font size: 12px ( --- / +++ )


 
34.239.177.24@honeybii.com ~
  $ cat Shad.jpg.txt

.... .... . .. .-:*YVYxx*==+:. .-~*Y$#8%%@@@@%%%8$*- . ~*V#8%@@@@@@@@@@@@@@@%#*- . .+$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%Y- . .x8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%$: .. +#@@@@@@@@@8VYV#@@@@%Y=V%@%$~ ... ~Y8%@@@@@@@@$~ .=8@@@#~ +8@%V~ .... :Y#8%@@@@@@@@%$YY#@@@@%Vx#@@8Y~ ..... .~*#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8Y- -.... ~+x$8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#x: --.... -=V#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8x- ---... -:Y8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%V~ ~--.... .+Y8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8*. ~---.... .+$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%x. ~~--..... -+$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$+. :~~---.... ..-~*#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%x:-. ::~~~--...... .-:=V8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$=-. ::~~~---...... ..-:x$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8*~. ++::~~----......-+Y8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:. =++::~~----....~=$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$:. *==+::~~~------*#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$~. *===+:::~~~--~=$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#:. x**=+++::::~:=$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%x-. xx**==+++::+=V8%@@@@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V:-. YYxx**===+=*V#%@@@%88#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#+-... ... VYYxxx****Y$8%@@%8#$$$8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@%x~--.. ....... VVYYYYxxxV#%@@@@8$VVV$8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%88%@@@@@@%V:---. .........--- $$VVVYYYV#8%@@@%#VYYV$8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8$$8@@@@@@@8x~---.. ............------ ##$$VVVV$#8%@@%8$YVV$#8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8VYV8@@@@@@@$=~~:-.... ................-----~~~~~ ##$$$$$$#8%@@8#VYYV$#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8$YY#@@@@@@@8Y==+:-......................--------~~~~~~:: #######8%%@@8$VYxY$#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%##$#%@@@@@@%#Y=+:~--............---------~~~~~~~~::::::+ 88###88%%@@8$VYYYV$$#8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8##8%@@@@@@8V=+::~----------------~~~~~~~::::::::+++++= 8888%%%@@@8#$VVVVV$$#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%88##8%@@@@@%$x=++:~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::++++++++=====* %%%%@@@@%8##$$$VV$$#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%88#$$#8@@@@@8Vx==+:::::::::::::::::++++++======******xx %%%@@@@%88####$$$##8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%888#$VV$8@@@@@8$x**=+++++++++++++=======******xxxxxxYYYY @@@@@@%%8888######8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%88##$VVV#8@@@@@8$Yx*=============***xxxxxxxYYYYYYYVYVVVV @@@@@%%%8888888888%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8##$VYYV#%@@@@%8$VY************xxxxYxYYYYVVVVVVVVVVV$$$ @@@@%%%%%%%%888888%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8#$$VYYY$8@@@@@%8#VYxxxxxxxxxYYYYYYYVVVVV$V$$$$$$$##### @@@@@%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%#$$$VVV$8%@@@@@%8$VVVYYYYVVVVVVVVV$$$$$$$$$$#######888 @@@@@@@@%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8##$$$$#8@@@@@@%#$$$VVVV$$$$$$$$$$$##########88888888 @@@@@@@@@@@%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%88##$$#8%@@@@@%88####$#$#########88#888888888888%%%% @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%88###8%%%@@@%%888888####8888888888888888%%%%%%%%%% @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%8888888%%%@%%%8888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
34.239.177.24@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"