font size: 12px ( --- / +++ )


 
34.239.177.24@honeybii.com ~
  $ cat 5TRxMnjTa.jpg.txt

:. .: - ~ :x+. -+x: ~$ := ~xY=- ~=Yx- .$Y x#- .*YY*+. -+xYY=. :8+ Y8V= -+*xx*:. .:*xx=:- x$. x8#Y- -~+=*:. .:*=+~. x@8~ :*8#V -. .- :~$%8* Y$x xY#$+~ =Vx . .-~-:~- -~+YYYY xYVx -VY~ ~::--~:- V$#xxxV. #Y$#:*$$$*. x=VYxxxV$- $YxY$Yx8VYY- ~x. ~V. ~~ ~- =8Vxxxxx$x Y$xxxxxVxxYY~+- :=~. ~YV~ *V+ Yx xY**+==. .+* :Y$xxxxx$Y V$$VxxxxxxxxY$=~VxV: xxV: VYY+~=VY-YxxxxxV~:xY=-YxxYV*YYV~ -~xVxxxxxxxxxYVYxxV-~YxY+ -VxxxYYxx*YxxxxVVxYxY+xxxxY: -V- ~YVVxxxxxxxYVxxxY.xxxx* :Vxxxxxx$VxxxxxYYxxYVxxxxxY~ : ~Y$VxxxYYxxxxYxxx+VxxxY +YxxxxxxxxxxxxxxxxxVVxxxVYY: ~x+Yxxx88xxxY8xxYYxxxxY-*Yxxxxxxx$YxxxxxxxxxxxxxVY$: +YxxYY$YxY*YxY#YxxxxY+xYxxxxxxx#$xxxxxxxxxxxxYV+=. :YxxY-=YY::YxY$xxxxxY*YxxxxxxxxVxYxxxxxxxxxx$#V: -Yx: +Y- xxxxxxxxxxxVVxxxxxxxxV:YxxY#xxxxYxY+~ .. :VYxxxxxxxYx$8xxxxxxxxV:+$xVVYxxV**= +:YxxxVYYYVYY$V#xxxxxxV:.$Y+ *Vx~ :xxx=+. =YYx*YxxxxxV~ *+ =: .-. ~:..:::+*Yx.
34.239.177.24@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"