font size: 12px ( --- / +++ )


 
34.239.177.24@honeybii.com ~
  $ cat SANY0205.JPG.txt

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#######88%@@8==****=*#@@@@$V$VYYV$VY$8%#YxV#####8#VxYV#V$$V##$$$VVYYYV#8%88$YVVVVxxxxxxxx*+YYV$##88#### 888888##############$$$$$###8%%8Y**xx***=*#@@@8$VVVYV$VV$V$#$$$#$$$#$x===YxY$##$VVVVVVYxY$#8888#VVVVY*xx*+~-+=+Y*V$$###$##V @@%%%%%%%%8V::::+++++==***xxxYYx=*xxxxx**=*#%%8$YVVV$$$#8$V$#$$$V$$Vx*===xxYVVVYxYVVVVVVYV$#888#$VVYY*YY*=++*x*YYV$$#####VV @@@@@@@@%%#=...........-------~+*xYYYxxx***xxYYYY$V$#$$#88$$#88%88$**====xVx*x*=+=Y$$VVYYY$#888#VVVVYYYYxx*++YYVYYV$$$##YV$ @@@@@@@%8#$+. .. ......~=*YYYYYYx****x$##$$#$$#$#$##$#%%%%#x***==+*Y+-===:::*VYYVVYV$#88#$$#VYYxYYYxx=VYYYYVVVY$#VVY @@@@@%8#$$V: .:=*xYYYYYxxxxxY$$$V$##$#$#$$#$$88$x***====+=*=+**+=*++**YVxxYV#888#$VVVxxYx==*xVxxYYVxxV#$xxx @@@@%8#$$$Y: .:=xYYYYYYxxYVVVVVVV$$$$VVVVVYxYVVx=**==**==x***YYxx====*YYxxYV##88#VYVVY*~++::xYxxYVx=*Y$x:~x @@%8###$VVY~ -+*xYVVVVVVYVVVYVV$#$$$VYV$$VxxxV#Vx**=**=+=****x**x**xxxYYx*xV##88#VY$$Vx=++==xxYVVVx*x*x*+~= @@%##$$$VVx~ ~=*xYVV$VVVYVYYYxxxYYYVVVYV$VYYxYV$Vx*=**+:+++==+~:=*xxxxYYxxxV$#88#$Y$VY*xYxYx*xxxYYx*x=**=xY @@%#$$$VYY*- . .:=xYVVVVVVVVYxx**=**xY$##$VYx***xYVVYx**=+:++:-~::+**====****xV$####$YVVY**Yx*xxYYYY*Yx*x++:=V @@%$$VVYYx*~ .............-~:=xYYYYVVYYYxx*=+==*xV$888$Yx*===*YVVYx*=++===+::=*xx=+++=***YV$88#8#VYVY*=Yx-~:*YYx=xx+*++=*Y @@%$VVYxx*=- -+*xYYVVYYYYYYx*+++++=xV#%8$x=+::+=xVVYx*=+=**==+=xxx****=**xxxYV$8###$YVYx===-.~xYY=*xYxYYYxYY %$VVxYx**=+- .+*xYVVYxYYVVY*=++++++=Y$8#Y=:::::=xxYYxx*+*YxxxxxxxxYx=*xYYYVVVV$####$YVYx*x=--+xY*=xYVVV$$$$$ 8*~**x*==+:- ~=xYVYYxYVVx*==++===+++*V#Y=::++::=xYYxxx*=****==xxYYVYx*xVVVVVVV$##8#$YYYxxY*:**xY*xxYVV$$$$$$ 8=:*=**++::. .~=xYYYYYYYY**xYVVY*=++++*V$x=+++++++=xYYxYx*xxxx****x=x+*YVV$##88#$#88#$YYYxxxxY*xYVYYVYVVVV$$VV #+~==*=++::- .. .....:=xYVVVYYxx**$%8%%%#Y*==x*YYx*===*V$Vx=xYxxYxxVVYYYVY$VVYVV$$###8%#$#88#$YxxxYxxxxYVVVVVYVV$8888# 8Vxxxxxxxxxxx*x**xxxxxxx*==*Y$VYx===*=+=V#8888$YxxYYYYVY*xY#%%%#x*xYYYYxV$$VYVV8#V%#V8#V$#8%#$#88##VxxYYYYYYVYYVV$$$V#@@%8# ##$x*x******===++==========xVVx=++=**=++=**xxVYYxYYYVVVVYYV###$*++==xYVYV$##$VV$VV#YV#$$$#88#$#####$xYYYVYYYVxYVVV$$$#%%%8# #88Y******==+:::::::+:::+++=*==+++=**===+===***=++=*xxx****x*=+:+++:~=YVYV$####$VV$*V#YV$#888##$$#$VYVVVVYxV#VYYV$Y$$#%%88# 8#8Yxx****==::::::::::::+::::++++++++++++++++:~~-~:=***+:~:==++===+:~:+***V#####$$V*V#xV$#888#$$$$VVYYV$VYY$8#VYYx*$$#8888# 8##Yxxx****=+::::::::::+:~~~::+++++++++::~~~~-----:==*==:-~~~:+++++:~~::+=x$######$$V$YVV$888#$$$VVVYYYVVYY$$VVYYxx$$#888## ##$Y*x*****=+::::::::::::~~~::+++++=+++::~--------:===+=+~---~~:+++::~~~:=*V$#######$VYVV$888##$$V$VxYYYYYYYYxYYYxY$$#888## $$$Y*x****==+::::::::::::~~~::++++++===+:~--------~:++==+~---~:+++:::::::+=xY$######$$VYY$8888#$$$$VYYYYVYYxYVVVVV$$$#888## VVVYxx****==+::::::++:::::~~::+++++===**:~--------~~~~:::~---~==+:::::::+=*xxxY$####$$VVV$88888###$VV$VVVYYYYVVV$$$$$#888## YYYYYYxx**===:::::::+:::::~-~:++++++++=*=~-------~:+=====+~~-~=++++:::++=****==xV$####$$$V#8#888#$$VV$VVVYYYV$#V$#$$$#8888# xYYYYYYYx**==+++:::::::::+::~::+++++++==*:------+*xY$$$VYYY*~:=++++++++==**====xV$#8#####V$#888##$$$V$$VYYVY$#$VV$$$$#88888 xYYYYYxxxxx*=+++++++++==++==+::++++++++=**~~~~~~x$#888888###=:=+++++==***x*==*V#88888###$$#8888#####$$$VYYYYV$##$$$$$#888## xxxxxxxxx****===============+::++++++++==x*:~~~:x8%%%%%%%%%#===+++==*xxxx*==*Y$#88%8#V$$#$$88888#######$$VVYV8####$$##88888 xxx*x*****=**======++=++==+==+::++===+===*VY=+++*$8%%%%%%%8x=*=+==*xYYYx===*YV$$$$#Vx=+=*xV#8888#########$VYY$####$$##888## *****==============++=+++++++=+::++=======*VY***xY$$###$$Vx**====xYYYYx*=:=xYVVYYVY=+:~~~:+xV$#######88###$VYV$Vxx$##8888#8 ==*=====+===+===+==++=+++++++=+:::++=======***xYYVVVYYxxx*====*xYYVYYx***+=xYYxxxY*==+::~~-~+*V#8888##8#88#$$VYYx*$##8888## =====*=++=++==+++==+++=+++=+++++::++========*xYYYYYYYYxxx*=*xYYYVVYx*****==xxxx*====**=+:~---:*$#888888888#$$VYYxY$##8888#8 ======++==++==+++=++++=++++++++=+::+========xYYYYYYYYYYYYYYYVVVVYx***=*****x**====*xVY*=::~~~~:*Y$#88888888##$$$$V$##88##88 =========++===+++=++++=++++=+::+=::++=======*YYYYYYYYYYYYVVVVVYxx*===****xxx*====*YVYY*=+::~~~~:=Y$8888888888###8#$######88 ====++==++++=++++=++++=++++=+::+++:::+=====*xYYYYYVVVVVYYVYYxx**=====***=x**====*YVVYYx*=++::~~::*Y$888888888####$V$#%%###8 ===++===+++==++++=++++=++++==+++++::::+====**YYYVVVVVVVYYYx**=======****=x=====*Y$#VYxx*==++::::+=xV$#8888888###$$VV$8%8888 *======++++==+++==++++==++++=+++++::::++===*xxYYVVVVVYVYx*==========*****x==***xV#$VYxx*===++:+++*YV$#888888888#$$$$#888888 =======++====+++==++++===+++==+++::++++++++=**xYYVVVYYYx**==========****xx****xYYVVYYx**==+++++==xYYV$#88888888##$$####88#8 ====*========+++==+=++==++++=*+++::++++:+++======*******====**=*=*******x****xxYVYxxxx*=========*xYYYYY$#8888%88#$$#8#$#$V# *==*============*=+==+==+++++=*++::+=+::===*===++++++=**====*===****==*xx***xxxxYxxxx***======*xxYYYYYxY$##88%%8#$##88#$VVV *=**=====**=====*======*======*=+:++:~:+=*+**+++++++==**===**=****==***x*****xxxxxx***********xYYYYYYYYYY$#88%%%8#$#888##$$ **xx********====*======*======*====+++++:++++++++++=****==*****=*==****Y*******************xxxYYYYYYYYYxYV$888%%88##888#### *x*******======**=====**=====**======*=+:~+==***===**xxxx**x******x*****====*==***xxx*****xxxYYYYYYVVYYxYYV$888%%%8##88888% ***********===***====**======**======*==+:~+=***==*******xxx*****==============****xxxxxxxYYYYYVYVVVYYYxYYYV#888%%%8#8%%%%% **********==*x*=====**=======****====**===+:+=**=+==*********===================***xxxxxxYYYYYYVVYYYYYYYYYYV$88#88%%88%%%%% xx**x*******x*======**======**===*==*x*****=++=**=+===********==================***xxxxYYYYYYYVVYVYYYYYYYYV$#8##888%%%%%@@%
34.239.177.24@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"