font size: 12px ( --- / +++ )


 
34.239.177.24@honeybii.com ~
  $ cat cat_african_wildcat_dover_color_300.png.txt

******************************************************************************************************************************************************************* ******************************************************************************************************************************************************************* ********* Y+******************=************************************************************************************************************************************ ******V$xxY8#@xx****+=@@ @=*:*xxY@~******************************************************************************************************************************** ******V$x*xxxYVV@ $xVVVV$#@@Y***xx*@@****************************************************************************************************************************** ******##Y*=+=*YxxVVYxxYYxYVx****xY**8#******************************=-* @@@@@@@@@@@@ -:*************************************************************************** *******#8V*++:=YYxxxx*xx*xx**=++*xx*xx*************************=:+@@@%#888####8####8%%%%@@@*#=********************************************************************* ********$8Y**xxxxxxxxxx**xx**++=xYY*xx@8*******************=*@@@8$$#$V$$$$V$VV$#$$V$$$$$$#888@Y@@:-**************************************************************** ********@@$Yx*x***xYx**=*x*****==Yx*Yx****************=~:@8%8##$VVVVYYVVVVYYYYVVYVVVVYYVVV$$$V##8##88 Y=*********************************************************** *******=##Y*=*x***xxxx*x*=**=**==*==Y**x#$@@@@@@@@@@@8%###$$$$$YYVVYxxxxxYYxxxxxxYVVVYYVYYYYVVVV$$$$##8%8*=******************************************************** *******@ $x*=x*=*xx**=xYx*xx*xYxx**Yx*xxYY$$$8#$VV$$VVYYVYYYYYYYxYYYxxx**xxxxxxxxxYYYxYYYYYYYYYYYV$VV$$$#$VV=****************************************************** *******@@Y*xxYx=***+:=VYYx********==*=*xxxYYYVVYxxYYYY**xxxxYYYYYxxxx*xxxxxxxYYxxxYYYYVVYYYxYYYVYxVVVVV$$$$#%%=**************************************************** ******* YVYYVY*=x*=+=Vxx**==*+++++++==**xxxxxxxxx***x**x**x*xx*x**x***xxxxx*xxxxxYYYYYYVYVYYxx*xxxYVYYYYYYV$$#%8+************************************************** ***=VV##8$Y*xVx=*=::Y$Vxxx**+++++++===**xx****xx*xxx********==**==*******xx*xYYxYYYVYYYYYYYYYYxxxYVVYYYYYYYVVV$#88=************************************************ *=Y$$##$#$x*xVV**+=x$x*x**=+:++++=*===*xx******x*xVVY*=====*===*=====*****x*xxxxVVYVVYV$VVxxYYYYYYVVYYYYYYVYYYYV$$##*********************************************** **Y$####$$V*=V$VVYxYYYx*=::::+===**=**xx===******xYYYx===========*===**=**xxxx**YVVVVVV$VYYYYYYYYYYYYYYxxYYYYYYYYV$$V@********************************************* ***=*# ####$Y*x#V:~++*+::+=*x*x*=**=*x*==+====***xYx**===***===**=+=***=+=******xYYYVVV$VVYxxxxYxYYYxxxYxYYYYYYYYYV$VVV=******************************************* *******=$#$#$*=**:~:+===*xYVYYxx**xxx*==+=====*x*xYY**====***=+=*==+=*==+==*xx*xYYYVV$$VYYxxxYYxxx***xxYYYYYYxxxxxYVVV$@%****************************************** **********:=*V$===*=*x$VVVYYxYYYYYx*+++=+===+===*xYYY*==:+=**=++**=++**==++*xx**xYVVV$$VVVYYVYxxxxxxxYYYxYYxxxxx***xYY$#8$:**************************************** ****************@@@@@@@@#VYxxYYYYx**==+++++===+=*xYV$Vx=++=**====*=+++***+++***=xYVVVV$VVYxxx*xxxxx***xxxxYxxxxx*===*YV$#8%%*************************************** ************************.Y$*==******=*=++++===**=**xV$Vx=++=**====*+::=**=++=**xYY$$$VVYxxx***xxxxxxx**xxx***xxx*===+=Y$$$#8Y@************************************* ***************************x=+==**xx===+++=+++======xY$Vx=+====++=*=+++==+++=*xYV$$$$VYYYxxxxx*xxx***=**x*==***xx**=++=*YV$#888************************************ **************************YVx*==***x**==++=+++==+===*xYVVx*====+++==+++=*=+=**YVVV$VV$$$VYx**xxYxx**xxxxxYxx*x**x*Y*+++=*YV$$#88:********************************** ***************************$#x*=**==xx*x===+=+++==*x**xV$$Yx**==++==+++=**=xxxVVV$$$V$VYxxxYYYYYxxxxx*=**xxx*xx**Y$VVY*==xxV$$#8: ********************************* ****************************8@x==*****xx***====*x******xY$$Yx*==++=*=+++**xYYVVVV$$$VVYYV$$VVYYYYVYx*=***x*x*xxxx$88@ $x++*YVV$$#+#.~::+==************************* ******************************xY*x==***x***==xxx**==****xYV$Vx==+:=**==**xY$#$$$$VV$$$$$VVYYYYVVYY**xx**x**x**xxx$@$$#$@**==xVV$$8@###$$$$Vx= ~~~~+=*************** ********************************#8*x*x**==*==**xxxYVVYY**xYV$Vx====*xVV$##88888##$VVV$VYYYV$$$VxxxxxYx*=*==x*xxYY#######%Y*=*xV$$$$###############$$V~~=*********** ***********************************V$#VYx*xx*x*xV$##$x**=xYV$#$VYYVVV#8#############VVVYV$#$VYYYYYYYYxx**x*x***V88#######8Vx**YVV$#8###################$@********** *************************************%%@@8#V*x*Y$#$x==**xY$$$$$$V$$V$$$$$$$$$##########$$VVYYYVV$$Vxxxx*xY*****Y88888888888Y==*xYV$######################V=******** ************************************=$#####88#$VV$x*xxV$$$$$$$$VVVVV$$xV$$$$$$$$$$$$$$$$$VVYV$##$VYYYVVY*******Y$88#######8$x**xY$$$88888888888888########@******** *************************************x$#######$$VVYxYYYYVVV$##$VVV$V$$YV$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##VYYYV$#$Yx*xYYxxYxV$#$$$$####Vx**xYV$#88888###888888#88888## ******* **************************************+--8 #8#####x***YVV$###$$$V$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVxYV$###VYYxYVVxxxxxxYVVV#$$$$$**==xVV$###############888888#V:****** *********************************************==@V8xYYYV$$#$#V###$$$$$$VYVVVV$$$$$$$$$$$$$$$$$$VYY$$#$V$VV$##VxYYx**xYV$#$Y$$$x**=xYVV$$$$$$$$###############@****** ************************************************YY==*xxYV$$V*V$$$VV$$V****YVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$$$VVVVVV$$##$VV$Vx**xY#$#$V$$$xx****xYV$##$########$$$$$$$###@****** *************************************************x+:=*YVV$$Yxx=*YV$$$Y****xxxxxYVVVVVVVVVV$$$$#VxxYVV$VV##$$V$$Vxx**Y$$8$$$$$$$Y*===xV$$$$#8%%$###$$$$$$###@=****** ***********************************************@@=+=xYVVV$#$$Y++*YV$$x*********xYYxxYVV$$#8@$ =:+xYVVV$#8#$$VYVY*=**xY$8VVVV$$$$VVVVV$VYYYV$####$$$$$$$##8%******** ***********************************************##=+=*Y$$###@8$*:=xV$V**xx*******xYYYY$#8@@ $@=+=xYVV$#8%%@+8#$VYx++*xY##YVVVVVVVVVV$Vx**=*xY$$$V$$#$$$#8#@:=******* *******************************************++@$=x+=xYV$#8$VYYx*+*V$VxxYYx****xxxYV$#%@@@@@x8=+*xYV$#8%$8#$$VVYYxx++*xV8#YVVVVVVVVVYYVVYx==*Y$$$VV$##$#8$#%@%@+:**** ***************************************** @*+++===xYV$$Yx*+=xYYYV$8VVY***xxxYYV#%@@++xx==xYx=*YY$#8#YYYYYYYYYYYVV*=xYV8%$VVYxxVVV$$$#@.**YV$#VYxY$#$V$##$$$$##8@*** *****************************************VV*=*****xYYV**x==xY$$#$$YxxxxYYV$$8@@ +**~ Y*=xYYYV$$$VYxxxxYVVVV$Yx=*YYxY$8YYYYYYV$$#8@@++=++@%@#VYY$$VxY$###VVVV$$#x+* *****************************************$$YYYYVVVVVVYYY$V$####VYYYYV$#%@@@ @+******+Y$$$$$$###VYYYYV$$#8@@$$YxxYVVV$#VYYVV$#8@@:~=********=x@@@@8VYV$####VYVV$#@+* *****************************************:8%8#$#888%88@@@8%8#YY$@@@@@@ ~*************@@@%%%8#$$%@@@@@@@ ~8########88V$#%@@:8+***************=~@ %@8#####$VV###=** ******************************************* :@@@@@@@ @-=*=::@@ . -+********************=# @@@@@@@+~+*********@@@%@@@@@@@+V=*************************@$88888%@@=**** **************************************************************************************************************++@@@*=**********************************%%888=****** ********************************************************************************************************************************************************=********** ******************************************************************************************************************************************************************* *******************************************************************************************************************************************************************
34.239.177.24@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"