font size: 12px ( --- / +++ )


 
34.239.177.24@honeybii.com ~
  $ cat rose.jpeg.txt

xxxxx*****x*x**VY*xxxxxx*=*==Yx*xxxxxYxxxxxxxxxxxxxxxxx**xxxxxxxxxxxxxxxxxxx*xxYYxYx***************=YV~=x*xxxY YYYYY$#####8$=$$V$##$x++++===+::=xYYYVVY#88888888888$##Y*VVVVVVVYYVVVVV$#$$$**xYYYxx***************++=~+****** YYYYY$@@@@@@$*$#$$%%8VV*xxxx=*=:~:*YYYYY8@@@@@@@@@@@88%V*YYYYYYYYYYYYYY$8##V*=*xxxx****************:+:-+====** xxxxxV###8888%%%88%@%%$=***x*=x**==xxxxxVVVVVVVVYxxY#8%Y*xxxxxxxxxxxxxxVY=====*xx******************:=:-+====== xxxxxY$$$$$$$$###8#$*:::-+xYVVYxYYx*xxxx*****=*==++VYxYx*xxxxxxxxxxxxxx=++++=**********************::~-+++==== *xx*x*******====:===***+ ~Y##$YYxxxY**xx+=***=*::+:Vx::+==x****x*xxxxxx+::::=*********************=~:--++++=== xYx===:::::::+:-~+=+xx:+-~V###$VYYY$**xx===++++++=+~:-+**xx**********xx+:::+=*********************+~:-~+=++=== x=**x*::::+++:-:++*Y$Y:=**==*YV$VVV$x*=+:~+::+*=*++~x+~=xY*********x*x*+:::+=********************=~~:-~+++++== =-=*x*:::::++-::=xY=*=:=**===x==xYYx*x:. ~x+~~**::Vx*Y==x**********x*x*::::+=********************+.::-:+++++== =++**==+:::+++=**=+::::=*xVxxVVVY**xx=~:Y$#$Y*==xY$Yx=V$V************x*+:::+==******************=--+:-:+++==== *==**=+=::++~+++::++++=xx$#$$$$$$VVYx=Y#8###VYYYV$VYYxYV$Yx**********x*+++:+==******************~ :+:-:++==+== ******+*Y=xx+++++++++=YYVVYYVYVVVYxY$##$V$$$$VYYYYYYYYYVVVY**********x*+++++==*****************= .++~-+++===== =*****+=VVx=++++==+++Y#$V#$VYYYYYY$###$$VVVYYYYYYVVV$$####$x***********+++++=******************=. :+~-+++===== :****=++=~:++++++++++=*V$#8#$$$VV$88#####$$$$$$####$$$$####x**********=:::++=**********=********=--+~~++====== -=***=+*=::::+::+++++:+x#88888##$#8888#V$###########$V$###$***x*******=::::==**********=*********=~:~~+======= :=***==Yx++++++++++++xV#888888##88#$$###$VVV$$$#####$$##$$VYxYYx******=::++==********====**=*****=~:-:+======= xx*=+::+:+++++++++=Y$#888888888888#$V##888####88888###$VVVVVYYx*******=++++==********========****=::-:======== ##*::::::::++=xxYYYY#888888%%%888888#888%8%88888###$Y$$VVVVYYYYxx*****=++++==*******x*=======****=::-+======== **+==**==++=xVx**==+*8%%888%%%%%888888%%88%%%%%%#$#V$$####$$$VVYYxx***===+===***x*****==*=====***+::-+======== VVV$$$VVYx*==+=++=++V%8888888%%%888888%%%%%%%%%8#$V###########$$VVVx**===+===************=====***+::-+======== YV$VYx*====+++*=+**xV$8%%888%%%%888888%%%%%%%88###$$#############$Y****======************======**::~~+======== *****=+++++=*xxxx=**xY#%88888%%%%88888%%%%88888888#$$$$$$####$$VYx****=======********==========**:+~~========= *****==++*YVV$$#x==*VxxV888888888888#8888%888888888####$$VVV$#$Yx*****=++++==********==*=======**:+~~========= *****=+=Y#####$x*V$##x=Y$8888888888%888$V#%%%%88888888####$####VxY****=+=++==********==*========*::-:========= *****=+Y######YxxY$VVVVY=$%88888888%88#$VV$#8%888888888#####8##Y******+:::+==*******===**======*=::-+===*===== =****==$###VYY**YVVVVY*x*V%888888%%%88#$V#VV$88888#$V$8#######$x*****=::::+==*******===*=======*=::~+========= xx*x*=:*$#VY*YVY$$##VY==V8%%%888%%%8888##8##$V888#VYY$###VYYxx*******=+++:+==*******===========*=::~+=*======= *xxYVY**YYY**Y$$$##$V$VV$VxV$#88%%%%88888888#$$$##$V#88#$x***********=::::==*********==========*=:~~=========* ==***=+====*Y#88#VV$##88#Y*xYV#%%%%%%%888888#VYYV8888888$************+::::==*********============:~~=*****==** VYVVYYx****V$$$$$$#8##888VV$#%%%%%%%%%%%888$x~~~:=V#88##V************+~::~==********============+~~:=******=** ******===x#8$$$##8###8888$###8%%%%%%%8#V$$Vx**:-.~=xx=*******=*******+~~~:==********=*==========+:~:********** *****=:::x8888888###88888###8#8$#888$Y*V8$Yx=*~+xx+~~~+**+~+*Y=******+~:::==*****=**============+~~:********** *****=~::x888888###88888###8#$V*x$#V=~*88$Y*=*=+$Y*+~:=**- +VV****x**:~~~:==*****=**============+~~+********** *****=~~~+#8888#$#88888##888$$*x=YVY*:Y88#Y*=**+$x==:~+*=.-YVx*******:~~~:==*****=*==========***+--+********** *****=:~~:V8888VY#888#####8#8V*YYx*=xV##8#x=+=::VY+:*==*:-YV*********:~~~:==*****=*==========*==:~~+********** *****=:~~~*$##$Y*#88####8###V*V#8#Vx$88###Y++::~*Y*x**x*x*x******xxYx+:~~:==*****=*=============~-~=********** *****=~~~~~:=YV*:V$xV$##$$Yx*V#$$VY$8#####x:~~:=YYV$$$Vxx*******YYx*+:=+:+*===******==========*=~-~=********** *****=~-~~~~-:*:~+=::+=***=*$#VYx=+Y###$V=~~~:*$#$###$Y**xxx==x*:::::+=*******+**=*===========*=~~~=********** *****=~-~~~~~~~~~~~~~~~=*=*V#$VYx=+=VVY=+::~~*$##$#$x==Y$$$VYYYx****=~~::+===++**=*===========*=~~:*********** *****=~-~~~~~-~--~~~~~:=*=x##V*x*===**=~--~:+Y###$V*+=$####$Vx**xYxx=----+==*=*****==========**=--:*********** *****=~~~---~~~~--~~~-~=***xx*=====****:~-~-~xVVYY*==$8###Vx*****x***++:~+=*******===========**+-~+*********** *****=----------~~~~--~=***===*==******:~~~--~~:=*=*Y####V==****xx::YVY*=++=********=========**+-~+*********** *****=~-~----~-.-~----~=***************~~---~~--~~~ -V##Y*=******=.:VYx*=++=********=========**+-~=*********** ******~~---------..---~=**************=~~------.---~*$$x=********=.=#Yxx*=++==*****=======*****+~~=*********** ******~--..-----..-..-~=**************=----~-~--~--+VY************=*##Yx*=+:::=****=======*****~-~=*********** ******-.-..-..---~~.--~=**************=------~----.--:=*************$#$x*=+:~~:****=======*****:~:=**********= ******---.....-----.--~=**************=--~~---~---..-:**************$##Vx=+::~~+**==***********=::=*********== ******---..--~---~-..-~=**************=---~~~~~~+:::++*************Y####x*=++++=**************=~~:=***xxxx***= ******-...---~~~~~-.-~:=**************=~~~~~-~--~~~+*==***********x$####V=++=*****************=::+=====*====== ******--~~~----~~-----:=**************=~~--:++:::::~:+=************xxV###x:::=*****************+++=====******* ******----:-..~~---~~-~=**************=:~++:++++:~~-~+=*************:=*V$x+:=*x***************x*****xx*x****** ******-...-~-~:~::++:::=**************=:~~::~::::::~:+=***x**xxxxxx*+=+xYx=*xxxx**************xx*********xxxxx ******:~~:+=+==+===++::=*****=======**=:~~::::::~~:::+*xxYYYxxYYxxx******xxxxYYxx*************xx*********xxYxx ******+:::~:::~~~~:~~~~=**************+~+:++++=+:::++==******************xxxxYYxx*************xxxx***xxxxxYYYx ******:---.~~~~---~~:~:=*******xxxxxxx*+++++++++++======***************xxxxxxYYxx*************xxxYYVV$$$###8$*
34.239.177.24@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"