font size: 12px ( --- / +++ )


 
34.239.177.24@honeybii.com ~
  $ cat 0727.png.txt

###8%@@#=****=x8@@%V$VYVVVY$88VY$#####$xxV$ V$$####x*xxx**=x8@@#VVVY$$V$V$#$$$V$$Y*==x* ~~:::+==xYYxx***Y$$$YVV$$$#8$V####$$x*===xY .....-+*YYYYxx***xVVV$$$#$###$#%%%8Y**==+*Y -=*YYYYYx**xY$#$V#$$$$$$$$88$x**===+** ~=xYYYYYYYYVVVVV$$$VVVVYxY$V*=*=**==** .:*xYVVVVYYVVYYV$VVVYY$$VxxV$Vx*=**+=== -+*xVVVVVVYYxx***xY$$VYVYxxYVVYx**=:::: ....~+xYYYYVYYYx*===*xV#88$Y*==*xYVYx*++==+ ~=xYYVVYYYYx*++++=x$88$*=+:+=YVYx*++**= -=xYVYxYYVYx=++++:=Y##Y+::::*xYYx*==Yxx .+xYVYxYYY****===+++x$V=::+::=xYYxx***** -+*YVYYYxx*V##8#Y=++=xVY=++=***=xYxxx*YYY +:=*VVVY***==Y#88%8V**YYYYx**Y888V*xxYYxV$V ===xVY*++=*=++=xxYVYxxYYVVVYY$##$*+=*xVVV$# :++===+++=*==++==**=++=*xx*==**=+:++::*YYV$ +:~::++++++++:::::~~--:=**+~~:++++++:~:+=*V :~~~::++++++::~~------:====:---~::++:~~~:=x :~-~::++++==+:~-------:++==+~---::++::~::=* ::~~::++++==*=:-------~~~::~---~=++:::::+=* ::~-~:++++++=*+------:+=====+~-~=+++:::+=** ::+:::+++++++==~----+xY$##$VVY+:=++++++==** ====::+++++++=*=~~~~=#8%888888x+=++++=xxx** ==+=+::++++++==Y*:::=$%%%%%%%#===+==xYYx*== ++++=+::++=====*VY=**Y$####$Vx*===*xYYYx=+= +++++=:::+======**xYYVVYYYxx===**xYVYxx*=+* +++++++::++======*xYYYYYYxxx**xYYVYYx*=**=* +:++::++::+======*YYYYYYYYYYYVVVYYx*==***** +++=+:+++::+=====xYYYYYYYYYYVYYxx*====***x* +++=+++++:::+====xYYYVVVVVYYY**======***=*= ++++=++++:::++==**xYVVVVYYYx*========*****= =+++=+++::+:++:+=**xYVVVYYx**=======*******
34.239.177.24@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"