font size: 12px ( --- / +++ )


 
34.239.177.24@honeybii.com ~
  $ cat Cat_Ocelot_LRNH1.png.txt

+++::xVVYx=*+~.--. ~=VYxYxx*$##Y*YV$$##88#$Y*xV$VVYV*-.~: ++:YV$#8##$Yxx#8#$#%8#x=*xV$xx$$VVVY==V##88##Y=+=V#Yx*V$Vx +++V$#Vx*+~-:x##$V88$YY**V$$x=V$VYxxYVY*x$x==YYxxx$8$x==YY ++=$V$=:++=xVYYV#VxVVYVxV88#x*=Y$V*xYYxxY#Y**YVVVYV8V*+*#8 ++$#$$###88Vx*xVYxYYY**Y$VYV#8$YY$#$*=xVYx******V**Y*=*xYY +=##$V$#88#x#YY$$#Vx#$Yx*=V8$V$Y*VYx**Vx****xx*xY8%8x#%YVV ++$$#$YV8$VYYYVxY#V*YV#Y**xYV8%88$xV$VxYY==****Yx$#V*$%YV% ++Y$#VVV$Y$Vx$$YV$YY$YY$Y$8Yx$%@%#VYxxY*=****x*xY*$YYxx**x +++Vxx$VxYxVY*VVYY*x$$V#VxYx=*V$x=++==+=***xxYxxVx%@@8$VYx ++=YYV$xYxYxxYxYYYYYVVx=+=*===*xxx***=+=*xY$$VYYVV@%###$YV + Vxx$VxYxxxxxYxVV$$x++++**====**xYx*===*YV##$YYxV$VY*xVV# *Vx=x#$*=*x*****YV$=+==:::+==**xxxx*x*++*xV$$YYVx#xY##x==x *$$$$8#8x***===**Yx~==V=::::++=*xx**xY*+=+=*YY*Y#Y==*x*=*Y : VxxY$x***===++=VYx*:=++x:::+==*===*=**+:~~=*V#V==*YY**xx VY#Yxxx*****==::$VV%8#V*x$$Y=*=*=*=***xYxx**=xxx==*Y8$$V*V ###xx*=x**=**V$88YxxxxxYVV$$#YY**V=xxVVYVYV$x*YY=+YxxxV*Y# +Y$$x*=***xV$$$VYxxxxYYxxx=:*x*x*xV$##YxxYY*+:=x=:*$Vx=+=x =V#x=+++*$x==*xx==++=*=++++~~-....-~~--.......:=+::+*Y=+=* Y$$$xxVx++=++**VY:~-~*x*~~=*V$Y====+~:++=+:+~~:=#Y*+:++=$8 #$$Y*x*~.~=*xYxx#*+:~:-~~---=x*xVVxYx==++:~~~::+*=V#V*=x*Y $V$$xxx:-:+=***YYY====+=++~:~~:++=::x=:::=xYx=++=++*$8#%Y~ :-$##V*+=++=++=::**YV$YVVYY*=**=**xx*xxV##88#Vx*=Y$$x*=Y=~ +:VVY*V*++:+=====xY$$###$VV$$$$$$$$$$$$##$$$YVVVx##$*:~~~~ ++::+++$VYYYVYYVVVxYVVVVVVVV$V$V:.~~~~---~~~::~=xx***=++:: +++++++::~-~~::::++==*VV==YYYYV$*+++++++++++++++:+xYx*==++
34.239.177.24@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"