font size: 12px ( --- / +++ )


 
34.239.177.24@honeybii.com ~
  $ cat shadow-people.jpg.txt

.........----------~~~~::::x%%%%%%%%%%%88#8#%88%%%%%888888 ..........----------~~~~~*$####%%%%%%%%%%%%8#888%%88%%%%%88888 .........---------~~~~~=xY#%%%%%%%%%%%%%%%%%#V#V#%%%88%%%%88888 ...........--------~~~~:$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#+=**Y$V$8%%%%%%888 ..........----------~~~~:=Y%$V%8Y8%%%%%%%%%%%8*==*V###8%%%%%%888 ~+===+~. .........----------~~~~~~~~V8#%%#%%%%%%%%%%%%%$$$88%%%%%%%888888 =VVVVVVVx- ..........----------~~~~~~~~:V%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%%%%%%88%%%%888 . .Y$VV$$VV$= .............----------~~~~~~~~~:#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%%%888 ........Y$$V$$VV$=.............-----------~~~~~~~~:Y8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8 .........:V######x--...........-------------~~~~~+Y#%%%%%%%%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ..........+#888#x~..........--------------~~~~~~x8%%%%%%@@%@%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888%888 .-------+xV8888$~-------------------~~~~~~~~~~~+%%%%%%%@@@@@%@@%%%%%%%%%88%%%%%%888%8888 ------:V#8888888$x+~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~:::::=%%%%%%@@@%%%%@@%%%%%%%%%8#$$8#$8#$88%888 ~~~~~=#888888888888$=~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::++8@%@@@@@@@@@@@@%%%%%%%@$xxxxYVYYYxYV8%88 ~~~~:$8888%%8888%%%%$+~:::::~~~~~:::::::::::++++#@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%@@#xxxxxxxxYY$%%%%% ::::+#8%%%%%%%%%%%%%8V::::::::::::::::::::++++++#@@@@@@@@@@@@@@%@%%%@@@%VxxxxxY$88%%%%%% ::::+#%%%%%%%%%%%%%%%8x:++++++++++++++++++++====8@@%@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@#xxYYY#%%88%%%%% +++++#%%%%%%%%%%%%%%%%#=+++++++++++++++========x%@@@@@@@@@@%@@%%@@@@@@@%YxYYYV%@@%%%%%%% +++++V%%%%%%%%%%%%%%%%8*===================*****%@@@@@@@@@%%%%%%@@@@@@@%YYYYYYV###8%%%%8 ===***$%%%%%%%%%%%%%%%Y=****==***********xx*xxxx8@@@@@@%%%%%%%%%%%%%@%%8YYYYYYYYYVV#$$$$ ******x%%%%%%%%@@@%@@@#xxxxxxx**xxxxxYYYYYYYYYYV%@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%#YVVVVVVVVV$#8$## xxxxxxx$@%%%%%%8%@@@@%%YxYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVV$@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%@@$VV$$$$$$V$8%%%%% YYYYYYV8@%%%%@%8%@@@@@@$YVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$V8@@@@@@@@%%%%%%%%%@%%@@@#$$$$$##$$$8%%888 VVVVVV#@@%%%@@@@@@@@@@@8VVVVVVVVV$$$$$$$$$$$$$$8@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%@%888888%%%%%%88888 $$$$$$8@%%%%%@@@@@@@@@@%#$$$$$$$$$$$$$$#####888%@@@@%%%%%%%%%%%%%%%@@@%%%%%%%%%%%%%%8888
34.239.177.24@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"