font size: 12px ( --- / +++ )


 
34.239.177.24@honeybii.com ~
  $ cat 5TRxMnjTa.jpg.txt

+- ~: : -~ ~x=- ~*x- :$ xx .*Vx:. -+xV= #Y $8=. :*xY*:. .+*Yx=~ ~8: V%8+ -~+==:. .+==+~. -8%: :V88~ -. -. +*@%Y .$$- -V##+- YV+ +~ -:=:++~ +xVYYV~ -$V%++#$x- ~:$#VxY$: ~8YV$VY%$V: ~+ x. ~ .- .#$YxxxV#~ -#$YYYYVYYV:+- =+- ~VV. :$= :$-=Y*==*~ .=+ x#VYYYY#~ -V$#YxYxYYYY$**VVx xYV. *VY*+YV+YYYYYV*+YV+*YxVV=YV= ~VYYYYYxYxV$YxV+~VxV~ YYYYYYYYYxYYY#YYYY*YxxV+ ~x Y##xYYYYYYYYYV:YYxV+.VYYYYxYVYYYYYYYxV$YYYYV+ Y*VYxV@VxxV#YVxVxYYx-VxYYYYxVVxYYYYYYYYxxV$$+ .:VxYV$$YYxVx#$YYYYY+VxYYYYx$8YYYYYYYYYYY$Y=- -YYY*-VY:=YY$YxYYxVxVxYYYYxVYVYYYYYYYYY##= *+. *-.VYYYxYYYxY#VxYYYYxV*xVY##YxVVV=- +YVYxYYVV$Y%V$YYYYxV*~#V*=VYx~~. xYYYx:~:YV$YVYYYYV= Y= ~Y: .~~ -+:.===*YV~
34.239.177.24@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"