font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.238.250.105@honeybii.com ~
  $ cat R1-02609-021A.jpg.txt

.....------~+=:~~:~-:**:-.-:+*xYYx$Y~ .+**+:::+x~ .::~~~+-.-+*=:*Y$$$V=Yxx:- . .~+++::+x:- -:~~::+~:+*YY*Y*=+~-~ .+:~ - .=+::+=*x=:. ~:~~~+*+:-.~:~-.-::-..~++~ -. =+::++*$Y+:~-. .::~~~~~.. -~~:~-~+*=xV=~. .==**::~::+$Y+=+:: .:~~~~:~.. .=*+-~++~--++~ .-~=*==:::::+Vx++*++:- -:~~~~:~.. .~++:~---~+x+--:::~- :+::+:+$*~:**+:=~ ~:~~~~:~.. -:~- .:+=x+=~. ~:~~:~:Yx:~~~~:+=+. ~:~~~~:-.. ~~~~:~~:=+~ .::~~~~~*$x++++=+~:: .:~~~~~:-. .-~::=:-. -==- .+Y*:~~~~~=#8Vxx*=+:~~~- -+~~~:::--~~:~-. -~-~~-~*+-.+xVx:~~~~~+$Vx**:.:+:~~~- ~:~~~:::=+- .---.:+:++~~::::~~~+$=:+=:.-:+:~~~~. .- ~:::~:::. .-~-:+=+:~-:+:::~~+Y+:+xx++.~=+~~::~~~~. . .::::::++::+=+*=~~~~:+:=+++::+**=+=*=*Y+:+*:~~..:*=:~~:~~~~~.~~~. -+++++++=:~:~-. .:=*:+*x**==**+=*:++~~:::~+=+:++:~~--:::+- ~++:+++++*x: :YYY*=+++=**=*x~-----~~--~~~~:x=. .x=VV- :++==***x+. -xV***=+=*===x:~:+:~:+:~:+:~~==-.-=*x*~ -*x*=++++:.. -***VVY*V$V::*:+8%#=V$V=VVY::~~:++:::~. .*Y=+::+++-...-~~+:+:++=++=$$V*$$$+~=~+%@8=VVV=V$V::~~+YVV+~-. .--+x=+::::+~~:~-:=+=====:::***+===~~+~:*x*:+==:===~~~~=YYY:~~. ..... +Y=::::+-.~~-:=++***=~:~~-~~~-~~~=~~--~~~-~~~-~~-~~:+=+:~-. . .-~~ =Y*::~+~.~~~+=+===**:::~~~~--~~~=:~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~-. . ..-.:: .*V=~~:+~:~-~++===**:::~~~~~~~~~=+::~~~~~~~~~~~:~~~~--~--. . -. .*- .*x=~~+:=~-~+====xYYYxxxYYxxxVYY$VVYVVYYYYYxxxx*===++==+. . .. ~=-~:~=Y=~++xY*+==***Y$$#####$V$###$%%%%%88888#$$$$$V$$V$$V* . .. .~-~:~+xY*~:*V$VVV$#8%%%%%%%%888%%%%%%%8888##$$$$V$$$$$$VY=. .... :=+:+xxxY*+::==*xYV#8$Y#$$#88#V88####$x*xY$$YYxxx**=++=+ --. -:=**x***x*:~+*YV$#8#V=#88#$##x#$$888x=xYYV==:~~:~~:~~~: .~~- .+=*====*xY*::*VVYYYYx=V$VVYVV*$VY$VV*:=*xV*x++++++++:~: .~. -=VYxxxxYV#x=x$Vx*xxx*YYxxxxYxVYxxYYx++++*=xx*====x***= .+: .*Y:.~*x$##$#VVx+=x$$V#$x***xx**xxYV$$x*xxYYYx*=xYYx+=. -. -Y*-:~+*Y88%8#V**xYY8%V*=++====$#VVVYYY$###$$YxYYYx=+ .---*V=~-:.~x*=*xYVx*$88#$=++++++=xY#$*:+*xx==**xx=++~. ...~xx:~::==-:*x*=Y88VYVV=++=+++=*=*Y$+ .+*+.~++*=. +VY:~+=.:$Y=x#8$##$$V*++++++*xYx*$#x- -=x+++~+=- -+xY==xx*x*+Y#x**Y#$$V=+::+++===*YxV8$+. ~*x*:.:*~ :~:=***YY+=$V=:*YVYYYx+++:+=++=::=~*##Vx- :xx+.~*+ .:-~=xYx*xY$=. :xV$x***++++====*+.~. *$x=V+ .+Yx~-*=. . ::~=YYx*xYVx++*Y$#$x*=*x*++===xxxx=. .xY=~xx- -xV*:**~ .+...-+:+VY=*$*=xYYYY$$VVx*=*Y*=+===YY**V+ ~xY+ =V: ~=YV**x~
3.238.250.105@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"