font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.238.250.105@honeybii.com ~
  $ cat IMG_20210217_105025.png.txt

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++::-.. .-:::+++++++++++:++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++:-.+V$V$$#$##8888#V*~ .::++++++:++++++++++++++++ ++++++++++++++++++::*V$$$VYxxx*xxxY$#8%%%8$$Y~ ~:++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++:=*xYxxx*===++++++=*xV8%@@%%8#V+ ~++++++++++++++++++ +++++++++++++++::+==================***xV$8%%%%%8#Y.:++++++++++++++++ +++++++++++++:::++++++++++++=====*******xxV$#8%%%%8#Y~+++++++++++++++ +++++++++:++:::::::::::::+++++++=====***xxxYYV$#88888V.:+++++++++++++ ++++++++:++:::::::::::::::::+++++++===*=***xxYYV$$##8#$+:++++++++++++ +++++++:+++::::~~~~~~~~~~~~~:~:::++++======***xYYVV$###$::+++++++++++ ++++++:==+::~~~~~---------~~~~~~::::+++++====***xYYV$$#$Y~+++++++++++ +++++:+=+::~~~-------------~~~~~~~:::::++++=====**xxYYYVV*:++++++++++ ++++++++:~~--------------------~~~~:::::::+++++++==*xxxxYx+:+++++++++ +++++::~~~---------------------~~~~~~~:::::::+++:++==*****x=:++++++++ +++:=+~------------------------~~~~~~~~~:::::::::::++===***::::++++++ +++:x=--------------------------~~~~~~~:~:::::::::::+===**x**x=:+++++ +++++=~-------------------------~~::+++:::~::::~~:::+==**xVx==+=:++++ ++++:x~----..............----~:+=**==++:::~::::~~:::++=*xxY*:++==++++ ++++:x+~~-----.---....----~:=*YYYx==++::::~~~~~~~~:::+***=+~~:++++:++ +++++==:+===+:~~--------~~:+=**x**==+++++:::~~~~~~~::+=**+~~:::++=:++ ++++++=::+=*x**==++:~---~~:+*xY$$xY###$$V*++:~~~~~~~::+=+::+:~~:==:++ +++++:*+~~~:+*x$##$Y+~---~:+=xV$Y=*V$VYxx=+::~~~~~~~::++:::++:::=*:++ ++++++:V+~+xVxV8%8#Y+~---~:++=****=+++::::~~~~~~~~~~~::::~::++*+=*:++ ++++++:==~+==+=*xx=+~----~~::+++++::~~--------~~~~~~~~:::~~:===::=+++ ++++++++x~--~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-------------~~~~~~~~~~=*:~~:x:++ +++++++:*~.---------~~~:::~~~~~~-------------------~~~~~~~~~~~~~:=:++ +++++++:x~..-..-----~~~::::::~~~---------------~~--~~~~~~~-~~~:+*:+++ +++++++:Y:------------~~::++++++:~~~~---~~~~~~~~~~--~~~~~~~:=**+:++++ +++++++:Y+------~~:::~~:+*x*===*=++:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:Y+::++++++ +++++++:*+~~~~~~+++******YYYxxx*=++++::~~~~~~~~~~~~~~~~~:::=~~--. - ++++++++++~~~::++++=***********=+:::+++:::~~~~~~::~~~~~:+++=YV$$$##$$ ++++++++:*:~:+++::+=****xxxxxx*=++++::::+::~~~:::::::::+==*x$%%%%@@@% +++++++++:+::++:+====*===*=***===****=+::::~~::::::::++==*xYV@@@@@@@@ +++++++++:*=:::+*YYYVVYYYYVVVVVVVVVVVY*++::::::::::++==*xxY$8@@@@@@@@ ++++++++++~Y+::=xV$VYYxxxYxx**=====**x*==+++++:::+==***xxYV#%@@@@@@@@ ++++++++++:==:+=**======*x**=++++++++++==+++++::+=*xxxxYYYV#%@@@@@@@@ +++++++++++:=++===+++===***=+++++++++++++++++::+=xYYYYVYVV$8%@@@@@@@@ ++++++++++++:*x=++++++++:++::::::+++::++:::+++=*V$VYVVVY$$8%@@@@@@@@@ +++++++++++++:==+++++:::::::::~~~::::++++:++=xV##$$$$VV$#8%@@@@@@@@@@ +++++++++++++~.VYx*=:::+++++++::::+++====**Y$###$$#$VV$#%@@@@@@@@@@@@ ++++++++++:~.$%%%8#Y*=+==========**xxxYYV$#8##$##$VYV$#%@@@@@@@@@@@@@ +++++++++~-$%@@@@@%%$YxxxYYxxxYYYV$$##88%8#$$$#$VYY$#8%@@@@@@@@@@@@@@ +++++++~.$%@@@@@@@@@@%8#####$$###8%88888#$$$$88#$#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@ +++++:.$%@@@@@@@@@@@@@@@%$YV$$##$$$$$$VVYYYV%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ++::.*8@@@@@@@@@@@@@@@@@@8x=**xYYYYYYYx*xY$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ :~*=$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#*++=====*xYV#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ x*=Y%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#x****xYV8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ VV#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3.238.250.105@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"