8%@V%@@@@Y+::+:++=%#+++++++++++++x#8=+++++++++##VV#%#x=+++++++++V8V++++++*V=+++=*V%@@@@@@%%@@%%#VVxY@@%#V*V@%V=+++++++++++++++++++++==++=====$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@%$Y*=++=YVx==YV##88%Vx#$%@@@#VV8#%@@@@@@#$#%@%Vx*V%@%V=++===VV*==+=*Y*=++**V%@%%%@@@%VYxYx$8V==+++++==xV$8%@@%%%%%Yx===++*x+++++++++++++++++++++++=YV8YxVV@@#@@@@@@@@@@88@@@@%8V+++::*$#%@@@@@@@@@@8x=~--..---....-~~...-------#8----:8%:~::=%@Y++++8@@@x::::::+Y*~~~~~=%@@@@@@8=+::::::++++++++++++++++++++=Y@@@@@$#%@%V*xVY=++++++++++++++++++++++++++Y*++=++++++++++++++++===YV$%%@@@@@8$$@@ +++++++++++++++++++++++++++++++~-.-V8$$$$#8888+:=8VY:-~Y@@@@8VY$####8####################8#########88#8888888888#88%%8###########8%@%8%@@@#*8Vx@@@@V+++:++++VV=+++++++++++=V$Y=++++++++++==++=x++++++++++=$#=++++++Y8#*++*$%@%#V$VxY**VVx===x$%%V*=*Y8V*+++++++++++++++++++======*VV===Y#@@@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@@@@@@@@@%$*=+=+++=x*=+=x$@@@@%@%$$%@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%8V=++=+====+=+===**==*V888$Yx*x$@@$VY##8V*+++=++*Y$%@@@@@@@@@@@%$Y==VY+==++++++++++++++++++++++=$%%%%%@@@@%@@@@@@@@@@%%@@8V=+::~~~:+xY$@@@@@@@@8V~--..--.--....-*88~--~Y$~--:%V~~~+$@%+++*#@@=+++x%%VY+::++::*@%*~~~~~=@@@@@@%V===++++++++++++++++++++++++=#%%@@@$$YV=++++++++++++++++++++++++++++++++Y$$V*++++++++++++++++++++++Y#@@@@@@@@@@ +++++++++++++++++++++++++++++.~x=VV#8#Y##%%%88$$8%+*$$8@@@%V**YV############88%##########888888%%888#888##8#8##8################8@@@#%@@@%*++:xYV88+++++++++=+++++++++++=V#V=+++++=Vx+++++++++++++++++++V8V=+++++++x*=++x%@@V*=+++==+=+++*V$%#Y=+*V8$x=++=+++++++++++++=++======Y#V*=***V@@@8VV%@@@@@%8V*Y@@@@@@@@@@@%V*=+=======+==xV%@@@%Vx@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@YxVx==========*======V8V**=++*Y8%%8VV*xx*+++++=YV%%@@@@@@@@@@@@@V*xVVV=+++++++++++++++==+++++++++===x@@@@@@@@@@@$V@@@@@@#Y=::::~~~:#%@@@@@@@@%#x:-.--.---..--.-~-8@%+--$@@#~Y%@#++x%@@@Y*Y8888+++Y8V=:::::$$:+#%V=~~=:~~x@@@@@@@%8V+:+++++++++++++++++++++++==*VV$%%%VYx=++++++++++++++++++++++++++++++x===+++++++++++++++++++++++*VYxxYVV$#%% ++++++++++++++++++++++++++++x#$%88V***-=. ~$#@%8V#%@%Yx+:+*YV$#######8%%%@%%8#####88#8%%@@@@@@@@@%%88###########8############@@@@%8@@@Y=+:::::==:+++++++++++++++++++x%#*+++++=V8V*++++++++++++++++++=V*++++++++++++=V%@8V=+=+*Y==+=+*V%%$x=+=*#V*=+=++++++++++++++=++======*V$*==*8%8@%$x==Y%@@@@@$YV#%@@@%#V@@@@8*=+==========Y#%@@@%$YV8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@%##=======*x======x*==+=*V88$x*=+=++++===*==$@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@V=+++++++++++=*V$#Y=+++++++++=V88@@@@@%%@@@%8%%#88Y+::::~:::+x8@@@@@%8$x:~-.....-.---.--~x$~#@%:-:V@@#+=$@@$$%%%8@8Vx====+=V#=+:++::+=++#%=::~:88:~-x%@@@@@@#+:++++++++++++++++++++++++++++++=*V#%%8VV*=+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=* ++++++++++++++++++++++++++++x#8##V *-+. :VV##8$$x# =x%8*x+=Y$$#88##88%@@@@%88####88%%8###8@@@@8%@@@%8########################8%@@@@@@@@$*+++:::+:::++++++=Y+++++++++=V8V=++++=V%8x++++=Y=+++++++++++++++++++++++++++*#@%V=++=*VVY===*V%%V*==+=====+=++++++++++++++=+=+=====*V#x====8@@8V*==x$@@@%V#%%%@@@@@#x=V%#VY*==========*V8@%VY8@%%#V**V%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V*===========+==+=xV%8V*==+==+=++*$$#8%%8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$x=+++==+=xVY#$VV*+++++++=*YY$V*=x8#VV*x$%#Yx==+++::::+xY##V8%@@@@@$*~-...........-*$x~~#@Y$@@%+++*8V+~-~Y@%$Y**=V*=++++=Y8V=++++++++++=%8+::::xx:~-~$@@@@@@#=++++++++++++++++++++++++++++++++++==xV$$$Y=+++++++++++++++++++++++++++++++=+++++++++===+++++++==++++xYxVVxY +++++++++++++++++++++++++++++ ~=##8Vx*$8%%%V+*$##$##Y=$##xV##%@@@@@@@@%%8#####8%%%%8######888##888######################8%%%@@@@@@@@@%x=++:+++++VY+++++x#=++++++++=#8=+++++x8%V=++++x%#=++++=Y*+++=V+++++++++++++=V88V*++==V8Y====V%%V*=======++=+=++++=++++++++++======*V#V*=====*VV*+=x#%%$$VxYY8V%@@@#Y=+=V*============*V%%8Vx*x8%8V*====**$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$V=======+=++*V888Y*+++=xV=+++*%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@888VY#%#V88V==++++++++=V$88V*=++++==+++++=+++:::::::+Yx$@@@@@@@@%8x-.....-........~%@@#8@@V8%@%:~~*:~~:+*$#x==+=++++++=Y#%Y++++++++=*+=$%=:::+Y$:~:=~:8@%@%Y+:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++===+++++++=+++++++++++++++++=====x#8VVVVY+++=$#x+++++++Y$++++YVYVY** +++++++++++++++++++++++++++~~#V8V$8%%%8V%@@%Y-x%%%%%%%%%@%=~+*xY$#%%%88######8%8%%8################################888%%@@@@@%%@@@@%@@%$*+++:+++++VY++++Y%@YxY+++++*8V=++++=V%V=++++=V%V=++++=#%xV$#%#++++++++++++*$V*=+++=*$V*===Y#%V*=============+=++++++++++=+=======V8V*===*YVY====Y#8#Y*===YY=*V8#VY=+===+============x8%VxY$888Vx*=====xVV8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y====+===*xV8%V*=++=++=*=++=Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$V@%8@@@@@@@@V$%*++++++++++=#@%V*+++++++++++++++++:::::~:=VYx8@@@@@@8V*~...-.-...-.~~..-Y@@@@@#x-~V@@V+++==x*V%V====++++++*V8%@$+++++++=V#Y+x$%+::+#%*::+%$~:**%@Y::++:+++++++++++++++++++++++++++++++++++=++++++++++++++++++++++++++++Y#$$###$VV$$Y++++==+++++++++=+++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++$%8%%#xY$$=$%8#.-=*8$**#8#8%%#$Y+:::+*YV$########%%#########8##8####################8%%@%%@@@@%88#8%@@@@@8Vx=+++:+++++=::++=%@@@%V++++Y8Y++++++%@x++++=Y%@8V8Yx*V%@@%@@%%x=+++++++++++**++++=*VV*=====VY*===============+=++++++++=+======***V*===*V8V*=====VV*=====++++=Y*==+=================V8$xV8#Vx**=====*V$%@@@@%8#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V**=++==*#VxY*+++=++++++++x#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$%@%@@@@@@@@8%@#Y+++++++++V8x=++++++++++++++++++::::::x==V8%@@@@%#x~-.....-.....-~#8--+@@@@%Y:~:*%@@V====Y%%@V=========*V%@@@$=++++++=$V=++=8V++Y88x:::*@%~--*%@V::::+::+++++++++++++++++++++++++++++++++++=+++=+=++++++++++++++++++++=======++++++*VYx*=*=======+++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++x$V$. -##%8@$ -~~#*+**x#Y V%#+~~~:=Y$#################8%%%%8#################88%@@@@%888%%8###8@@@@@%$Y*++:++++++Y#====#%@@@8=++=V#=+++++++$V++++=$%@@@@@@@%@@@@@8VY=V%$*+==+++++++++===*$V=====*====================+=+++++=+======*8$*=====V8V*===*======V#*==+++=+++====================x*YY**=========*#@@@%8$Vx**Y%@%#VYV%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8Y**V8Y=++++=++++++++++*V@@@@@@88@@@@@@@@@%#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$$Vx=+++++++++*=++++++++++++++++:++::::::$8Y8@@@@@@8+~......--......-V@%~~V%%@8=:::=8@%Y====x%@@V=======+==$@@@@8=++++++*8Y++++##+=V8Y+::~:%@8:~V%%@8VYYYYVVVVV*========+++++++++++++++++++++++=+++++++++++=VVV=+++++++==+=+++=++==xYV#%@@%%%%%%%%%8$YV*++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++. x$Y*8@@@$$#V$$$#@%888#%8##VxY$%x::+=*Y$##############8%%%%88############8888%%%%%@%@@@@%%8#####%@@@@@@#Vx=+::++++++Y*#%8*V%%@8=+=V%@$=++++++++++++x%@@@@@@@@@@@@@@#$Y*V@%V*Y#8=+++++==+=+==YV$$$Y#$====*Y*============+=*VVx*========x#%V=====xV*===*$$======Y*=+++++++=============================*=====*Y%@%VY*===+=88#V*=++*%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@@88%@@Y=++=++++++=Y=++++=$V%@@Vx$@@@@@@@@$xV@@@@@@@@@@@@%%##%%V=++++++++++++++++++++++++++++++++=Yx:::::+Vx%@@@@%$*:.....--...-*~--.-8@8=+=*@%:..-~$@%Y====Y%@@8========*8$#@@@%x+++++=V%Y++++Y%YV#V=+::~~+%@#~~8@@@@@@@@$V@@@@%88888888$VVYxx*===+++++++++++++=++=*Y*=++V$%@@@%VVVx===x#$##$##$V8%%@@@@@@@@@@@@@@%8YY%%Vx===+++++ +++++++++++++++++++++++++++=#%8%@%%888888888Y#88V8#x*#Y*#8%%@%8#%%8##############8%@@@88###888%%%%%%%%@@@@@@%8888888%88####8%@@@@@@#Vx=+++++++++++$#YV%@@%V==V%@@@@%$V=++++Yx+=$%@@@@@@@@@@@@@@%%@@%@@#V%@%V=+++*V8V=xV$#%@@@@$Y===*$8%8x==========+*V%@@%8x=====*$VV*==========*V8V=======++==++=+=+=+=========================*V8$xxVV8@@#*========**==+==*%@@@%$@@@@@@@@@@%VYx$8@@@@#8@@@%$x=+++++=x#V=+++=*VV%@@$%@@@@@@@8#%%@@@@@@@@@@@8V*=====++++++++++++++++++++++++++++++++::*xV*:~~+Y#%@@@%V+-...........-Y@V-.-*%$=:--#%Y~:++x@@x++==x%@@8*=======x%@@@@@%*++++++$@@++++*%@@8*+++::::Y%@%+~+%@@@@@@@*+%@@@@@@@@@@%%@%@@@%%%%#VY*==++++++++=+==*V8#Vx$%#%@@@@@@%%$##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8Y*#%%@@%888Y+++++ +++++++++++++++++++++++++++x#%%%V8VY= - V#Yx*Y . =$@@%@@8#8####888########8@@@@@@%%%@@@@@@@@@@@%%%888##############88@@@@@@%$Y*++++==++++*$x=Y#@@@8xV%@@@@@@@%Y+++++x*Y8@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@%@8VV=+++=V%@@$V%@@@@@@@@%V*xV8V#%#*=====*==+*V#$@@@%Y====*#%x============x$V*======+=++++++=+=+==========================V%@@@%%@@@@@#*===*VY======+=V%@%8V*Y@@@@@@@@@@%YY%@@@@@@@@@@@@@=++=*==*V=+++=V#%@@@@@@@@@@@@@@$$%%%@@@@@@@@8V=+++++++++++++++++++++++++++++++++++:::::+Y8%%$YY%@@@@@%+-............-~%@#--~%8~..~$@$==++=8%Y==+=*%@@%*========8@@@@@%x+=++++Y@%V++++8@%V=+++++:=V@@8x:-~%@@@@@@@%V@@V#@@@@@@@$xYxV$@@@@@@@@%%$+++++=++=+=+++*$@@%8Vx#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8%@@@@@@@@%@%*=++=#%@@$xx==+++++ ++++++++++++++++++++++++++++$8$* .-~=YY8%8Y$$88#$VYV:x#8$x:**:+=*xYV$$$#########88%%%%%%%%%%%%%%8888####################8%@@@@@8#Vx=++++88=*V$%@88%@@@@@%%%@@@@@@%x+++++=$%@@@#Y%@@@@@@@@@@%YY%%%$VYY=+++=xV%@@@@@@@@@@@@@@@@@%8VxY#@$======*YVV#VxV@@@x====x8@@%V=**V*====*VV*======+++*x=+++=++*V*=======================*$@@@@@@@@@@%$@%VV8%V===+==*Y#@%VY*+*%@@@@%#V8@@@@@@@@@@@@@@%VVVVV*+=x=+++++*V8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y88VYYVVVV=++++*=+++++++++++++++++++++++++++++:::::+Y8@@@@@@@@@@@%8*...--....-..--~$@@%=~x%=~:+x@@Y:~-~V8Y====*8@%%Y=========YVV#8#x====+++x%x++++V@%Y+++++++=8@@8+~:~~=8%Y$@@@@@@@V$@@@@@@@@%88%8@@@@@@@@@@@VY*=+++++=xYVx$%@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@$*=*V%@@@@@@@@@*++++==YV88#=++++++ ++++++++++++++++++++++++++:8@@V*888#$8%8%@%%8$8@@%8%88VY%Y+~~---~::+=xV$$$$$$$############################################8@@@@@@%$Y*++++=%8$%@@@@%@@@@@@@%xx@@@@@%Y++++++#@@@%V*V@@@@@@@@@@#*V#V*==+++++=x$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#V%@%V*=====*V@@8xV%@@@@#x*xV%@@@V$V8%#===*V8V=======++*V8V=+++=*V8V=======*xVY==========*V$%@@@@@@@%$$%@%@@@@@$=+=+=xV8%$x*=+=V8VYY88x==$@@@@@@@@@@@@@@YVY++x*+++++++Y$8V*8@@@@@@@@@@@@@@@@%%%Yx=++++=+++++=$$=++++++++++++=++++++++++++++=::::+Y%@@%@@@@@@@@%8x~..-......=8Y---~%@@%V$@$++:++xY:~:+=Y*+=+==V#VV*======================*V8*++++*@%x++++++++=Y@@*::~~~~$8-:8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%V*=+++=*V#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y=++++=V%@@@@@%#8V*++++++===+++++++ +++++++++++++++++++++++++=$%88x#@8##@8#%8#$$Y*#$Y8x%@@%@%@%88V....--:=Y$##8###$$##########################################8@@@@@@8Vx=+++++x*V@@@%V*%@@@@@%*+$@@@@%*+++++=V@@%$**#@@@@@@@@@@8=+x=++++=*+=V%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V*====*Y#8%%8%%@@@@@@@%%%@@@@@$8@@@8=*V8#*====++++*V8V*=+++*V8V*=======Y#VVY========*V8%%%@@@@@@%xV%@@@@@@@@8YV$V8%#x*==+=*#%YYV=*==*#@@@@@@@@@@@@@@8*Vx+++=++++++=VV=+=%@@@@@@@@@@@@%#VVxx=++++=*VY++++=#V=++++++++++=xVV+++++++++++:+x8$YYV%@%8xY%@@@@@8Y=~..........~%@@x--$@%#x=#%~---YVYY=++==++==============*================*8@x+++++8%x+++++++++++%V::+x*~~*=--=%@@@%%@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@V=++=+++==V#%@@@@@@@@@@%%%%@@@@@@@@#x++++++=Y#%%@8*xV#Y+++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++=V8x.-=88#$V$=+ -~~~:=Y8V%%%#YY$8%8$#Vx==xxV#%8%@%#$VV$###########################################8@@@@@@VY*+++++++8@@@@x+$@@@@@%*+V%@@@%x++++++Y@@%Y*V%@@@@@@@@@@$=+++++++*x*V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#Y*=====*%%V*=*#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@VxY%%V===+++++*V#V=++==*V#V*======YY=**=========*V8VY*=V@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@Y====+*V8%@%$Y==*V%@@@@@@@%%%VV@%V*++++++++++++++++++=#@@@@@@%8%%#V==+++++++=V88V=+++++=+++++++++=*V%8V*++++xY++++:::Y@@@@@8x=YY8@@@@%Y~..........---:%@@@#x%$=:~+%Y::++=$%==++============**xVV$#===============xxV8=++++x%x+++++++++++=%=*Y8%*:~:~--+%@@@x8@@@@@@@@@@@@Y#@@@@@@@@@@@@@@@@@V=+++++++++==$@@@@@@@@@$%Yx@@@@@@@@@8=+++++++==*YV$#YVVx===*===+++++++ +++++++++++++++++++++++++Y.~++~ Y##Y~.~++++~+*%%%8#=*.: YVVx$@@@@@@@@$=YY**xYV$###$$###########################88%%#######8@@@@@8Y*=+++++x#@@@@Y=V@@@@@@8*V@@@@%*+++++=V88@Y=#@@@@@@@@@@@@#V=+=++++=Y%@@@@VV@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#x=======*#V*=*V#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$8@%x==+=++=*V#V*++=+==YV*=====*V$YxV==========*YY*=+=V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y===*Y#VY##x=+=*8@$#@%%8$Vx**Y#V*+++++++++==++++++==++=$@@@@@Yx*==++=++++++*8#V=+++++++++++++++=V8%%V=++++=V8x++::+*V8#8@@@8V8%@@@@@8x-...-.....~~-..:%@@@@@*---:V%:~:+=+*x==++========*VVV8$#VV**======*x======*%%%*++++=%$+++++++++++=V%#%@@V:~=#+~*8@@@@%@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%*++=++++===x8@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@%V=+++++++++++++==**YY#8%%%##VVVxYY= +++++++++++++++++++++++++:++=V*%%@VxY#%x~.:###%$#= x-~~#$%%%@8$xxxxV#*:+=*xV$######88#####################888%%@@%8#######%@@@@%Vx=++++=xV@@@@V=V@@@@@@@@%@@@@%x==+=+=V@88$x=x%@@@@@@@@@@@%Y=+=+=VVV%@@@@@VV@@@@@@@@@@@@@@@@@#*=========x*=V8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V*===++=YVVY=++=+==========YV%@%88V===========+++=x#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#V#$YVV#V==+===*$#$V**==++++**+++++++++=V#*++++++Vx+=V%@%%#VY=+++=YV=++++=Vx=+++++++++++++++++#%$V=++++++$V=++::=$YV*V8%@@@@@@@@@@V:.....-...-:88:..V@@@@@8~:+::8Y:++++++++=======*Y$YxVVY*=======**V$8%Y======YVVV===++*Y+++++++++==Y8#x*x%8=Y:x%**%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8x=+++++=V8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8*++++++++++++++++++++x@@@@@@@%%8%88 +++++++++++++++++++++++++++x%88#VV$=*YV+##8#VV~-~Y$$Y=%%%8$x+~-....-:+xV$#888%%@@%8#VVV$$##########888%%%%%@@@@%8#########8@@@%Vx*=++++VVx@%@%=x%@@@@@@@@@@@@%x++=+=*$%V**=*Y$88%@@@@@@@@%Y====V8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%V===*====++=++*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Y==+++*V#V*=+++=*Y========Y8@%%V*x*===========+=*V#%@%#$8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8#V*++*VY=+==*=++++==+++++++++++=xV#V=+++++++=+Y#%VY*==++++=Y#$*+++++++++++++++++=*V=+++++***x+++++++=+++::x%@V8%@@@@@@@@@@@%x~-.....-..-~8@@8x*@%%@@%x:~-~:=++=+++=++++===*V$8#Y=========*xV#8%%%#$==============++++++++++++Y%$#x=+=$@%8Y:=@%%%%V#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%Y*YV$==+++++=V$88@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Y+++++YYxxYYYVVY*==*V%@@@@@%V====== ++++++++++++++++++++++++++=$%#x*:+- Y$%%8$x-~+=VV$$$8%@%=+*xYx**~~x8%@@%8%%%@@%#Vxx**xV########8%%%%8%8@@%@@@%##########%%@@8$$*=++++++=88x%Y=#@@@@@@@@@@@%V*+==+=x#V*++=*$Y==*#@@@@@@%$x+==*#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8V**==*V8===+=++=+=VV#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V*===+=V%$*=++==*V8V======Y#@%V**===============*V%%%VY*==x@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V*==+*V8V*=+==+==*YV#*=++++++++=x88V=+++++++++++xx=++++++++*$$*=++++++++++++++++=*#8V=++*VV$%8Y+++++++++::=V%$%@@@@@@@@@@@@@V+.-..-....---:%@@@@@Vx*%@Y~~:++*=++=++++++=*V$8%%V*=======xYV#888$VYx*=================++++++++++Y@%V=++*8@%V=:::Y%@@#~+%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$=++++==Yx*=+++++=Y@@@@@@@@@@@@@@@@@V=++++++xVYYV$8%%%8%%%@@@@@@@x=====++ +++++++++++++++++++++++++++: ~:- YV%888#~~:xx~:$#xx#@@@%8%@@@@@%88@8Vxx++xx#8Y*==++*V#$$$###8%%%%888##%@@@@%#######8###%@@@@8%V*=++++++=V*x$=+V#@@@@@@@@@#*+======Y*=+=====+*V8#VV$%%V*=++=x%@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%*=====V8$x==++++++==++x@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8V*===++x8@V=++==*V8V*=====*V%%V*================*V88Vx*====Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8V*++=+=VV*+=+++++*$%%V*++=++++++*$%$=++++++++++++++++++++++*V$x=+++=++++++++++++++Y$V=+++=##VVY=+++++++++::Y%%8Y8@@@@@@@@@@@8x-....-..--~-.-#@@@@@8+::VV++===Y#*=++++=*VV###$#V*========xV$Vxx**=======================++++++++Y@8*+++*8@%x::::::*@%+-:8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8V=+++++==Yx+**=x$%@@@@@@@@@@@@@@@@%Y=+++++++++++====**V@@@@@@@@@%88###VY ++++++++++++++++++++++++++++++~~$%8@@8$Y: =Y$V*$#88#$8%%##8%8$$V8%@%*:~-~x%#Y+::+=xY#$YY$##8%%@%#####8%@@@@8#######8%##%@@@@@8Yx*++++++==++==Yx=$@@@@@@@@#====+======+======Y8V*=+++==+++==*8@%8Vx8@@@@%%#$@@@%%@@@@@%Y======V*=+==+=YV=++==V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V==+=+==V%%8===*Y#%8*=====*V%@V*================*V8$x=======V@@@@%#Vx#@@@@%@@@@@@@@@%V*+=+==+==++=+*Y*=*x#$=+++*Y=++++x%%$=+++++++++++++++++++++=V#Y=+++=YV=++++=V=++++++VY++++++=*=+++++++++++::=%8*==#@@@@@@@@@%x~........-~V8x~+%@@@%x~-~:++==++:====++xV$#Vxxx============================================++++++=Y8V*===x%@#=::::::~=%%:-+%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%VY=+++++=+*Y$8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%Vx+++++++++++++++x@@@@@@@@@@@@@@@@@ +++++++++++++++++++++++++++++~*8@%@%#**%%8$##V%%$=V$-- -:***=+*x**V#%%8V#%x:~~+YY#VxxxVV$$8%%8#####8%@@@@@@@8######@@%@@@@@@@#$%V+++++xV=+++=%$$@@@@@@%%@$====+===+======+==**++++++++++===VVVx*V8@@@%$xxYV@%V*x@@%88Y=======+=+=++=Y%Y==+*#@@%8VV%@@@%@@@@@@@@$*=+===*V%8V**==Y%@@@Y===*Y#%@8Y==============+=xV%V*========$%$VVV*==*#@@@8*Y$@@@@@@#*=++++=+=+++=*$%@%%%#x++=*$%x+++=V%@V=+++=x==+++=V$=++++++=V#Y=+++=V#V*++++Y#V=+++++V8*+++++*V8Y++++xY+++::::8@VYY8@@@@@@@@@@Y........---#@%@%%@@@$*~+=*VV=::~:++=====YY**==##=============================================+++++=x*+===Y%%V=+=xx::::Y@%--+%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V=++++++++++=V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V*==++=++++++=V%@@@@@@@@@@@@@@@@@ ++++++++++++++++++++++++++:-Y$8#8%%*:+=%%V8#8#%V*Y=.xx#$$8####88$Vx#%%%%%%:--~YY*+=*YVYVVYVV$$###8%@@@%%@@@%######8@@@@@@@@@@@%V=+++==Y*+++=$%YY@@@%8Vxx%Y========+===+=++=++++++++++++======+V#xYVYVY=V%%8V*+=x8V*==========+===+==Yx+==x%%#V*==V@@%Vx@@@@@@%V======Y%#V*x*YYV@@@@@%#V$%@@%V================x#%@#==========**=====*V%@%%@8V#%@@@@@%Y==++++++==*V##VVV%@#*=xV8%@8*+*V%@@$=++=V%%%%$V$8@@#x=++=V#V=+++=V%#*++++++*=+++++=V8=+++++x%@$=+++++*Y*::::=%@@@@@@@@@@@@@@8~...........$@@@@@@@%*xV8%%@*::+===============**=========*VVY==========================*YV#$==++=V#*====Y%@%*x$%#*:~~:=%%---*%@@@@@@@@@@@@@%#%@@@@@@@@@@@@@@@@@%x++++++++++++*%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8V=+++++=+++=V@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ++++++++++++++++++++++++++*888#-. ..$8%VY*::+$xV8*8#%@$$8%%8######*==#8%#*--~~~:=*$8##Y==*Y$88@@@%88##8%8#######@@@@@@@@@@@#x===*V8x+++++Y%V=*@@#x=+=xV============+++=+++++++++++++++=++==V8*===+==#@#*===**Y*=+====**======+++=++++==#V*====$@%V*Y%@%8%@%Y====+*V8V*V%%%@@@@@@@@@@@@@@@x*V#8*=======+==*V8%$x=================$VVVY*x#@@@@@@%#Vx===+=+++=xV%%Vx*VY8@%88%@@@@%VV%@%8Y++=V%@@@@@@@#*#@@%%$$8#*++++*8%V=+++==++++++++*#%*+++++*#@%x++++=V%@+::~+8@%$8@@@@@@@@%#x~--.....:*--:8@@@@@@@@%88%$#%===========**=================*VVx====================*xVV#8%@%$Y=+=*#%V====x%@@@%%@%=:~~::+%8~-~+@@@@@@@@@@@@@@$$%@@@@@@@@@@@@@@@8YY*++++++++++++*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#*++++++=+=xV%@@@@@@@@@@@@@@@@@@ +++++++++++++++++++++++++x$8#+~++++V#%88%Y = +Y8Y*#:**$#--:. - x~*xx=-~:+=Y8%@8Y+~:+*$%@@%88############$$8@@@@@@@@@@@$8%#8YV*+++++=%@x=*$V=+==Y=========+==+=+++=+++++++++++++++++==*V*====+=V%V====V$========V8Y===*V**=+=+===========$@#x=Y8#V***Y*====*V8VxV#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@8======+*YV#V**===================*=++=x#%@@@%#V*=+=======xV8%@@$V%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@$VV#%@@@@@@@@%*=%@@@@@@$=++++=8$=++++V#x+++++++V%@Y+++++=8@@#+++++#@%$::~+#@@%V8@@@@@@8V+~--......-#@$+=%@@@@@%#x*++=Y#Y=========YV#Y===================================*VV**V%%@%88%@x====V8#x====x%@@@@%8V=::Yx~::%#:~##$@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V=+++++++++++++=V%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$=++++++++=V#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@ +++++++++++++++++++++++++=8Y~++::=x88%YY VY%8$%$$x$%8%8VY*~.. +YY##88#V$V#%$V8%%@8x*~---~+#%%8##############$$$#@@@@@@@@@@@@@@%V*+++++++=*@#========#8===========++=++++++++++++++++++++=====+=====YV*==**=*======*V8%x===*VV$#==+============%#*==x*=+=======*V8V**8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$$@%#Y*====+*V8VY=========================*V8%@@%8V*=+=*V#V==++x%@@@@@@@@@@@@#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8%%%@@@@@V=+=*V#Y++++=$$=++++++=V@@%=+++++V@@@*++++=%@$+::*8%%@@@@@@@@@V:----......-x@%@%%@@@8x*=:++===**+++==*===Y$V*=================================YV#8%@88%88#****V*====x*=====V%@@@@#*=+++Y%=~~:V%=V8~+%@@@@@@@xx#@@@@@@@@@@@@@@@@@@*+++++++++++++++*VV%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8V*=++++++++=*#@@@@@@@@@@@@@@@@@ ++++++++++++++++++++++++++~:++=YY=xVY -Y88#%888Y%%@%@$$888#$#8##88%8%%$*=*xYYV#8%8+....~:=+*xVVVV$$#########$$$$8%%@@@@@@@@@@@$=+++++++++*8$==+==++=V%*===========YV==+++++++++++++++=++++==========x====*x=====VV#%@@%Y*V#8$#%$Y=+=+==========Y======*VY=====Y8$*=*%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V**x#Y=====*xV8V*++========================$%@@%8Vx=++*V$VY*=++*V%#@@@@@@@@@%#%$8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$8@@@@@%Yx8%@*++++=#Y++++++++x%@%Y++++=V@@@%$===YV8@@VY8%@VY%@@@@@@8x---......=:--$@@@@@@@@Y*$#8%#Y=:++=++=Y#Y==========================*=*==========xYVxxx***=*=================V@%#%@@*===V#@$::::x@8@V.~%@@@@@@@%V$@@@@@@@@#$%@@@@%%8*++++++=+++++++++:=%@@@@@@@$#@@@@@@@@@@@@@%@8Y==VV*+=+++*%@@@@@@@@@@@@@@@@ ++++++++++++++++++++++++++++++*$Y*- Y=V#8: -$x$#VV#**888V=*V###$$V%88$*~~-----*:..-~x8#x:+=****xY$####8#$$$VVVV$%@@@@@@@@@@V=+++++++++=xV=+=+==+==%@x======**=*V8V====++++++++++++=+++++==++================xV@@@@@@@$8@@*V@@%x========*#Y========*V8Y====x#@@%##%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V=*$V*====VV#VY*==x======xV==============*V$@%#V*=+=*YY#V*=++==V%@@%@@@@@@@@@$Y8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%*%@@@@@8#%@@@%V++:++::++++++xV#%x++++=#@@@$Y@%8#xY%@@@@@@%8%@@@@@%x~---......-%8~~%@@@@@%#$V##$VY*:~:+=====**===========================V*Vx==============================Y======VY**$@@8*Y%@@#+~:++#%x%Y.-8@@@@@@@@@@@@@#%@@%x=x%%8Y**==+++++=VVYxV*====V%@@@@@@@@#%@@@@@@@@@@@@#xVx=+=YV8V*=*V%@@@@@@@@@@@@@@@@@ +++++++++++++++++++++++++++++++Y::+$%%~~ ~=88###888#x*:=V+~~:x##8888$xYx%%#YVYxxY$xx$8V=~.-:++==*xV$#88%#$$$VVVYV%8$@@@VY%@#V=+++++++++++x==+=x====V@%x=====x%%#8VxV*=++==VV++++++=x$x==+++=++==============x$%@@@@@@@@@@%V*8@#*========*8#=======*V%V*====V%@%#VY%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$*#$*=====V#Y*===Y#$======YV=============$%%8V*=+=*xY#V*=======#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@V$8@@@@@@@88@@@@%+:xY::::+::+=%@%*++++x%@%%$#%@@@Yx%@@@@@@@@@@@@@@%=.-.........:%%#$%@@@%$==**xx***x===+=======*===========================================================*V====xVVV$V%@@@%@@%V+:+V#+x*=%:.-$@@@@@@@VV%%VY=#%8x===**=+++++++++++=*V8%%8888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$Y=+++++*VY88@@@@@@@@@@@@@$VVV## +++++++++++++++++++++++++++++++:=x#%%%=+++x$8x#@@@@%#$YYY*+*Y#%#$8 xVx88%8@8%%@%88%%=. ..-~:+=*xV$#8%8#$88VVVYV%$*=#@8=x8Y=+++++++++++=Y%#xV8#====8@x=====*%%Vx*=8@%#VV#%@@VYYVVV8%@%#=+=+====++==========Y%@@@@@@@@@@@@8V%@V=========x%%*======V%%V====*#@%$*===x@@@@@@@@@@@@@@@@@%Vx#V*======*======Y*=====================*$V*====xY$Y**+=++==+==xV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#%@@@@@@#8@@@@@@@@%%@@@@Y+V%%VY*::::+#@@#+::=V%@@@%$@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@%*.-.........:#@@@@@%$Vx*V#8%%%$VY*=========VV$=================================================================8%%#VV%%8$$8$*+=V%8=:::*%+.-*@@@@@@@$YVx++=V*=====+=+===Y*=++++++++=xVxY%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#V88Y++++++++==YV8@@@@@@@@@@%#VV$$ ++++++++++++++++++++++++++++++++=V#$$.+++++:x.x#88#888#$:++*#8#V*$x+*Y$Y*xx8=*=#%++x%*-----:=xYV$8%@@8#8%@@#VY#%V=++*@%#$=++++++++++++=V@@@%@#*====%#====*V8V*===V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%xx*=+==+=+===========$@@@@@@@@@@@@@@@@@VV8V=====V%#*======V#V*====x%%V*=====VV#@@@@@@@@@@@@@$$x==*==*VV=============+==============Yx=====+==*V#Vx==++=======++*V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8=$@@@@@@@@@@@@@@@V8@@@@@#$@@%@%=::::$@@@%+:Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:.......--..-V@@@@@@V=*V%@%%%8Y=++++========x**=============================***=================================*Y$8$Vx**====xV%@V+::~~=%Y---%@@@@8$@@%=+++++===========YV#V*=++++++++++xVYV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$V**++++++++++++=V@@@@@@@@@@@@@@@@ +++++++++++++++++++++++++++++++++: ~~+++++++:=:. ~++:-+ +V##x**xY$%@%88%8%%8%%%%8##x=#%%%%@@@@8#%@@@@@%%@%==+=xVYx=+++++++++++=*V@@@@@@*=*==Y8====x%$*+=*x$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#x==+=+=+====*VV===#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V**===x%V========*======V%$*=========$@@@@@%%%%%@@@##Y=====xY*============*xxVVV*+=====+==Vx==++=*V#YV*+===+=+==+++*YV#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8V@@@@@@VV@@@@@@@@@@@@@@@V#@@@@@@%##%@Y::::Y@@@%x:=%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8*-.......~$V..+%@@@@@%%%%%##$$x=++++================xVVY============**========*#$$V*===============================YV**======x#%@@Y:::+Yx:##~--x@@@@8V@%V=+++++=========+=+=*V##VY===++++++++=%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#V=+++++++++=V%@@@@%%@@@@@@@@@@ ++++++++++++++++++++++++++++:+++++++++++++++++=Y#*=x$$$x+=Yx%%%#*~ .--+Y##+x%%@@@@8x*@@#*8@@@@%@@@8#%@@@@@@%YYV=+++=++++=+++++++++*$%@@@@@@$=*8$======*%V==V#%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y+=+=*=====*V8V*==V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8V8%#xV%%================$@Y==========$%8#VV****x@@%#x===================*V8888#$$*====++++++=*YV#VV*=+=+========+=V%%@#@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@8V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8=Y@@@@@8*V@%+::+V@@@@$+x#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%x-.......-x8%@*:8@@@%Vx%@$Y=*YV8$**VY=========*$x=====xVV*=========*V$%%$**======**$8#$YxY**===============================*YV#%@@@%::+Y#%x:=%=--~8@@@@@%*+++++=============+=++==YV##$*+++===V%@@@@@@@@@@@@@@@@@VVV%#$#VY+++++++++++*8@@@@$*%@@@@@@@@@ +++++++++++++++++++++++++++=V~ -~~~~:++++++++*V8%8%%%8V~:x%@@%%%V%Y8@%%8Y+**Vx*VYV%$#8$==%@@@@@@@@%%@@@@@@@Yx$+++++=++++=+=+=Y=+=*%@@@@@@@@VV%%*======Y$==$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%Vxx8#====x8%Y===x@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@8==============*V#V============**=====xV#8$x===================*V8VY**===V8*+++++==*Y$%%#x====+========+==$@@@@%%%%%%@@@@@@@@VV8@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#=$@@@@@@%@@%++*$@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V:.........V@@@@@%@@%8==$@@VV$8%@%%#YVY==========*==================*8%%%%%88$V*======*x$88%%8#VYx**======================*x$%@@%8$$Y*:*8@8*~::88~-~x@@@@@V*+++=++===============+++++====++V8%%@@@%@@@@@@@@@@@@@@@%88@%V=++++++++++++x#@@@@@$V@@@@@@@@@@ +++++++++++++++++++++++++++*YV%#Yx$$#Y~ --+++~:YVV$YV8:.V8V@#8#%%8@888%8%88#8%8%%%%@@V=+=Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%V=+=+++++++=++=$%$YV%@@@@@@@@@@@8*=========*#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%x====V%Y===V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%#*=============V8V*===================V%%V*====================V8V*=+=++*$%$====YVV*%@@@@$*==*xY======+=*V8@%%#V*=**=*%@@@@@@@%%%@@@@@@@@@@@@@VV@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@88%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%88x+.......--..#@%@@@@@@%**%@@@@@@%8V*==+++=+============================xx****xV$#8V*=======**xV$$$VV888$$$VYYVV=========*Y$$%@%8$Y*==+++=#%Y+::::+x:--:%@@@@%8Y+++=+============+=++++++++++++=V#88%#=V%%%%%%%####8%%%%%%%#*++++++++++++*V#%@@@@@@@@@@@@@@@ ++++++++++++++++++++++++++++:#%$x%%%%8#8*#x+=8$x*-- =:Y88V= =*#8V#*====+x$VVVV@@@@@@%x+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$+=+=VY=+=++==*#@@@@@@@@@@@@@@@@%*=========Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@$=+==*$V===V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8Vx*===============x*=============*Y=====V%8x=================*x==$V*====+=*%@@%$#8%@@$V@@@@@@%VV%%$======*#%@%V**=++++=xVV%@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@Yx%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Vx+~-...... -*#V .8@@%VV%@@@@%88$xVYx=++++++++==++===================================**V*================*Y$###888$V========Y#V$88V**=====*xV8$=:+::::~~~---Y@@@@@8*+++=+==============+++++++++++++++====++=*=====+++++====*xYx*=++++++++++++++=xV#@@@@%%%@@@@8 +++++++++++++++++++++++++++++- ..#$#8#V8#8$*V8888$:$x88%==#8@%$#$Y++*+=Y$$#%8#8%888$8$+=@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%=++=V%x+++=*#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@Y=========Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%Vx%@x====xY==x#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#V**=================x*=============V8Y=====Vx*========*V======*V8V==*=+=+===*$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#Y====*8%#x*++=+++=V#%@%@@%8@@@@@@@@@@xY@@@@@@@@#@@@@@@@@@88@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Y~-....... .=#%%+-Y%Y*+:Y%@%8V*::~----------~:+==+==+========================================================*==***===========*==**========YVV@$Y$8+::::~~---~$@@@@%VxV=++++============+=+=++++++++++++++++++++++++=++==++++++YY##*++++++++++++++++Y@@@V==xVVV$= ++++++++++++++++++++++++++++++++=~- **x+xYY%V+$@%%#8*%%%@%%8%YYYV#8%@%%V#8x*YVV*x==8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V=+=V%Y=+===#@@@@@@@@@@@@@@@@%$VV==========$#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#=#%%x===+=xV#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8V*==========YV=========Yxx*=========xV#*===============*Y$V=+==*xVV*==+===+=++=Y@%YV@@%$@@@@@@@@@@@@8$@@@%Y*V$8V*=+===+*xY8@%%8$VV*=#@@@@@@@@@%%@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8##$VYx~....... -%@@%88@%*x88@@#x+:::~~~:::+++++++++++++=++=+=============================*****==========YYYx***=================================V%%@@8x:::::~~~~--Y@@@@@@%@%V=++==============+=+++++++++++++++++++V*++YVY8%8Vx++++++===+++++++x=+++++++xV%%V=+++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~ .-+Y8%$== x#$VYV#$#--+x%%@%YV+Y#8%%8@%*=$@@@@@@@@%@@@@@@@@@@%V=++x@$+=+==V@@@@@@@@@@@@@@@@@Y=+=============@@8V%@@@@@@@@@$%@@@@@@@@%#@%V*==x*+====$%@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8V=+==+======x#%V========**$%8x*YVY===*%$*===============x$*=+*xV$8$V==+==++=+++*V8V==#@@@%@@@@@@@@@@@8*V@@@@%8$V*====+==V88#$Vx*=+++*Y8@@@%%%8#@@8@@@@@@@@@88@@8Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8%@@%8Y*~~---........ *%%@%88%%@@%@8V:~---~~~:::+++++++++++++++++==*VV=========================*%%%%%#V*=======YVVV#8$##$$Y*=========================*$$V8@8+::::~:*=~:*-+%@@@@@@@@@$*===================+++++++++++++++++==++++YVYxxx++++++++++++++++==++++++*Y=*$@%VY=++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~.x=$V88YV- .:.~xY#%@YV8#%%%%%@@@@#+=*V@@8$VVY*Y#@@@@@@@8Y=++*88*====x@@@@@@@@@@@@@@@@@8================8V*=V%@@@@%%@@$%@@@@@@@@VxV*+===+======@@@@8xV@@@@@@@@@@@%8@%%V*=+===**=====V%8x=======Y8%%@@@%%#V**YV%$=+==============V$xYVV%8VY**#V*=+=++++=V88Y+=$@@@@@@@@@@@@@@@@8$@@@%VV*========xV#Y*==++++=*V#%#VVY*==*V@@@@@@@@@@@@@@@@%+#@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%x~-:*==~.......... .. ... x@%@@%::%@@%#x~---~~~~:~~+++::++++++++++++++==V$Y=========================x%%%@@#x*Y*xx***====***V$#%%%$VV*==========***==***=*Y8V=+*%%:::::=$8*~Y8~-x@@@@%#%@@@%%$*=============***=====++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*@%88VV#88V*=+ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:$8%8%88~.~=#%@@@%%8##V$88%V8#$#YYYx$@@@@#=++*#VY=+=*++=#@@@@@%V=+=+=8@x+=+==x@@@@@@@@@@@@@@@@@x================*====8@@V8%8%@@@@@%8YV%#Y=++======+===x@@%V===%@@@@@@@@%V*$$x=++*V%%88*===*$#V*=======Y@@@@@@@@@#V$%@@@#*xx#$==+=+=====V@@%@@@8YVV8%%@%8=+++=x##x=++=Y#VV@@@@@@@@@@@@@@@@@$*++++===*xV#V*=++++=*VV$YV*==++=*YV8@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y=%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%88%%%888V: ... .. *#8$ %@@@@@88%88$+~-~~:~~:++xY8$++++=*V$VV*++++++==============================**xxYV*=*VVV$#$Vx*=*=====**x$8$Y=======*Y$$88$xV$#YV$xx**x8@%+::+Y%8+~~::~-~%@@@8*x#@@@@@8VYx*========x#888$#$=+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++x8@@$=+++=*V##V +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~~Y%@@%V.~+++V8$$$$#$#%@@@8V=::::++==V#V$@$=++*Y=++=V#*+=%@%%%%V*+=++x#@@%Vx==*%@@@@@@@@@@@@@@@@$===+==================%@@$8V*xVV@%V*=++*=+==+=========V8VV*++=$@@@@@@@8V*+*@#=++x%@@%V*==*#8$xVV=====*$@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@%VV========8@@@@@@%%@@@@@@%V*=xV#$Y=++++++==Y@@@@@@@@@@@@@@@@@8VYxVVVVV8VY*+++=*VV##V**=++=*V$8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$=~-~::... .-:-. -**=. .Y@%@%-*%@@@@@Vx+~+#%8Y+:+*YV#xY**+:+++##%%88$=+++++=+=======================================****xx*=*=========*====**VV*VVV*********$%8%%%@@@%+:=#@V+::~~~--~%@@@@%VV@@@@@@@@%V*****===*xV@@@V======+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=xV##Y++++++==V +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++$#%@%$-:+++++=*-~~:~-=*%%*=:+===+*$88V=+xV+++++++++#V=+=V8Y*=**++====%@@@@@%==#@@@@@@@@@@@@@#V#8====**================*@@%V*++=*$#*+++==+++==*========Y%Y++=+**VVV8@@%V*+=x88x=+=*@@%x=+==V@8V8V*====V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8#@@%========x@@@@@@@@@@$8@@%#%%%%Y=+++===++==#@@@@@@@@@@@@@@@%#8@@%@@@@8*=+==++=xVx*=+=++===YV#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@VYYxx*x. .----~x#%#: .*8@@x.:x#@@@@@8@%@%888YYVY8%@%@%%#VY*+::::::+++=======+++++++============================*==================**==*==========*8$VY*============Vx*VYVVY@%:+%@$:~::~~~-~+%@@@@@@@@@@@@@@@@8%%88#$$VV%%@@@#$$Y===++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++==*+++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++:8%@8%V:++++++++:++:VVxY*Y8V$$V#$x++=*=+++=++++++++++=++++*=+++++=+=+==8@##@@%=Y@@@@@@@@@@%@%V=+======YY================$%V*+++=$8V=====++=====*========8@V==+=#Y=+=*8V*+++=xx=+++=Y@#*+=+=*%%Vx*====*#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#x*$@%V========#@@@@@@@@@@8%@@@@@@@x=++=Y$=====V@@@@@@@@@@@@@@@@#Y$@@@@%8V=++===++=++++===++=+++=VV$@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8$V=~xV* .=x#8888%@%%Y:x8@%@@8#%@@@@@@@@8$x*~~~%@@@@@@@@$x:~:++::==+=*YYx+++++++++++++=+=============================*=**====*======***=======*======**======*YYVx*===========8@$##*:~~~:~~~~~+%@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#$8Y===++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++==++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++Y%V8#$-~+++++++++++x8%8##8#$V8%*x=:::++++++++++++++++++++++++++===++=VV*#$=Y%8V=$@@@@@@@@%YxV*+===========================*++==+=**+=+=++=+++===+=$==+==Y%V=+==V*=+==+=+===+=+++=++=8V==+==x8V*======Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8$8@%x========V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V**Y#%x=====8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@VVY=++=+=+++++=====++=++*V%%%##VVVx*$@@@@@@@@@@#V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Vx*~:x++.. $@@@@@@@@@@%%%@@@@@@@@@@@@@@@8x~-....-Y@@@@@@@@YYYY$$V:+8%88$Vx*++++++++++++==******xxxVVVV$$VV=================*=*=**=*==**=****x***============*==*VYx*===*=======*%@8=:~~~~~~~~~~-+%@@@@@8%@@@x*$@@@@@@@@@@@@@@@@@@8$Vx***V$VVVV=++++++++++++++++++==+++++++++++++++++++++++++++Y#V= ++++++++++++++++++++++++++++++++++++x8x.=++++++++++++++*888#*Yx+:+ ~:++=Y++++++++YY+++=x+++++++++=+===+==#8#V=*#xxx=xV%@@@@@8*++=+===============================++=+=++=+=++======*V#8====Y%V===*88==+====+==+=====++====+===*$*=====x**$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#V*=+===++=V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@8======88VYV$@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%8VVY++++=**===++++=*Y$VYx==+++:+Y8@@@@@@@@@@#V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8x+=xV=~+. =@@@@@@@@@@@8$Y#%@@%@%88@@@@8x~.....---:xxxYYV##VVY=++::##x*=+:++++++++++*YVV#8%%%%%%%8##V$V$$x*=============*Yx**=*=*=***=*=***x#88##*======*=========**==*=*======V%@%=~~~~~~++:~~~-:%@@@@@$Y@@@%V$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%##@@@@@$=++YVYxYVVVVVYVV$$$8#VV++++=+++++++++++++++++++++=YY +++++++++++++++++++++++++++++++++++++.:+++++++++++++++++~. --:. ++::+*%#++++++=V@%YVV%%VYV*+++**=++===++=Yx++==+==+++*%@@@8*++++++=+=====Y$===*V$$==Vx==========++=======+=+++===*8@@x====VV=+=*8V===+===+*=========================x%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$========+*V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#*xx===*=====V8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%VVYY#Y*+++++*=+===+++++++*Y=V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8x:*8#$=. .-. .%@@@@@x$%@%Y-. x%%%8*--~V8$*~~=xxx*:---.--~~~~::::::::::++::+++++++++++=V8%%88#88##8Vx**=============**======*V$$VVx**=*******==**xV##**======*==*==*==****==***==*V@@@%+~~~:*V8Y:~~~-~Y@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#VVYYV8@@@@@@%xV%@@@@@%Y++++$$Vx=+++++++++++++++++++: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~Y%:+:=V8V+xxV$*=$@@@@@@@@@@@$xxV8x==++===+=+++++++=====x@@@V=+=++====+====Y%Y=*8%@%x=x@%V**VY======VV===++=++*V*=*x#8@8*V8*VY==*V%#=+======V#*=======================*%@%%@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8=+=====*V%@@@@8$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8xYVY=========*$@@@@@@@@%@@@@@@@@@@%%8VY*==+++++++==+++++++=+=Y%@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8#Vx**++=- *88Y ~%@@%8* +%#: =:~=- ..--.+8%@@V=-.-:++:~~~~~~:::::::::::::::+=V#*+++=VY**====*==*==============*======*=====*xY$8#$Vx*******==**=***=*=xYx****xYV$$$##**xY$8x=*8@@@@@Y:~+V%#=~-----~8@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%VY8@@@@@@8*Y@@@@@%x=+++==VV#VV*+++++++++++++:::: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.++++x:V%V+=V%%*=V%%@@%%@@@@@@@@@@@@@%%@@*=+=+==++=+++=+=++==+=Y@@@*++=+==+=*Y====%@xY%@@@%V$%@@@%8V*======V*==+=++*V%8*x8%%@@##@88@8YV8%V=======xVV*=======================*8@#**8$Yx%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%8$V#Y==$8%@@@@8*$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8========*YV$YVV#@%%#VYxY$@@@@%8$Vx**VY*++++++++++++++=*V#88%@%8VxV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$Y=YYV$*+. .*: *@%@#x#%%@#. :=. .--..-$888@8Vx*~:V#VYVYYxYx:~---~=xVV+=xV#8%V*+++++++========================*****=========*=xY$$88V****************xV#88#$V#8#$$$Y*Y$$$x**#@@@@@%=:=#@$:~~~~---:%@@@%@@@@@@@@@@@@@%8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@%$@@@@@@%$=++++++=YVVV*++++++++++::::: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Y%+:::xV8V+=8@8=x%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*==++=++==++++==+=+=+=#@@%=+++====V8V===$@@%@@@@@@@@@@@@%x======+=+==+++*V88V*V%@@@@@@@@@@@@%@%x======*VV*========================*#%V======Y%@@@@@@%$#%#$#VVVVx***8$Y*==**8@@@%YV@@@@@@@@@@@#$@@@@@@@@%V*======*Y#Vx*==*$@Yxx*YVV*$@@Vx**Y$88VVx+++++++++++=*V8%%$VVVY*+::=Y@@@%%@@@@@@@@@@@@@@%8$$**:.. .$8.=%@@@@@%8$*. -= .*=*xx*V=...-~~~==*x*--:=VYVV##x+--~:=$8#VV+xYVx==++++++++=+=====================*==*#8#$$VYx******===*xYY************=******YYx*****************%@@@@@@#V%%Y:~~~~~~--Y@@@@#8@%V8@@@@@@@#V@%8$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V**====+++===++++++++++::::: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Y8$V$#%8x+x%%$==%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$*===VY=+=+++++=+=+==$@8*=+=x===$8*==*$@@@@@@@@@@@%%@@$*=======**=====Y#V**V%@@@@@@@@@@@@@@@@x=====*V$*========================*V8V*=====*V@%88%8$V*==*===+++=============%%%%##%@@@@@@@@@@%*Y@@@@@@@@8*====*x$Y*=====x#$V#%%8VV$88%%88$VVVY=++++++++++==xV88VYV=+++::::::+Y8$x=V@%@@@@@@@@@8$x:--. -$#--%@@@@%Y:.. . =$***xx+~-..-~*=***=*xxYVYVYY*+:~~::YYxx=+:::::+:+++++++===*xxYVV==========***=*****=*xYV$#88#8#V***==***************VYYxxx*******************x**x#@@@@@@@@@x~~~~~~YV-~V@@@@@@@@V$@@@@@@@%88@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%#$**=====++++++++++:::::: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Y8$=+Y=++VY=+x8@@@@@@@@@%#%@@@@@@@@@@@@@@@@%$x=Y*=+=+*x*=++====Y8*==Y#Y===x*===8@@@@@@@@@@%$*$%V========V#*===+=*=+=8@@@@@@@@@@@@@@@@@%x====x8Y=========================V8V*=======8%Vx*=*==++++++====+=============xx*===Y@@@@@@@%%@@8@@@@@@@@@@%$YYV$**======*=*==*YV88$#VYxx**==++++++++++++++x##Vx=++++++++::++Y8V++:V%8*#@@%%#Yx*-. -x:-8@%$8@8#%%= .:~*%****.......Y#888Vx::+:::~+x#@%x~-.-Y=::::+++++++++==xV$#8#V$VV#$==========***=*=**=****==****xx**********=**********$8%%%8$V*******************$8$Y$%@@@@@#:~~:+~~::~x%@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$$8VVx*=====+++++++::::: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++==Y8+::+++=Y++V@@@@@@@@@%Y=*V#%@@88%%@%VY8@%@@%Y=xY*=*%8#8V======*=+=V*++=+=====%@@@@@@@@@@$*x8Y========YV*==+=*==+=V@@@@@@@@@@@@@@@@@%x=====V8*==*xY=====xx=============x*========$$*====+===VY==+==+=+==================V%@@@@@@8*Y@@@@@@@@@@@@@@@@8Y======YVxY*======**===+++++++++++++++++++++===+++++++++::=Y$%@Y:++*Vx+:+YY*+~. .= .- =~ $@%8%@%88x..:+ .$%%Y$%8Vx......--~::+=::~..----~:xV=-~~:::::::+++++=xV$88VVVY============*=*****===*=********=**************YVYVYY$$x*****xVVYxxx**************x*x**$x==*8%%@@8+~:x#Y~~~--Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8#xxxxV$#8%%@@@@@@@@@@@@@@$$$V%%%x*==YV**=+++++::: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Vx%8++:++=8V++=%@@@%VV%8*++++=*VV*=**Vx==$%*8@@V=%@8=#V*=VY=+=+===YY=++=========%@@@@@@@@@@@%$*===========+=+=x8*=x#@@@@@@@@@@@@@@@@@@8======#@Y*V#Y*==x**Yx=====================*VY==========Vx==+=*VVx**V#x============*%8#%@@@@VV%@%8@@@@@@@@@@@%%V=====*$%@8#8Y==========+=+++++=+=++++=++++++++++++++++*=*V%@@@@VV##=::::::~~~- x8. -*8# :%8x*%%@@@8~.. .=*. :%%VV*-...-~*xV$xx$88%%#V-------..~~:::::~::::+++=V%%%Vx=++++++=========*$*$YxY*****==******x$Vxx***********Y$8%%@@@%Vx*****************x*******xx***=*V8@Y=%%=~+V8Y:~~~~~#@@@@@@@@%8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%$Yxxx**xxYYV$$$8%%%@@@@@@@@%@@@%8$VY$V#$YVY*==++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:=%%$=+++$$+++Y@%%V=++==+++==++==========xx=V@%=x@@%==++*Vx*VVY*==Vx=*V##$=====V@@@@@@@@@@@%V======+=+===++=+=88x#%@@@@@%@@#$@@@@@@@@%Y===+=*@@##V*=*Y#%%VYVVY===================#V===========++++=V%@@%%%$x*=***x*======*V==YYYVV8@@V*$@@@@@%%#$VYx*======*Vx8@%x=======+++==*****Yx++=++=++=+++++++==YYVV#%%88$V$%@@@@*:::::::+Y#$=*%$.-*8@@#---+*%%%@@%888V: :*$8Y*. ..~%=~- ...+$%@#Vxx$88$x=~-....-.----.-----~::::+=V8%$Y=+++++++++=x========*=*====***=********xVVV8$$Yx*********xxx$$$$8#x******x$$$x*VVxV$x******xx**x$%@@%**%@YV8$+:~~~=~+@@@@@@@@@$$8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@%8%%%8#$$YYxxxxxx*xxxYV$$#8%%@@@@@@@@%8%$$VY$$88#$$ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:+V@@#++:+++++=8V==+++++++==+================#@%$%@@%=+*V%@%%@@%Y==+=*VVVVx====*%@@@@@@@@@@V*+==+===+==++=++=+=$@8#YYV#8$xY%#$@@@%8V$%x==+=V#%@@@$YV8%@@@@@@@@%*==================*=========+=+++*V#@@@@@@@VV#8%%%$****==+=+=+++==V%%V+=8@%$VV**===+======YYYV88#Y===+=+=*xVV88%88#VVY==++==+++=++=YYY$88%8#$#V*=+++=V$##=++Y+:=V#Vxx%@@#x#@@@@@888%@$:*%8*... +V%@@@* V#8%##Yx=.=#%8*-...-~--....---------...-::++:::+=#$x=+++++++++++================******************xx$$8#VVxx************xVV*****x$$VxxYYxxxx**x***x*x$8%$VVxV%@@@%Y::::~Y%::$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8YV@@@#YxxxYYV$$$#$xxxxxxxxxxxxxxxxYV$#8%@@#YY#@@%%8#$xxx$ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~+++::+x@%++++:++++=*++++++++=V#$Y=x#*============@@@@%VV#xY%@@@@@@@Y==++=====+======V%@@@@@@@@%*======**===+=xY=+=V%V*=++====+=$@@@@8Y=+=Y===+=V%@@@@@@@@@@%$@@@@@@#V##x*xVY=================+==+++=V%@@@@@@@@@@@@@@@8##%%%Y*==++++=$88$x++=$Vx=++++==========xx***==+==+=*V$8##$VVY**===++=+===**=+++=x**======+=+++++++++=++++Y+*8%=::*@@@@@@@@@@@@@@@%$xV%+-~-~:-... =***Y#x .-:~~:=*+.~~~-.........-------......-~~:V$#$Y=+++=++++++++=+++++================**********************xxxYV#$Yx********V#@#*********xx*xxx*****xxYY$8$Y*=xV#@@@@8=:::::=%Y~:$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8$%$$$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx$$8%88@@@@@@@%8%8 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~#=~~::+V%*+++=*++++++++++++++x@@@%8%%=============%%VYx==Y%@@@@@@@%V=+==+=============*#@@@@@8V*=======$#8#=+=8#=x8@%======+====x#@%V=+++++++++++x@@@@@@@@@%xV@@@@@@@@@@%%@%V================+==++=V#@@@@@@@@@@@@@%@@@$$@@@@%%*=++=V$*===++++=++++++++=++=++=+===+++===*YV#YVx*===+=+++===*===Y$#8$=+=+++++++++++++++++++++===++++*%@x++*$VV%@%$#%%%%@@@@%@@@%8$*=V$$##V*=-. . ..............-......--~~::~~+++=8%VVVYYVx++=Y$#$$V=+==============*********VV**VV$xxx**********x#%%#$$$VYx*$#%$xxxx***xxxYx*xxYYV$$$8#$Vx***==$@@@@#+::~:+Y8Y~~=%@@@@@@@@@@@@$8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%Yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx$@@@@@@@@@@@@@ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=Y@VxYx++Y#++++**++++++++*Y==*V%@@@@@@$=====+=======Y*=+==+=%@@@@@@@Y++=====$V=====+=====*$@@%Y*+=========*#$=+=$8V%@@$==*Y========8#*+++++++++++++=%@@@@@8YV%%@@@@@@@@@@@@%V*=================x$*+Y%@@%#@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@@8****8%V*++++++++++++++++=++++++++=++++=x$8$x=++++++=+=*Y=+==Y*==x$Yx====++++++++++++++====*xV8#Y++++xVVVV$$x++x%@V==***YYV$*x#%%@#=--------+=$**:.. ~-....-:++=**x=+*xxxxxx$Vxx$$VYYYYY:*x++x$88$VVYYVY=+=VVVYVV==============*=*********xx**xY$#88#$VYx******xY8@@@@@%8$VV#@%%%%$x*x###%##%%%@%$YYxx******x8@@@8+::+*Y88*~-=8@@@@@@#xV@@@@8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%Yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx$@@@@@@@@@@@@ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++V%%Y8@V:++++:+*Y++++=VY=*%@%%%@@@@@@@@8*+===VY=====+=++===+=@@@@@@@8==+=+=+=8*==+==*+======%@$=+===+===Yx====+==#@@@@@x=Y#=======*YY===+++++++++=*V8@@@@@@8YV@@@@@@@@@@@@@8*==================V%**V@%#%%$%@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@%8$888%$Y=+++++=++=++++++++++++++++=+++++=*==++++++=xY==xY==+++===YV*=+=+=+=++++++++++=Y$8#$YYY==++++++*YVx==++=V%@@8=+++::+++++=xV%@8x~-... --*88#*+:... +==x888%%%%@@@@%@%8%%8#V$YxxxYxYYYx+*Y##Y*=++++++++===+++++++=======*=====*******************xV#%@@%$$$xx***#@@@@@@@@@@@@@@@@@#$$#$$8%%###$Yxxxxx***===Y%@@8=+=V8%%x:~~~$@@@@@@@8VV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$Yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx$%@@@@@@@@@@@@ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*#%%@@%Y+::+:+#$++++#@@%%@@@@@@@@@@@@@@%VVV=Y*=======++=====V8%%%@@%$V==+======*V$%%V*=====%@*========+==+++++=Y@@@@@%*Y8Y======x%V=+==++++++++=x%@%8VV#%@@@@@@@@@@@@@@@%%V*=================#@@%8#VxV%@@@@@@@@%xV@@@@@@@@@%@8x===*===+++==++x=+=+++++++++++++++++++++++++++++++++==+++++++=+====+==+==+=+=+=++++++++x*===+++++++++=V%@$Y=*Y$%@%%%%V+++++++++++++=V888=:~~~--.-.*@@@%%88#$Vx****x%@@@@%8VYx*==~~:::~--..--~~~~--~~:::~~YVVV========Yx*******=+++:::+===*V##$Vx*************x$Y$$$8%@%%#$xYVVV$#%@@%$$$#$$$$V$$$YVVxxxxxxxxxxxxx**===*8@%xx#%%%%=::~~~%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#$$YYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxV$8%%@@@@@%%@@ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-~+=V%@@@%Y++++=%*++++8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#*========+==+==+=VVY***V%%%V=+++===+=%@@@@@8=====VV=====+======+=+=*V@@@@@@@%8*+=====Y8V==+==++++=+++=x$Vx====V@@%%%%@@@@@@@@8xx%%#=======**=======V@@#*=+*@@@@@@@@@@%V$@@@@@@@@@@@8x++++======Vx++=++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*+++++++++++==++++=+=++=++++++++++++++=++++++=x$8VVY#%%%@%Vx*===++++++++++++++++=xx+:::::*$$#%%%%8#%%@@@@@@@@@%@8x+-......-~--...-~~~--.....--~~::+*xVY+:~~~:+=YYxV$V###$xx*+***x**=*xV$#8#Y*********$#8@%#$*xx$$$#888#VYYVYV$Y***x**xxxxxxxxxxxxxxxxxYY$$$*====VVV*V%@#*#%+::~~~%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%8$$VYYYYxxxxxxxxxxxxxV#$VYxxxxxxxYY$8%8#YY$% ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++::8$~:=%@@@%x+++++%x++++%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8*=====+======+===V%V*=+=Y%*=++==+++=*Y@@@@@@@*===x=+=====+==++==+=Y8%@@@@@@@@@8=======*====++++=++=++====+====V%%V****Y$@@@@@V*xYV%#=====*V#x=====++=8$=+++=%@@@%VY$@@@@@@@@@@@@@@@$x*xYV$88$#Y++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++x++++++==x*=V8V==++=+++=++==+++++=+++++++==*x$Y***V8%%%8#*=*V*===VV*++++++++++++++++++++V%@@@@8x=+::*YY@%Yxxx8@V~---~..~*+-.....--...--~~:::+++++::~-...-~~------~:++**xxY$V*V#88V$Vxx***Y%8xVx******xV$%@%$******xxxV$$8%@%#$VxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxV$#8##Yx*======x8@@V+=%x+::+*$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%88$#8$xxxxxxV%%%%$VYxxxxxxxxxxxxx*x +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:YY8%x==%@@@#+:::++VVVVxV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#======++=V#=====*%*+==+=xV===+==++=#%@@@@@@@%*===Y============+==Y@@@@@@@@@@@%x========+==+=++=++=++========x$%#x======V@@@%V=====*VVx==*#V*======+=x8=+++=$@@@@xxV%@@@@@%8%@@%%%%8#%%%%8Vx===++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=*YV#%@%8*YY=+=+=+==+=Y#===++=+++==*YV$#88Y=Y#$$VY***==V#V===$%88V==++++=xV=+++++++++=V8%%@Vx=$$YYYx8%#x*::xx~V##8x~=$8~.--....---~x$$#$Y:~Y=~----:=x$8#x+++=*********x$VYxxxxxV$88$$xxxx*8%#$xxxxxxxV$x************xxx$VYV$$$$xxxxxxxxxxxxxxxxxYVYYYx*xx=====V%@@%+=8Y::=Y#Y#%@@@@@%@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#xxxxxxxY$##88#$$Yxxxxxxxxxxx ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Y$8*Y@%8==8#%*++*Y=Y#*@@@@@@@@@@@@@@@@@8VVV$@%x======++*%Y=====V8==++=+++=*x==++=#@@@@@@@@@%=++=+===============VVV%@@@@%$%@$======+===++++=++=============YY*========Y@%V*======$%V*===*====**xxVV$x++++=8@%$Vx=*@@%$VY*=*8#*====*#Vx==++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*$YVVVVVVV=++++=+=++===**++===**YVV##VY****==**=========**====Y*=*$#VY=+==*$8=++++++++++=*YY+++Y8Vx*++==*V8Y+~~:$8Y$88%@$:-..---------~~~~--*V#$$88%%$$$##$V$x+::+=****x$$$8$V$$$xYxY$V8VYYY$$$%$V##888VYx*******xxxxxx**xx*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYYYxx**======8@@@@$8V++V8V+~$@@@@@%xV8@@@@@@@@@@@@@@@8#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@8$YxxxxxxxxxYYV##xxxxxxxxxxx ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=%#+x@@@#+++$x+*%%8%@%@@@@@@@@@@@@%%@@8*=+=$#Y=+======Y%8=+==+=x*=+=++=+++===+++=8@@@@@@@@@%*=+===========YY=====+=8@@@$*#%V==========+==++=++=#8V====================xV*=======*%Y=======**Y%%%%8*=+++++*8V*=+++=$V*=+++++==++++++=+++++++++xV$V+++++===*==+++++++++++++++++++++++++++++++++=+=x=+++++++++++======+==+==##VVY**===============*===========*xYY#@@#*====##=======++++++++++=*:::::+YV8@8*~~~~~-~x$%%%%$xx:+:~--...-~:++++=*xYVV$x+:~++~~xx:=***********xxYV$$#8#$YxYYYV##YV@%$YxxxxY$8$$$VYxxxxx*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYYYYYYYYxx*======*V@@@%#x=Y##x:--$@@@@@@8V$#@@@@@@@@@@@@@V*=*V#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$Y$@@@@8$$8$Vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=8$=Y@@@8+:+++=%%*$@@@@%$%@@@@@%8Vx*$8*+===*=+=+===++=%@%V*=+===+++=++++=xx=++++=8@@@@@%%@@@$====================*#$8@8*V8x===========+==+==+*V%Y*xVx===========================YV======*V8$x@@@@x++++=++==+++++===+++=*x=++==++++++++====xV$8#Y=++++Y8#V$YY++++++++++++++++++++++++++++==*YVVY#Y=++++++++++++===++======*===========**======x$#*==========%@@8#$VV8V===*%#===========+++++=8V+:::x@$*V#:~~~+x~--~:=+$@x**#$V*~~:+++===++::~~-....--~~+==***x*x**************xxV$$88#$YYYx$@@@%8$x*xxx$#$#%%8##$YxxYxxYVxxYYYYYYYxxxVVYVYY$##$VYYx*=====*$%@@@V*+*8@V+:~--$@@@@@@@@@%@@@@@%@@@@@@@V=====*V#%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##@@@$xxxYV$Yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:::+V8@@@@x++++++#@Y$@@@$=+=#@@%V*=++=*=++=++=+===++=+=Y@@@@%xY#%V=+++++++=8x=++++=8@@@%V*x%@$V==========+========*8V=8@**$*===============+=*V%@@V8%@%#Y============================**==V%@@%%@@@@$=++++++++=++===+=+*VVYx+=V$=+++++++=$#8#VV*=+++++++x==+++++++++++++++++++**==+++++=YVY##8%8V==++++++++++++++=+==+===============VVV8V=====Y8V*===========V$V*===*x$$Y*=*%#*======$8Y=+++++$@*+++x%+::8#:~=8%~-----.=%8#x:+@@8Y~-----------~~~:+==****=::=xx*x**xx***************xxY$$#8#8#V$$%@%##%$$VxxY$$%@@%xxxxxY$VV8%%%%%%VYY%%%%##VV##8VYYx****$%@@@%V==Y%@Y::~~~~#@@@@@@@@@@@@@@%V8%@@@@@@V*======**V$8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8YxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxV$Y +++++++++++++++++++++++++++++++++++++~:::::x%@@%+:+:++++#@@@@V++++*%%x=*++x%%V*x=++=+=+=+++=Y%@@@@@%@@@%#V=+++++Y%=+++=++YV@@$+*8%V=+=========xV=======*8$==%#=x*======V*=========V%@@@@@@@@@@Y==========================*V%%VV@@@@@@@@@@@%V*====++==*$$==+Y%@x*VV#V=++++++++Y$V==+++++++++++++++++++++++++++++++++YY8%#VYY#%@@V==**++++++++++=xVVVYVY=+++================YY**======**==================Y$8%%@@%V**VV======*V%*=++++=#V=++x$+:+$8++8@Y~------+=xY$$#8%%%x...-..--:++==****=++~--~=xxxxxxxxxxxx*****xx*xx*******xxV$8#**#@@@@@@@@%#VYY8@@@8$YxxxxxxYYYV##8%#YV$####YYYYVY#%%888%%%#@@x==*%@Y~:+xV$~#@@@@@@@%%@@@@@@%8%@@8%@@@8V*=========*xVV$8%%@%Y$@@@@@@@%$@@@@@@@@@@@@%$$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxY$# +++++++++++++++++++++++++++++++++++++Y:::::+*8@8++:+++++*%@@@*+++++%%Y88xV%@@@%$=++=+++=+*Y#@@@@@@@@@@@@%V=++=*=#x++++++=V*$@%$8V*===========*#@#*=====xV===V==%V=====*@%V=====+==V@@@@@@@@@@@#VVx===+==================Y8@$V@@@@@@@@@@@@@@@$*%#*+++*8%*==Y@@@%8$V=++++++++++==++++++++++++++++++++++++++++++=Vx+*Y*+Y#$8V%%#VVY++++++++++++++YYVYVV#Y=+++==+===========================================VY*$%%%%@%VVY========$8=======*=++==+++xV=#@8:~~~-~~-:~*x:++:+x*=~-..-~~--..---~--..-:=*xxx$Yxxxxxx**xxxxx**xxxxx**********Y#$V#@@@@@@@@@@@%%@@@@@@%#YYxxxxxxxxxYYYYYYYYYYYYV$#8%8###$VxxY%V==x#@@VYV#Y*~~8@@@@@@@#Y$@@@@@@@@@@$8@@@@@%V*=======+=++==**Yx+=#%%%@@%%$@@@@@@@@@@@$x*****xxxxxxxxxxxxxxxxxY$Yxxxxx +++++++++++++++++++++++++++++++++++x8%=::::::=%%+::+:+++$@@@8++++++#@@@@%@@@@@%=+++++++=Y%@%%@@@@@@@@@@#=+++*88==++++=++=V*=8#V*++==========x%@@@#==========*==%$====*%@%V=======*#@@@@@@@@@@@%#Y====*=================x%%V*V@@@@@@@@@@@@%@@%8V*=+=V%%x++=VV88VxY++++++++++++++++=++++++++++:::+:+++++++++YY+xV=+YY=++=Y#VV*YVY=++++++++++++++++++++=++++=++=+==============================================***xY%%@%V***=====8V====*$#==+++++++=V@@Y:~~~=88*--=8%8$Y*xx=++++~~~--. .--:+==**xxxxxxxxxY$$$VYV$#8#8#Vxxxxxx*xxx*Yxx$%@@@%@@#8%@@@@%@@@@##%@@@%%8xxxxxxxxxYYYYYYYYVV$8%%%#Y**====x8%%**V%@@@%Vx:---:%@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%Y=======+=+++++++++===*YV@@@@@@@@@@@@%%#$Yxx*******xxxxxxxx*xxY$%8#VYxx ++++++++++++++++++++++++++++++++++.Y%@$+:::::+%$+::+:+$V$V%@V++++++%@@@@@@@@@@$=++++++=V8#%x*V%@@@@@%#Y=++=V%@@8x++++=++++==*=+==========x##%@%@@%============*%$====$@8Y===Y*==V%@@@@@@@@@@@8x=====##=====xVV========Y%@Yx%@@@@@@@@@@@%YY@%V*++=*#@8Y++++++=*V#V++++++++++:++=VV#=+++++:++=xYVVY*+:++++++*=+++++++++Y#Y=Y#888#8$Y++++++++++++++xV+++++++++++====================================================xV@@@%%8VVY*=**====Y8x===+==++++V@@V::~:$@@%:--~x8$#%YY*V#%%%%8$VVx+~~~~~~:++==*xxxxxxY$$$#8%%%%%@@$Yx*xx*xxY$%%%@%@@@@@@$VV@@@@$@@@@#$V#8$YYYxxxxxxxxYYYYYYYYY#8#8#$Yxx*====*V$Vx$%@@@%Y+~~~---+%@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@#V=======+++++++++++++++++V%@@@@@@@@@@8VY%%%8$$xxxx******xxxV$$%#VV%#Vxx +++++++++++++++++++++++++++++++++Y#V$V%+:::::+#$+::+:+%8+*@@$+++++Y%@@@@@@@@@%*+++++*V8%**#=++*8@@%Vx=+++*%@@@@@%=++++++++=++============$V#@@%%@%============*88====8%*===#@#=*8$#@@@@@@@@@$*=+===$@Y====x%@%*=======8@@8%@@@@@@@@@@@@Y*88*+=+=x$$Y==+++=Y$V%V=++++++++====V#%@%x++++=YV$$#YVVYY=+:+++++:++++++++++++=*$#VY==+=*x+++++++:++++++==++++++++++++++++============================================**Y#%@@@@@@@@@8VYx**===*========+++=%@V+::+#8%%$~---:Y#@8#x=:**====*V88$Y**======**xxxxxxxxxxxYY$$V8%%%%8$$$VYx$%@@@@V$8@@@%%%%@@@@%@@@@@@%#YxxxxxxxxxxxYYYYYYYYYYVVYYYYxx**=========@@@@%x~~~~~~--*@@@@@@@@@@@8YY$8%@#V8@@@@@@@@@#=========+==++=+++++==++++*Y#@@@@@@@@@@%@@@@@@%%%8$$$$Yxxx%@@@@@%%$x**x ++++++++++++++++++++++++++++++++:+%#VV%+:::::+8#+::::+%%x8@@x+:+++%@@@@@@@@@@@*++++=%@8*++=++++=VV=+++++x8@@@@@@@V=+++++=++====+=========*V%@@@@@@V============x*====8#===*@@Y=**=*%@@@@@@@%===++=$@V==+==8%8Y========*V%8@@@@@@%V8@@@@#8V=++++====+++=*V%@%%$+++YY++++Y#Y#%@%%$*+++++*YVV*=::::::+++:++=V8#VY*++===xV#%%VYVY+++++++++++++++++++++++++++++===+=====+=+==*xYY****=======*xYVVVx==========xVV==x#8%%@@@@@%%@@@@@@%%%#V*==========+++V%$+::V%+=*%+~-.-~=$%@@%8#Yx***=::+Yx=+==***xxxx**xxxxxxxxxx$$$$VYYV$%%%%%##V%@@@%%%@%%%@@@@@@@@@@@@@@@#YxVYYYYYxxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxx*====*===x@@@@*~::=Y#8Y:%@@@@@@@@@@@YxxxxY$#Y%@@@@@@@@@@$*=========+=+=++++=Y$VVY+++=Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%88@@@@@@@@%#Vxx +++++++++++++++++++++++++++++++++*@@@@%*::::+Y%V+::::+%@@@@8+::+:+V@@@@@@@@%8V+++++=#V=+++++++++++++++=V%@@@@@@@@8=+++++=+===+==========*8@@@@%%@@%=====**=====88====%Y===Y@8*Y*===*VV%%%@%x====*$%V+=====Yx*===========$@@##@@8$$%@@@@%Y++++++++++=++*8@%Y==++++Yx++++*$V$VY==+:+++++:::::+:++:+::+++++YVVx*====#88%%%Vxx===+++++++++::::+::=*=++++++++++YV**$VYx++++=*VVVV8#8x=======VV$VVY*==========*x*===****Y$#VVYx%@@@@@@@@@@%====$V=====+++*Y+++Y$:~:%V~--..-~+YV%@$$$$#$VYYV#:=*:::::~~~~~+*xxxxxxxxxxxxxxxxYYYYYVV$#8%%%@@@@@VYY%@@@@@@@@@%#8@@@%##$8%%%8#VYYYYYYYYYYYYYYYYYVVV*=======*8@@@%#$%8#YYx:Y%@@@@@@@@@#$YxxxxxxxxY$88%%@@@@@@%V*=======+=+=++=++==*YV=++++=V8%#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%# +++++++++++++++++++++++++++++++++$%@@@@#=++*#@@Y:::::=@@@@@#+:::::+V%@@@%VV==:++++++=++YVVVV=++++++++Y#$%@@@@@@@%*++++++=VV==*=++=======8@8V@%*x@@#=====8V=====VV===*%x==V%@%%@8======***%x===+=#@x===+===+===*Y$$====*V8%%##%@%#%@@@@%x+++=====+++=++*8%x+++++++:::::+V$Y+:::::+::::+::+::+++++:+:++++:+:+:++$x+==****++++++++++++:+=xYVYVVV#Y=++++++++=V#88#$$=++++x#Y====*x*======================================*8%%@%%8$VVV$#8V====*x====*===+=++++*:::%%~~~:x~...-~YVY*===++====*x+:~~---~+*xxxxxxxxxxxxxxxxxx$$xxxxxxxYYYYV##888##%%@@@@@@@@8$V$8%@@%###@@@@%#$YYYYYYYYYYYYYYYYxxxYxVV==x8@@@@@8YY*:--.~xY#@@@@@@@@VxxxxxxxxxxxxxxYYVV##%@@@%V*======+==+++++++++++++++++=====%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ++++++++++++++++++++++++++++++++Y@@@@@@@%%%%@@%+:::::+#@@@@Y:::+::::*V%@$++*#V=+++++++=%@@@@#=+++++++x*+%@@@@@%$*+++++++=**=#%8Y=======V@@Y=8@=x8$=====Y%$===========8**#@@@@@@V========*%*==+==%8===*====V#V#%@@x**xV%$***%@@#x=*%88%V++xV%%%%8VV$$VV%@V+++++:::+:::::++::::::::::+:+:::::::+:+:+:::::+:++:+++:+=*VY#x++++++++:+===+V8%8$VVY=+:+++++++Y%@YY==+=+++++===+++=+=================**==Yx**x*==============xV#Vx****VY*xx**====8V===x===++++++::::#8:~~~V8~--..-=%%#x*:~~~~~~~::+=**xxxxxxYY$$$$$$YxxxxxxYxxxxxxxxxxxxYxxxYYYYYYYV$##8###8%8YV#@@@@@%@@@@%V$YYYYYYYYYYYYYYxx$%%%#V**V%@@@@%V:~~-----:+Y8%@@@@@@@$xxxxxxxxxxxxxxx***xx$%@@@@%V*=+=+===++=+++++++++++++++++++x#%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ +++++++++++++++++++++++++++++++*$%@@@8$%@@@@@@8:::::::+%@@@8*:x#V+::::V@%VV%@@8*++++++#@@@@@@Y++++++=8**%@@@@@#=++++++++=+=Y@##%8V*====Y@8==xV==*=====*%@$==========Y@%%@@@@@@@*=====+===#x==+==Yx==8%88V=V@@@@@@8%%%@%*===#@V=+++*=*%8xV%@@@@@@@@@@@@%Y++:++++:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::+=xV$#VVx=+++++++=*V$#V*=+==++::::+++:+++=+YYYYY+++++++++++++++=+=================V8V=VV$$Vx=====================YYVVV88#$V===Y$===**====++++++++Y8:~~~~8x~-----V@%@88#####88888#8$$####88$$$$VVVxxxxxxxxxxxxxYxxYxYxxYxxxxxxxxxxxxxYxxxYYV8%@@@@@@%8%%%@%%8##VVVVYYYYYYYxY$#Vx**V%@@@@@@x~-~~----~++=xY$$$#%%%%#Yxxxxxxxxxxxxxxxxx**xYV#%%@%V*==++==++++++++++++++++++++++=*V*8VV%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ++++++++++++++++++++++++++++++x+Y8@@%=+%$Y@8YxY:*x:::+Y%@@@@%+Y8#:::+x8@@@@@@@@$+++++*@@@@@@@*++++++=%Y=%@@@@@x+++++++++=+=YV=x@%@%====*%V============#@$$==========8@@@@@@@%V$x===++========++=++=*@@@%*V#@@@@@@@@@@@#====VV+++++++xV**V@@@@@@@@@@@@V=:+xVY$#Y::::::::::::::::::++*=:::::::::::::::::+==YYYV#88*=+::::+++*VV#8#V==VV=+:+::+:::+++:+x$+:::::+++++++++++++++++=======**x****xV$#$*================***==============****Y*========Yx===+++++++:+8=~~~~V%~-----~V@#=+++:::===:~~++:~++==+:++=*xxxxxxxxxxxxYxxYYYYYYYYYxYYYYYYYYYYxxYYYYV#%@@8#%%%%8$VYV$###88%%%8VYYYYYxx*=*xV$8@@@@@@@%x~~~----:====**xxxxYYYV$$xxxxxxxxxxxxxxxxxx*******xYV#$=++===++=++++++++++++++++++++++=++*#%%@@@@8%%@@@@@@@@@@@@@@@ +++++++++++++++++++++++++++++Y$x#*#@%:~$VY%=~~~~+*:::=@@@@@@@=:+++xY8@@@@@@@@@@$+++++V@@@@@@8+++++++=%%=8@@@@%=++=++++======+V%%x#%=====V*============%%==*========x@%@@@@@#*=x===+=+=+=++=+=++=+==%@@@$=$@@@@@@@@@@@@%====++=+++++++++++V@@@@@@@@@%Y+:=YYYY*++:::::::::::::::::+x#Y+::::::::::::::::*V#YYx==++++::::=*V$=xYx==++++=++::::++:+:::+::+++::::++::+:+:++++++++++++=*xV#%%@%%%88#$Y*=========**======$8#*==================================+++++++=+:~~~:%Y~-----~V8#VV=:+::::+=====++=+++====*xxxxxxxYxxxxYYxYYYYYYYYY#%%VxY$88VV$VY##8%@%8#VYVVVVVVYYYYYYYYYVVVVYYYYYYx*=*=VVxx%@@@@8Y=:-~~----$%#$Vxx*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx******=====*===+=+++++++++++++++++++++++++++++++=*Y$8%VYYV8@@@@@@@@@@@@@ +++++++++++++++++++++++++++++*V=@8#%%*:$#%@Y:~~~~~~~~:#@@@@%%V:::*%@@@@@@@@@@@%+:++:++#@@8V%$++++++++x%*V@@%#x+=+==*VY=+==VxV@8x=%%===================%%==$Y=======8#*%@@@%==Y%=+=+==++++=++=++++*V@@@@VV%@@@@@@@@@@@@@$==+=+++==++++++++$@@@@@@@@$=::=#Y:::::::::::::::::::::::*=+:::::::::::+*:::::+++=::::::::+=*V8%%x*YY*+:+:+:+YV*+:++:::+:+::::+::::++::++=====x++++++++==#$V##VVYYYx*========**V#$8#======***=====x$Y*=====*****VVVV##VV=========++++++x*:~~~:$8:~-----~+**xx$#Y*=:~::+++==*xxxxxYYxxxxxxxYYxxYxYYYYYYYYYYV8@@@%#VVVYY$@@8#V$@%#$YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYx**$#===x#@@%#x:--~~~----x%@@@@%8$Vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx******==========+++++++++++++++++++++++++++++++++++==*YY**$%%@@@@@@@@@@ ++++++++++++++++++++++++++++xxY=@@@@@%%@V8@@$:~~~~~~~~:Y%@@$8%=+:+8@@@@@@@@@@@@V++++++*@@#+*Y++++++++*%8=VV*=++++==#%Y=+==*$@$*==%8===================%@==**======*8*=Y@@@V==8%=+++++++++=++==+=V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$**==+x8x+++==++=%#$%@%%#Y+:::++:::::::::::::::::::::::::::::::::::+YY#Y::::::::=::::::::*$YYxxxxYYY*+::::+xVY=++::+*Y$++::::::::::::+=$88888V++++++++=V$VY============xY$*=YxVY***===============*VVVVV##8888%@@@@@@@@#VV*=*===Y=+++++++:::~+%V~-------:*++++~==*YVVYx*x*+=+:~::+*xxxxxxYxxYxYYYYYYYYYYYY$#8%%%%%%###%%%%88%#$YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxx**V#**V8%@%V=:-~-~~:~---x@@@@@@@@@8Vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx******========+=++=+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++==YVVV%@@@@@ +++++++++++++++++++++++++++=$##$%@@8@@8xY8@#x8x--~-~---~*V%@@@8Y*#@@@@@@@@@@@@@@*+::::+V8@*++++++++++=%@#+++++++++=*===+==V@@8Y==Vx========*==========YV===========x===8@%*+=%8=+++++++++++==++=%@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@8Y=+*%8=*V$#8YV%%*V@$x++::::::::::::::::::*=+::::::::=:+::::::::+V%$=+::::::::::::::::::++:::::::::::::::++::::+==xYY=+:::::::++=+=+++==*===+++++++++=VVY*============***=========================*YY$$#8V**@@@@@@@@$YYVV**V*==8V=+++++VY::::x%*-------~x#8##Vx*=*xYV%%88#$Y*~-..:xYxxYVYYYYxYYYYYYYYYYYYYYYYYYV#8##$VVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxxx****=V8$%8$VV=+:~~~:+Y$+~=Y@@@@@@@@@@%88xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYxxxx********=========+=+=+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++$@@@%$ ++++++++++++++++++++++++++++=Y##%@8~%8- -** $@:........~=V8@@@#$V$V%%@@@@@@@@@8*:::::::=Y++++++++++++8%Y+++++++=+=+=+====*%@@$===========Y8*================V*==x$V===Y@@*+=%V=++++=++==++==+==*Y@@@@@@@@@@@@#*x@@@@@@%V*++*8@8V%@@@@@@@@%@Y++:::::::+:*Y::::~~:::$$V:~::~::$8Y#*::::+xV88$#Y:::::::::::::*+:::::::::::::::::::::::::::+Yx+::::::++:::+#8#Yx+::++++++++++++++=++===========**********===========================*===VV#%%@@@%Vx=+======8%=+++++8%+::::Y8:~-------:+=*xxYYVVYY:-------:+=*xYxxY$$$$$$YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV##$YYYYYYYYYYYYYx**======*V%%V*=*$V+:~~x$8%8$V%@%%@@@@@@@@@%$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx$%8$VYxxxx***=========+=+=++=+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=Y#%8x+ ++++++++++++++++++++++++++++++YY88= +* .V8~ ~x$#8888#Vx**xY$%%888V+::::::::+::+++++++++++Yx+++++*===+========*%@@%#x=========*%x====x*==========Y==*#V=+=+=%%=+=%Y++++++=+===+======*%@@@@@@@@@@@#V8@@@@%#x++*V%@@@@@@@@@@@@@@%+:::::::+Y$=%8::~~~~::~:::~~~~~~:xx*+:~:+Y#Yx*+:+:~~::::~~~~::+x=:~~:::::::::::::::+:::::::=+====xxVYYVY+:::=*=++++++++++++++++++==++==========Y#888888%%$=================================***YV$8%%$*======*%V=++++*%x+::::=+~:x~------~Vxx++++++=+:~-..-:=*xxxxYYxxYYYYxYYYYYYVV#88###$$$$$VYYYYV$$$#$YYYYYYV##$YYYYYYYYYYYxx*==+==*xV$Yxx*x=#@@$:~~=xx=::*Yx=*%@@@@@@@%YxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxV$V%@@@%%%%8#$$$YYV*========++=+++==++++++++++++++++++++++++++++=YVV*V#V**=++ ++++++++++++++++++++++++++++++.... .*#*. .#%%888888#V*+:~+Y+++:::::::::::::+++++++++++++++++=#$=+=========V@@@@@V====*x====$%Y==*8x===========xY===++==+x*+=$8=+++++++++===++=====*8@@@@@@@@@@@@@@@@#x=+=V%@@@@@@@@@@8YxV8#*::::::+Y#Y+=%=::~~~~:~~~:~~~~~~~~~~:~~~:xY+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~::::::::++::::YV::::::x###$YYYYVx*=+++:::::::++++++++++++++=+==++=+====+==V$******YVV==================*xx====================*Y$%$======VV=+++++Vx=::::~:V8%~-------~x8%8$YVV*xYYxx*=+:~~~~:::+==*xYYYY88%%%%@@@@@%%88%@%88##%8#8#VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxx*====xV%%$xY$%%V*@@%*:~~~~~~~-~:::=%@@@@@#@8xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx#%$%@@@@@@@@@@@@@@%@%#8V*=====+=++=x=++++x=+++++++++++++++++++++++*YV$%%@%8$V= ++++++++++++++++++++++++++++:-. .*$*=-... -+*V$%%%%88#V=::~~::::::::::::::+::++++++++++++++++==++=========*#@@8%#====V8$*===VV==Y%V===========%%*==+++++++++==+++++++++++==+=====*V%@%8$@@@@@@%%%%$Y=+=*#@@@@@@@@@@@%=:::+:~~~~~~:#$+~+8Y:~~~~==~~:Y$+~~~~xY::YVx~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~::*+::::++:::+=x$$*++::::::::::::++==xYVx=++++++++++YVV#V=====+=**x*$Y====================*=*xYV$$VVYV$Y*=============***x8@%VxYY**==+++++++*#+:::::#@%+--------~+V@%xxxx#8##$==********=+++=xYxxYYVYVV#####$VVYYVV$$##%@%#$VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYxx*=====xV@@%%@@@V=$@#=::~~~~~~~~~:+x#@@@@@@%@$xxxxxxxxxxxxxxxxxxY$@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%====++=++++++++=V#YVx=++++++++++++++++++++++===YV#%%% ++++++++++++++++++++++++++++:~$. .+*V$$#Y**:-:*V#%@@%8#V#Y+:~::~:::::::::::::+++++++++++++=+++===+========*%8*YV=====*Vx======*V%Y===========V8x=++++++++++++++++++=++====++===*%%#Vx*V@@@@%$x**=+++x%8%@@@@@@@@@@@%=:::~~~~~~~~~+:~+#V:~~~~~==~~+%8:~~~~YY:+Y=:~~~~~~~~~~~~~~~~~:++=*Y+~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::++V$##VY+:::::::::::::+#8%%%@@$8#V==*YVVVYx*YVx=+===V$8#$*=====================V#8%%@@8$V8@%$VY============x####88$8#8#$8V===+++++=Yx+:::~+%Y~---------~~$%x~..~~+x=:~~~-~~~::+===***xYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV#%@%8####$V$VVVYYYYYYYYxx**====+=*Y@@@@@@%**%$=+:~~~~~~~~~~:#@@@@@@@@@@%$xxxxxxxxxxxxY$$$$##%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#VY*=+=++=+++++++=*VY=+++++++++++++++++++++++++++===Y ++++++++++++++++++++++++++++*Y%~ ~=-. ....=*8@%8*~~:=x$8@@@%%@%$x+:~~:xY+:::::::::++++++++++=VV=++=+===========x*=====*VV=========*8@$*===========*YV=+++++++++++++++++=+=+======*=VV*==+=Y%%8V*=+++++=V8$==V@@@@@@@@@@%+:~~~~~~~~~~~~~x#x:~~~~~~~~~:x%Vx~~~~~~~~~~~~~~~~:+*~~~~~~~~:V###VY:~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::=Y$YV*++:::::++*x*xxY*+x$%%%%88#VVVVV$#8%%8##YVYx***=*VxYVY==================x=**Yx@@@@%%@%8Vx*VV*===========*****====*===*x*==+=*++++VY+::::%x~~----------=88V+:--.-~:+===*===++++++=*xYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV#$VV#%%%%@@%%88##VVVYYxx**YVVV$8%8#%@@%Y*#@%$=~~~~~:+YY:::Y@@@@@@@@@@@@$xxxxxxxxxxxY$8%@#YV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8Vx*=+=++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++*Vx. V@%= =$:.-~*$%%@8V=++=Y$#%@%@@@%#x=+*$%#:::::::::+++++++++=8@*+++=+==*VY==V$=========*%$==========*#@%Y===========$@V=+++++++++++++++++++==+===$V======V#8Y*=++++++++*V=+:::#@@@@@@@@8Y:~~~~~~~~~~~~Yx*:~~~~~~~~~~~Y@@#=~~~~~~~-~~~~+Yxx#x*~~~~~~~~~::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::=V$*::::::+YY#VxYYYYY*:=++===+++++++++=======*YYYV888#Y=+====================x=x*YYVVVV*xYx**V%%%$=========================+=====8Y+++=%x+:::VY~~~----------=x:=xx+++:~:::+$VYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVV$###8%%%@%%%%%%8#VVVVVx***=$@@V=*@@%Y:~~~:Y8%%Y:+x8@@@@@@@%8@@@8xxxxxxxxxxxxxxY$%%%@@@@@@8#$#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#=+++++++=+=++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++~. %Y*+~. +Y-~**+**+=*=***=*YV#%%$V****x#%%%%%@@8$x+=+:::::::+:+++++++++*@@#=++===x8@%==Y%$V*===*V==*=============8@V===========Y@@*=++++++++++++++++++==VVV**=======VV*+=++++++++++::::::$@%8YY@@x:~~~~~~~~~~~~~~Yx~~~~~~V$:~~~~x8Y:~-~-:----:xYYxY=::---~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+Y#Y+:::::::*VVx*=*++::::::::::::+++++++++++++++++++=xYx=++========***********==*x*====*===#%%8#V***========================YV**===YY+++=$#+::::+~~~~---------=%+:+$V:+*Y8$=::+*8#VYxYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVYxVx*===+=====*$%@@YY8@@%=~--~$$$Y:~+8@@@@@@@@@Yx8@@@#xxxxxxxxxxxxxxxY$8%#$#$$#V$8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$*=+++==+++++++=+++++=++++++++++++++++*======= ++++++++++++++++++++++++++++++ :~##+~*Y*=~:===****YY**=x%8$V**=*YV%%#VY**V%%%%%@@@#**YY+::::::++++++++++Y@%V=+====Y%$x==*%%V====*Y============*VY*x%*=========+==V%Y=+++++++++=++++++++=#@@#=========+==+==+++++++::::++Y$@%Y+:Y@%Y:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:@@Y~--=$+---~:Y#~--=8@8:------------~~::~~--~-~--~~~~~~~~~~~~~::~:#Y+~:::::::+Y#VVYY##V:+xVY+::=+:++:++++++++++++++++++++====++=+====Y88%%%%%%%888%%%$#8%%##$%$VV*============================*%%8V*++++++=$#++:::xx~~~~~--------V#:~=#Y:~~x%%8$x*Y###V$VYYYYYYYYYYYYYYYYYYY#88#8$$$YYYY$##VVYYYYYYYYYx**====++======V$8@@@@%%%%@@%Vx--:~~~~x#V%@@@@@@@@%88@@@%VYYxxxxxxxx*xx*x*xxx*xx$@8$%@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@%8V*++====+++++++++++===+++++++++++++YV##888# +++++++++++++++++++++++++++++Y#*:$88$VxxY*Y$YV***x$VVYV#@@@@%8$Yx*x#@@@%%8@@@@@@@@%%%@@8x::x*:+++++++++=8$x+++=+=x8x===V%V*=========**========x@@88V=========+++++Y*++++++++=VY=V=+++++*@@%8x==========++=++++++==::+Y#%@@@*:x#@%%8=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:$%Y:~--~~---+$##+-~Y##x~---------::xYVV#Y==-----~---~x+~~::***xV=~:+~~~::+++=V%@*++::+++=x$V*:+=*=:::::::++++++++++++++=YVV$#$VYx*****=**YVYVVVV$%%%8VVYVVV$V$Y===============================*Y%@@@%V*=+++=8%+++*+x%*~~~~--------~#*-~Y@%$x=xV8%%V:~:+=xY=**xxYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVYVVY$#%%%8#VVYYYYx**===++++======$@%@@@@@@V$@@%8x--~~~~~++x%@@%@@@@@@@@88%@#xxx*xxx**x*x****x*****$@%%@@@@8xV%@@@@@@@@@@@#V#@@@@%V==*#$Y=+=+++++=+=*#V*==++++++++++=x@@@@@ +++++++++++~~~..:+++~-~~:::~:$###@8YxVVxVx=*xV%%8%@@@@@@@@@@@@@%%%#%@@@@@@@@@@@@@@@#%@@@%YV%%V*===++++=##=+=+=++=%@*Y$**V==========Y%V=========%@@*====++++==+++++++++++++++=#%8@Y+++++=VVx===+**======++++=x+++88*Y%@@@@@@%%@@@@%+~~~~~~~~~~~~~~~:+~~-~Y%*--------~x8#=:=x#$:~------~:xxx###Vx:~YV+-------~=VV++Y#888Y=+:~~~~~~~~*8%%8VYYV=:::::+++:::*VV$x::====+++:+++++++++++==+*VV#888%%88#8#$$$#VVVVx**=====+================================**Y$%%@@@@@@%$V*==V8=++Y+:xV~~~~~--------:8=-=%%8*::+=*xY***=++==++=*YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVYY$8@@@@%%8##VVVV*=+++=====*V$$@@@@@@@@@@@@%:---~~~~~+Y@@@%x%@@@@@@$xxx$x***********************$%@@@@@%$VY8@@@@@@@@@@8V#@8$%@@V*=*$V=+++=+++==++=YY8#V*++++++++=8@@@@@ ++++++++++=8%#8%*=+=#Y$$x**Y$$xx@%@%#VV#@%%#$$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#%@@@@@@@@@x======*$V======+=x@@%$**===========x#V==========V%#====+=+++=+++=**=++++++++++*%@@x++++++++++=*V%$===++==++x8x+:+8@%@@@@@@@@@@@@%@#~~~~~~~~~~~~~~~Y8%+~-:%$~-------=#@%%88%@@%$x~----x#Yxx=+~~---x#:-----~~x$%%##YYx=::~~~~~~~~~~:*$@%Y+~:::::::::::::+++++=+::*xVV$VVYYxx==++++++++++++===xYV**x$%@@@@@@@@%VYYx*****======***======================$#%%@@@@$YVV#88#Y==8#++YY:+8=~~~~~--------*8:~x%=~~~~---~~~~~:::++=*xYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV#%@@@@@@@#VVVV*=++====YV$%%8#VV@@@@@@@@@%~~~~~~~:x8@@@@@%@@@@@@@$x*****************************#@@@@%VYV8@@@@@@@@@@@@@@8xY%8$#V==+=++==++=+=+++++*xV#x=+=YVVVV@@@@%% ++++++++++V8=Y8%**+Y8%%#$$#88%%%@@%%8%%%%88VV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Y*====VV=========YVYY=#8*===V$====***===*==**====x==+++=++++=++=8%%Y+++++++++++Y@@V+++++++++Y$%@@%$V*+*$=+x%V++::+8@@@@@@@@@@@%Y*%=~~~~~=:~~~~~~~~%@$~--Y$~--------*=$@@@@@%88%@8V--x8*~--------~*~-----*VVxx=~~~----~-~~~~~~~~~:V8%8x~~~::::::::::::*##$VVVYxVYYVVVYYxVYY$##VYV**=====+++=+++++++*V##$VV#$8%%%%%%%%%$VYYV$888VVVVV$Y===============***x$$@@#VVx*==*===##=+xY::YY:~~~~-~-------x8:~#8+::+==:=xxx******xxxYYY$########VVVVVVVVVVVVVVVV$V$$V$$$x=++++++======Yx*Yx***V%@@@@@@@%=~~~~~~~xV$%@@@@@@%VYY$8%8$x*****************=*==x$*===*V%@@x===*$@%$%@@@@@@@@@@%Y*==*%#==++==+++++=+=++++++==++=xVVVV$8$V== +++++++++++*8%8#8V* x#Y+*x##88$8@@%$+*%%x+xxY%@@@@@@@@@@@@@$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8**===*========+==+++*%V====**==*V8*==V##$=Y$*====+=+++=++++=++=Y@@8V=++++++++++V8V++++++=Y*x@@@@%V**V#xxV%8=+:::+%@@@@@@@@@@@%=Y8~~~~~~*:~~~~~--~xx~-:*:~---------.~V@@@@V*::+%@@*V#:---..-------------+~~-----------~~~~~~~~~~:x++:~~~~~~:::::::***===+++++=**xYYYV#88VxV*x==V$88%%8#VVV$=++++=+++==+++====*xVV#888$VVVV****$%$VVVV===================*V#8%@@%%V*+==+=V==Y#+:::~~~~~~~~~------$$-+%8Y+++Y##%%#8#8$VVYYYYVYVVVYVV$#88%%%%%%%%%%%%%%@@8#$Yx*=++++++++=====**======#@%8Y*%@@@V~~~~~~~~:::*@@%888*+===***V$#*==*================*V*=====*V%#*====V8$%@@@@@@@@@@%8=+==YY==+===++=++=+=+==+=++++++++++++=++++ ++++++++++++8@%%8%8%%=x88=+=Y##%@@@%88@@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V*=*===========+=+=Y8V==+**====8%x===V***=========+=+++++=++++==#8$Y=+++++++++++=++++++++$8$VVVx=+=#V*#%@#=+::+Y8@@@@@@@@@@@@@%%+~~~~~~-~------------:+------~*-~*x#@@@@%YxV$8%@@@$~--:*xxx=----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:xY$$#$Vx+::::::::::+*%@%%#++:++=*VV#%%@%$VYYxx=+++=+++++++++==+======+====*=x*===================**xx**==**xV$%%8V==+++++=8$=::~~~~~:~~~------~Y+-=@@8$=:+Y%@@@@@%%8#$V*+:::++=*xYVVV%%%88###########$Y*=++++++++=====*Y#8Y=+==+Y@@V*Y8%@%*~~~~~~:::+V8@@@VV%V*=++=====*==**==========================*VY=====*#@@@%%@@@@%V**====+======++===+++==+=+++++++++++++++++++ ++++++++++++~ Vxx#$#88%%%888%%@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%x*============+==#%V===V8x====**====x$#V=======+++=++++++++++=+==++==++++++++++++=Y++++++==+++++++=+=@@$=++:+$@@@@@@@@@@@@@@@@x~~~~~~---------------------~x8Y~#@@@@@@@@@@@%%%@@@=---*Y$V$*-----------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::+=x=:::::++::::::=*===+++++++++==*Y$%%%8#88V*+++++++++++++++++=+=====*Y=+===================*88%%8#Vx=====**xx=++=++++=$x::~:~~~VY:~-------$8~-x%%@#:-.~*$8888%@@@8VxYYVVV$##88$VVVVVYYYYYYYYYYxx*=+++=xx++=====*x#%%xYYV8%88#*~+==%@%:~~~~~::+V8@@@@@%@@@%8Vx==+++=========================================$@@8xY#@8*============*Yx=+++=+===+=+=+++++++++++++++++ ++++++++++++++~-..:*V8V$$#$$VV8@@@@@Vx8%Yx8@@@@@@@@@@@@##$$$@@@@@@@@@@@@%88%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@8*==========+===#%Y++=x#x===========Y#$x=====+=+=x=+++++++++++++==*#8=+++++++++*V88=++++++++++++++++=%%=++::$@@@@%@@@@@%VV8%%Y:~~:*$:::------------------+$@@Y+%@@@@@@@@@@8*+8@%%*--------------.-...------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::+Y8*:::::::::++++++++++++++++=====*V%V=++++++++++==========*xVVVVV$V$$$VVVVV*xx*******xYV$@@@@8*==*==*V***=+++++++:::*Y:~Y@#*~~~----x%$~-*%@8+=x~..:=*xY$$$$#8@%%8%%%8#VVYx==xYYYYYYYYxx*=+++Y$VYx=====*$%%@@@%%8%%$*-. +V8%@$~~~~~::Y8@@@@@@@@@@@@@@%8$V*=+++=========xV*===**======================V@@%x=Vx===========+==*Y$V*====+==++=+=+++++++=VV*+=*+ +++++++++++++++++++:~~~-.:--~=$%@@@#:~#%x-$@@@@%@@@@@%V****Y@@@@@@@@@@@8~..:*Y#%%%@@@@@@@@@@@@@@#x*x*========V#==x=+++====+=+=====**x===+=====+=x$Y=++++++++++++=$8Vxx++++++==++xV==++++++++++++++++++8V++::*@@@@8+V@@@@%:+8V=+YY=+x*~::--------:=-----~=x%@%%*=%@@@@@@@8$*~+$@%%+-...-..-----~~~~~:x*-------------~=:--*+----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::=Yx:::::::++++++++++++++++++++++++++=++++++++++++V888%888#$%%8$###88###VV$$VVVVVVVYV####Y=##$##$=*#VY*VV$#$Vx=+++++::+$$+xV+#*~~~---~=Yx--=8@#+x::~-..--~:+==*xxxx*x*+::~~:+*YVYYYYYx*====+++==++==**VY=V%@@@@V+~:~ .*@%@@Y:~~~~=**%@@@@@@@@@%%%%%V*YV8$*+++========*VY===**=======================V%@%*===============+=+*VYV====+=+=++++++++=+=V#Y==x+ ++++++++++++++++++++++++++++++:=%@@Y~+%%@x#@%%Yx%@@%V*+==**$@@@@@@@@@@%~ .Y%@@@@@@@@@@@@@@%**x%*======*$V*==++++==++=+=*Y====$8V=======+=*$$*+++++++++++++++**=++++++=x8V++++++++++++++++=YVV++++*++:::$@#Y#+:#@@@%Y+=*+=88V=:~~----------x8=---=x8%@@@@%%%@@@@@%8V~-xx%@@@@Yxxxxxx=--**xY$##$Y$x-------:~~-x$8x:-----------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::~:::::::+++++++++++++++++++++++=========+++++++==*xYYV$V#$$#=======================***======*x**x*Yx*V8V*#%%VVx=:::::Y8=:~=#+~~~-----~---~$@V---~~~~----......--.---:+**==**YYYxx*YVVY#V+++++++==xV8$$8@@%%=. .~ .x@@%Y:~~:+Y%V%@@@@@@@@@%Y*=Y=++++=VV=+++++=====================================*#8=============+=====+=+*====+=++++++++=$8*++=+++++ ++++++++++++++++++++++++++++++xV@@@%*~x%#$@@@%88%@8*:++==**#@@@@@@@@@@8 V@@@@@@@@@@@@@@@#*x%%*====*V#*+=++++++=====x$8$======+======YV#8V=++++=VVV=++++++++++++++=V#VY=++++++++:++++++Y#88*+++x8+::::xY+=8*Y$$%V=+====VY=::~~~--------~Y8=--~Y%@@@@@@$*8%8#$Y*:-. .V@%@@@@@@@@@@@%V-~~~~~~~~-----.-.--*VV~xx*-----------------~---~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~:x*:::::::++++++++++++++++++++++x#$$##%8$=+====++++++++++====++==============================xV8##=*#8#$$$8%%@@%%VY=+::YY::~=+~~~~~~-~YYx~-~8@Y--......-.-----.------=xVV=:+=**=+++YVY==+++++++=Y$88%@@@@@%= V= -x%@@*~~~::V@@@@@@@@@@@@@x=+++++++++++++++++=======================================*=============+=====+==+====+====++==+=V@%x=+++=== ++++++++++++++++++++++++++++++V%@@@@=.-8--%@@@@@@%=~::+==*x8@@@@@@@@@@%. +%@@@@@@@@@@@@@%**8@@V===*%8*==+++++===+==x%$*=*$V========x8%@#*+++++*#@@@%x+++++++++++++VV=+::++++::::::+++++***=++++%%+:::::::8@%$xxY======++++::~---------=#x~--*8@@@@@@@$- .~~:. -x8%@@@@@@@@@@@@x-...---.----~x*~---~~-...-~*x*=:~-~-------+xxx*Y*::::::::~~~~~~~~~:YY::::::++++++++++++++++++++++++===**YVx=+xV$$V=++++++++++++++++============YV$VVx=======*******x**x#@@@%xxxYYYVVVV$=:::::~~~~~~~~~-~=V8$x+~xx-+:.... .~+VVV$Vx*x*YYxx*=+::~~~~~::::+++=xVVY$@@@@@@@@@@%#+ . ~#@@@%=~~~::=8@@@@@@@@@@@@8*+++++====++++++==============================================================+=+=======#*==#%$VV@@%%V*Y%88 ++++++++++++++++++++++++++++++Y#%$VY--#@x.#%@@@@@@*~::+==**#@@@@@@@@@@%*~ *@@@@@@@@@8@@@@Vx$@@8x==*%8*++++++++=+====VV==x8V*=====+=Y%@%V=+xY++=#VVYY88=+++++Yx=*+++++++:+:::::+=Yx:::::+Y8#+++++Vx++++::+*@@%#Y========++:::~----------=+---*%@@@@@@@$- -*:+ ...*@@@@@@@@@@@%@%x*xxxx=----:VVxVx:~---~~:x8@%#x+:~$Vx+*~--+x+xY$xY#88$##$x~~~~~~~~~::::::::+++xYY=++xVY+xY+++++++*V=+*$VVVVY****=*+++++++++++++++=++++===VVV**=*V#%@%$x*=*V$$8888##8##8%%@@%8$VVx=++++x#Y::::~~~~~~~~~~~~~~:++----~-.*:-......~=xYV#V=*VV:~~------:x=+=****Y#%@@@@@@@@@@@@@@%V- +8@@@@8xxYx++*%@@@@@@@@@@@@@#*+++++=*#V=+++=+===========================================================*$Y=+==+===Y@#==V@@@@@@@@@%YV%% ++++++++++++++++++++++++++++++V%8**YY$xx%::%@@@@@%+~~:+===*x%@@@@@@@@@%%#*::++=#@@@@@@@@#$@@@@%8%@8x==x%%*=+++++**+=+++===+*V8x=======x#%#V*+=V8Y=*V=++++==++++++x**Y++++++:::::+*xV$Y+::::Y8@@V+++++++++++++*%%$Y*========++::~:xx+----.......~x%@@@@8$x=. =Y= -~+x#%%@@@@@@@@@%x+:=x=~~~-----:Yx+x*$*--+Y*V$x+~----~*x*x~-------~-~:=*:::+*~~~~~~~~::::::::::+++=V#$xxVY+xY+++++++=V#Y==Y$8%%8%8x=++==*x*=++++=YY=VVYY====$%@%%#Vx**V#%%8#%V*=*V8V********xVx**V%@%V=+++=8V+::::~~~~~~~~~~~---------..==xVVVxx+ .-~-+x=-..-----~+YxxYVYYV%@@@@@@@@@@@@@@%8+ =%%@@%%$YYV=++Y%@@@@@@%8@@@@#%8=++++++*Y*+=+====================================================+====+====V8=+===++=x8@#VY@@@@@@@@@@%VxY ++++++++++++++++++++++++++++++*@$xV@@: V%8%@@@@@%+~~::+====Y%@@@@@@@@@%:*%%%@@@@@@@@@@@$$@@@@#xx8x==x%#*++++++YY*+++*V===Y#V*=======V8#x=++=$V*++xV+++++++++++++++++++++:::::::#$x++:::::=%@@$+:++++++++====##Y========+++::~-~8@8~.....----*x8@%@@@V-. . -. .*YV==:#@@@@@@@@@8=----.---.----.-~#8$*::----------------------------------~~~~~~~~~~~~::::::::::+++++=xY#Y*=+++++++++++=x=*====**Y*=+=V#%%@%==+=+=**+=*xY=====*VVVVVVV===*Y$%%=====*======*VV*=++=+xV%@$++++=##=:::::::~~~~~~:~~~---.---. ....... .....----~:++++=Y@@@@@@@@@@@@@@@$+ +%@8VYx*+::++=V%@@@@@@@%$@@@@V**=++++=++++++++=========*===============================================+==+=======VV=+*8@@@@@@@@@%@@%%@%8 +++++++++++++++++++++++++++++*x@%#xV#~.~*x8@@@@@@%~~~~:++===*x#@@@@@@@@@8%@@@@@@@@##@@@@8%@@@@*=**==*%%V=++++++*=++=x8$==#8x=======x#%*=+=+===+++++++++++++++++*=++++++:::::::::+:~~:::::+#@@#++++++++=======**===+=*x+~~~--. -$@@$- -$###%%8@@@@@x .*. +.. *88%@@@@@%$+--------.--------~xxVY+----.----..---------------------~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::+:+++++=xYV=++++++++++++=V8$VVx*=*x**xVVV$8x=++++++++++++==================**=============YV8$VY*==+*Y=+++++=V$=::::::~~~~~~+$=--.. ...-..... -*+...~-~xxYVVV$8#8@@@888@%@@@@@@@x .*%@Y+::::++++x8@@@@@@@@@@@@@@@8*==**=+++++++=++========#%Y========================================++=+=+++===++===V@@V=+=#@@@@@@%$xVV=*V%% +++++++++++++++++++++++++++++*x%$x*==Yx#. Y#$@@@@%xx:~:::+===**$%@@@@@@@@@@@@@@@@@#$@@@@@@@@@8*=====*Vx=++++++++++=#%@8x=*========*$$*==++++++++++=*++++++++++=%$+++++++::::::::~:+YV::::=YY8=++++++==========**::=*#V. ~+..*8%@$. .-.-:~:*Y88x* .-~x@%%%VY=-.------------+$#x*~..-~=*=+:~:+=*xxx~-------------------~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::+++++++++++++++=+++++++++++=*xVVV8#88#VV*======+++++++++=+=======================*===========*xV#8%#VVY=+++++++=V=::::::+::~~:Y#x~. ...--..:~--.... -*+ .~.-x**xx*=*--V@8-.-*8%8Y*=**-. ..-$@8x::::++++=V%@@@@@@@@%%@@@@%Y*===Y$==++++++=+=========Y$8V*===================================+==++===+==+==++=+=$@@Y=YV8@@@@@@x+=+++++=V ++++++++++++++++++++++++++++=Y#%*****@@*..V#$8$%@@@@*~~~::+====*x$8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8*x#@@x======++++++++++++++x%%V*====YV===*Y%8x===+++++++===#Y++++++++++Y%xxx++++::++::::+YV$Y+:::++:+=++========xx=**=*$#x:.=*..+*8%#$x$%#. .~. .. -::+*8#$%%=*#Yxx**:-.---------:#@@%8Yxxxx%%%%%%#xxxY$#x+------------------~~~~~~~~~~~~:::::::::::+:+++++++++++++#$+++++++++++=+++=*=***YVVV==++=++++++=++====================VV*==*===============xV8%@@%V=++++++*#*+::::*$=::~~+#8V: ... ~+xYx=...... ~Vx:. .%%*. .:. +#$x$88%$+:::++++=V%@@@@@@@@@@VV8%%@x==========+=+=++============*V8V*======*===$$Y*===VV==============+====+=+==+=+=++==+=V$***#%$#@@@@#=++=+=+++ ++++++++++++++++++++++++++++=$#$****V@@*..:-.-x%@@@@#:~~:::++=====*x$$#8%@@@@@@@@@@@@%*- -$@8===+=++++++++++++++++==*=Vx*Y$V*=*V%8V*=+++++++==V#x+=++++++++++=%@%%%++++:+$V::::#V=:~:::+VV+===========V%Y**+Y8%%@V.:*Y$%@%@8- :. ~Y$#$Y=*:+**=:. +*#8Y=~=%@88@@@@@%8=-...----.--+%%@@@@@@@%xxY#8x-----~::~x------------~-~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::++++++++++++++==++++++++++++++==++=+++++===+=+++++++====+==================V##x====================*V$%%8V=+++++*8x::::+VY:::~~:x8%x~+- .... ~+--. :=##*Y$Y*. %@@Y .-%@@@%%Y+::+++++=V%@@@@@@@@@@@@@%8Y*V#=*====+=+==++=================*#$Y=====#V**Y@@8x==VY===========+===+=+=++++++=+++++++++=8%x=*==$#V%@*++=++=++ +++++++++++++++++++++++++++++Y#$****V@@%+. =@@@@@@@#+~~~::++=====****xx$@@@@@@@@@@%+ ~#%x*=+++++++++++++++++++=++*V8%%#*==8%V*+++++++++*VVV=+++++++++++++#@@@@#++++=$Y+:::~:~~~~::::+=======*V*===x%$+~.Y@%8%Yx=*~-8%%%: ..-.::*Y$8@@@8$*=. .. =x%@@@@@@@@%%Y. .......-*%@@@@@@@@%xx~:Y:--------:x-~Yx*:~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::++++++++:++++++++++++++==+++++=*VYx*=*=+++==+==++=+===Y#VY===================**====================+===*YV#V=++++=8V+:::+::::::~-~x8#@8* .x$x --.. .-x8x*%@#. $#@%@@@8:::+++++V%%@@@@@@@@@@@@@@@V===*=##V===++=+=====================x#$====x@%V#@@@%$*=============+===+=+++++++==++=++==*==x%%Y=+====*V8V===++== +++++++++++++++++++++++++++++V8@*****$8@8~. .=Y@@@@@@%*~~~::++=====*****V@@@@@@@@@8= $@@%$=++++++++++++++++++++=+=x%@%8Y==x*+++=++==+++==++++++=VV++++++Y%V@@#=++:=88::~~~~~~~~~::+++=*V*==*#@%V*Y%8- .*$Y:+%8- .~V%%%8=*YV:~-. .***V8@@8*. +:. . =***$##%@8V- .. .--*$$xxx%@@@@@@@@%8@8*-----------:xxY$$x+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::++++++YYY=++++++++++=x#8Y*=++==YV8#=$#Vx+==+++++++++==*V88V===========================**=============++++*$8V=+++=$V=::+:::::::~--~~*#%V:. -.. .. *%@@$- .~%@@@@@V+++++=$@@@@@@@@@@@@@%%@@@%x====*YV====+=+=======================*=*===8@$8@@@@@%Y===============+++++++++=*VVY*====$8Y*V@@Y======+*V#*+=+=+ +++++++++++++++++++++++++++++*Y%x*****x8@x~. .88%@@@@%+~~~~::++===****Y@@@@@@@@@8~ .8@@#==++++Yx++++++++++++++=*#%%V**==++==+++=V$#=++++++++++*VV+++++Y8*+8V++::+$8=::~~~~~~~:+:++==*8$+~+V@8x+:%%- #%- .8#--*8%@@@@@@@VxYV$VV*+~-. .+*$8#x#%#$*-. $x:. ..-88~ .*V#8+. .Y@@@@@@@@@@$xx---------------~~+:~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::++++++x$%%$x++++++++$8V$88$Y===++x*==*Y8V==++++=+==+====*VV*=========xx*======*=======V#Y=============+++++*V#V++++Y#V=::+::::::::~---+V#$- .~Y=*=~.. .-- .. =%%. .+x@@@@#=:+==Y%@@@@@@@@@@@@@%x*$%@@$=========*#x==+===+============Y*=====Y8VYV8#@@@@@@@@@#VY=========+==++++++=+++=*V%%V=+==x8%@@@%*======+=*$V*+=+ +++++++++++++++++++++++++++++*Y@%x*****x@8+~. -:%@@@@%8V:~~~:::++====*8@@@@@@@@%- Y@@V===+++V#=++++++++++++++*%@%x==++===$$=++*V*=++++++++++++++++++=%x++*+++:::++:~~~~~~x*~$8*===*8$~~=88Y. -V$+ +%=-#%Y*8@%@@@@@@@@%%%%$V@%8#$x=+:-.+*. .+*V8%@@88x=.-+x$*+.. -x#: .. ..:- .:#%@@@$%@@%Y~..----------------~-~~~~~~~~~~~~~~:=++::::::::::::::++++:++=V%#YYYx=+++==++=*Yx=+==++==++=*V*=+==+++=+++=V=+=+==+=======xV$$V====#$=======**=============+=*Vx===#$x=++=V#V=+:::::::::::~~-~*$*. .:*$#$VxVYYYYx*x=$*- ** .Y8%x V%$@%888YY#%%@@@@@@@@@@@@@@@V*==x%%Y==========Yx==+===+======x=====$8=====$@@%V*=V%@@@@@@@@@@V*=======++=+++++++++++++*V*=+=***V#%%%*=========*%8*== +++++++++++++++++++++++++++++*Y@@%Y*****8%*+~.. *%@@8%@@@#xY=:~~::+*VY=x8@@@@@@@8: $@$===++=$8=++++++++++++++=x%V*=+==VV*===++++++++++++++++++++++++=%8+++:::::::::~~~~~:Y%=+8@8Yx$%#-.#V=. -V*.. 8%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@@%%#$x**$$=~ .+*=+*Y$$V**=x*V$x*=:. *Y$xx$: ..-#%%8%@8@@@%@8Y=:*+:+~-----------~~~~~~~~~~~~~~~:x#8Y+:::::::::::::++++++:+=Y=*VYY++++++++++++=+==++=+===++=+=+=+=+==+===++==Y*=+========*Y====*8$========================VV8#Y$V%8Y=::=V$=+::::::++::::~-~:x$=- .-.-+*V##$+-... .. -V%Y. .*@@%Yx++Y%@@@@@@@@@@@@@@@@%%@x====*V$====**====++====+==+====*88V=*V%V=====*$%x====*#@@@@@%@@@@%Vx==++++++++++++++++++=+=++==#8#Y**x*===========*V8V= +++++++++++++++++++++++++++++=*@@@YYx***x%Y*=:Y~ .:*=+%@@@@@@%:*Y+~:V%%=*%@@@@@@%+. .V%=+++++Y$=++++++++++++++==**+=====V*===+++++++++++++++++YY+++++=$V=+:+::::::::~~~~~~V$88%@8+~#@#~ $Y. . +#~ :%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#$YxYx+++~. .=xVY+ .-*$##$* :x+~: :88$YV%Y8@@@@@@@@@@8%%88$Yx+~=*+~~:xYY+~~:Y+~~~~~~~~~+xV8Y+++:::::::::+:::++:+++++++++++++++++++=+====+=++==++===+=+=+=+=++=++==*==================*Y=======================+++==xVYVVY*Y=::++YV=:::::::=*+::x#x:+VY*- .~- :x$#Y. x@%8= $@##*:+=V8@@@@@@@@@@@@%#%@%xYV*==*===*====x#*==+=========+=====*VY=$@$========##*====*V%@%V*Y%@@@@%8Vx*=+++++++++++++=+=+=====**V8$================*Y* +++++++++++++++++++++++++++++=*%@@%$*****#%**==:-. .*Yx%%@@@@@=+%8=~+=V*$@@@@@@@@$ Y%Y===+*VV===+++++++++++++=+===xY===++=+++++++++++++++++++x*++=VY*+++++::::::::~~~~~~:=+8@@%- +=. +$$~ V@%x .8@@@@@@@@@@@@@@@@$8%%%%@@@@@@@@@@@@%%#$V#%8Vx=+~-. =*--..+ -*=Yx:=***: .$@* =**x****xV$8#:+=::~*V*=**+=YV$88V~~:Y:~~~~~~~~~~~:*V$$#Y=+:::::+*Yx=:::++++++++++++++++=Yx=+===+========VV$VY*=+=*x**+==++=+==========================================+++++++++++=%%V*++=V#Y+:::::+*=*+:+$$+~=Y$Y=-.. +=. -*x8@: *%%V. .x%x:+$8%%@@@@@@@@@@@@@@%YY@@%Y==============xx==+=+=++==============*#Y========**x======x%x===*%@@@@@@%%$Y+++==+++==+++++++=+===+=**================++= ++++++++++++++++++++++++++++++=8@@@@Y*****%$**==+~-#%- x@@@@@@%8%@x~88#VV@@@@@@@#~ .%@Y====#V=+YV=xY=++++=++=====x$#*==+=+=+++++++++++++++++++++++VV*++++:::::::::YY~~~~~YV#@%%+ .. -#@@x x@%@@@@@@8$@8$@@%*..::~~*%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8$Y*=:-~:-. +**$**.. ..:***= *~ .=- .. .--~::~~~~~~~~~~~~:::::::::+V$Y**+:::+x#8V+:++++++++++++++++=V#Yx*===========*xVVVYxVVxxV$V*=+==+==+=====================================++++++++++++++xV%%#+::=8#V=::::::++:::++::~+xYV#$+.-:~~-xx .*==--+%@#=--~=#%#~~x@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@%*==================++=+++=++==+==========*Y=========****=***$=====V@@@@@@@@@@V**88V*=Y#Y=+=++============================= ++++++++++++++++++++++++++++++x8@@@@8*****V8****==+%%. -**xY@@@%8%8x%@@@@@@@@@%*- +%%Y===Y*++YY==8x+++=VY=+=+=*##V====+++++++++++++++++=+==++++++++++:::+:::::::x8Y~~~--~~V@@x .x%* x%@@@@@@@%V*$%8@@V ~%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%$x$8#Vx+~::~::=*xVx+.. . .--~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::++=YV=::+:+*Vx=::++++++++++++++++=*V#*==+==========+===VVV#$VxV#V*==+===+===+==========================**=+++++++++++YY=++:+=V8V=:+=x$#YV=+:::::::::::::::+++::#8%#=:~----.. =##$%@%@%8##8V=+=YxV%@@@@%%@@@@@@@@@@@@$$%%*==*============+=+++++++==+++++=++======*$*=======**x8Vx**V%x*===*V%@@@@@@@@@%8%@@%8%@@#$#V*+=========+================== ++++++++++++++++++++++++++++++$8@@@@@$*****x*******#V:-. ~$#**::8@@@@@@@@@@@%*+V. $@Y====*===Y*=$*+++=#@*==++=*Y==+=+=+=*xx*++++==xxVV$#V$#=+++++++=YY+::::::::Y8=~~~-*Y$$@%%$- #8*@@@@@@@@8Y***xV@%~ $@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8@@@@%$Yxxx*=:+==Yx#*=--.... =*-~:. .~ . .~~~~~~~+x:~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::+=+:::$%Y=+++++++++++++++++++*===+=+============+===**==VV$==++=++++=+=+==========#V=========+==$8VVx==+++++++YVY+++=++*88x+::+==VVVV=+:::::::::::::::::+=#$+::::::~~----~:+=x#8%%@@@x=*Y$V*+=YVVV==VVYYY$%%@@@@V=*##*==============+=+=+++=+=Y$VV*=+=+=+=====$#======****$@%8#V%8x****=Y@@@%@@@@@%Y$@@@@@@@@@@@%V*========*===$V============= ++++++++++++++++++++++++++++++$%@@@@@@V************Yx=+:~---- *V88x=$@@@@@@@@@%%$ .%#=====+++++*8V====V@@===+==+++==**VV$VYVY+++*V##$VVYx*==++++++++8@$+::::::+V#+~~~--$@@8*=+. .. .#@@@@@@@@@#=+=***x@%- .~%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%8#$$xx%8@@$V#VVx*x*++:~:V%888#*=--#%$x$* ..=+--.*V#%8Y:~~:=:~~~~~~~~:+~~::::::::::::::::::::+$@8##$V=+++=V*++++=++=++===================+++=+=++===++++++++++++=+==+=+==**====+==++=++==xV#8#VV*=++++++++:+++*Y#8$Yx+:+++=YYVY=+:::+:=YYVVx==+=**@8=:::+=+::::::::++VV*xYV#%#Y*+:+:+++++++++++*$*xVV%@@$*=Y*===============+++++++++=$@@%#Y===YV=====*====xVxxY#@@@@@@@@%Y***$%@@%%%@@@#*+=$@@@@@@@@@@@@%V=======$*==*$#============ ++++++++++++++++++++++++++++++xV@@@@@@%V***********%%Y*==:-...*x=--=88YY@@@@@@%@= Y8*=+=+=====V8V=+==$@%V=+=====+=*V#$V*===++++=x*===+++++++++++++++8@Y+::::::VY:~~~-~xV8*. -#~ .**-V@%@@@@@@@@V::=***x@%= .:*88%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@%8#@@%%%@%8#888%8YYYV$$#%%@VY*:~:+=*+:~~Y%8Vx*=+x#@8Yx+:~~~~~~~~~+#Yx=+:::::::::::::::::::+V8%@@@8V*++V#V=++*Y**===+==+=============++=+++++=+++++++Y=+++++++++++++=+++=++++=++++++++++==*V$88VVx==++:++++:++==Yx::+YY++V%@%#Y=====*YV$%%%%%%%@@#Y==V88Y+:::::+++#%#xYx$8*==+++*=++++++++++=*===**V8%%V*==============++++++++++++=Y%@@%*+=88===*$*=xV$%@8V%@@@@@@@@@@%$x*8%#Vx*x$@@%====#@@@@@@@@@V$%V=============VY==========+ ++++++++++++++++++++++++++++++++@@@@@@@$***********V%%x**=+~-. Yx=~*$@@@@8=-$. ~%V=+=+=====$@$====*@#*========*$#Vx*YV$YV=+++++++++++++++++++==Y$V%8+:::::~:+~~~~:x8@$. *#. V@@8@@@@@@@@@@%:~:+***#@%$:~:#%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$*++==Y@%%%%Y*xxx#@@@%###$%@%#$Y*Y$#88x:-:x8VYx#Y+~~~~~:::+xY#8Y+::::==++:::::::::::+xV8%%@8*=+=YV*+*VY###Vx*==+=========+=YV*=++++++++++++Y@%$Vx*=++++++++++++++++++++=YV=+++=+++++===YYV#VYx=+:+++*=$VVVYx**++YV$%%%8888##$V$%@@@@@@@@@@%%%%@@#VVVV*+++++==xxVV#88*++*Y$Vx=+++++++++==*****8@%V============+++=+++++++++++=V%$=+=xx+==*%#*Y@@@@8$@@@@@@@@@@@@@8YxY******V%%*===*$@@@@@@@%V=*+==============xx=========+ +++++++++++++++++++++++++++++++=Y@@@8$%$x***x*x*****x#%****+~.. . -YY%@@@8+ . #8=++=+===*#%V=====*$=======+=x8@#V#$VYV*=+++++++==++++++++=*V8%%$V8Y:::::~~~~~~~~8@@%$: -8- x@%@@@@@@@@@@@%~~:+=*x8@$V8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%Y~:::Y8%8Y%@88%%@@@@@@@@@@@@@@@%8$$Y@@8Y:~+$Y++Y#Y+~~~::::::+xV8#Y+::+Yx:::::::::::::++=xxxY$x++=*++++=**V$#x=+====+==+==+*V$*++++++++++++YVV#%%%%VVYx=++++++++++++++=#%@%x++VY=+++++::+=xx@@8x+:++YY#%%@@@%%8V=:+===+=*==+==*xYxYVV$V$88#88xVV#VV%%%x=++::++:++==*#YY++=V8#Y*+++++++==+====*8@@#===========++=x=++++++++++++**++=+++===Y%$*8@@@@@@@@@@@8@@@@@@@%$********xVVx*==*8@@@@@@@@#================*##*==*=+==+ +++++++++++++++++++++++++++++++::%@@8*V@%$*Y888Vx****$%Y****=:-.. ~Y%@@V. := .x8*====++=*88x==============*x$8#VVx==+++++xYYYYV$$#=++++=xV%%@@8=+:++:::::~~~~~~:V@@88$~ =%==%@@@@@@@@88%@@%+~~+=**Y@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8%@@8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#Yxx*-....-++x%@@@@@@@@@@%@8Y@@@@@@@@@@@@%V$$+~+Y$*~+Y$=~:::~~:::+#@@@8V=:::::::::::*VYY=+:++*Y+==++++++++++++=====++=++++===+++==++++++++++++++++=Y###VVYx++=V**===++++++==xV8V==xV$V===*xY%%%@@@%$x+:::+==Y#@@@@$#Y+::::+#$YYVYx**=++::::++++V#$Y+::==YY$Y*=+::::+:+:==Y++++=*x$V=++++=+=======*YV8V=========++++++=*++++++++++Y=+++=*+====Y%VY@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$xx*********x***=*8@@@@@@@%88x==============%@@%$#%$VVVV ++++++++++++++++++++++++++++++++=x@@@**8@%**$@$V8VYY*$@%Y****=+~-..~*8@@@$.-*#=. -V%*+==+=+*V8Y*==============V#VV*=++++++++*V%%%%%%#V=+++=$%%VV$VY=::::::::~=+~~~Y$8%%V... Y%%@@@@@@@@$*V@@@%*-~:=**x@@@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$+. .:x8@@@@@@@@@@@%8@%$@@@@@@@@@@@@@8Y=::~~::~~~++::::~~::+8@@@@@@%#Y=+:::::::+=xVV===+=x++++++++++++++++++++++++=Y*+++++++++++++++++++++++++++++++++++=$#88#VVVY===++++=V$+++=V8%%%@@@@@@@@@@%#Y=:::::+Y%@@#x*+++:::==xY$#8%%%8#VVVVYx==+=Y=:::::::=Y88#Vx===+:+++::++++++=V#*+++=*=+==++==+=*Y=========+++++Y%%$=++++++++Y=+++=8Y=====x%%@@@@@@@@@@@@@@@@@%Vx*x*************==x@@@@@@@@%@%#x============#@@@@@@@@@@@ ++++++++++++++++++++++++++++++++::8@@$=V@8**Y%$*V8%@#*#@%x*$$*==++:+8@@@#.-8%: -#%x===++=V8V*================Vx=====+++++=YVVYx====++++++=V8x++++::+::::::::$8~~:%@@%=== -x .V@@@@@@@@@@x*Y@@@%:-~:+=*Y@@@#@@@@@@%@@@@@@@@@@88@@@@@@@@@@@@@@@@@@%88%@%YV%@@@@@@@@@@@%@8*. .+$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8@@@8V=:~~~~~+:=x:::~~~::*@@@@@@@%$x#Y*+::::::::++*$x++:+++++++++++++++++++++++=$8Vx=+++++++++++++++++++++++:::::++*=+++====xVV$$$Yx+++:==++::=V@@@@@@@@@@@@@@@8YV*=+::=V%%%%##Y+:+::::++=xYVV$#88%%%88#VYx=++::::::=*YV$88#$V=:+:+++++++++$8V++=Y$*++=+++++=+========++++++xV$@%V=++++++++++++x%x===*#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#xxxxxxx***********$%@@@@@@@@%VV%%=========xV=x@@@@@@@@@@@ +++++++++++++++++++++++++++++++++=x%@8=Y%8**Y8Y**x$%8**$@#x@8***V#xV%#%x.~#@Y.--$%x++++==V#x======**============*x==++=*VY$Y=+++++++++++++++=+++=*YV$+:::~~~=Y*~-:#@%@$*= Y%~ *$@@@@@@@@%8@Y**#@@%+-~~:=*x$@@@@@@@@%8@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@8$x*==V%*:*@@@@@@@@@@Y:*- --~+#@@%#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@%#Y+~~:#Y:x+::::::::x#@@@@@@V:+YY8$Y+::::::::++++Y*=++++++++++++++=++++++++*V$8V=+++++++++++++:++++++*YYx*=+:xVVY++::::::==**x++===*=+++:+V%@@@@@@@@@@@@%**VYV*Y*+:=xV8%%@$+:::+++::::::+++++===*xV$8%8#V*::::::::+====V#Y+:+:++++++++Y8V*++x8V*=+++++++=+===++++++++++++Y@@8$=+++++++++++#%==*%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#xxxxxxxx****xxxxY#@@@@@@@@@#*==x%*=========*=V@@@@@@@@@@@ +++-~:+++++++++++++++++++++++++++++=%8=x%*===******x****%$*8$***VY#@%%V-x8@#~:=V$*+===+=V$====*$Y=88===============+*V$#V====xV++++++++++++==xV#%%8V+:::~~:+Y$xxY8%%%*. =%%. . .-Y@@@@@@@@@@V$%Vx**%@@Y--~:+=**8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@%V*=+:~~=%%#V%@@@@@%88V. -x#8%%@%@%%@@%$%@@8V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8x:~:::x#Y*:::::::+x$8%@%#::::=$88Vx+::::::::+YY#YV*=++++++++++VVVx=++++++==V#VV==+++++++YVV##V=++xYV#88#VY==*+$VxxxYV#%%%%8#%%8Vx=+::::=Y#@@@@@@@@@@@$+::++Vxx+*++++=xx+:+:+++::+::+:::::::::::++YV#$Y::::::::::::::+=::++:++++++++=V$Y**%%#==++++++++++++++++++++++++YYx8#=++++++++++=#$==%@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Yxxxxxxxxx**x$8%%%@@@@@@@@@@@V====#8============%@8%@@@@@@@ +++$#*- ~:=+++++++++++++++++++++++==%%**%*=====*********%Y*8%***Y%@@@8:$$YY=+++==+=V=++======*#V=*%#==============*V#V**xV$#Y==+++++++=+++*#$YVVVx+:::~~:Y#88=+x#@@@%~ -x :8V .#~ +#%@%@@@@@@@%%V%$$$**V%@%x~-~:+=*x$$#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88@@@#Y*=+:~-~*8@@@@@@@@8*~.. ~8@@@@@@V8@@@@8xY@@@8%@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@%8*+::~~:+xY+:::::::::+=Y*+::::::+xV##Y=+::::::::==VYxYY++++++++*8@%8V=+++++++=YV#$VYVVY*=*$@@@@%V*+::++*YV$#V=+=V8@%@@@@@@@@@@@@@%%#V*=+::+x%@@@@$V$#%8=++::::=+V8$Y*++::::::::+::::::::::::::::::::+::::::::::::::+=*xYV$#V*=++++++++=xY8%Y==Vx=+++++++*V=+++++++++:++:++=%#=++++++++++=V==$@@@@@8#%@@@@@@@@@$xxxxxxxx***x$%@@@@@@@@@@@%8%@@8=====x*=====**==*$@@%@@@@@@@@ ++=%@#$8++.- ~~++++++++++++++++++++*x%#Y%*======*******Y%**xV**$%@@@V=+=+++++++++=*=+++=+===*%8==#%*===========YVV%8xxV8$Vx=+++++=xVVVV++++=++:::::::+:~:xYx:---~#@@#. .Y. .- #8..$@@@@@@@@@@8$#V%VV8xV=x@@@:--~:+=****xx$%@@@@@@@@@@@@@@@@%$%@@xx$#V=+:~---*8%@@@@@@@8Y- .:++=x8@@@@@@##%@@%%@%8@@@@@@@@@@@@888@@@@@@@@@@@@@8%$VY*::::::::::::::x$Y++::::::+::+=Yx*::::::::::::+=x+++++++++=$@YVx++++++++++===xYVY8%%%@@@@@@%8VY=+:::+=V8%Vx*V8@@@@@@@@@@@@@@@@VY#Y=+::=V$%@#V=+==+:+:::::*$%@@%%#VY=:::::::::::::::::::::::::::::::::::=xVVx=+$%%@@@@@%%$V=++++++++=x$Y==x8V=++:++=YY++++++++V*+::+YV@@%x++++++++++++=x@@@%$xxV%@@@@@@@VxxxxxxxxYVV$%@@@@@@@@@@@@@%V*xV%V===========Y8$#%%@@@@@@@@@@@ ++*%@@@@88YY$=V: ~:+++++++++++++++++=#@@%=++====*******88*====Y@@@@$:::++++++++++##=+=+====Y%8*=x@%x========$*=xYV@%8$V=++++++=V$$VYY==++++++:++:::::*+:~~~----:x%@8:. .*V* .Y$ ~%@*-Y@@@@@@@@@@8V$V%$V8#x**#@@$=--~~:+==****xV$8%%%%@@@@@%%@@%xx#$*=++:~---.-+%@@@@@@%#*. .$%@@@@@@@@@@@88@%%Vx8%%@@@@#%@@@@@@@#x$@@@@@%@@@@@@@@@@@%V*+:::::::::::+xV##Y+:::*8#$V#$YY+:::::::::::::::+++:+Yx=:+V#Y=+++++++++++::::+Y%@@@@@@@%@@@@@%#Y++:::=Y$8#x=Y8@@@$@@@@@@@@@@Y=+==+::::+=Y$$$=:::::::::::+=Y8%@@@@%$x+::::::::::::::::::::::::::::::::*xVVYV=#@@@@@@%xY8@$$V*+++++++=*Vx*@@8V+::::::+::::::+#%+:::Y@@@@%*::+++++++++=8@$%V****Y#%@@@@$xxxxxxxxx$@@@@@@@@@@@@VV#@@@@V*+*V==========*=$%%Vx$%@@@@@@@@@ +++-##%##@%%%8%##V= ~:+++++++++++++++*8@%++++=====*=***%$*==*V%@@8x:::::+++++++=V%*+======*%%*=*%@V==========*V888$Y==+++++*xxVV==++++++++*VVY+:::::::::~::+*xx#Yxx:...:8%@%- .$@x~$@%%8@@@@@@@@@@@8$$V#8V$@$x**V8@%$*--~~:++==****xxxxYV$$VVxx#8V=+++:~~----.~*V%@@@@8V*:. .+@@@@@@@@@@@%#@@#YY***xx$$##8@@@%%@@@@%#@@@@%8@@@@@@@@8%@@@%8Y++:::::::::::++Y$YYY=$%@@@@@%%V*::::::::::::::::+*@%8Y=+*@%V*::::::+::::::+Y%@@@@@@@%@@@@@%%@%#V=+:::+=YV*=Y%@8@%%@@@@@@@@8V=::::::::::+=+::::::::::::::+*V8%@@@%8V*==++:::++:::~~::~~~::::::::::::::++Y$@@@@@@@%#V8%$$%%V=+++:++:++*V8%@%Y+::::::+:::::+8$+::+V%@8V#Y:::+++++++=8%=********Y$%@#xxxxxxxxxx$@#$@@@@@@@@@%$YV#%%%8V===========*V**Yx***x$%@@@@@@@ ++++~. .*#*V%%%%%%#%VY -++++++++++++++=%%=+++++=======*#8*=*#@@8Y+::::::++++++=$%Y=+======V@#==#%V*========*V%%VY=+++++=xY+xx=++++++++++=$#$V*+:::::::~+Y$#Vxx+~-..---~+$#%%=+=Y@@#Y%@@@@@@@@@@@@@%@%##$VVVV##Yx***$%@%:~.---~~::++++===++++++::::~~----.-..-~x8%@@%@8*. .+=*xV%@@@@@@@@%8%%8@@#$$V********x$8%#$%%##%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#$x:::::::::::::+=YVVY8@@@@@@@@%$:::xxY=:::::::::+$@@@%%%@@@%V=+::::::::::::=V%@@##%%%%%88x*xV#%#x::::::=xVY=YV$=*%@@@@@@@@@8YY+::::+x=Y8#VY+++::::::::::::+xV8@@@@%%%%8YYx##VYx+:~~~:+:~~~~::::::::=$#Y*YV8%%@@@@@@@@@@@@8x=VY=+:::::+xY%@$:~~~:*#Y:::::+Y+::::V@%+=8V=::+++++++x*====*****x*Y$Yxxxxxxxxxx$$xx%@@@@@@@@@#x=*x**xV===========***********x$%@@@@@ ++++++++:--.*##%8@@@%%%$+ ~+++++++++++*V@$::::+++=====*#8**#@@#=:::::::++++++=$%x++======x%8*=Y%*========*V8%#*++++++++VYx+++++++++++++++=+:::++YYx=:::xY+:~~~--:==~:x##V$@8#8%@@@%%@@@@@@@@@@@@@@%@%###VV8$VYYYxx**x$%%8*+~-..----------------.........~:*xV8@@@@@8*- .:**#%@@@@@@@@@@@@%YxY@%#Vxx$$**********xx$#Yx**x@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$*=::x=::::::::::::::*%@@@@@@@%@@=::++xx+:YV=::::+V@@@@@@@@@@@%#Y+::::::::::::=$%=++++=+++::::++++::::::::=*::::+xVVxYV$8%@V==Y*::::+V%@%@@@%8#Y*:::+::::*+:::+8%%@@@@@@@@@@@@@@%#Y=::#VYx+++++::::::++::*==+=YV%@@@@@@@@@@@%@@%$Y+:::::~+xY:~~:x8#@Y+::::::::::+Y%8:=@%*::::+++++++====******xVxxx*xxx**x*****$$$%@@@@@@8*======+===========*****$$xxx*x*x$%@@@ +++++++++:++:~. YV%V%%@%8##.~:+++++++++x@%:~::::++====*YYx8@@$+:~::::::+++++=$$*+=======*%%*=V8Y=========#8V*=+++++++++=+++=x*=++++===xVVYVY++:+xYY*:::~~~~:::=x#Vx*Y8888%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8###$V$VVVYYYYxx**x$8%%8x~~~-..................--~=x#%@@@%8xY@8- =V%@@@@@@@@@@%%@@@#x**x8x*************************8@@%%@@@@@@%@@@@@@@@@@@@%#V*+:~:::+::::::::::=#%@@@@%$%%=::::::::=YYVV$V#@@@@@@@@@@@@@%%8V+++::::::::::*+:::::::::::::::::::::::::::::::::::::+++Y+::::::::::YY*$@@@@@@#:::YV*::==+::~+*=*V%@@@@@@@@@@@@@@%#Y==YV#$Y$#VY++::::::*Y$xY=x%#V#%%@@@@@@@@@@@%V++~~~~~~~~~~~:+:V@8+:::::::::::x%V=Y%%V+::::++++++=====****x$Vx**xV$x*****x##VxV@@@@@%%$====+==========*Vx****x@@#xxxxxxxYV8@ ++++++++~Y- -~+:- ~YYV%%@%%Vx~~+++++++x8%x~~~:::+++===Y88@%Y:~~:::::::+++++*V=++=+=====8%*=x%*==========*=++++xx+++++++=*V#Y=++++Y#$Y%@@%#V+++::::::::~~:x#x++=*xV#88%%@@@%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8#8##$V88VYYYYYYVYxxx*xV$@%8#Vx*:~~++~~*~.-~--~xV#8%@@@@@8+.-$*- ... *%@@@@@@8%%%%#xx8@#*****xV$xx**********************x$%#Y$#%@8Y*YVY$@@@@@@@@888%#x+:::*Yx+:::::::::+Y88V=xY=::::::::::::=#@@@@@@@@@@@@@@@@Y*xV###Y+::::::::::::::++::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~+*V8@@@@%V+~:=x:=*+:::~~:~~:*Y#%@VY%@@@@@@@@@@8:~~:+xY==YxV+:::::::VxY#%@VY=*@@@@@@@%VY#%%@%#*:~~~~::~~~~~~:#%=::::::::::::x%8x$@@8*::::++++++====***********x@8***xY#@@@%%@@%#VxxY==+=====++======VY*V$$%@@@%$Yxxxxxxx$ +++++++x#%%%8V#~:+++~.~xxV%%%%8#..:+++++Y8%x~~~~::+====#@@%x~~~~:::::::+++=++++++++==+==%V=Y%V===========+==*==Y*++++=*V#$V=++:::+=*VV%8V*++:+:::::::*Y*::=+:+=xV#8%%@%%8%%8888888%@@@%%88%@@@@@@%8#8%##$$%@%##8$V#%8##8$VYV@@@@@@@%88%%88@8Y#8#$8@@@@@#$%%#- ~8V =$#V* .-%@%@@@@%$YYYYx**x$%$x****Y$88Y***********************xVV$$Y8x===V$V%@@@88@@#$VVV8$:~~:+Y#$Yx+~~~::::++::::::::::::::::::+%@@@@@@@@@@@@@@@8x::++*V#YY+::::::::::+$#V*+:::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~:::::~~:#8**V#88%@%Y+:~~+Y$x+:~~~~~~~~:+x:=%@@@@@@@@@@@x:~~~+xV$Y++::::::++V%88%%%%8%@@@@@@@%VY=Y@@@@%#:~=Y#V:~~~~~~+8#:::::::::::::=#@%V#@%x::::+++++++=====*********#%x*x8@@@@@@@@%Y*==++=++=++=+=+========*Y@@@@@@@@%$Yxxxxxx +++++++*#8%@@%@8V#~~+++~.~x%V88%8#V -~+++Y%%:~~~~:=8YxV%@%=+~~~~::::::++=$$+++++++=+=+**@#*#V===========*xV#Y=+++++*V88V=+::+=YVV###VVx++::+:+:::::::xx+:::+=YV888%%%8%8%%%%888888%%8888888%@@@@@@8#%@%88%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@8=.~$%--*$*. +V%@%YYYYYYYVV$VxVV%#x****x$%#******x$8$xx**************x******==*$%8*===$@8#@@@%%@@@@@%VYYVYY+~~:+xY$VYx++:::::::::::::::::::::::$@@@@@@@@@@@@@@$*=::::::+=Y*:::::::::::++xY#x++::::+*=+++:::::+YY*+++::::~~~~~~~~:::::YY++V%%#VVxYY#@%#Y+~~:+=+:*x:~~~~~~~~~=V%@@@@@@@@@@#Yxxx:~+Y#8Y=+:::YV$%%***++=xxY#%%@@@@@%8@@@@@Y:~:Y%%=~~~~~~~+#V:~::::::::::*#@@Yx%@@V+++:++++++++=====********Y***x$##%@@@%*====V*=++=++++==========*$@@@@@@@@@@%$Yxxxx ++++++++..V$%%%@%@$+:.:+++~.~=*V888@$$.x+*$@#=~~=+x%@%@@#*VY:~~::::::++V8V=+++==+++=xV88Vx$*+========*xV#Yx=+++++=V8VY=::+=YV#$$Vxx=+:+:++:+:+::::::::::::=xV%%%888888%%@%%888888#8888888%@8%%%@@%##@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$%@8%@@%8$VY**Y8%8*::**- Y8*-**- -*=::*V@8$$8@@Y********xV8xx*****xx********x$##$xx********x**$$x****====VV====*%%%@@@@@@@@@@@@%%8%88Yx=:~~:Y###$x+::::::~~~~~~~~:::::::+YV#%%@@@@@@@@8#*:::::::::::::::::::::::=Y=**Y#YxYV%%%%8#YYY$#%@@%%8$x:::++++::~~~~~~~*V8$$@@@@@%8$8%@@@8VY+:~~~:x*=::~~~*Y*+:*%@@@@@@@@@@@@@@8Y:~+*YY#VY+:++=*::::::::::+*x$%%@@@@@@@@#:~~~:xx~~~~~~~~:=~~::~::::::+8@@@@%%V8@#=+++++++++++++==================*V##8==++=V$=++=++++=+++=====**V%@@%@@%8%@@@%#Vxx ++++++++++~-.$#%@%@8Vx+ ~:+++:x~x+YV8%%x=YY8%8:~%8+*%@%V=$Y:~~~:::::+=V8x+++++++++=$VV**x$*==x$V=====##Y=++++=*V$#V=:+:::+*Vx=++:::+++:+:++:::::+++=:++++=x$#8888888%%@%8888#############8@@88@@@%88@@@@@@@@@@@@@@@88%%###V**=.+*.:=*~. -Y*. .-~~.--.-~+8@%%@@@$***Y%%$xx*******xxx*******x*****x***xY$Yx*xxVVY$8%#YY%%V****==========V%%@@@@@@@@@@@@@%*xY%@%%%Y+~~:::+=x=xY++:~~~~~~~~:::::::::::+*YYYYYYYY++::::::::::::::::::::::::=YY#V*===xYV8%@@%@@@@@@@@@@8*=+::*V#8#$=+*x**x*+V@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#Y*:::-:+#8#$#8%%8$%%@@@@@@@@@@@@@@@$+~~~~+*Y*++:~~~~::::::::~~~:+xY8%@@@@@@#:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::*%@@@@@Y=V@#=+:++:+++++++++===============Y=+==*==++++=+++++++++++++++=Y%8VV%@8@8#YY%@@%@$$Y +++++++++++++~..88%%@%#V+x ~++++~- ~=8$8$$$$%@Y~$@#8@8*:x%x:::::::++Y8V=+++++=++++==+++=*==Y#8V*==++*x=+++++*#YVx=:+:+:=++:::::+++::++:::+++===V##$$***xYV##88888888%%8888##########$$$$$%%@@@@@@@%@@@@@@@%#8#V****--+~.... .+ -#Y-----~~=V8#Y$VVYY#%8V%%@@8%$x**Y%@88$Vx************x****x*x**********x%@@%@@@@%%@%$****===========**V$Y@@@@@@@@@@@%%@@@@#YV=YYY+:~~~~*YV$V*~~~~~~~~~~~::::~~~:~~~~::::::~~::::::::::::::::::~:::::::++$$#$x=+=*Y#$@8$%@@%@@@@%%8$VY++Y%@%8%@%@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%88Y#%@%#YY@%@@@@@@@@@@@@@@%@@@@%@%$x:~~~~:*#Y+~~~~~~~:xY+:::~~~~:xV8@@@@@8*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::+Y@@@@@@@Y+V@#=++=xY++++++++++++++++++++===V#V=+++++++++++++=*==+++++++=x#%@%@@@@#%8#%@@@@8#Y ++++++++++++++++~ Y#8@8@%8%8~~:+++++~.:$##Yx$@$~~Y@@%*:::8Y::::::++V8*+++++xV*++++++++x#V=Y8V*+++++++++++++=*=+:::++:+Y#Y+++++++::::::::Y##V#$YVxxYVV$$###88888888888888##########$$$$V$%#$@@@@@@@@@@@@@@@8+-. .##.-*$%#$Vx$888%@@Yx@@@@@@@$=*Y@@xx@8***Y@#V$$8$$$VVYYVY$$xxxxx*xxx***x****xx8@@@@@@@%V$$Y*******==========xV8%@@@@@@@@@@@@@@@@@#Y#%@@@8Y++=x**Y+Yx~~:*::~~~~~~~::~~~~~~~~::::::~~:::::::::::::::~~~~~::::::*Y#@@@@%%##Yx*8%8%@#x%@@@@@@@@@8Yx=*Y@@@@8VYYV8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#Y%$%@@@@@@@@@@@@%YYx$8%@@@@$=~~~~~+$8Y+~~~~~~+Y$YY+:~~~~~~:Y8@@@@%Y*:~~~~~~~~~~~~~~~~:~~:::$@@@@@@@@%++%@8=+V%@#+++++++++++++++++++++++Y%#++++++++++++++Y*++++++++++=xV%@@@@@@@@@%8%@@@% ++++++++++++++++++:.+Y=Y8%@@8Y=.~++++++- -~+$@*~~=%@@8$==+~::::::=V$=++++=$#x+++++++++x*=+x=++++++++++++=V$8Y+++++++:+*=+:+:+::::::+++=V8#V*++=*xV$#888888888888888#8#######8%@8$$$$VVV8@%%@@@@@@@@@@%xY**=~ .=*. .... .Y8Y8@@@%Y=+V@@@@@@#V$%@#%@V****$@V*#Y****$@%#$V8%@@@%%@8@@%8$YxxV8Vx**x***x#8@@@@@$V@@#********##$VY**==++=x8@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@%#%8xxxxx+:::::=::~~:~~~~~~~~~~~~~~~+YY*+++~:~~~::~~~~~~~+=+:~~:x=xx$%@@@@@@@@@@@@%%@@@@%%@@@@@@@@@@@@@8#Y%@@@%$x:~:x##%@@@@@@@@@@@@@8%@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@%8x=+*#8YV8%Y:~~~~:Y%%Y:~~~~~~:+Y$Vx+~~~~~~:Y%@@@@%8x+:~--~~~~~~~~~~~~~:::x@@@@@@@@%++8@@#==Y@@#+:+++++++++++++++++++++Y%V=++++=+++++++++++++++++++++=*Y$%@@@@@@#xY%@@@ +++++++++++++++++++++~-.+V#%@%8#V -+++++++++V$:-:$@@8xxV=:::::::*#V*++++Y8V=+++++++++++++Yx+++++++++=xVV%%#*+++::++++::::::+:::+=YV$$#YY+:::+*#8$8#8%8888888888%@%%%%##$#8%@@%8$$$$VV$#@@@@@@@@@@@%@%%xx*. .-....~*-. -%@Vx#VV#xY8@@@@@@$===*%@#8%V*=*YY*x%V****x$$********$8V$88YV#%@@@#%@@@@8YxY$%$x**x**x#@@%@@%x*$$x*********V8@@%%V=++++$@@@@@@@@@@@8+V@@@@@@@@@@@@@@@@VYxxY$$%%8#YVYYxVVx+:~~~~~~~~:+:#@8Y#8%Y*+:~=V=Y=*xxY8%8$YY$@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8$Yx+::xV8%@@@@@@@@@V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$YY+~x*@%8Y:~~~~:Y%%Y=:~~~~~~:+Y#Y+~~~~~~*#@@@@@@%8Yx=:-~~~~~~~~~~~::::#%@@@@@@%*+V@@@8++#@@$+++++++++++++++++++++++$@#+++=#V=++++++++++++++++++++===*V$%%@@@$Y#@@@ +++++++++++++++++++++++=~-+xY8@%%%V~ ~++++++++#Y$@%Y+YV+::::::+Y$=YY++=V8Y+++++++++++++++V#*++++++=Y#YVVV=+::+:++::++:+:+:::+=V###Vx++~~~~*V8####88888888##%%%%888%8#$$##%@@8$VV#%%##%@@@@@@@@8#$x=$@@@@$~.~*..~$Y..=8@x~=x$@@@#8@@@@%$YV%8$V*****Y%8$x===*****V8x******xx*******x**xx***YV#%#$V$$VY8$xxxYx**xY*x%@@VV%@8VY8Y*****======V%%%@Y+:::+#@@@@@@@@@@@#Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@x=$@@@V=@%*8@@%8Y+~~~~~~:=+8@%Y=*Y8%%8Y*=:Yx$8@@@@@@@@@@@@@@@##%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@VY@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#Y=~:*x%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@8%@@%Y~~~x:x##Y:~~~~+Y%%Y~~~~~~~~~+Y#x~~~~~~:Y8@@$Y8%@@%8x~~~~~~~~~~~::::+x%@@@@@@Y+=%@@@V+=%@@$=+++++++++++++++++++++=VV++++*%V++++++++++++++++++++++====xYV#%@%@@@@ ++++++++++++++++++++++++++:~-+$%%@%$#Y~:++++:~8@@%=:Y=:::::::+V8=+++++#V=+++++++++++++++*8#=+++=YVYx=::::::++::::+++:+++::+YYYY=+:~~~~:+YV#%8#888888888########$$$#$$#8@@@%#VV$8@@@@@@@@@@@%Vx=++:=$$@@@8::#%::#@Y:x%%$#8%@%#%%**V%%$*===***=*=====Y%@#*********x******Y%%$$x**********x***xx**x*xxx%%Y******$8**#@@8#%@@%8$YxY*=======++===V8V:::::8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8%@@@@8YV8@@%%%@@%@@@@@@8Y*Y*****+=Y%@#x+=Y@@@%8VY=++Y8@@@@@@@@@@@@%$V%@@@@@@@@@@@@@@8Y8%@@@@@%#Y%@@@@@@@@@@@@@@@@%Y$%%#$xY@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%Yx#%@%+=VV+----==~~:**~~~~~~x%#:~~~~~~~~~~:+~~~~~---:$@#~+%@@@@@Y~~-~~~~~~~~~::::*%@@@@@#=x@@@@@Vx@@@@8=++++++++++++++++++++++++++++%8++++++++++++++++++++++++===***xY$8%@@ ++++++++++++++++++++++++++++=~-Y*$@%%%$*$=:+*Y@@@Y:##:::::::+$%*+=Y+++=+++++++++++++++=V#V=++=Y#V=+::::::::::+=*V$+++++:::+*+:::::::+*$#%%#8%@@@@%88888#####$$$$$$$$$#888#$VVV$#@@@@@@@@@@8x=VV===*=*%%%#=V%@%%@@%%@$*=*%@%x*Y@$==**=**==***========x@8************xV**8@@@@%V****************xxxxxxY$8$Vx***$Y**Y#%Y$%%$x**V8V==x*+++++++:::*8Y:~~~+8@@@@@@@@@@@@#x$%@@@@@@@8=~=%@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@%8#x$@@@%%8@@@@@@@%8Y+V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%Y++Y$8@@8%@@#xxxYY$8%@@@@@@@%x::=*x*x$#8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8%@@V-~+x%8V=~-----:x$+----+x:~~~x%V:~~~x:~~~~~~~~~~-----~Y@#V@@@@@%%Y:~~~~~~~~~*+::::Y@@@@%@%@@@@@@@%@@@@@8*+++++++++++++++++++++++++++xV++++++++++++++++++:::++++====****xY$8 +++++++++++++++++++++++++++++++~..#8%8%8#YY.=%@@#::Y+:::++::*%Y+=8V+++==+++++++++++=VV#V=++++YV*+:::::**:::+Y#88V=+:::+==::::~:+=*xY$$#88%%@@@@@@@@%888##$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVV#@@@@@@8%@V=#%*====*%%*x==%#V%%8%@%V====Y%V***$8V*===Yx=**=*=======**$%$x*********x%@$$@@@@@@@#xx**********xxxxxxxxx**x$$#$x*******x$$*Y**==Vx+++Y#Y++::::::::+Y+~~~~=%@*x#%@%@@@Y~.-=8@@@@@%~..~8@@@@@@@@@@@@@#*x8@@@@@@@@@@@@@@$Y@%V@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@VY@@@@@@@@@%8#YY8%V:x$8#x:~--~=xV$8%@@%@8$*~~=~~~~x#8@#Y8@@@@@x$8@@@@%xx8@%@8~~+x8@=-.-+#@%V+------*$:---~Y$+-~~x%8*~~V8Y:~~--~----------$@@@@@@8$%%x~~~~~~~~:$#:::::YYV%8%@@@@@@@@@@@@@@@%Y++++++++==++++++++++++++++=$++++++++++++++=Yx+:::::++++===******x ++++++++++++++++++++++++++++++++++~ -Y#Y==$$%@@x:~~::::8#+*8$++$Y+++x8V+++++++++=Y8#V=++=*===++::::++YY::=#VVx*:::=xVVY*::::+*xV$8%@%@@@%%%%%%88888####$$$$$$$$$VVVVVVVYYVYVVYY$%V#@%%x*8#=#*=====*%$===*%x*xx*xVx====*%@x****xV***********=*V*******x88Y********xV%@@@@@@@@%$x$Y***********xxxx*xx*****xxx*****===**====++++::++=Yx:::~~~~~~~~~~~--~*x~~::x8%@@V-...~$%@@@%-...+$%@%@@@@@@@@V~--:%@@@@@@8%%@@@@%8@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8$%@@@@@@@@@@@@@@@@Y~~~=Y#8Vx~-.--~*$8%@@@%%8%8$*~.~~xV~~*V8@@x::xV8@@x.-x#%+....~x%x-..~x%@%=-.----~------:*x:~~*%%$x+8@8Y+:~-----------~V8%@@Y~~YY~-~~~~~~~~:*::::::::#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@x+:+++++Y#x++++++++++++++++=++++++++++++++*#%$=::::::+++====***** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:~::=@@@@8:~~~:::Y%=Y%%++**:++=%#+++++++++x$V*++=V$##8Y*++:+=Y$#YY+:+=+:+++=V#VY=:::+=xYV#8%@%%%%@@%%%%8888##$$$$$V$$VV$$VVVVVYYYYYYYYYYV#%@8%#Y*==**=*=======*====V%*************%@x*******************%$*******x$V**********x$%@%@%#%$*****Vxx************************Y*======++++++::::::::::~~~~~~~--------:-.-##x=~=x88~....-=8@@@*-...-=#*8@@@@@@@x-.--$@@@@@%=:+x8%@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8@@@@@@@@@@@%@8-..-+xVV$*x~-..-~=*xV8%%@@@%8x-..+$*..~x8%%$*~-x8%x- -+~......*~.....+#8%x~--..--------~xx:-~*%$Y$@%@@%8#Yx:----------~=xx~---~--~~~xx~~~~~~:::::::$@@@#@@%@@@@@@@@@@@@%#x*=+==+*%*+++++=++++++++++++++++++++++++:+Y%%Y:::::::++++====** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++$@@@@$:~~~~=Y%x+@8=:+=::++$V+:::::::::Y=::=VYY==Y*+++++VVx++::::::++++x$V+:::::+*$8%88%888888%%%%888##$VVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYV8@@@@#====================*#%*************88********************Y8$*********************Y8Y$8Yxx*****YVY***xxx*********x***=====*==++++++++:::::~~~~~~~~~~~-----...........+88*...~%#~.....~xV#@V.....-=Y#%@@@@@Y-...-Y%@@%8#:..~*x8%8*+*x#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%8x8@@@@%%%##@V~.+$x**x+YxVx:-....-~~+**x8%@#x-.~Yx-..-:Y%@#*.-+Y#x- ............-~+V$~-.--.--------=#=--V%*:Y%@@@@@@%8x~----------.-------~~~~#@+~~~~~~:~~:::=%@%+Y@@@@@@@@@@@@@@@@@%%#%8*=%%=+++x8Y+++++++++++++++++++++:::::+V@*:::::::+++++==== +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*#@@@@@x:~:x%@%=##=Yx::::+#%$:::::::::::+YY*YVY+:+++++++=+=x+++++==V$x+=+::::::+*V#%@@%%%888888888#$$VYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV$#%@@@@#=======*=========**=**xVx************x***************Y******x8#$*********xx*********$$*xx**xx*********xY##Vx******8#*======+++++:+++::::::~~~~~~~~~------............~~-~.....=%8*-.....--x8Y~ ..-:Y8%@@%- ....=$%%+=+~....~*~...:Y%@@@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%+~*#8%%**--*#$=.-x*Y8#$#%%%$*~... .-=xx8#*--#8*. .+#@@x. .:V$=. .......... ...~*x--..---------*8YxY@%V:=8@@@@@@@@8x~-xx-----:~------~~~~:$8:~~~~:YY:::::*%@x=8@@@%@@@%%@@@@@@@@@@@@%#%@#+++x%%*++++++++++++++++++=+:::::::Yx:::::++:::+++++= ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*#@@@@@#:~~:$@@@%@Yx8=:::+$#=+::==:~~::+Y%%8%%@V++++++++++=xV====*$$$$*==+++=*YY$88#8##88#888888##$VYYxYYYYYYYYxxxxxxYxxxxxxxxxxYY$8VV@@Y#*========*========************************************8$******x$%*********#8$Yx******x******x8x**********xY$#$V*==*%$======++++:::::::::~~~~~~~-------.............~:-$#x-......:Y%V-...... ~$8x. .-+#@@V- -:x#8%8=..... . .x8@@%:*%@@%#xV$88%@@@Vx$8x=*xY8@@@@%Yx#$$#8@%V-.-~*Y$*- .-~. .--++~~$%@8+. . -x8#Y%@%V+- -xV- . .-- ........ ....-~.....---------=%@%%%@8*+Y@@@@@@@@@#*::-----#8--------~~~:$$:~~~~+8x:::::Y%V:=%@@$%@#==%@@@@@@@@@@@@@@@@Y+++x%%=++++++++++++++++++:::::::::::::::$#:::++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++x@@@@%x~~-~=#@@@@@@%%Yx=+x%Y:~+Y#+:+x#V#%Y+*88x::++==YVVY====x$$$VVxx***==Y$$VVY==*xYYVV$$VV$$$$VYxxxxxxxxxxxxxxxxx*xxxxxx*x*xxxYYY8#%@8+*=====**===*===*==*********x*******************x*******xx********YY********xY$88$*************%#***=====**===**YYx*=V$=+++=#V==:::~~~~~~~~~~~---........... .~=.-+*~........x8+... .*Y. ..-x8%$+- -+x#%x-. -*VVV*@@@%#*~~--:xxVVx+- .-*8@%%Y=~...~*8@8+ .-x$x*=:. .+*x#. . -:+=x8@%#x: . ...... ......-..----------=x:=#@@%##%@@@@@@@@@@Y:~----:#x~-----~~~~~:$V:~~~~+*::::::x:::*@%8@@%VV@@@@@@@@@@@@@@@@@%x+++V@8*++++++++:+++++::::::::::::::::::++:::::++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*8@%8%8x+-:Y%@%@%%@@@@@@%8%@$:Y8%:+V8%%@$:-~=*==**VV#$VV$Y****$$###$$Yxx***xx*========*V$8%$**xxxx****x**xxxxx*******************8%%@@@@Y*x+===*8x*========*=*******x8$************************************VV*Y$********x$V*****==*=====Y#Y*==============+=+++=*+:::x8%8::~=*::~~~~---.... .. ... . . ..........-.. :. .. -~*VV. -+YY*-. ..-:*x$8%@%#xxx:-..-. -*8%@%#*- -x8%x- ..-*V8%Y. .. -*$8@%x- -.. ...... .....++-..--------=x-~x%@@@@@@@@@@@@@8Y*$*----~Y#=~---~-~~~~:YY:~~~~~~~~~:::::::$%=Y8@@@@@%8V%@@@@@@@@@@@@%V=+=8@x++++++++::+:+::::::::::::::::::::::::::++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=#@@$+8@@8:*%%x+xx=%$8%@YV@@$~~%@==8@%%8x-~V#xY$8$%@@8Vx*****xxxxxxYYxxxxxxx*******=**Y%@@@@@V*==*******xx********************=**=Y$%@@8V$$:+===*8*===========********V$**************************xYx***********$$x****==*================*V$*=====++++++++==:::::~~~~*V%8Y*+*Y#8x~.~..... .=*. . . ~-. . +. .- -=x*. .-*Yxxxx###Y=. --~*V#8@8x~. -=V#Y~~+ .-**. .-*$8#x-:x. .... . ...:$x~-.-..----~%x--+%@%88%@@@@@%$:--:VY-----+$=----~~~~~~~:~~~~~~~~~~:::::::+#$+=%@@@8=+:V@@@@@@@@@@@@@@%Y=88+=x=+:+++:++:+::::+YY::::::::::::::::::::+++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++:x$@%%%%%#x*~-::---*#Y+#%x-x8x~-~xx-#88%8~.~$$#%%V+V@@%Yx++=*$$VYVVYVVYYYYYVYxxxxxxV$xxxxV#%@@@@%VY*******V#$x****====*==========*VV*=Y@@%Y=:~:+==Y%x==========*V$********$x************************8%x*=*=***====*#8**V#x*==============+++++**++++++:::::::*8Vx*:~~~~~=#8=x88x~:x%$=*. .~*... . .*%8V...~:. . .- . .-x@@Y- .88#**--*$%%Y- .~x$+- .--xVx%+. .... ....~V$-.-..-.---=%+--*%8:~:x%%%Y=~----~=+-----~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::+#V+x%@@%+::x@@@@Y#@@@@@@@@@@8V=++Y#+++:++:::::::::*%+::::::::::::YY:::+++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++:~ xV@%@%VY+~----------:~V8=-.-~.......--~~~..----~~--xxx+-.-x#8@@8%#$$%%#$8%%8$YYYYxxY$xxxxxxxV$%%%88#$*====**V$x=====*======**===x%@@%*Y@@@@8*~:++=*x============Y@V*=*****%8**=*==*==***********===*x%x============**==**$x=++++++++++++++++++++++:::::~~~:+Y%@@%%$~-~---:V$V8%@8$x#@%x:. . ... . .=#%%~..+#Y~$*. .- .- *%@8*. .*%%%%x .~*$+ -==. +- -*#8~ ..... ...-~-......----$#:--8#----=8*-------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::+Y=:x@@#:::+%@@@x+#@@@@@@@@@x+:++:=++++++::::::::::$$:::::::::::+%@*::+++++ ++++++++++++++++++++++++++++++~ *#$8$V8%%x----~~--~~------~~~~+-..~+-........-...-..--.......-~~:x=:+:+$@@@8##8%8$$VVVYYYYVVYxx****x*=*VV$Yx*===========$V====x88V*+=V8V8%%@@@@@Y--:++++=V=+========x%x=======$8*===Y======*============x%x===========+=++++++=++:+=:::++:+::::::::::~~~~~~~~~x8VxY8%@%:------~~:V%@@@@@#8@%x-.=x-. .. . .~VY. .-**Y%V+- ~$*~. .-$**:- .=8@@= :x8@$. . -:- :=- .=$= -**. .... ...........----~x$~-::-----~----------------------~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::%%=:::+8%@@%*=%@@@@@@@%+:++:+:++++::::::::::::+*:::Y=::::::+$@Y:+++=++ +++++++++++++++++++++++++++~ -$%8@8V*=#%=----~~~~~~-~~:*Y*xx#$=-.*$*-....-==------------------........-=#@@@@888%88###$VVV$#VYxx**=====++=*YV==++++++++*$@V==YYYV%8V=+=:+$8YY@@%=-.--~:=#@Y+++++++=V%%=======+======%Y===================%x========+++++Y*+++::::*#%V*+:~~::~~~~~~~=Y+:~~-----~V8x~:%@@#+-.......-+$8@@%:-*#%8Y*x$V*. . ... .*~=8%#*- -x$Y. ~*- -~**$=. -x@%x. .:=. -=: -*V- -**- . .. .. . ...........--....~*-.------=+--------------------~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::#%+::::+*$@@8+x@@@8@@@V+++==+++++++::::::::::::::::Y8*::::::+YYx=++##* ++++++++++++++++++++++++*+-#$$@%%$*:==%%+--~~~~:x+~~~:#YV#x**:-..:-..-----**-------------------------...~V@@@@%%8888%%8#$VVVVVYx***====++++++=#Y++++++++xV%$=**++*%@%V::::=YY%@@8:...-~#@@#+::+++++V%$==+==+++++++++#%*++++==*Y====+=+++=8x+++++=+++++::Y#Y+:::~~+YY#%#:::-~~~~~~x*+xV$x-------~V88#@#*V%#x-........-*$8$: -+Y8V.-x8Y. .~. .*$*=Y@%8+ .. -*$- .=Yx- . .. -- -- *8@~ .. .. *$*. . -: .. . .................-x:------*Y---------------~~~~~~~~::~~~~~~~~~~++::::::::::::::::=%x:::::::Y%@##@8x=V@%++++#8x++:::::::::::::::::::::8%+:::::::+Y$++=#% ++++++++++++++++++++++~ :*#@%%##V.-+Y$@%V:~~~~=$x:~~~:::::~~~~--...---------~~~~--------~:-------------..~Y@@@@@@%8888%%#$$$VYxx**==+++:::::~~+x::::::++::=V#V=:::=#%@+::::+#@@@@#*~-.+%@@8::xx::+:+=++++##+::::::::=##+:++++=8$+++++++:+++:++++++++:::::+Y*+~~~~~~~:#8Y+8x-.----=YV=~:=~---....-~=xx-.=@@@*........ .-:+. .-+. -+=-.#V- . -+=.V8%$. :+- *V. -*+ .*=- .=V~ ~VV. . ~V*. -~. -- .... .................~8#V---------------------~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~:x$:::::::::::::::::8%::::::::=$@@#=::+88++++*8@#+:::::::::::::::::::::V@8*::::::+:++++Y@ +++++++++++++++++++::-*8V8%88x= ~+++*Y@%@$:~~:*+~~~~~~+##*:~~~*=----=xx~--~~~~~~~~~~~~~*V*~~----~~--------*#@@@@@%8888888##$Yx*==+++::::~~~~~~~::~:::::+::::+V8x:::++Y::::::+YV#%@%8*-+%@@V~+%$:::::~~::+%%:::~~~~~~~*%:~::::+=Y+:::::::::::::::::+$x:::~~~:$Y+~~~~--~:xx8@$=-....-=#$==$V~............:Y$8#-......--- . . . ~++V%$~- . .-++. . . .:- -*:- ..~. :*=:. -=V*- .. . .................:8%:+---------------~+:--~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+:::::::::::::::::=8V::::::::+x%V+::+==+++::=YY+:::::::::::::::::::::+8@%::::::+:++++=% +++++++++++++++++=~Y*V%%%%Vx -:++++++=@@@V++::::~~::~:YY++::~~+~----=YY~~~~:~~~~~~::~~~=:~~~~~~~~~--------~:8@@@@%88888888#Vx*=+++:::::~---~~~~~~~:::::::::=*:*x:::::~:::::::::Y@@@@%*-*@%+-=%*-------~~:%%:~~~~~~~~~:8:~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+=~~~~~~-:x*x=----...-~xxx$~.....~x8@#@8:....:*~......----......-+$x=- .. . . .-~=x$#x~-:=- . .*x =- -- .==: -*$=. .... .................-#@@V----------------~~+x:~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:Y*::::::::::::::+Y::::::::::*Y+:++:++++:+:::::::::::::::::::~~~::::+Y8::+Y*+:++++*#@ +++++++++++++++:--$8%@8%$*::+++++++++Y$@%@8Y+::::::::::::::::~----~~:~~~~:::~~~~:Y8V+:::~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~8@@@@@%%88888#$Y*=++++:::~~~-----~~:xx=:~~~~:::+8x:~~::::::::::::::x%@@@@%Y~VY..-YY-....-~--~$%~~~~~------=--~V+---------------~~-~--~---~xx----~*:~*Y*~....... =$x-.....-**xV$x-..-xVVx:..........-....-:*V*-. =-. .-:x$$%@#*-. -. . .x8x- ~+*- -~ .... ...................:8@@V--------------~~-~x8Y:~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~++:Y*:::xV::::::::::::::::::::::::::++:::+++:::::::::::::=+::::~~~~:::::+::+#%8*:+x#%@@ +++++++++++++~:==Y%%%Yx ~:+++++++++::+=%@8x++++++:+++:::++xV::---~~=*::x=:::::::=**=*++:::::~~~~~~~~~~~~~~~+%@@@@@@@@%88#$x=++:::::~~~~~-----~~8%$8Y~~~~~~::*8#Y+::::::::::+::++=%@@@@@$=Vx~..-....Y88~.-=8+----~--.....--+#~..-------------=x------.-%%--**#%8x-:V#x=-....-=--xY~........----....-*8%V-................-=*Vx==**Y$**~.. -~+*V8$=:-- . .VVx=-. .- .=VV~ .*$*- . ... .=*. .............:~......+8#*-~~--:~---:xx:~-:Y8@@%$Y:~~~~~~~~~~+Y=:~~~:Yx:::::~+8V::::::::::::::::::::::++:+:+::++::::::::::::::x8Y:::~~~~~~:::::::=@@$++*%@@@ +++++++++++::V#888#$.~:+++++++++++~YY=x$%x++++++++++++++++*=++~-~~~::::*=:::::+V#=++YYY:::::~~~~~~~~~~~~~~~+%@@@@@@@%8#$Y*=++:::::~~~~------x*~V$:*:~~~~~~~~~+Y%8$Y+:::::++++++++*@@@@%@%$$8*-....-@@%-..-#$-..-Y~........-Yx......-...-...-~#Y~...-..=8x*%Yx%%%8x-+@@8VYxY8V$=+Y8x.................-*$$=....=*~-........ ~V@%@%8Y+YYV*-.- .---=$Y=. .:***~-----. -x8%8$*. . ~$=**-. .--~ -VV*. -=~ .-=. ...........==--~+~-.~-.-88x:#8x:=8@@8YY8@@@@@@@$~+*~~~~~~~~x8#:~~~:~~::~~::+x::::::::::::::::::::::::+:+::::+*Y=:::::::::::=%%:::Y+:::::::::::+%@%*++Y%@@ +++++++++++Y%@@#$:.++++++++++++~:+V%#YY#@%VVV=====+==+++=====++:~~::::::++++*++V=++=++++=::::::::~~~~:*~~~~:%@@@%888%%#*=++:::::~~~~~*x~----+~-:x:-----~~~~~~~~+*=Y#Y+:+++++++++++%@%$Y#@@%@@$*~-..Y8%:..-%$-...:~...::.....--....-x*-.......~x+.......~$@%V++x8%@VV%@8%@@@@x=%%%@@~.........--.......-=*....-*YVx=-..... .=#@@@@@@88Y$@8##*- --: .+x%@888%%8V=~- -+*V8V. +V*- --+**V*=- ~$*-. .~+ +V*. .=- . ..**~.........-V8%8V~..-:@@%8@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@x=%:~~~~~~~~x%=~~~~~~~::~::::::::::::::::::+::::::::::+::+:::=%8*+::::::::::%@Y++$8x+**:::+Y+::*@@8=++x%@ ++++++++++x8%88=-+++++++++++: -$+$8#V*Y$%@@@@$Y*=========*xVVx=+::::+++++++=x+++++==++VY*::::::::::~~~*~~~+#@@@@@8VY*Y#$=::+::::~~~~~+%#---.-..-$$-----~=~-~~::::::==+++++++++++VV8%x=*x@@@@@@@#Y=*~~V8x~~%8-...-$x..:+.....:V:....~V:..................-x%%%Y~+%@@Y%%+~=%@%@%%%#8@8x~-....~x8#x+-.............-+V88x~---..~=Y8@@@@@@@%$88%%8*~ .+=+- -***-. :x%@VY**VV#8x=. .~8* ~V@= -+VV. :*x*=- :*- -x$#*- .+. ~- =*- :+ .. .:~....~$8=......-.-8@%@%:...~Y%%%%@@%%@@@@@@%@@@@@@@@@%@V:~~~~~~~~x8:~~~~~~~:~::::::::::::::::::x::::::::::::::::++Y@8+::::::::::%@@8#8@@%%%VYY8%8V+:%@@8*++*8 ++++++++++=Vx* +++++++++++::=#8@#VY=~+Y%x$@@@@%8x*********Y$$x==++++++++++=xYxxYx=====88=+++++++::::~~:VYY%@%%V#@@#+:~+#%Y:::::+:~----#@=-...-.-+%*-...--*+~~~::::::+++++++++++=V@@%==*x%@@@@@@@@%%:.-*88#@%~....:%Y~....+-.~:~.....-+:...................=%%%8Y%@@@@@8Y*8VV%@%%*+%8%8$Vx:=8@%@@%$*...............:#@%8$$x*=#x=%@@@@@@@Y:+%@%@8x~ .x%%#x*x8@@%8V***x$**Y=*~--+**~ ~#: .x$. .-.=-. -*x88#~. -*V~ -x#8*. . --. -V8* :8+ :-..-- ....-**.....~#~.~x8@*-...--+%#:Y8::Y@@@@%YV@@@@@@@@@@8:~~~~~~~~~x*~~~~~~~~:::::::::::::::::::+==::::::::::::::++:V%=::::::::::Y@@@@@@@@@@@@@@@@@%V8@@@%V=+= +++++++++++~~:++++++++++~.x+$@%#V:-:++=%*+%@@@@@8x*************=========**x%@%%@%$**V#%VYY=++*x=$Y=$Y=#@@@#$V:-~x@@~---~xY~~:::$#Yx:..~xY-.......*V-....-~:--~~:::::+++++++++++++Y%8*=*x$@@#8@@@@@@$~..-++=V#~...~%%#x-..:-.V~.......--............=~......*8%@@@@@@@@@@%%x~*#%%%8%:~8@@@%%%%@@8%@V....+~..........-=$%@@@@%@@%@@@8%@@@@88@@@@@%8x-.#@%@@@#**8%@@@xx8*---*Y$*- -~ - .*$$*- .-x#Y~ -*=:- .- -=8$- -*+ .*:-. .- :- .Y*. -.~xV: -88. .%8. .................-=:%*--.~xY--.--*x@@+-~:~~#@@@@8#@#x%@@@@@@%+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~::::::::::::::::=*+::::::::::::::+:+8+::::::::::+%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8=+ ++++++++++++++++++++++++Y#88%VVx-++++*V%%V@@@@@@@#******x**Yx***===**=*Y%8%@@@@@@@8%@@@@@%Vx*xV8@@%%%#V#$*-.. ..xY......--~~~~:%@V#x-...........-Yx-.....--~~~:::::++++++++++++++**=***xV$xV#%@@@@@V~......=V-..V%+:x8+....#$.....................+~..... .-*$%8%%@@@@@@@%8YYxY@@%8x:$@@@%x:Y%~+xY....+Yx~..........-~Y%x$@@@%#%@*+x8%@@@@@%%*-+$8+=%xx8%%Yx#%@@%*~=%8+.*Y@@8x:.--. .=*- .**:- -*#8*- :x#x- .-=$x:- -.-. .-#+ -x$x- ==.. .*=$#. +$*=~--. +$:. ~*- -*x=- .8V .*#=.~8x..Y8........x-.........-x8@$-.--~:-----+*x88x=8Y:*@@@@@@@%x8@@@@@@@8:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::~:::::::::*#=::::::+::::::::+#$::::::::~::$@$$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%V +++++++++++++++++++++~.+8%@%x~.:+++++Y8%@@@@@@@@@@Y****xYx*xxxxx*******%@@@@@@@@@@@@@@@@$xx$%%%8@8Vx::--- ... .......-----=%Yx:..-=x~.......xx-.-.~*~-~~++:::++++++++++==+===*****xxxYYYV8@@@@@8=......-..-@%...x8+...~8x..........................**-..-#Y++xx#%@@@@@@%8Y%@@@@8%%@@%8xY%x-.-.....-*$x~-..........+.-*8%:-+x#$*:=*x8@%=:=*--8%8%8xY@@@@@88@@@%8xx$x%@Y*x#%$VYV*-. -*x- .=V#$*- .x@#=. +$8*. -x88x:. .~ ..=xxx$8@8. -x8* Yx -#+ --+=#8V*+x%8=. .*Y*- -*$x- .Y%~ ~=..8%~.Y%-......-VV..........-$8=..--=$=-------:#@%%@8#@@@@@@@@@%$$%VV@%@Y:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::x#=:::::+::::::::+V%*::::::::::+8x:+Y@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@ +++++++++++++++++++~.V$8%##.~++++++++*Y%%%xx@@@@@@%Y*xx*xxYxxxxxxV$x*x$@@@@@@@@@@@@%$$#$x**x#@@#$*+:~--~-..... .........=#@8~..+x$-..........-*8*--~~x8*:+Y++++++++==+====Y8V**xxYYYYV$8@@@@@%x-........**...~%Y....:%-...--....................+8#~..-*x. .-=x#8%@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@%8+........-*$VVx-...........~8=...~V%8=. -*8~ =%8*:Y@@@@@%$8@@@@@@@@@8$88%%V=~Y@%#*-xYx*~. ---.. -~-=~ .*8@#=. .*8x-. +$@%V*-. .:. .x8%%8=. *8*. -~ -. :8*. :8@@V*##8V= .*#*. -x$*..*8+. .8@8~x%~.......-%+.......-.-#Y-.----++--------~%%xx@@@@@@@@@@@@$Vx::8@@@*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::*=:::::::::+++:::*%$:::::::::::=8Y+:Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ++++++++++++++++++:$@%@Vx:~++++++++++:+@@%#~x8@@%%@%xxxxYxVYxxxxx$VxY%@@@@@@@@@@@%8Yxxxxxxxx%@%*=+:~~-==-....... ...........~%@#-...-.....--....:%@#~--~~#%++8x+=VVY==========YV**xxYYYYVV$8@@@@@@V-............-%V.....%*...YY................ ....-x$*=*xx:.... --=Y8%@@@@8%@@%#Y8%++$%%@8..........-:xV$*-.....-....=#-...-:x8$. *8*-:%@8$$#%@@%Yx%@@@@@8@@@@%::#%%%@%88%+..-*$x:-. =V$$*-. V#Y=- ~***. ~Y$Y*- .=@@%8V*. .*$x*+- -*8x .=- ~#Y. .VY: +%x-. -*%8...-** . +$-. -xV-.#%Y*- +%%88%-.......-#%-.....--.-x%$~----Y8~-------~V%:~Y@@%V%@@@@@@@@#:~+%@@$:~~:xY~~~~::~~~~:=+~~~~:::::::::::::::::::::++:::::++::::+V%Y:::::::::::+%8V=V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ++++++++++++++++~-V8@%8:~+++++++++++++*Y@%Y-~=$$YY$VxxxxYxxxxxY#xxxx$$V#V$%%8%@%$Vxxxxxxxxx$@8*+:~~---~--....... ..~+Y+~--=x+~..=#x.........*#x...-#@@%:--~~Y%*+*++Y@@%==========****xxYYYVV$##%@@@@@@$-............8%:...-#:...--...............:*-... .-+~:x$%Y..:*-. .-=x#%@:~x8@*.~*~.-~x8@=............-=Y=....~$x-...-.......~=....Y@#x%@@#xY@@@@@@%@8%@@%@@@@%8xY@@@@%x:x%$*+:=*%8Vx=--~:*@8$x*x#8@%8x+-. .$*:. ~- .~+x$x-. $@@#~=: -=*xY=. -**- .:--.=***::%V=-..-=8* *@8$x~-*x%@V- +**-~$x=~.~x$Y***x%8~+%@%8*..%@%:$V........~8=.....----:x8#----=%+~~~---~~+%x~+%@%V@@@@@@@@@@=~~*%@%::Y8%@*::Y8:~~~~~=:~~:~:::::::::::::::::::::+$Y++:+++++::::Yx::::::::::::=V#8=Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ +++++++++++++++:#8%8V*-+++++++++++++~.::@%:++:=****xxxxxxxxxxx%@#xxxxxxxxxYYxY$Yxxxxxxxx$V8@#*:~~~~-----....... .-~+*@8=+::$%8Yx+:.....=x~.-%@+....~x%%:-~+=$%%*::+=8@@$=========***xxxYV$$V$##8@@@@@@@$-...........*##~..x$.....................-xY-.....V:. -Y%=..:xx~-- -:xV=--x#x-......-**.....................=@8x:-.............*Y%@@@@@@@@@@@@@@@%+#@@@@@@@@%@@@@@@%%#$%@@$#88%@%%%88#888%@@@@%:=V%@%8VxY@@%V+.-88YY#*-~*#$=~#@8. .-. .. -. ~*-..*$*=--V88V*Y@@%8%@%8#$Yx%%x+x#@#8%88@@@@@#-Y@%##@@@%88%@@@@$8%@%#@@@@%=-%%%=:%~.......-V%-....---:8::=----~*:~~~~--+::%#::%@@@@@@@@@@@@@8:~:x%%*:V@%@8::$%+~~~~~~~+::::::::+::::::::::::::::x@#+:++:+++:+::x*:::::::::::::+#8=Y@@@@@@@@@@%@@@@@@@ +++++++++++++~:V@%#+-~++++++++++++-.#8xY%@%8:-~=$Yxxxxxxxxxxxx8@%YxxxxxxxxxxYVxxxxxxxxxx%%%Y+:~~~~~~~~--....... . .-:+Y@%x*=+=$@@V$Y-...-V$:..V%-..-~-.=8=-~V%@%%$++=+V@@#=*=======**xxxVVV8#$#88%@@@@@@@%-+*..........-V#~.--.........:*~..--.......YY. ...-~=..-#%~...*#8#x-...~$$~.~*:...............................x8@88x:...........*#@@@@@@%8@@@@@@%#%8#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%x:*@@@8*%@@@@#::=Y8%%8*Y%@@@@@@@@@@x~=x8@@%@8V=+x%8%@%x+-..*$YYV*~.... Y#*-:Y8V*-+%%8$#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@Y:*@@@@@@@%$V%@@@@@@@@@@@@@@x~+x8@@@@@@%~x%@#-*x~.......:%=-.-----~xV~--~~~~~~~~~~~~:##@#~:%@@@@@@@@@%$#@@x:::Y@#+Y@@@%*:*%=:+:::+V8+:::::::#x:::::::::::::::+$$+::::++:+::+Y8Y:::::::::::::+#8=V%@@@@@@@@@@@@@%@@ +++++++++++~~V#%$x*+++++++++++++:.8@@$*x$@%=-:x=$%8$Yxxxxxx***#@@8YxxxxxxxxYVxxxxxxx*Y%%@@V:~~~~:V8###=-........ .-~+%@%Yx$$$8@%==+::xYV*--~-:8-..*##*~~~--:V@%=::=8x=$%#$8*=====**$8$Y%%8$$888%@@@@@@@@%--=~--........~%8x~...=:.....-$8YV8#+..............-VY..-V#~.. :xx#8+...-V8x-..................................~x8%%%x-... . ...~:*8%%@@8V@@@@@@%V@@V:x%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88@@@@%@@@@@%8*:-:@@%@@@@YY@@@@@@@#*+-:%@@@@@%xx%@@@@@%8$xx%@@@@8#V$V=--=88$$%@@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88@@@@@@@@@@@@@@@@@Vx$@@%xV%$..-x8@@@%8#++*~..+*-.-....-**------~~~:~~~~~~~::::~~~~~=$V%Y+%@@@@@@@@Y*:+V@V::::$@8%@@@@8=x%8$%#Y:*%@#:::::::=%*::::::::::::::::::+::++:++:+:+*8Y:::::::::::::+$8=x@@@@@@@@@@@@%Y8@ ++++++++++:$%@8Y:-:+++++++++++:~*@@%@x~*$#%#V%@YxY#88%#VVYYV$#@%@@%$Yxxxxxxxxxxxxx**Y%@@@8:~~---+xYYVx~....... ..~%@%**8@@@@@#x**x@@@8Y8xY#x-.--+8@#~-+--~x%8Y++%8++*@@@x=x*=**x#@@$$@@%#%@@@@@@@@@@@@Y-x88V~.......:8xY$Vx+:~......x%=%%@$..+*-......=*---#x..-*=.. -@%=...-=88x-.=:. ..................... ... . -V%8@V... . .:x*:*$8%%@@@@@@@@@@@@88@@@%#8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y%@@@@@@@@%#8V$%@@@%##%8@@@@@@@%88@@@@@@@@@%%#@@@@@@@@%8@@@@@@@@%8$xY@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@%**xxV~-x%%=-+*....~x8@%~+#*.....-..-----------~~-~~~~~~~~~~::::::::~~~+8@@%@@@@@@@@%:::::V$:::~:$@@@@@@%%@@@@@@@*:%@@Y:::::::$%+:::::::::::::::++++:::++:++:::=8x:::::+:+:+:+:+#$+#@@@@@@@@@%%@$=# ++++++++:~$%%Y:-:++++++++++++-==$%%#.:#==+%@@8V*****x$$#8%88##%@@@@@%$VYxxxV$xx$$xV%%%#VY+~-----....-...... .Y8x++8@@@@@@%$$$@@@@@8VVx::x8V*$@%$#%x~~~x@@##@@Y=*%@%**%%x*xY$@@@%@@@@@@@@@@@%%@@@@@:.x8%V.....-..-..-+x#8Y......-8$+%%*..=8V. ....:@8$*$@*.. ..... ..x$*.....~#%Y-Y8x-..................... .. . :%8%$.... . ..x#+--$@@@@@@%$@@@@@@@@@@%88@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@x8@@@x#@@@@%8x~x%@@@@@%:Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%Y%@@@@@@@#:*%@@@@@@@@%@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@%YV#8@@%%@@%888YxxY#8%@@@@@YxxV8%@%~ ..--..+##.. ......~Y8=.:%+......-----------~$$~~~~~~~~~~~:::::::::~~:V@@@V8@@@@@@%:~::::::::::+#@@@@%V@@@@@@@%x*@@@%+:+::::+#8+::::::::::::++++:::+++++++::++=$V+++::::::::+++VV=8@@@@@@@@$%@@$* +++++++:V@@%$~~++++++++++++.~Y#88$ ~x$Y*:+Y%Y:::++=+=VV*xxYYV#8@@@@@@@%%##8%%%%@@8$Vx+:~~----.--........... ...-8%%@@@@@@@@@@@$YxxVVV8%%@@@@@%V%@#$$Y@@@@@@@%%@@#xx%@8Yx#@@@%@%VV$88%@%8%+:Y8%8$#x--+-.....*xx~-. .~x8Y......:*.+:....:%*.. ..#@%@8V8=..... .....-.......-++.-$@#-..... ....::=+........ . .$@$x~.. . .*%V:~Y8@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8%@@@@@@@@@@@%x:Y%@@%:Y8Y%@@@@@@88@@@@@@@@@@@@@@@@@@88@@@@@@@@@%8*=8@@@@@@@%xx8%@@@@@@@%@@@@@%88%x-.-x8@Y*V=~-~*$x---=$#8##$=..-+x$#*.......--...........~+.-%#-......----------~V%~~~~~~~~~~~:::::::::~~~:Y@%:+#@@@@@$:~~::::::::::+#@@@@@@@@@@@@@%%@@@8:+8=::::+##+::::::::::+++:+:::++:++++++++:+V$++:::::+:::+++#Y=%@@@@@@@@@@@@% +++++:~$%@%#++++++++++++:.+xV888~~=*V8=+++=%+-~:Yx++++YV*+=*xYV$#8%@8%@@@@%%#@8$V+::~~~~--..-................ -++=xxYV@@@@@@Vx*****xx%@@@@@%**$@%$#%@@@@@@@@@@Vxx8%@%$#@@%xY*+:xVY*x8V%Y-.:%#~~V$~....--.-~xxVxx-...~%*...---.. ....x@#. ..:8%%#~=8~.......................-V%*. .... ....+8@%+....... . -x%%+.. . x88$x+x8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$xYV$8@%++Y8%@@@@@@@@@@8$%@@%8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@VY@@@@@@@@@@@%V=Y@@8%%@@8*~=**%@@@8=*$8%%+--*Y$= -Y8--+~...~x#:..-*=--xV-. ...~%=....-.................-*8=....----x:----~~~V%~~~~~~~~~~~~::::+::::~~~~VY:~:#@@@@$:~~~~~::::::::+8@@@@@@@@@@@@@@@@@%x+%#:::::x%#:::::::++::+::+::++++++++++:++:+xV+++:+++:::+++=8+Y#V#@@@@@@@@@@ ++++:*#%@@$~++++++++++:-=V$%$x~~++V$#x=++::Y8~~V@*:::x%@%V=++==*xYV%@%@@#VYYVY=+:::::~-~~-................. -*%@@@@8***x**V$%@@@@@@%**Yxx*Y%@@@@@%%@%xxVYY$88%@Y=~-.. -*88V@@%@#*x%@$~-x#:...*V*..--~x88*...V#...=8#VYx-....*x*.. ....~V%@88@V........................-$8x-..........=8@V..... . . .*Y..... . . -+x$$*~x8@@@@@@88@@$Y%@@@@%%$$x--*8#:.-*#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%+*x$8@++=xxV8*...Y@%88*.--==.....=8x- .YY........x8*..#8.. . ......V#...~=......-........--..~+-...---~%#~~-~~~~=%=~~~:::~~~~~::+++::::~~~~~~~~~:Y*x@%:~~~~~::::=*:::=%@@@@@@@@@@@@@@@@@%#@@x::::+xY:::::::=Y++:+::::+++++++++++++::+*=+++:++:+:+++:+:++:+8@@@%$8@@@ ++-~*#%8V~~++++++++++-*Y#%%%*+++++==%$++++=~%$+8Y~~~~*Y#%%Y+::++=**Y#@@%Yx**=++::::*V~~$x-................. -**- :V8%%*::+*==*%@@@@@@@@$x*****x$#88$x*YV***=+==++V=-. -8@@8*x%@@@@@$+~=#+...=8x-VV..-x%=...-...-V@8x#8*-..... . .....-=$@%@8-........................#@@8x-........ -*+....... .. ........ .. . -~=..-xV#8%@x:x88=+V8%@@@$8@V:.-+~. .-x8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@x:+x#%@@@@%$8%@%%%@@@%8@%*..-~x#$=-..--...~%#~-=.......... -$#~..-.........==..+%-...-.......-..........-#x.......=*-.-....-----*8+~~~~~~=8$:~~~:::~~~~::+++:::::~~~:~~~~:=+:%%:~~~~~::::Y8=:::*%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%Y+:::::::::::::=#=+::::+:+++++++=V+:++++:::::::::::::+:::::::=V%@8=+x%@ +=*V8%%V:++++++++++~~Y#%%$x~:++++=x$V=++++ =#@#:---:~~:++=::::::++=V8@@@Y**=++:::~~~~xx:-............. ......-*8@@#. .::....-~~:=Y8%@@@@@%$**========++::::~--=8$=. .*%@@%=*%@@@@@@8=:+Vx~-.:*~~%x...#$........-*8~-=@8x-..... . ...-x%@%=.........----..-........~*$%@#-........ ............. ........ . ..... . .........-~*xV*.-x#*-~*x#8x~x8#-........~*xxV@@@@@@@@@@@@@@@@@%x$8%8%Y+x#8$x.-~=x$@#--:x8#:Y%@#~8@@V~...~x$$=......=Y-.............. ~%8. .............--=...-x...................V%-......-~------------~*#:~~~~~~+x:~~~~:::::::::+++::::::*$:~~~:*8VV=~~~~~~::::+%8+:::*@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@8xY$$+:VY::::::x##V+++++++++++++=YY+::::::+Y=:::::::::::::::::=8@8Y=x@ =#%@#=.:++++++++=+~=V%@%V+~++++++Y%%V+++**%V*8%:-~x$:~=#Y=~~~~~~::+Y%%@@V===+::~~~---$#~.............. . ...$@%@@8+-......~**x$+ ..-+x8$x*::~:~~~~~---.... +%%= .*@@@@@@@@@@@@@@@V=:+%8$x~-.x%+...:*..........*#*.V8x~..... .. .....#@@Y-.......----------------..-*%@=........................ ......... ..... ...............--...~=....-~=..-:.............-Y@@@@@@@@@@@@@@@@@Yx:~~==..--+*-....-*#x- -=-.=%%:-*V8#~....-+*..............~=.........=%:. ............#=....................-....~*.......-------------~~~xV:~~~~:~~~~::::::::::::+++::::::xY:~~~~:Y8:~~::::::::::*@8+:::%@@88@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V:=8x::::::=V%Y+::++++++:+++x%V=:::::+%%Y++=+:::::::::::::=8@%%#8 $%@8*:+++++++++:=*V%8Y8#~+++++++:+@V=++*#Y%$**%8$88~.--:*=~~~~~~:::+Y%@@8==++:~~~--..--.............. .. ..=#@@@@V+:::::*8@@@@%+~---... . --. .Y*- .. ~. -%$. ...--~:=8@@@@@%#8%@@@%@@#+~-x%$x#$V%8x~-..*+....x:....=*..-....... . ......:VY:........-----------------...x@%-........................ .......... ....... ...........................................--.x8@@@@@@@@@@@@@#xx$#*.............. -x$x=--xx~Y8*...-=**+.......~*-.........-:..........*=. ............$V.................-.---.........---------------~~~~+8$+~~:::::~::::::::++:::+++:::::::::~~~::+::~~::::::::::YY:::+#@8$@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%+:x%Y+::::::xY++++++::==:+::x%8Y=:::+8@%##%8*:::::::::::::+$@@@* x%V~:+++++++++:$#%%$+. ~+++++++::$%V++++*8*VYxV%%8~..+*~-~-~~~~~~::++*%@#Y=++:~~---.......... . ..:8@@@*=====Y%@@@@@%x*===YY++*YVx+~--~~~~-~$$=:*x%%#xx##**:~=$Yxx+xx8%x:::++===*x%@@@@@%###@@8V%@@Y:-+%8-~:xx:*Y$xx@8....x8~..........................-..........------------~------.-8%+--------................................... .........---...................-...........xV~-~xxx==$%@%%@@%%+.-+:..................~x###%@%%$-...~=~~+.......-*:..-+.....-#=.........................-*............----------........-------~~~~--~~~~~~::+#Y:~::::::::::::::x$::::+++::::++::::~~~~:*=::::::::::::::::V8$@%%$*$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%=::%@#+:::::::::::::::$8Y+:::=%@8Y+::%@%VV%%8:::::::::::::::V%@% + -++++++++++~V%%8x.~=++++++++++=%$*+++=*8:V=++#%$. ~#@Y-+*~--~~~~::+=$@8x=+::~~----..... .. ..:xVV=++===8@@@@@%V****x@@%%@@@@%$====*VYY@@@%@@@@@@@@88@%%%@@@@%@@@@@x****xxxxxV%@@@@@@@@@@%8@@%@8$%%@x......-:*xV8Y=~-~%#............................---.....--------~~-~~~~~~-----V8=-.---------YY....-..............................-----------....-------++...**+.........~xx*......-:x+=$888#-...........++..........-~+xY$x$~-..-*$*......-*- ...-#Y....-#x.........................*Y-...........------------.......----~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::::+++++:::::++++++++:::::::::88::::::::::::::::+++#%=::+%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$++%@@8x::::::::::::::*@@V+:::$@@@8YV@@@%8V*#Y:::::::::::::::*$% ++++++++++++x#@%#~~++++++++++++Y8%Y++++V%*Yx+++:V$-:#@%=-~V$::~~~~~:+=x@@Y++::~~----... . . ...-~~~:::=xV8%%Y=====*V@@@@@@@@$*=*=xV$%@@@@@@@@@%$V**Y$@@@@@@@@@@@@#VxxxxY#xxxV@@@@@@@@@@%+x@@88V%@%%x:-........~*xVY$8@~.......-Vx+...............----.....---~~~~~~~~~~~~~~~~----:-=*----~~-~~%%-..~$+.............x+...............---------------------::...-=***~----....--...........-~:~-............~:...........:-..-.-.:....--.....-x%Y~....V$+~...x=........................-%%-...........----~~-------...-----~~~~~~~~~~$=~~~::::::::::::++::::::++::::::::+++++++:::::::::$%*:::::=Y+::::::::::+8x::+V@@@8V%@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@%V+:::::::::::::$@@$+::#@@@@@@@@@@@%*+8Y:~~~~~~~~::::::+* ++++++++++~*%@%$:+++++++++++++Y8%#x+++=V%::+++++=Y8%%@V---~x$8#:~~~:+==#@%*+::~~----....... .....-~::::::::++$@@@@@@%========Y%8%@@@@@@#*===**V@@@@@@@@@@@@%Y****x***$@%YY#%%YY#%Y-*$~--=x$8%%8V*=*~......---~xV=.--....*x+............----------.-.--~~~~~~~~~~~~~~~~----.-::-----~~~~#Y----~-.....-.......V8*-.............----------------~-----.......~x#88VVx~............-...... .........................+Y*...........--.....-+x$x...--*8x-............................:+-..----....---~~~~~~~------------~~~~::::::8%:~~::+++::::::++++:::::++++:::::::++++++:::::::::V@8+::::Y@8+::::::::::++:::+Y8@8:+Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Y=*x=xV+::::::Y@@#++$@@@@@@V$@@@@%:+8Y~~~~~~~~:::::::~ ++++++++~.x#@%$:++++++++++++==*%@V++++V88*++++++:=%@%@x..x+-+%@*~~~::+=*8@%x:::~~----.... =*::=+- . ...--~Y88%8$Y++:+Yx:::++=8@@@@@8*===$#$@@%@@%$V8@@%Y==+++++:=%@@#=:+:..-:+..~.....-~~xYV#8%8*=*........---#Vx*+-..............----------..----~~~~~~~~~~~~~~~~~--------:x--~~~:88~----.....---.......=#V~............-----------------~~~------..~~:8@@@@@8x~----......----.-*x*=~--.....................-~**~.....---+Vx~-.....~8x-....*8#--+-......-=~.................---------------~~~~~~~~~---------~~~~::::::+8V::::+++++::::=x++++:::::+::::::::++++++:::::+++:*%8+:::+V@$::::::::::::::::::+Y$V+:8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%xY@@$+::::::xV%8$%%@@%@@*:$@@@@V:+8Y~~~~~~~:~~~:::~ ++++++:~$%%8V$Y+++++++++++++xx=%%V+++*$%*++++++++*x%%%%**%+--+%~~~~~~:+=*%@%x::~~~---..... .:*xV%%8V=. --:~------+8x.....~%8V%8x:::=%%8x*=*Y+::+x#:---...-~~=%%8%@8:.......-$Y+~.--~:::++++xxY8x~~~-.....-Y@$88#Vx:--.....---------------..---~~~~~~~~~=Y:~~~~~--------:%x-~:~~+8:~~~----------......-~x$~-..........-----------------~~~~~-----*8%%@@@@@@@@8~-----....----x$%@@%8#Vxx:-..................-Y@8x-.~x$#$xY@8Y+-.-.-$@$-.-..~#Y-x-..---.-*Y-...............----------------~~~~~~~~~~~------~~~~:::+::::+Y+:::+++++++:+8#++++++++:::+:::::::++++++:++++++++8%+:::+8$+::::::::::::::::::::+Y$VV@#$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#=V@@%x::::+Y=*8Y%@@@$%@%xY@@@@@x~+8*~~~~~~~~~~:::: ++++++x8@%@+~:+++++++++++++++V#@V*+++Y#%V++++++++=YV%%%%@8---:%~~~~~~:++=#@@%=~~-----...... .~+==*Y%@8x.. . .*#- %V.-- .xV+- . -. .:x$88@#~+Y%%x~......~x88YYY***====:~-.~=*$$$=-....-x$:~=Y$##$x:~.---------~--~---.--+x+~~~~~~~~*%:~~~~~~--------xV~V8:~~8Y~~~~~----------..-$#x~~~--..-..:~-.----------------~~~~~~~----+Y#%@@@@@@@@%:~~----------~Y%@%@@@@@@@8V~.................-~#@@V:8@@@@@@@@@%Y--..+%@:.----~~----------.--.---...........--------~~-------~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::+VV+++::::::::+==+++++V$++++++++::++:+:::::+++++++++++++++xY+++:+88+::::::::::::::::::::::+Y%@V:+#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8#%@@@#Y**#@%x+=%@@@@@@@@@@@%8@$:~*%=~~~~~~~~~~~~~ +++++*$@%@%x++++++++++++++++:=@@*+++xY8$*++++++++Y8$YV88xV-.-V%~~~~~~::+Y@@@@$:~-----...... +*=--:+=Y8%%$*+~-.. :- -%8 - =88*=V%@@@@@%*..+$%#~----~::*@@%888#$Y*=+~--...x@%%$x*:-..#V-..-~~x#88x:~~------~-~~---.--+Y#x:~~~~~~:#Y~~~~~~~------~---~#$:-:%+~~~~~------~~~---x8@8=~~----.-88Y------------~----~~~~~~~~-----~:$@%Y$8@@@*:~~---------~~:Y%@@@@@@@@@8-.......--......---+%@@%@@@@@@@@@@@%:..--=VY~-------------------------........-------~~~~~~~x:~~-~~~~~~:~::~~~~~~~::+#@@V+++:::::::+8$=++++++++++=++++:++:++::::++++++++++++++++:+++:+V%+::::::::::::::::::::::~~+V%*:+$@@@@@@@@@@@@@@@$8@@@@%@@@@@%%@@@%$8@@@@@@@@@@@@%%%:~~~V8:~~~~~~~~~~~~ +++++++##8-+++++++++++++++++==@@$++=$Y@Y+++++++++*%x~-Y* ..-*%@V~~~~~:::x@@@@%V~-----........ .Y@%#*-~:=Y*x#%%Y=+::---==~+- #. -%$ . Y- ~* :#@@@@@@@@@@@@Vxx:*=+::=VYYxY@@8xY8@@%$=~-~$*..~*%#*V8%#x=:+-.....-~=x$###Y*::--~~~~---...-~:=~~~~~~~~Y%*~~~~~~----~--~---~xV+~YY~~~~~~------~~~---~x8%=~~~----=@@V~--------~~+V:--~~~~~~~~~------:$8Y::xY8%8$x:~----=+-~~~~=$%@@@@@@@@*~....--------..---:%@@@@@@@@@@@@@@@8x~----+$------~~--------------------.-...-------~~~~~~~$88V*:~~~~~=Y+::::~*=~~::=@@@*+++:::::++%8=+++++++++++++++++::++++++++++++++++++++++++++:+x%+:::::::::::::::::::::~~~~~xV:~:%@@@@@@@@@@@@@@%%@@@8*#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8:~~~:$V~~~~~~~~~~~~ +++++++~~~++++++++++++++++++Yx%8V+++V#@$++++++++x$#Y++::*-.+8%@%~-~~~~::+#@@@@@Y~-----....... :* -#@@#..-$%==*V$8$V$#$#8@@%%8 .Y8~Vx *8Y- +#x. . .-..~%@@@@@@@@@#%@@@8**$8Vxx$8@%%%@@$VY$@@@#:.~$8x:-.#%:.~x@%%8Vx=~--.----~+V8%@%8Y*+~~~~~=xxx:-~xY+~~~~~~:Y#*~~~~~~---$x-~~----:8x~~~~~~~~-------~~~~---~V$~~~~~~~~x@@:---------~~V#:--~~~~~~~~~*+----~:Y=~-~:+xV%%Y~~--+=x:~~~~~*Y8@@@@@@@#x-..---------..--~%@@@@@@@@@@@@@$Y%@8x~---~:~---~*Y~~~~~-~~------~:------.-.---~~-~~~~~~~~+%@@%#Y:~~~+%8V=#8V%%Yx=x=$@@%x++++::::+Y%==+++++++++++=++++++++++++++==++++++++++++++++++x%+::::::::::::::::::~~~~~~~~~:~~:%#Y8@@@@@@@@@@@@@@@@8=Y@@@@@@@@@#8@@@@@@@@@@@@@@@V~~~~~=%*~~~~~~~~~~~ ++++++++++++++++++++++++++++Y#@#Y+++V8@$+++++++:+8$x++++++-.+%8%Y-~~~~~~:+$@@@@@V++x*----.... *%- -$%* xY~:++=*$%@%%@@@@@@@x~-.....:#@@%@V-~..=+:~:%@#=+$*. -~~::+=#@@@@@@@@@$%@@@8%%@@@%$Yx$$YxV%@@%%@@8@$..-~xV$x%V+...8x=$%@%%#Y*~~--~-~VVY#%@%8Y*+:~:*Y##VV@@8x~~~~~~~++~~~~~~---:=-~~----~%8~-~~~~~~~-------~~~----Y$--~~~~~~~#%~----------~~:::~-~~~~~~~~=Yx:---~~~~~~---~+YY:~~~~~x$:~~~~--~x%%xxxxYY*~---------------Y@@@88@@@@@@@%V~:Y8%#x+~-+*+~~~+8=~~~~~~~~~~~~~:$Y~~---------:VY:~~~~~~~:Y@@@@@8=~~+8@@%@@@@@@@%@8=V@@%=+++++++++Y===+++++++++++=++++++++++++=x8x++++===+++++++:+++*::::::::::::::::::x+:~~~~~~~~~~:$x~+8@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@8+=%@@@@@@@@@@@@@@V~~~~~~x$:~~~~~~~~~~ ++++++++++++++++++++++++++++V%%*=+++V@8V++++++++=%*=+++++++:#%++8x:~~~~:=Y8@@@@@@%%@@V=~---.. .V%= .VV . .-~~::+xxx$8@@$V$$=+VV$##%@@@@@@8*. -=:=$@%@@%@@$+:=:++==***x%@@@@@@@@@@@##@@8%%@@@%xV$#Y==*xV$8%%@%+....-~x=...+x8V.-~*x8%@%8$Y*:~~Yx~:+Y%@@@%8Y*~-~+Y%%@@$+:~~~~~~~~~::~~----.~~~~---~%8---~~~~~~~-------~~~---%8---~~~~~~$%=----------~~~~YV+:~~~~~~~~~+Yx--~~~:x$x:~~~~~:**~~~~*$*:~~~~--=:---~:~x:----~x:~~------:$@@x+Y8@@%Y8%@#~-~+V%%$:~*=~~~~x%Y::~~~~~~~~~:x#V+Y:~--------#@8*:~~::~:x@@@@@@%x=#@%@@@@@@@@@@@@$=#@@$=+=++++++++====+++++++++++++++++++++==*%#++++===+++++++++++:::::::::::::::::::Y8$+~~~~~~~~~~*%:~+%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@YY%@@%#8%@@@@@@@@@@@@@@@Y~-~~~~:~~~~~~~~~~~ ++++++++++++++++++++++++++++$@%~~+++=@$Y++++++xx8%=++++++++*$%#+:88Y++++*@@@%@@@@@@$#%%$x+:-.. =@8- V%. ::......-=V#8@@#*=*=*8@@@@@@@@@@@8:~~:*x#%@@@@@@@@%$V#*xx*x*xx%@@@@%8@@@$V$#@@V*Y8@@@$xY+:~--==~~x88%8~....-.....+x*-...~*:=x8@@%%8$Y*::~~:8%Y$8%%@%$Y*+::Y888$x:~~~~~~~+#Y=~---*$:~~~~--+=---~Y+~~~~~-------~~~~~%8~---~~~~~:x=----------~~~~:8%#Y~~~~~~~~~:%+--~~~+$8#~~~~~:8%+~~~~:V=:~~~~-:---~:8Y~~~----x+~~~~----~:Y%%:~+$@@=:#%$~~~~~+Y%$~~~~~~~:8@$:::~:::~~~:x%Y:$#:~~----~=8@@%$+:::~~:#@@@@@@@%@@@$x#@@@@@@@@@@VV@@8=Y8=+++++++=====++++++++++++++++++++==x%#=++++==++++++++++++++:::::::::::::::::Y%8*~~::~~~~~:YV~~=%%#%@@@@@@@@@@@@@@@@Yx@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8%%=-~~~~~~~~~~~~~~~~ ++++++++++++++++++++++++++++#@%::++x$@$Y+++++YV+%%~~++++++++:Y%%*+$@%8%#8@@8YV8$$%@xx8@@@%8V=~- =#*- $*. *8. .~+$8%$x****%@Y%@@@@@@@$*==*==x%@@@@@@@@@x*xx8$***xY$@@@@#+*8@=~=8%%@$8Y#%@@x~.....=*$-.-~:x$YxxVV-..... .....-x*..*@%#@@%%%%#YY==+~::+=Y#%%88Yx++=Y#%$+~~=+~~~*8%#*::%@V:~~~~----~=:8#:~~~~~-=+----~~~~*8=----~~~~~-~---~~~~-~~~~~~:Y@%%*~~~~~~~~~*~---::~:++~~~~~~*8%x~~~~:**~~~~~*--~~~x%Y:~~~---~~~~~~--~~~~xY:::+Y%#~::~~~~~~~~=:~~~~~:::+%@Y:::::::::::Y#:+%$:==:*+~$@%%%@#+:::::+%@@@@@@@@@@8==8@@@@@@@@@@@@@#=Y%=+=+++++======V=+++++++++++++++++==V%x++++=*=++++++++++++++::::+=:::::::~~:~~*%%Y+x$x:~~~~~:~~~$@$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@8#8V8=~~-~~~~~~~~~~~~~ ++++++++++++++++++++++++++++Y8$x+++xV%Y*+++++=+~%@==++++++++Y8%@%V#8@@@@@@%x**VVxV8Yx%@@%@@@%8#x~.... -- .*~ +8. .-~:Y#$$YY%$*Y%@%@@%@@#$x#V**Y%8%@#8@%$x***8#**V8V$%%8x+. -*- -8@%@@x:+x8%8x*-.. .-......=V@%%%#*===Y~.........-*8%8#%8x%@@@@%8Vx++~~~xV*+*YV#V+~=xYVx:V8V=:~+Y@@%%@8VV=~~~~~~~:*:#%=~~~~~~x#+---~~~~~:~----~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~:#8+*=~~~~~~::~~~~-~$Y~~:::~~~~~~+#%+~~~~~~~~~~~~~~~~~:$@V:~~~~~~Y*:~~~~~::~~~:::::V%:~-~~:Y+~~~~~~::::::::V@%::::::::::::+::Y8YV%%@8:x@%**@@#+:::::*@@@@@@@@@@@%*=8@@@@@@@@@@@@%==V=============*%Y=++++++++++=+++++==V%V++++=xY=+++++++++++++::::+#V+:::::::~~~~+8@8+:Y#x~~~~~--:8@%8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@%%%@@#@%:----~~~~~~~~~~~ +++++++++++++++++++++++++++++ +++=V#%::++++++::%@#V++++++++V%@@@@xx%$Y$$@%xxxV$xxxxxV%%YY@@V8@@8Y~--.. .V$. .x$. == -. .-~:=x8$V*#8*xVxYV%%$$8x**8$xV**8x===*V@#==*=:~:V- .~ ~$@8%@#:.-=xV88Yx-. . ..=##:~x%@%%@%:++~~.....--:+::+Y#%%88%%%@@%#:~:=xV$~~:+88Yx#xVY==%VxY::~x8YV8+~=8Y~~~~~~~~~Y@%+~~~~~~+:----~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:8$:~~~~~~~:::::~~~~::~~:=V::~~~~~+%#:~~~~~~~~~~~~~~~~~+#%*:~~~~~Vx~~:~~~=8=~~:::::+*~~~~~:x8+~~:::::::::::V@@*:::::Y=::::::::=@@@@@%::%@$:$@%%Y:::::V@@@@@@@@@@@#*8%V@@@@@@@@@@%*++=========***=x%$===++++++++==++++==V%*++++=Y%*+++++++++++++:::::x@#:::::::~~~~~+Y%8+~:8Y:~--:*8@@%#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%x#@@@@@8~-----~~~~~~~~~ ++++++++++++++++++++++++++++++++++xV@@~:++++++:+%8V=++++++++*Y%@@@#$Y****88x*x*xx*xxx88Yx$@@x#@@8$$=~-~x=.. ~. -8: -+~ . --. -Y:x$8#~~~::~~~:x$%V+**:::~V#:~Y%%@%=~--. . .+ .*-+%@%$~**~-x#%%$xx*.....--...=8#Y%@8%%88x~:~----~:x+:=*x::++*xYY+~:Y#Y::~~~:#%$#$*Y88V8V+++$xVYx::~~:8@=~~~~-~:Y%@%+~~~~~+=~-~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~::~~~~:$$:::::::::::::::~~~~~~~:=::::~~~~*%x::::~~~~:::*Y:~~~~+%%=:~~~:#Y~~::~~+%%=~~::::*x:~~::::Y#Y+:::::::::+:*@@$+:::x@8=:::::::+Y%@@@%+V@%@*+%@@@V+::+V@@V#@@@@@@@@8@#=V@@@@@@@%%@$**========$%%%**8#====+=++++===++++==8%*++++++$8x=+==xV=++++++::::=@@x::::~++~~~~~~+$8Y::Y$:~+8@@@@@%$8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8%@@@@%@$-----~~~~~~V=~ ++++++++++++++++++++++++++++++++++*V@%::++++++**%#Y+++++++++::Y@@@@%*****xY****xxx**x$V*x%@8xY@@%xxVY+*@8~-. . -*$* xY. .*$.=8%. .~- .~*. .Y#-......+88$%@@@%+ =*- *%%@%@%8x~-~x8@@@*..... ....--.:Y%@%@@Y8%8Y:~~V%@%%8*:~~~~~~~~~~~:*Y:~~:x*+*:+$#Y%@@=*#$x=Y@@@#Y+~~*%8:~~::-+@@@@V+::::#%*~V$+~~~~~~~~----~==:~~~~~~~~~*x:~~~~:*:::+*:::::::::::~~~~~~~~:::::::::Y8*::::::::::%%$:~~~:V@#+::~:$%:~~~:~:%@*~~~:::x%:~:VY:::+V#:::::::::VYY%@8+:::V@@8Y=+:+=V8V8@@@%+V@@@#+V@@@@#xV%@@%=*%@@@@@@@@@@*=$@@@@@8*x$@8%V======*%@@%x*8V======+++=====+++==8V=++++++=Y*++==YV==+++YV+:::+$@%=:~~~:VY:~~~~~~x8$+~*#V%@%@@%#*~:V@@%V8@@@@@@@@@@%$#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@#Y$8*~=----~-~-~##: ++++++++++++++++++++++++++++++++++Y#@#~:++++++**%8V+++++++++++:Y%@88x**=*x#*****V$*******x%$x%@@%%$#@%8%%Y*~...$x. YY- .. . =%%. . +*~8- .~=8%@@@@V =YY. .x@%@@@@@8x-.:*V8%+-..+*-........=x+x8%@%@@8Y==VxxV%%#YYx*+:~~~~~~~~~~~:x#x:xx:V#88@8x=$@%%@@@@@#:~+%%+~:#8x=%@@@@%%8*:*%V:=@8Y+~~~~~~~~~~~x8::~~~~~~~~:::::~~~~~::+%x+::++::::::::~~~::~::::::+::=x+++::::::+%YVV~~~:88===:::x%:~~~:::8@8:~~~~:+%V:~::::+Y++::+:::::+*@@%@$+:++*8@@@%#V$8@@@@@@@8++%@@%VY@@@%@%@@@@@%*Y%@@@@%@@@@x==@@@@@%==*@@@8==+===8@@@8==%#========+====++++==*==+++++==++++===++++++Y%*++::+#@%*~~~~:V8x:~~~~~:Y8V==$%V=$%*~--~~#@Y~:Y@@%Y8@%@#=-:@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y~--:~~*--------~:#* ++++++++++++++++++++++++++++++++++V%%8=x++++++Y#%8V+++++++++++:-=%Y*$*===========*========**V@%@VV8%@@@8$8%$Y:-~x#*~ -*. .==-.++ $@$x. $V*:8@@@@8 +- ~- ..:$@@@@@@@@8$#x::xYV*Y%%8x=~~~-.--..-~YY8V#%@%%8$x*=Y8%%%@%#VYx++=YY+~~~~::~+**#VV+YV$VxVVYYY$#8$::=8%8Y=#@#x88$%%V8%:~:%V:+%@@#:~~*Y:~~~~~=#::::+:~~~~~:=*::::~~::+%%++++++++++++::~:$8:::::++++++++++++::::$@@@@*~~:VY:==:::x%=~~~~::V@#:~~~:::#%::::x==%8*:::::+:+++Y$@@$+++++#@@@@@@*V@@@@@@@%Y=%@@@@@@@$=$@@@@@@@8*V@@@@@@@@@8==8@@@@@Y=*$@@%*=:++*@@%@8==%Y===*=====+=+=+=++=====+++++V%Y+=+==++=+++++$#+++::+8@%Y:~:=$@@#x:~~~:Y@@%:~=:-:#8~-~~~Y%$~--x%8:~$%Y~.-~xY%@@@@@@@@YY%@@@8-.......---------~:$ ++++++++++++++++++++++++++++++++++Y@@#=V=+++++Y$%$x+++++++++++++:$8+8#=:::~~~x*+:*Y::::::::+=Vx$%xxY$%%@#$#@@8Yx~Y@8*. .~. .. .-*$* ~8%8V* .#8- -~*#%%@8%* Y#. -88= ...~$8@@@@@@%%%@8$x::++x$8@@%%8$*$$~--+8V:~:+YY$8%@%8$Vx=xY#%8YV#%%@@8Y+:~~~:+YYY%@8#xYxY#$VYYx+=Y8Y+YV%%%@%$Y%V:Y8VV%x+Y%Y:+%@@%=~:V@=:~~~~:Yx:::88~~~~~:=%x::::::::V$++++++++++++++::+%$::::++++++++++++++++@@@@@%+:::::::::+x%=:~~~~:Y@%:~~~:::=$::::Y8#@%x++++++++++:+%@%+++++Y@@@@@@Y=#@@@@@@@@V8@@@@@@@$+=%@@@@@@@%8%@@@%@%@@@==*%@@@@%*=x%@@#*+==#@@$$V==Y****8x=====++===+=======++++=VY+++===+=+=+=+=8V=+=+:=%@@#VV%@%%@@8Y*==#@%@8x*~--:%=~~-~*@#~---+x$*:*-.....-=#@@x$@@%-.=8@%~-.......-+*~------~$ +++++++++++++++++++++++++++++++++=x%@%=:++++==*%@#Y++++++++++++++=%Y*%#:---.+%#$Y+=----....-~:+=V8$x*xY$V$$8%@@@%%@Y$#xx8%#*=#Vx$88- -=@@Y .. $@%*-=#Y+. .*: ~ -$8*.---=*.-~Y@%%$x~~:Y%%@%#x*~~~=xV8%@@@@#Yx#@@*~~~~:x*=%@@@@%8$Y*=*x$Y%@@@@@8V+~*#%@$*$%8$V%8@@@##%8#8%@8*- $#%$$%@#Y~~#%@@8@@%:~=$%@8:~+Yx:~:~~:++:::%%+~~~~~:VV+::::::++=+++++++++++++++:+$8::::++++Y++++=++++++V$%@@@#+:++::::++*%=::::::V@%+::::::**+:::=8@@#++++++++++=Y*%@@x+++++V@@@@@@V$@@@@%@@@@@@@@@@@@@Y=$@@@@@@@@@@%%@V=Y%@@x=*%@@88@8$##$@8Y++Y@@%V~+=*Y*#8x%$==+=++===++=======+++++++++++======++++*%#V8Y++%@@@@@@@x=%%@@@%+:Y@%@@%+~-~$$~--~~x*~-----~xY-........:$%~~#@V--.~%%-.......--Y%$*------~ +++++++++++++++++++++++++++++++++=*@@#Y+++++xY+8@@$++++++++++++++=x88%@V....V%:~x#8+... ....-~~:=Y$*====+++=Y8@@8%$xx$%@@@@%%@@@V:.:*~-**$8%+ .. +- -%%+ -*$$=-= -= --..*8$8~....x@@Y~...-=8@@%@%8#x+:~:*YV8@%@@@@8*xYxY8%8%@%$Y#%@@@%%#Y==x$%%%@@@8+x@@%%%@%@$+ .##8*+VY*%8888Yx#. ::=%%Y++:V%@@@%%V*::*%#+xYx$$+::~~+=::+%@8x+~~~:*Y+++:++++$8+++YV++++++++++++++::::::=+*+++*#Y=++++++=%@8%#=YY++++V*+%Y++:::+V@%=+:::::**++++$@@@%V=+==+++++=8%@@@%=+++=*%@@@%%@@@@@Y*#@@@@@@@@@@@@#==%%#%@@@@@x+x%%VxY%@%$8%@8+V%@@@V*%@V++Y#@#x+x$%%$@%8@@$=+++===+++=======+++++==++++===+=+==YV*8@@@@##@@@@@@@@%8Y*#@@@8Y:Y8@@8:~-~:*+------------..~-........--$$~8%~.-.-*%~........-=%@V------- +++++++++++++++++++++++++++++++++=8@%x*+++++::~#@@$+++++++++++++++:x@@@V....-8V..~V$. ...--:=YY=:~~::-:xx++Y#V*xV#@@#x$@@8V$%@%8@=:~8%+.. ~*-. *##~ .:#- ... *= *=-x%V.. --.......-*+=-.....x%@#:.---~x*:Y#%@@%8Yx+:~+Y88%@@@%@@@@8=+xYY$Y#88#$8%%@%$$xYx*#$%%#8@@#x#%8@@$*=V#*+-.~--*VYVxV%#%8$ =++++:+$@$*~%%#$8%#$8@@%V=:::=#$+:+%@%%x~~~+%@V++=++++#%+++*%Y++++++++++++::::++Y#*++++=%%Y+++++++%%**%8V=++++x8Y%8=+*Y=+*@%*++:::+:+++++*%@$V88xY8x++++=8@@@@@%Vx=Y%@%8@88@@@@#=+=8@@@@@@@@@@@@$V@$*x@@@@@#Yx#%8x*Y@@@@@%*:+$%@%Vxx%=++Y#@#*+*V@@@%$$V@%=+++==+++++======+++++YY=+++==++=+++x@%@@@@@@@@@@@@@@@@@8*$@@@@@#*:Y8V~----*8~-~~--------~-..-......-VxVV~%#-....-x#:-.......-%%+------- ++++++++++++++++++++++++++++++++~-8@@Yx+++++VV*$@@$+++++++++++++++++$%@%:.. :%=...-. .. ...~*V$Y=*$*-----~*8%$V$@@@$$@@8@@@@@@@%88%x:V#x:~8@8$==Y@%%~ :$%%xV8$$*-..~ =88@@x ..-=#$-................-+#@%x:---~~~~:*$%%%@%%#x+:=*xY#%@@@@@%$x**Y%%@$$YYY*V$8#88%%V=+#Y=V%%8V: ~#%#8$$%%%*V-.-:::~-+$*88%%**~ ~=+++*%x++--88V%V*x##YVY+::Y@#+::Y%%*:~~~:%@@V+8$+::*%*++=%$+++++++++++++xYY8%8=*==+++V%#=+==++=%@#=8@@=+++++8@@%=+V@#+=%%*++++x$*+++++Y@%=+Y@@%@*++++=%@@@%8%@%%@@8*=8@@@@@@V=+*%%%@@@@@@@@@@YVVx+x8@@@@%V*V@@=*$@@@@@$===x#%8Y==%Y*+*@%#*++Y@@8=:~+Yx++++===++=VY=====++++++++++++=VV=++=#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y=$@@@@@%Y::+~~~-~*%+~~~-------~$:-.........~%@+:%$--....-V#-.......-$8--.----- ++++++++++++++++++++++++++++++++=*@@%V+++++*##YV@@#+++++++++++++++++=#8@#-.. .88... .xx. - ~--+x%Y+:-..-...~8@Y#8@@@8$@x*#@@@@@@@@%:Y@%@8%@%V8+=#@%%=+8%=*%@@x=x8#$=. :%@%8x:xYx=#Y~................---~xx88Y+:~~~~~~:=++Y$8%%%%%88Yx=VY$%%@@@@@@@V8x*8$##=++ -$8$#%%%$Y *~+++~ x%8x#8%#8#x$~-:+++~~ *$88#$V=..~++.=++++~ =8%*~~~+%%8V+:%@*+VV8%V+:~~=%@@V+%V=++=%%x:+Vx=*VVVVY=++==V%@@@@8++$$++x=V%*=*#=+=%@%=*@@V=+++=8@@@*=Y@@**%@V=+++=%%=+++=#@@#==8@@%*++++=8@@@8*V%@@@@%**8@@@%%@%==Y8YV8%YV%@@@@8x*#=++V%@@@#Y*=#%+*$@@@@@xYV*+x%$x=x@@$x#%x=+++V%@*++:::++++++++=##@$=====++++++++=++=$@@Y*Y8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%VV%%@@@@@8=---~~~~%$~~~--------%#--.-.......=%8-Y$-.....-~8x-.......~:.......- ++++++++++++++++++++++++++++++++x@@%#Y++++++YV$V@@$++++++++++++++++++:$%@$YY*~Y%:... .- -. =#=..x%V......- .:8x~-x8@8~x#--*%@%x*xV%%@%8%+x@@+~V=-x88@%@8..+%@#+~#%~...-V%%==V%@%%$Y-.....-...-.-----------~+V@%#Yx+:~~~~~~~::+*Y8%@%@%8#Yx=*Y8%%@@%@@%8$x#%$8V$xV~ :$V%88$*x=:~:+:.#Y888=88#@$xx.-++++:~~*V%%%YY+- .:++++++x$%V*+++-~$8Vx8%+*8%8%@%#:+8@@@#V%*=+=Y%@Vx++#%%@@@%%=+V%%@%#@@@%*=#8==%Y*%#=$%==*%%#=*%@%=+++=#@@@Y=x%@%%@%*++++=%@*+++*%@@@%x*#@%*+++=#@@@@@$8$%@@@@%%@@@@$#@@#Y%#Y-*%$=*@@#8%Y*%Y=~x#@@%$=+*%%++$@@@@#===+++.-+Y#%%$Y%x*+++=$@@+++=xx+++++=++$@@%$+====+++++++Y8+x8@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8*%@@@@@%Y=~~~~~%#~~~--------=+----........=x~:$~......-Y@V-...........~~... +++++++++++++++++++++++++++++++x$%@@*=++++++::V%@%V+++++++++++++++++++:x%@@@@8%@Y.....*: ..:+. -#8.....-$~ .Y8+ -x%~.~. +#* .=8@x~++-=*- -$x--:#8x#x..*V@88%=....V@%@=.-Vx~+8#----------------~~~~~~~~=8@@$+=V$YY*~~~~~~~~~++#8%@@@@%8V=++=#8@@%@@@%8#=888#8$*Y~ ~ YV###$V8x~ ~-*#8$V=*-88##$=:-~=+++--xV%@%#VVxx: ~++++*%8Y+++++~-==#@#*~Yx@@%$Y+=@@@@@%Y*++x@%%V+V8@@@@%#%=+%@@8$=V@@@%%@$=Y@%$@@V8%==#%x=Y#%@@=+++=V@@@*++$@88@@V++=+*%@Y=V*+=%@@@%V*#@8=Y**@@@@#%@8YxV@V$#@@@@V*$%%@@@@$*+*%Y=8@$$%Yx%#=+V@@8=++Y8@%++V%@@%*+==++++++Y%@Y*+ .++++=x%Vx+++V%YVV==++=%@@x=++==+++++++=%#+=8@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$@@%Y*8@@%%@@*~~~~~%V~~~~------------..........-Y8@Y--....-+%%-..........-*8xxx +++++++++++++++++++++++++++++++=*%@@#V++++++++Y#@8Y++++++++++++++++++++:+#@@@@@%$--...*8: :8$. ~*. .*V. -- .V#. . -88-.+- .**.=%* +#. .+%~**.....*88Y-..----::----------~~~~~~~~~~~~~~:$@Y:~~V@@@%Y~~~+=:~:~~x=*%VY%@@@%$=+V$YVx8@%%%%%%$#Vx8Y%V8V.--~-=8V####8*x~ =VV$8*-~8%#YY=.+~+++-:Y$#%@$$Y$%8- ~+*VY++++++++:+x%%*==$@#Y++:+%@@%%%%V+:+#@@$+Y#@@@@@@#+*%%8:**#@%@@@$=*%@@%@@@@%=x%#+:+*%@@=+++=%@@%$=+%$=$@@V==8*V@@8*V=+=%%%%#%#V@%*#%%@@##+V%=+==%=:=%@@@x=*Y$##@@8Y++V8xx%$x +xV8=Y#@@V+++V%@8Y+Y8@@8Y=*$+++++x#%@V=+++++++V%@=++++*#%@@8=+x$%@@++:++++++++++*%%**%@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$%@@%V*$%x+Yx~~~~~:%=~~~~-------------..-......-#@@8--.-.-.-#%~-..........:@@VV +++++++++++++++++++++++++++++++=x%@@$=++++++++V%%#x++++++++++++++++++++++:$%@@@8=~~~---8x.. .*@%. . -. -#: .. -$V. . +V8:.-. .~*.........~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~:x~~~~=Y8%@V+YY$%$V$YY%8#@#xY@@@8%#8@@$8=x Y#V#8%8%$%=*Y%%Y**. -.:+xVV$V##+V=-:#$#V%x Vx#8Y#x~~+++.~=*Y##xY%#YYY~ :++++++++++:.$xV+~#*-++*#@%@Y$%Y=+*Y%@#x=x%@@%$8$=V=$Yx88888x#@8=Y%@%$*@@@@@$%Y=+=$#@@@*+++x@@%Yx**8=Y@@@#==88$%@@%V=+*%$x-=*@@@x=x%@@%x++#@Y*+*%*=*8@@8$+=x8x*@@8V+++$#V@8V+++=%xY$@%*x++V@@$*+x#@@V*=+V::++=V%Y::+++++++=V@8V++++=#V@@Y=+Y#@@@x++xV*++++++++YV8$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@VY%@@@8Y$#:~~~~~~~V8V~~~~-----------------.--..-~x%@V-.-...-+%:-..........-#@YV +++++++++++++++++++++++++++++++*$%%#Y+++++++++x@8*++++++++++++++++++++++++:#%@%@#$x+=+~=+... ..#%x. . .V+ .. .YY~. ~%+ .*V- . ..-..+--...------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:+xVY+~~*Y:~~~~::+Y@%%@@#8%%%@@@@@YYYV#%@%V#*%$%%%%V#x~ :V=V%%%Y#*$Y#xYV$Y~~~~ +Y$$#x++~-+8%$8%..#%88V++ ~++:..+V#8#$=V8xVx~ ~++++++++++~:=++~:++=V%%*$+- ~++Y%8$-:=x=#%V~ ~+++~+V#8$x +%%=*%##*:+%@%@@@%=++=V@@@8x++=8@@Y+:+*Y*%@@@%=x%=+V@@@*=*%@#Y++x@@@xx=V8@Y*+=$@8$=x%V*:%%Vx+++~.+Y8@#x+++:Y$%%V+++Y88x$@8Y=+=$%#Y++x#%%Y++: +++++=*~+++++++++xV8=+++++V@%%@YV+V8@@@V++$@%*+++++++++==%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#*V@@@@@%@x:~~~~~+8+:~~~~~:x~------------------...=%8-.--.---88-...........~#+~ ++++++++++++++++++++++++++++++++*#8Vx++++++++*Y8+++++++++++++++++++++++++++:$%@%Y%%%%8:~+=-.........~%$...Y*.=x*. . -*8V+-.V8. ...-.....-Y8~-:~--~----~~x=~~~~~~~~~~~~~::~~~~~:V8%%@%VV%%8Y~~+$8#8$88%@$V $$$@@#$x*+::+x@88#x+*V8#@%%V*=~ ~Y$V##8%$VYV#%88VY:~::~.xY++++++~.$$xV#Y VY$YV#8:+++=~-*YY88=*+Y8xVV~ ~:++++++++++++++++: -~+++++++ ~+++:~. ~++++++++=..-.=V8*x8$=~::*@8%%@@V*++=Y@@%Y=++=@@%$=+++Y8@@%8V+Y$++V8@%++$@@@#++$%@#Y=+*V#*++=V@@#Y$8xxV%$+:+++++++V%x+++++:-V#=++=$8V+x#Y=++=V%=++++YY*+++++++++++:++++++++++xx-++++++=#YV$*=+x8@@8V++Y@@Y:+++++++++=$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@@@@%::~~:Y8*~~~~~~~x%Y~-------------------..+:-.------+%*-..........-Y+. +++++++++++++++++++++++++++++++++-+Y++++++++::#x:+++++++++++++++++++++++++++=$8@8=*%@@=:88+:~----...-%x-..*V. .$= ~$. .*%x88=~+. . .-......----$@%V~~~~~VV~~~~~Yx~~~~~:x+~~~~~:#Y++=x+=**xY$8@@@@@x*+xYYV~:=x%@@%$ +$@x:##8Y::Y%$Y$#$%V:*$8%#8#Yx*- .*+xV$88$8V##8#$#Y+-~::++++++++~ .+x#%8 +*8V8*+-~:=x--+Y#V= Y*V%V88x.~:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Y8%8=Y%%=:+Y88$x8%%%++++=V%8V++~+=%@#*++:+8@@%x+:++=:+V@@8=+V%@@V++Y8%x+++=*V*++++##=*8Y=Y@#:+++++++++: :+++++++:~++++: :+++:++++: :++++:-:+++++++++++++++++++++++:++++++++~-.~+++x8$%#x+=V@#Y=Vx++++++++V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@VY%@@@@@@@VY8@@@@V::::*@8~~~~~~~~x%$~---------------------.---------:%Y-...........-.. +++++++++++++++++++++++++++++++++++:++++++++=*VY++++++++++++++++++++++++++++++x%@$*x@@#*$#%8Vx=:::~~V%+---.-...+8~.... ..*%- -*. .**.:%V. .....~$$*:---~~~~+%$=Y:~~~~+8Y:~~~:Vx~~~~:88Y:~~:x%@%%%%8Y=+*x==VY8%%@%%$*:~~:Y*~8%%%%#=%8x-=V8$V@V= .x#@%$#$. +88@##Y=Y~ .-+**$%%%%V#$8##$$* -~++++++++=~-*V%##+ :#YYYYx~:+=~-+Y$$Y ~#x###%8* ~:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Y#8=Y@#$$++*$x~--V+ +++++~ :+=#Y$@%YV:+V8%@8~~++~.:+=x@@%V+x@@%V++=$#*++++~-+++++~~++~:++ -+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +8$x+=*%8Y*xY++++++++Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y:=V@@@@@@%VV@%$%$+:::V@8:~~~~~~~x@%~~~~~----------------------------%%-.............. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=$:+++++++++++++++++++++++++++++++x$%$=V@@@8Y=V%@%%=V8Y:x8:~~~----..x8:......-x$. .8Y. .~%*..-=x~~~~Y%%%8Y:~~~~:Y@8x+xx:~~~+8$=:=8@8:~~~~=@@8x+:x@@##@%8%8%8%%88V$8*Y#8%8#V:~+++~ Y$%%@8 -+:..$=%V#8.--.##8%#*: ~ *V#$%#8#~ -..-V#%%%%8$*##88%$8~ -:++++++=x-x+xV#8~ ~xV###*+-:+~.+Y88V *=%%8%8Y -+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-x:8#*~=+++ ~+++:++++++++++++Y8#%%V$8YV8%8x-+++=V@#*Y%@@#xx#@8Y=+++:.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Y#8*++++#@%*:VY++:+++++x%#V%@@@@@@@@@@@@@@@%@8*+V%%@@@@@@@Y=xx+:::Y@8:~~~~~~~Y%$~~~~~~---------------------------x%+-.....-*~..... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:+++++++++++++++++++++++++++++++++-.=+Y8@@@VxY%@@@x*V@x~=~~~~~=+~---V8:-----..~.......-+......=*~V+~~~$%:~~~~+Y%@%+~~~~~=%@@%%*~~~:x8@$::$8+:~:~:x@@@@Y:~YY~*V%**V%#Y88$8%8%%8$Vx$#=-+++++:-~#@%@8-~+++*8$8%@V++~ +$@%V+~ :~~Y$@%@8#8Y~+-. *##8%V$8=888x#%#x~~x=+++++-~~+VV#$V:-+#+V$#Y~:=~-x#8@8-.~ $$%88%8:~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:+~~:++++++++++++++++++++++++V+ =~x8V$#%V=++++*#%$x#%%8:+=Y%V:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++x8Y*+++*V@@x:8%+++:+*+++#8==8%@%%#V%@@@@8xV8%@%*+*=Y%@@@@@%Y++::::V@Y:~~~~~~~$%*~~~~~~~~~----~--~-------------.---$Y-.....-V#-.... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=#%@@8Y=$8@%+:+8%+~~~~:Y$=~~~~:%8*~~~~~~~~-------.----~~YV:Y+~~~+%*~~~~x=Y@$:~~~~+V%8x%%:~~:Y%%@#=+8#:~:$Y:*x%@%+~::x~=*%%V=$%$= ~xY*%%8@%%###$--~+++++~.#@%%$=~V%$*:Y#8=++++~.8%#YV= ~:~#Y$#88%88* :-~ .##8@#+ --Y%$#8*#..~++++++~-+x8#V#: -:YV*8*~ ~-:*$%%8.~~~ Y8@8#*+-~:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:++:++-:=* ~++++++- :+.* -+++~ ~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ .++++*#@#*:Y%+:::#8=+:x##==*##Y++=V%%Y=::+Y%@#++++x%@@@@@%=+:::+VY:~~~~~~~:%%:~~~~~~~~~~~~~~:*:~-----------------~.-.....~8=.... ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++x#%@@Y+=Y%@#x++Y=:+::Y@V:~~~:+Y@8:~~::~~~~~:*::~~~~:VV:~::%*~~~:88:~~~*%88+~~~:Y8@*~~8%:~~~+8@@@8%%%Y::$%:-:8@@=+=V8*=V@@VYxV@8x+:~- xV#V#@%%%V=x~ -++++~.$8V8$:#-++-:$$*+++++~.VV#$%$.--. **=#V%8%x#. -- ~#@8#xYV**$#Y%Vx=- -+++++++*V$V#V=:~-=VYY$#~.--xV#%#-~+:~ Y8#Y8*x-~:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=x%#x++Y%++++%#+:+YV@8=+*$x:+::==+:::::=Vx+++++Y@@@@@$++++:::::::~~~~~:%$~~~~~~~~~~~~~~~Y%x~~----------------..-......+=.... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-V8#=++*@%#Y+:x*=+:Y#@@=::Y#x:8%:~=88+~~~*#%8x:~:Y8@%V:~+%$=:~:8%=~+Y%@@Y~+*::V@@VY=$V:~~:+V@@#x@%$8+:##Y*$@@$V++xV8V$@@#YxY%Y*+++++:~~. x$V%$8V#$~.-+++~ :$%8$~~+++~-++++++++:-~8@%%8~~+:~~=~8%%x%V$Y==~.:8%#$V##x=~$8V8YV*- ~++++::::*$$xV++++Y#%8x~ .*8%8#.~++::+#$##%VY-~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++x%$*+++$8=+::%#+::=x@@x+:**:++++::=::::++++++++=8@@%V=++++:::::::~~~~~:#=~~~~~~~~~~~~~~:8%:~~~----------------.-............ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:~~++x$8%#Y+*V=+*88%@8**+%V+:%%=~+8@Y+:+%@@%=~:#@V$$@$Y8%@%x~:%@xV8@%8@8+88$==%@Y=:::~:~**Y%%YV%%:-:*%++*$@%=+++Y$$xY8%V++=#x=+++++++++++:~- :8#%8VY#=~-+++=8%@8x+ ~+++++++++++++-.8%%%8~~++++~ *Y$V##%** V8V*+.:+- :#V$Vx$#~+:+++++~+V$%8V- .~V8$xYY..~V8%@8.:+++:~:###%#8+ ~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*Y#x:+:=%#Y+::%Y+++=*@%=:+V=::++++:+:::++++++++++*%@V++++++++::::::~~~~~:~~~~~~~~~~~~~:~:Y%x~~~~~-------------..-............ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++==x%8Y++:++V%@@%=+++%xx*%%*::x#@8=+%@@@8YV@%Y+:V@@@%%#==x@@%@%VY%%Vx@#Y+Y$$x+::Vx$Y=*x%#*Y#@+:+#@8V+*%Yx+++=xV*++Y=++:.++++++++++++++++++~. V#$8xV$**+.=Y@8x##8+:+++++++++++++~.$#88V:~:+++++- :+V%8#%=Y.x8#YYY:+++-.-=*8%%Y#~++++++~+#xVYY*:-.*+V##V:--$%@@x ~++++~.:#*88##~.~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=YY=+++=#:++::8Y+++:+%%=~+=+::++++:::~:++Vx+++++++Y@$++++++++::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~+V~~:%8:~~~Y*~~--------------.-.-=~..... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++: =++++++=$%%#:++x%+=$@$x+++*@8xY$@$%%@@@$*+x#%@8V -++$@@%%#x$@#*x8$*+=$+++++$%@V+Y#x=+Y#8Y++Y%%Y+:V++++++~-+++:++++++++++++++++++++++++++:~-YY##$8YV$~8+=Y8YVx:++++++++++++++~-Y$#x$Y.~++++++~-Y$$@8%%#*=8#=$*+++++:~:$8xY8x=++:+++~--V8$x=+.:=$%8%x+~~$%$%$++++++++=Y$$@8V#. ~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++::+++++~+++:+%V*++++%%=:++++::+:+~:++:+Y%*++++++++$%=++++++++=+::::::~~~~~~~~~~~~~~:V+**:Y*~~~~=$~~-----------------Y%-..... +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:*V%$VxV%x8@$=++++x@=+Y$@VV$@%$#x+Y%%@*:+++=V@#x$:=V#:++ -+++~+++++*88x+=V~+++x*++++ .+++:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++::-+V$Y8@8*+++$=##*~~=+++++++++++++:-:*$888-~++++++~ -$#88%#%$=.V=++++++++~-++x=x++V.-:+++~+#++*8*+:-8#=+++~~$%%V--++++++:~:#Y8%8#$~~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=%V*+::+%#=+++++:::::::++=+88=++++++++=8Y+++++++Y8++::::::~~:=*::::~~~~~+:x%V~~~~~~~x~~~-~=x~~~-------~Y%*-..... ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:~$@V=+$$8%*+++=V8%x+V%$Y=Y#$~ +++ * +++++++#=-~++:~++++++++++++++=V~+++:++++::+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++::+~8%#*+++=+8#x+.~+++++++++++++++:=8%@%#=++++++++~ -x$88%$#V. ~:+++++++++~+++x*#8x-~:++~:+YV88--~~++++++:V8%@8.~+++++++~-*V@%%#*:.~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.-++::+%*=+++++:::::~:++::==++++++++++**==+++++V%++:::::::::$8+::::::::::+%@+~~~~+:::~~~~*%Y~~~~-----:%8--..... ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++- +++~x#V=++++*x-++=#~:+++~++++++:++++++++~++++++++++++++++++++++:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=Y8:~++++++~:8$x+-:+++++++++++++++~-888#Y~-:+++++++:- +##88Y%$*-~+++++++++++=+#VV$8V-~:++++$888-~+++++++:-8%%%8-~+++++++:~~#%%8$x*~:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*Y8::+++++:~+YV+:+++:++++++=+++++++$$+++++V%+++:::::::+%8+:::::::::::*8:~~~:8$8=~~~~~x%x~~~-~~~~~$Y-.....- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ~+++++:~++++~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++V88Y+++++++++~*8$#x::+++++++++++++++~.YVVY*=:++++++++++~..V8%8#Y#+ ~++++++++++ :x+VV$8$++++:Y$$%8~-:++++++~~YV8#V~:++++++++~.$#888x+~~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Y#Y*++++++::Y@8Y+++:++++++=#$=+++=V8=++++++x+++:+:::::+8%=::+:::::::::+::~~+%@#:~~~~~~$#~~~~~~~~~:~----.-Y ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=%==+++++++++++~=8#$V.:+++++++++++++++:-~V$$=~-:++++++++++:- x88$$#8~ ~+++++++++:~-*+#8#=+ .~~*8%8$x.~++++++:~+Y$%=~+++++++++~.x$8%#$Y+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:-+++++++=:V@%$++::++:++++$8==*Y8@*++++++++++:++:::::+V%*++++:::::::::::::=@%=~~~~~~~+Y~~~~~~~=x~~-----~% +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~~%Vx+++++++++++++=$8%8x:+++++++++++++++++--V$xY=.~++++++++++++~-*=#%$88= ~:++++++++:~:$V+Y%Vx=-.$$%88$+~++++++~-=#$*-++++++++++:-Y#%@%*-+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=Y:=8%V=:+=Y+:++++=*V%%%#%=+++++++*V++::++:+++x%V+++++::::::::::::V#x~~~~~~~~:8Y~~~~~+8Y~~~~--~$8 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++%#+++++++++++++++-x8%8*.:+++++++++++++++++~:Y$$$#~+++++++++++++==:$*#V#88Y .~:+++++++~:+x#8$$*~ .:8%8+V~:+++++==V@8%x.++++++++++:-V8%%%x+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=:+##Y::*8#=:++++V%@%V==%*+++++++8%++:::::+++=%%++++++++::::::::::::~~~~~~~~~:+~~~~:#%:~~~~~~*Y: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++V#Vx++++++++++++++++~*Y#%$=.:+++++++++++++++++~-$8%#:~++++++++++++++~+ :*$88%##Y ~++++++++ =V#:#Y+~-8#%YY~++++++::8%%8~~++++++++++~-$@@@Y~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++::Y@#*:+8#:::++=V@@%*++=8V++++++V@%+:++++++++Y@@*++++++++::::::::::::::~~~~~~~~~~~~:%8:~~~~~~~~~ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++$%=++++++++++++++++++:-:8@#$*:=+++++++++++++++++~*YVVx*+++++++++++++++++~-V888@8%##+ .~+++++++:-=#$=++~:888Y~~=+++++~~VV##++++++++++++~.$###~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*V%$=::Y+::V#YY%#%%=+++x*++++=$@V*+:++++$=++x@%+++++++++++:::::V=::::::~~~~~~~~~~~:8V~~~~~~::~~ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++V%Vx++++++++++++++++++++~$8%#+.-+++++++++++++++++:::8YV+++++++++++++++++++:- :##%8%#%YY-*+*=+++++.=+++++~~8#Y=.~++++++~=%8x+++++++++++++~:*@%=~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++x@8x=+~+=V%$$+~x8#=++=8V=++*#@V++++++++8x++V%*=Vx+++++++:::::=%=::::::~~~~~~~~~~~~::~~~~~~=*~~ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=*%x+++++++++++++++++++++-:#%#Y=~:++++++++++++++++++ ~=+++++++++++++++++++++++~. VV%888Vx*+++:++++++++++++~~8$Y+::++++++~*V$-~+++++++++++++#$88::++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*%8V+++xV$x:~+=$@V=++=VY++Y%%V+++++++++##++%Y*#V=++++++::::::V%+:::::Y*:::~~~~~~~~~~~~~~~~~*:~ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~ ++++++++++++++++++++++++~$$@8x::++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:-~Y*#88%$$**.-++++++++++++~*$#V+-~+++++~=V8x-:+++++++++++~=@%V*+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ *=:-+Y$:-+++xV%*++++::=V8$*=+++++++++=*VY$+==++++++++::::::x%=::::+%%+:::::~~~~~~~~~~~~~:##: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~+$%%$+-:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:~ **8V###$Y::+++++++++++:.+Y#$x.~+++++*$##x:++++++++++++:$88+:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=8x+~+++++=*#+++:+*V#V*=x$++++++++++*V=+++++*+++++++::::::*=::::+%@x::::::~~~~~~~~~~~~~=#: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~x8%8*:~=++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++::V-+=V$%8==:::+++++++++-.x8%8Y*++++:.=##*~~++++++++++++$%::+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=V8*+++++++YV*+::+x#V=:~$%%=++++::+++++=Y*++=*+++++++::::::::::::+$%Y:::+:~~~~~~~~~~~~~~:8= ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:~$%%V:.:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++==:- +$%Y$#+*:-~+++++++=Y*88#$*x++++=*$888~:++++++++++. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:+++++++++=#=:~*VV=::++V%%+++++YY+++=Y8%=+++++++++++:::::::::::::=%#==Vx:::::~~~~~~~~~~:%* ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:V%%8*+:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~-+YY$#V*V-~:+++++++~.#8xY+=+++:~Y#%8Y+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++V$8+8%8V=:++++V8%+++++VY++++YY=++++++++++++::::::::::::::Y@8V*::::::~~~~~~~~~~:%% +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:+$%%$V:~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:~:#*$8Y+x~:+++++++~~8#$Y~~+++~~#88$-:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++$@###%*~=++++=Y8x++:+==*Y=+++++==++++++++++++:::::::::::=$%*:::::::::~~~~~~~~~~Y@ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#8@%$Y:+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~+~V*V8%Y:-+++++++~+#$VV :+++~V%%@V~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++: ~Y*. -~:::+====V$8##%=++++=8V++++++++++::::::::::+=V%%x::::::::::~::~~~~~~~+% ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~V%@@8Y~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~+:88V##x++++++++:8$#%x~~++:-Y$8#~~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++::*$8Y$*=YVV#%8#%**YV$::+++$@*+=Y=++++++::+x=:::+:+8%Y=+Y*:+:::::::x$:~~~~~~:Y +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:-$V#%#=+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~ =Y#*+++++++++~~=YVVV-+++~+8%%$~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++$#@%VV#88@%VxY--.-:::++=V%V*V%%#V+++++::+%Y::::+=%8+:=%#Y$+::::::*8=~~~~~:Y% +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~-=$%8=+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:~++++++++++++-.+V%%Y~+++=88%#+~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*V##::YV##*~-:++=::+=YV8#==$VVYV%$+++:::+V*:::::+%%+::x@V+::++::::$*:~~~~:YY +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:~V%+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=::V%##~+++-V%@88*+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++:~~+++$@Y:+:~:++=V$8%@#+x8x+~~*$%=+++::+=V+::::+#@V+::Y:::+88+::+%$:~~~~~~~ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++- :+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++- Y%#++++:V%@@+:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++: ~+=xxYY$8$$$$ =x%x+:+++~Vx++++xV###Y=+++$@8+::::::+##+::=%%:~~~~~~~
34.239.177.24@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"