font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.238.250.105@honeybii.com ~
  $ cat mikeg_and_collin.jpg.txt

YYYxxxxxxxxxxxxxxx****************================================++++++++++++++++++:~. .:+ YYYxxxxxxxxxxxxxx******************=====================+++++++++====++++++++++++:~- - VYYYxxxxxxxxxxxx*********************==============++++++++++++==*xYxxx*==++++:~. 888#$VYYxxxxxxxx*********************============+++++++++++++*xYYYYYYVVVY*+~. $$##888##$VYxxxx*********************===========++++++++++++=xx*++=**xxYYV$Y+ *xYYVV$$##88##$VYxx*****************===========+++++++++++++xx=+++=**xxxxxY$V:. -~:=*xYYVV$##88#$VYxx***=====****=============+++++++++++*Y*===*xYYVVVYx*YV=:~- .-~+=*xYYVV$####$VYx*======**============+++++++++++Yx=*YV$$xY###VYxxx=~~~~-. .-:+=*xYYV$$###$Vx**===*==========++++++++++++*x*Y$##V=*Y$$VVY*xY+~~~~~~-. .~:+*xxYV$$##$$VYxxx***====++++++++++++++**xxxxYVVVVVVYx**Y+~~:::~~~~. .-~ .-~:=*xYV$#8#88888#Vx=++++++++++++++**xxxVV$##$$$Vxxx=:~~~~~~~~~~~-. .--~~~~ Yx=+:-. .~+x#8#$$8%%%%8V*=+++++++++:::+*xxVV$$#####VYx*:~~~~:~~~~~~~~~~------~~~---- VVVVVVVYx*+:-. .-+$Y*==xY$#%%%8$VYx*=++::::::+xYV##$##$$$$VY*:~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~-------- VVVYYYYYYVVVVYYx*+:~. .-. ..-xYYYVYYYV$###8VYVVVVVYx=++:::=V###$$##$V$$Vx+:--~~~~~~~~~~~~~~~---------- *xxYYYYYYYYYYYYYYYVVYYxxx=++- --+YxY#88##88#VY$xxYYYYYVVVVVY*=+=$8###88#$$$$V##x=+:~~~~~---------------... .--~~:+==*xxYYYYYYYYYYYYYVVVVYYxxY**Y$V*V#8#Vxx--~::+=*xxYYYVVVV##88888888#88%%%88$VYxYY*+=*==+~-.....---- -- .-~::+==*xxYYYYYYYYVVVxxVV$$$$##$$Yx+ . . .~*YVV$$8%##88888888%%@@@@%%%%%%%%888888#Y=:~------ ~- ... .~+==**xxYYVVVY$#8##8888$Yx+:~-. .~+x$#88%%%%%#$$$$#8%@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%88$VY***x - .~~- ~::++::~:+*xYV####88888VxVVVYYx*x$#8888%%@@@@@@%8$V#@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8$=- ~~- .~::++::::++=*$#888888#$$Y==*x#8%%888888%%%%%%%%%%%%@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#x- -:~- .:+++=====*Y*=*V#88%%8#$$%8Y=+Y%%%%888888%88%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8V .::~ -+=*****===*Yx*xxY8%%%%88%@%$V#8%%%%888888%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% .~::- .:**xx*******==*YVxxV%@@@@@@%8V#%%%%%%888888%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%% ~::~. ~*xxYYx***********xVVV$@@@@%8##8%%%%%%%88888%%%%%%%%%%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%% . -:::--=xYYY$Vx******xx**xxxY$#8%%%###8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%%%% ....---:+:~~*YVYY$$Y********xxxxxxYYV$8%888%%%%%%%%%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%8#$ --.-::~~::+xVVVYV#$$$$VYxxxxxxxxxYYYYY$888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@%@@%%%%%%%%%@%8$Vxxxx ~~-~++::+*YV$VYV#8%%#VYYYxxxxxYYYYYVVV$$#%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%@%@@@@@@@%%%%%%8#$Yx***xxx ~-~~~~~=*Y$##VV#88%$YYYYxxxxxYYVVVVVVV$$8%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%@@@@@@%@%#Yx***=***xxYYY ~.:~~.+xY$##$V#8888$VVYYYYYYVVVV$VV$V$#8%%%%%%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@%$YYYxxxxxxxYVV$
3.238.250.105@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"