font size: 12px ( --- / +++ )


 
34.239.177.24@honeybii.com ~
  $ cat 336.jpg.txt

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .-~:::~~-.... ... ... ... ... ... ... ... ..~~~~--. .-:++::~~--~~:+++==:- ... ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .-:++:::::==. ... ... .. ... .. .. .~++:~. .--~~:==- .. ... .. ... .. ... ~=+~ .---+x .~++:- .~----+x- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .-=+. -~--x: ... ... ... ... ...~++~. ~-----+* ... ... ... ... ... ... ... :*- .~--+* -+=:. .- .~-----~Y ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...++ .~--+* .. ... ... ... .~++- .~+=+~ -------*= ... ... ... ... ... ... .*: -~--*+ -=+- -+==:~- -~-----=* ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... *: .~--+x. ... ... ... ..+=- -+=+:~-- -~----~*= ... ... ... ... ... ... ... *: ---+x. ~*~ .:==:~--- .-~---~+*: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... += ---=*. ... ... ... ...:=. -+*+~--~-. .-~---~+*: ... ... ... ... ... ... ... ~x .--~*=. == -==:~--~-. .--~---~+=:- ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ..x~ .--~*+ ..--..-~::::~~~::::--..... ++ +*:----~- .--~~--~:==~ ... .. ... .. ... .. ... ... ~x -:+=x$xYVV$$#####8888888#8#####$VY*** ~*+~-----. .--~---~:==:.. . .. .. .. .. . .. .. . .. =: .-:=xV$##888888888888888888888%%%%%@@@@@@#. +x:----~-. ..--~--~~:==+- .. . .. . .. . .. . ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .x- ~+xV$#888888888888888888%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@x .:Y~----~- ..-----~~:+==:. .. ... .. ... .. ... .. ... ... .:$V$#88888888888###$$VVVVVVVV$$#88%@@@@@@@@@@@@@@* --*=-----~-.-----~~:+==:~. ... ... ... ... .. ... ... ... .. ... .:*V#8888888##$Yx*=+::~~------------~:+*$%@@@@@@@@@@@V---~~---------~~++++~~-. ... ... ... .. ... ... ... .. ... +V#8888##VY*+:~---------------------------*%@@@@@@@@@@%x~---------~:==+~- ... ... ... ... ... ... ... ... ... +V888#$Y*+~----------------------------------*%@@@@@@@@@@%$*+~~~~~+x=:- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .x88$Y=:----------------------------------------Y@@@@@@@@@@@@@%8###8%@* ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..Y#Y+~----xx~---~~-------------------------------~#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .:*=~------*8VVxxV$=--------------------------------*%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@+ ... ... ... ... ... ... ... ... ..:*+~------~=$#VYV$#x--------------------------------:+V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .==~-------=$$VVVVVY$*-----------------------------~~:+++$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y ... ... ... ... .. ... ... ... ...*+---------:*$$Y$#$VV$~------------~~~~::::::::::::+++++++V%@@@@@@@@@%%%%%@@@8=... .. ... ... ... .. ... ... ... .. ... +*-----------.*$$$*xYYV:---~~~:::::++++++====**********xx****V%@@@@@@%%%%%8888%Y ... .. ... .. ... .. ... .. x:------------:V*~---~~::::+++===*******===8%%%*:::~~~~x=~:Y+-V%@@@@@@@@@@@%%88$~ .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... ... ... .. .. .. .. .. .. .. . x:-------------~~~:::++==*****==+::~~~-----+V$x. x- -=x.+8%@@@@@@@@@@@@@@@%*. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. =*----------~:::++=****V=::~~----.... x -:Y--$8%@@@@@@@@@@@@@@@@V. ... .. ... .. ... .. ... .. -Y------~::++=*YY=xx~~-x+... :* .~Y~-*88@@@@@@@@@@@@@@@@@V-. ... .. ... .. ... .. ... .. ... ... x:--~::+=**Y8%%=-~Y. ~x x- -*=-~#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@Y. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ~x::+=***+:~=x: *~ x~ += -+Y--Y88%@@@@@@@@@@@@@@@@%~ .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... +Y*x=:-. += -x. += ~~Y~-+888@@@@@@@@@@@@@@@@%Y~. ... ... ... ... ... ... ... ... .:VV- :* -*- ~=~ ~-=*--V888%@@@@@@@@@@@@@%8#*x~ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .Y=Y += .++- .:+~ .~-~Y~-:#888%%@@@@@@@@%%888V:*x ... ... ... ... ... ... ... ... ... +Y+Y x. .:+:~. .~:+:- -~--+Y--+$888888%%8888888$x+=Y:. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Y=+V. *: .-~:::::::::~-. - .~----=x--~*#888888888#$V*++**- ... ... ... ... ... ... ... ... .V++Y=~ -=: :* -~-----=x:--~=YVVVVYx*=++=*=:. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -V+:x*++- .~++. -++ -~-------:=*+:~~~~::+==**=:. ... ... .. ... .. ... .. ... .~+Y=*xY .~:::::- -:+:. -~----------~x*::+++:~-.... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... :=- .:==~ .-:+:- .-~---------~:*+. ... .. ... .. ... .. ... .. += -~*: -:++~. -~~------~:+**+- ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... ... ... ... .. ... .. ... .. ... .*~ --+* -:++~- --~----~~+*YV$VYYx*=:.. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... ~x -~-== .-:++~- .-----~:+*YVVVVV$$$$$###$Y+- ... .. ... .. ... .. ... .. x- .---xY- .~::::~. ..---~~:=*YVVVVV$$###$$$VVVV###V+... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... ... -x+.~:::V*x*~. ~-. ..--~:+=*YYVVYYYV$$$$Vx*=+:~~~~~=$#V*. ... ... ... ... ... ... ... ... ~*~~~~~:~:++=V$*+:~. .--~:+=*xYYVVYYYYVVVVY*=:~--...-------~x*. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... =: .~+x=*x=xYx*=++::::+===*xxYVYVVVYYYYYVVVYx*+:~-.. .-------=*. ... ... ... ... ... ... ... ..:*- .:::::~--**-. .:*YV$$####8VV$YV$$8$VVVVYYx*=+:~-.. .-~-----:x~. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ~* .-+xx=+:x+--- -=Y$$V$#Y$$Y#8$V#x::~~--... ~~ -~-----:x- ... ... ... ... ... ... ... ... x. .-~:+=V~--~- -=YVYV$#####$$##$YV#~ x- .-------:x.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ~*- :++::~-:Y----:xVVYV####$#$++V##$Y$#x .Y -~------=* ... ... ... ... ... ... ... .x- .::++=*Y+--~*VVYY$##$###V:~=V$#VV$#x. ~+.x .~ .~------~Y- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ~=. ------+Y--:YVYYV##$####x:=YVYVVY$##:. -x.x ~*::. --------+* ... ... .. ... .. ... .. ... += +=++++=x+-~VVYV$8#$##$Y==VVYYYYV$##*- :*V. Y*:- --------~Y.. .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... :* .-~~~~:~Y=--YVYV$####$Y=*VVYYYYYV$#$=- -Y=+:. .----------Y- . .. .. .. .. . .. . .+=++::::~~~== ~$Y$####V*+=VVYYYYYV$##V+-. -=: ..----~~---------x- .. . . . .. . .. . .. . . ... ... .. ... .. ... .. ... .~~:+*xxx*=--.x$$#$Vx+~+YVYYYYV$$##$*~- :=..--~~~~~-----------~Y- .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .---~~~V$Y=~~-~*VYYYYV$###V*~-. :x.-~~----------------:x~ ... ... ... .. ... ... ... .. ... ...Y~ -~Y$YYYV$##$Y+~-- ~::++:+++++:~----------~+*- .. ... ... ... .. ... ... ... .. ... ... .Y .YVYYV$#$Y=:---. .~+==+:~-----:*+. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .Y *$YVVx=::~---. -~+=*=:~:==- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -x -#V*~. .~-~-. .----~:=x*- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..~* ~=. .~~- .-~~------x: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... :* ~- -~-------~Y- ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... :* . -~--------~Y-. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... :* .~----------x~ ... ... ... .. ... ... ... .. ... . :* -------------== ... .. ... ... ... .. ... .. ... .. ... ... ~* ..--~------------:Y. ... ... .. ... .. ... .. ... .. ... -x .---~~~---------------Y~ ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. .. .. ... .. .. . -Y .-. . .-~~~-------------------*+ .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .Y. -~-:++++::~--... -~----------------------:x ... ... .. ... .. ... .. ... .. ... *~ .---~~~~:::++=Y*~ ~-----------------------~Y- ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... += --~--------:x~x .~------------------------x: ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. .Y .-~-------+x.x+ .~------------------------+*... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... *: -~-------+* ~Y~- -~------------------------:Y. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -++:~-. ----------=* =*-------------------------~~:+==~ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... -~+++++++::::::::+++++*: +=:~~-----------~~~~~~::++==+~. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .-~::~~~::::~.. .... -+==================+::---. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
34.239.177.24@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"