font size: 12px ( --- / +++ )


 
34.239.177.24@honeybii.com ~
  $ cat 5TRxMnjTa.jpg.txt

-+. -+ + +- :x=- ~*x- :$ #x. -xY*:. -+xY= Yx #%Y .~+=+:. -+==:- +@= :#%+ .. -. +#@Y :#: ..-. .:$#x. +$$-=V: .~~-~- :##YVx x$#VV8#x. ~. .: . . .VVVYY#x *8VVY$VVx+~.=: :$= +$- :Y~Y*==+ -=.*#VVV$V :Y#YYYYYYVVxVV-YV* xVY*VV*VYYVV*VY=VYV+*V- x#VYYYYY$YYx+VYx YYYYY$VYYYVVY$VYYYY .~ xVVYV8VYV$YYVYYY~VYYYYVVYYYYYY$VYV$V -+VYV#$VY$V#VYYV=VYYYYY8VYYYYYYYV$x= -YV*:V+=VV$YYYVYVYYYYYVYVYVYYYY$V: .~ -.VVYYYYVV8$VYYYYV+$V$VYVx= .~YYVV**Y$#$YYYYV-V*.Y*- -+:. -=+:**xVx . .
34.239.177.24@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"