font size: 12px ( --- / +++ )


 
34.239.177.24@honeybii.com ~
  $ cat doesntexist.jpeg.txt

--------------------------------------------~~+=++::+*YYVV$#88#Vxxxx***x**xxVxY$###YY#8#$*=++==*xxY*+:~~~----------------------- ------------------------------------------:+=***==**xVYxYVV$###xx*YYVY**=**YxxYV##$YxYYx****====**xxxxx*=:~~-------------------- ---------------------------------------~+xYY*xx**=*Y$##$YYVVV$VYxxYV#YYx*==xx*YY$VxxYYYxxYY***==**++xYY**+::~------------------- --------------------------------------+xYVVYxxxxxxY$#8%8#VYYYYxVVxYY$V$Vx*=*x*xxYVYxYV$VV$VY******+:xYYxx*=+:~------------------ -------------------------------------+V$YYxxxxx*YVYV$88##$VVYxxxVYxYV#%8VY*xYxYYV$#V$888####$Yxxx*=*Y*x*xx**+~~----------------- ------------------------------------:Y#VYYY**xx*Y$VVV$$$VYVVVV$$VVYYY#88#YYYV#8#$$#8#%@%%8888#V$VYxYxx**xYVY*::~---------------- -----------------------------------+V#VxYVVYVVVYYVVVYVYVVYxxYV$$$$$$VV$#8#VVV#%%88##88%%%%%8%%##$$$VVYxYVV$$Vxxx*+~~------------ ---------------------------------~+*xYYxYVxV$###$V$$$$$$VVYYYV$#####88#####$$$#8888##88%%%%%%%8##88#$xxxV$$YYYYxYx=+:~---------- --------------------------------~~~:=YV$VYxY$888#VVV$$$$#############88#####$$########88888%%%888%%8#$VVVVYYVVYxxx*==+~--------- -------------------------------~~+*YVV$$$$VYVV$$$$VV$$VV$$$#######$$VVVVVYYYYYVVVVVVVVVVV$$###88%%%88#$VVVYVVVYYYxxYY*~--------- -----------------------------~+*xYYV$#####$YYVV$$#$$$$$$$$VV$VVVVYx***===++++=****=====*xxx**xYV$#88##$VVV$$$VYYV$$VVV+--------- ----------------------------~=VVVVVVV$$$$$Y**x**xxxYYYVV$$VVYYYx*=:~~~~~~----~~~~~~~~~~:::~~~:+=xV$###$$V$$VVVVVV$VYYY+--------- ----------------------..---~=V$VVVVVV$$#$Y*+::::::+++++==****=+:~-...................---------~~+*V#88##$$$$##888#$x*+~--------- ----------------------..---=V#$YYYVV$##$x+:~---------------~~~-. . . .......-...----~~+*V#888###888888#$Vx+~--------- ----------------------.---~x#$$V$#####$*:~--.................. .............--~~:+x$####8##88888#$$Vx:--------- ------------------..-.----:*YYVV$##$##x:~--................ .......--.....--~~:+*Y$$V$##$$$####88#$=~-------- --------------------------+=+*xYVVV#8V+~--........................................-...--....----~:+*Y$$VV$####$$###88#Y~-------- --------------------------:****xYx$8#*~---......................... .........-----------...----~~:=*Y$VV$$#####$##$$#8#x:------- ---------------------------+=+*Vxx#8V+~----.-...... ........... .......----------------~~~:=xY$$VVVV#8####8#$####Y+------ ----------------------------~+VVxY#$*:~-------.... ... ........----------~~~~~:+=xYV##$$VV##8###$$$$$#$*~----- ----------------------------~x$YxYVY=:~-------... ....-----.----~~~~~~:=*xYV$88#$$V#8%88##8888#x+~---- -----------------------.----=$$VYYVY+~~------.... ......--.-----~~~~~:+=*xYYV#%8##$V#8%%888%88$Y*~---- --------------------------:*Y##$VV$Y+~~----........ ...............----~~~~~:+=xYYY$#88888$$8%%%%%8##$*:----- ------------------------:=Y$$###$##V+~----.................. .....-----------......---~~~~~~~:+xxY$#8%%%888$#%%%%%8##$=------ ------------------------:=xYV#8###8$=~-------------------------------~~~~~~~-~~---~~~~~~----~~~::+=xY$8%%@%%88##8%%%8$$$$*~----- -----------------.-----:++*$#8####8$=~~:::++::+++++++::::::~~~~~~~~:++==*********=====*=+:~~~~::::+*Y$8%%@@%%88%8%@%%#V$V*~----- -----------------...--~+=*#88$$$#8%#=+xxxxxYYYVYVVVVVY*===++~~~:+==*xxV$#####$$$$$VVYYxxYYx*=+::::+=YV#8%%%%%88%%%%%88#$V*:----- ------------........--~:*V8#VV$#8%%#*xYYVVVV$$$#####$VVYx*+:~~~:+*xxYYV$$$###$$VVVVYYxxxxYYYY*+:::++*Y$#8%%%%88888888%8#Yx+----- ------------.........--:Y#8#$$#88%%$**xxxxxYYVV$$###$$VYY*+~---~+=xxYYYVV$$$$$$VVVYYxx****xxx*+:::::=xV#8%%%%%%8888##88$x=:----- -----------..........--~*$8888888%8V++=*YV$##8%%8%8###$VYx:-...-~+=xYVV$$##$V#88888##$$VYx****=:::::+=xV#%%@%%%%%88##8#$=~------ -------------..........-~=$88%%%%8#x:+=x$##$YV###$$YV$$VYx:.. ..-:+*xYYYV$VY*Y$$$$$VV$$$$VY*==+::::::+*Y$8%@%%888%%88#$$*~------ ------------.-.........---=$#88%8#$*::+*xx******x********+-. .-~:+==*******=******====***==+::~~~~~:=Y$#8%%%8#8%%88#$VY=~----- ---------------.......-----+*x#8$$$=~~:::++++=======++:+:~- .-~~:::++++++========+++:::::~~~~~~~~~:=V$##8%%8##88#8##VY*~----- -----------------....------~~:Y#$$#=~--~~~~:::::::~~~~~~~-. .-~~~~~~~~~~~~~:::+++++::~~~~-----~~~::*V$##888#$$V$##$#$V=~----- ----------------------------~+x####*~------------------~~- --~~~~~~~-------------------------~~~::*V$#8#88#$Y*x$VY##Y:------ ------------------------------:x##$*~----....---....-----. ..-~~~~~~~-..................------~:::+*V$88####Y=+=YYV#$=~------ -------------------------------:V##x~------.........-~~-. .---~~~~~~--.... ......----~~~~::::+*V###xY$$Y*=+=x#V=~------- --------------------------------+V#Y:~~---.... ...-~:~-. ...--~~~~~:~-.... ....----~~~~:::::+=Y$##Y=*YVY*+::xV+~-------- ---------------------------------+VV+~~--........--~::::~----~~~~~~~--~:::~--... .....---~~~:::::::+*$##$=+====::::x*~--------- ----------------------------------+x+:~~---------~~::+=*=++++==****+:::++++:~~--.....----~~~~:::::::=xV$#x+::~-~:::**~---------- -----------------------------------++::~~~~-~-~~~::::=xVVx*xxxYV$$#$Yx*=:~:++:~~-------~~~~~~:::::+=*xY$V==:~~--~:*Y:----------- -----------------------------------:=::::~~~~~~::::~~:*VVVYYYYVVVV$$$V*:---~:::~~~~~~~~~~~:::::::++*YYYVx=+:~~~~:Y$*~----------- -----------------------------------~=+::::::~~:::~~~~+*YVV$$$$$VVV$Vxx+:~----~::~~~~~~~:::::::::++=xYYVVx=::~:=x$$V+------------ ------------------------------------+=+:++::::::~::++*xxYVV$$V$YYYVYxx*+++::~:::::~~::::::::+:++==*xxY$VVVVV$#88#$V+~----------- ------------------------------------~+++++:::+=+=====*xYVVYVVVVYYVVVYYYx***==***=+:::::::++++=***xxxxYVV#%@@@%8#Y*+~------------ -------------------------------------:++++::=*xxx******xxxxxxxYxxxYYYYYYYYxxx*xxx*=+:::::+===*xxxxxxYVVV8%%%%%8Y:--------------- -------------------------------------~++++:+*YYYYYx*===****=++===*xxxxxxYYYYYYYxxxx*+::+++=***YxxxxxVVV$%%%888#x~--------------- -------------------------------------~===+:+*xYYYVVVYYYYYYYYxxYxYYYYYVVVVV$$$$$VYxx=+++====***x*xxxYVVVV8%88#$V*~--------------- --------------------------------------=x=+++*xxxx*==++++++:::::::++:++=====**xxYYY*+++==*x***xxxxYYVV$Y$88%8#Y=~---------------- --------------------------------------~**==+=***=:~~~::::::::::::::::::::::~~~:=xx*==****xxxxYxYYVVV$Vx$8888V+~----------------- ---------------------------------------:***==***+:~~::++++=*****=+++++++:::~~~:+*****xxxxxxYYVVV$$$$$x*#888$*~------------------ ----------------------------------------+xxxYVVY*=+:+++==*xYVYxxx*=*=+=++++::+=*YYYxxYYYVYYV$$$$$##$x+=#8#$Y+~------------------ -----------------------------------------:xVVVVVY*=+++++=xYV$$YVVVYx*=======*xxYVVYYxYVVVYV$$$$###$x+:*#$YY=~------------------- ------------------------------------------+YV$VVVY*=+:+++*x*YYxx*xx=++::+=*xxxYV$$$VYVVVYVV$$####$x+::*Yx=:~-------------------- -------------------------------------------:Y$$$Vx**=+++====*x*==*=+:::+=*xxYYYVV$$$VYVVVV$##88#Y*+:::+=:~---------------------- --------------------------------------------:x$#VYx**==**==**x=+======*=*xxxYYVVV$$$$V$$##8888$Y*=+::~:::~---------------------- ---------------------------------------------~=$#VYx**xxx*=**xx**x**==**=*xxxYYV$#####888888#$Y*==+::~:*YYx=:~------------------ -----------------------------------------------+V#$YxYYVYYxYYYxxYYx***xx*xYxxYVV$#8888888##$Yx==++::~::*#88#$x:----------------- ------------------------------------------------:x$#$VVVVVVVVVYYVVYYxVVxxYVYY$#88888#$$$$$VY*==+++::::~+$8888$x+---------------- ------------------------------------------------:=*V###$$#$V$$$$$$$$$#$VV$##88%88#$$VVVVVYxx*=+++:::::~:Y%@%%$Yx=~-------------- ------------------------------------------------~==*YV$#888#888##88#####88888##$VVVVVVVVYx*===+++:::::~~+$%@%$YYY*:------------- ------------------------------------------------~===*xYV$$#88888888%88##888#$$VVVVYVVYYx**===++::::::::~~=$%8$YYVVx:------------ -------------------------------------------------+===*xxYYV$#####88######$$VVVVVVYYYxx**==+=++:::::::::~::*$#VVVVV$*~----------- -------------------------------------------------:==****xxxYVVVVVV$$$$$$VVVVVYYYYxxxx**==+++++:::::::::~:+x$$VVVV$$V+-----------
34.239.177.24@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"