font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.238.250.105@honeybii.com ~
  $ cat download.jpeg.txt

%%%%%%%%%@@%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@%%@%%%%%88###$=::~~~~~:::::::::::++++=**=+. .::. :::: %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88#$$VV$$#$$VVYx*==+:~~:::::::::::+=**=+. +8%%* ~:~- %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888#$$$###88888####$$V$Vx+:~~~~~::::::++=*=:. x#$#+ +=: %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888#$#####88%%%%%%%%%%%%888##Vx******xxxxYx=*==- .:xY*-. .YV: %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888%88#####88%%%%%%%@@@%8%%%%%%%%%%8$YVVYVVVVVY*x==- .~~+=**- -x*- %%%%%%%%%%%%%%%%%%88888888888888%@@@%%%%%888#V$$##8%%%@@@%8VYYxVVVYYxYY*=.--:+++YY:-~xx=: %%%%%%%%%%%%%%%%8888888888888%%%@@%%88#Vx***+~~~~:+*V#8%@@%$YYYYYYYYYYV==.~*=*xx*xY*=xxx= %%%%%%888888888888888888#888%%%@%%8$VY*::+=~~---....-+*#%%%8YxxxYYYxxYY==.-**YxxYVY*+**xx %8888888%88888888888888#8%%%@@@%##VYx=::++:~~~~~---...-=$%@8YxxxxxYxxxY*=:=+=V8%8VV=:=**x ########$$$$$$$$$VVVVYYVV#%%@@%VYYx*=:~+:~~~~~~~----...~*#%%Y*******=*****=~+V$#$VY+::=== =++++==+=========++++++++x%@@%$**=+:~~~~~~~~~~~---....--+Y#%*~~~:~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~:: ~~---~~~~~::~~~~~-------.~#@8$*++=====+:~~::~~:+=*x=+~--:*V8*.-----~----------------~~~:+ ---------~~~--------......=8$*+=*xxYYYYx=::::+*xxx*=++:~-~*$=.------~-----......---~~:++= -------.---~~--.-..-......-VY++=+:~::+=*=+:~:+==++::~~~~--+V=---~~~::~~~~-------~~~~~~::: ----------~~~~--~~~~~~~~~-~xx:::+*xV$Y*=+:~--:+*x$#V**+~--+Y+~~~:++::~~~::::~~~~~~~~~~::~ ~~~~~~~~~~~~~::::::::::::~~=x:-~:+=xY*=:~~--.--~++=:~-. .-:*:+~~:+::~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~ ~~--~~~~~::~:~~~::::~~~~~~=**:--.--~~~~~~--. ..------. .-~+=Y=~~::::~~~~~::~~~~~~~~~~~~~ ~~--~~::::~~~~~~~~~~~~~~~:Y*=:~-..--------.. ----......-:==x=~:++:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~---~~:~~~~--~~~~~~~~~~~~~***:~---..--~~~+:::+~-~~--------:x*=:~:++:~~-~~~~~~~~~~------~~ -----~~~~~~~-~~~~~~~~~--~~+*Y=:~~~--~:~+*Yx**x*:~~~~~~~~~~::::~~::+:~~~~~~~~~~~~~~--~~~~- --~-~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~:++++:::~~~~~~:++++:~~-~~~~~~~~:~-~:~~::::+:::::::::::::::::::+ ::::::::+::::::::::::::::::::+++:::~::++=**==*=+=+::~:::::::~:::::::::::::::::::~:~:::::: ::::::::::~~~::::::::::::::::++++++::+*YYxxx**xYx=+:::::::~~~~~:::::::~~~:::::~~~~~~~~~~~ ~~::::::~~~~~:::::::::::++++++++=+=++++******===+:::+++++::::::::~~~:~~~~~::::~~~:::::~~~ +:+++:::~~~~~~~::::::::~~~::::::+=**=++++=====++::++=*=+:~::::::~~~::~~~~~~::::~:::++:::: +++++::::::~~~~:::::::::~~~~~~~~~+*x*==++:::::::++=***=:~~~~~~~~::~::~~~::~~~~~~~~::++::: ::::~~::::~~~::::~~::::::::~~~~~~:=xxx*==++==+++=*xYx*+:~~~~~~~~~~~::::~~~~~~~~~~~::::::: :::~~::~~~~~~~::::::::::::::~~~~~:+=*xYYYxxYxxYYYYYx*+:~:+:~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~::: :::::~~~~~~~~~::::::::::::::::~~~+=+==*xxYYYVYYYx**=++::-~*===++:~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~ :~~~:~~~~~~~~~~~~::::::::::::+=*xY*================+++::~+YYYYxYxx*==+::~~~~~~~:~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::+=**YYVVVV*=====***====**==++++:+YYYVYYVYVVxxxxx*++:~~~~~~~~~~~~~ ~~~::~~~~~~~~~~~~~~:+**xVVYV$VVV$$x======***x***====+++*VVVVVYVVYV$VxxxYYYx*==+~~~~::~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~:+=*YVVY$$VYV$VV$$$Vx*====*********===*YV$VVVYV$YVV$$VxxYYVVxxx*=:~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~+*YYV$$VV$$VVV$$VV$$$$Y**=***x*xxx***xYV$VVVVVYV$YVVVVVYYYYYYYYYxx*=:-..... ...........~=*YYVVVV$VV$$VVV$$VVV$$$$$Yx*=***xxx*xYV$VVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYYYYYYYxx*: ......+xYYVVVVVV$$$$$VVV$$VVVV$$$$$$VYxxxxxYYV$$VVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYYYYYx*:~~~~ ~:::::::+*YYVVVVVVVVV$$$$$VVVVVVVVVVVVV$$$$$VV$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVYYYx*:::: :::::::+*YVVVVV$V$$$V$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVV$VVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVV$VVVVVVVYYYx+::~ :::::::=YVVVVV$$$$$$$VV$$VVVVVVVVVVVVVV$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVV$$$VVVVVVVVYYx=::: +++++++*VVVV$$$$$$VV$$VV$VVVVVVVVVVVV$VVVVVVVVVV$$VVVVVVVVVVVVYVVVVVVV$$$$$VVVVVVVYYx=::: +++++++xVVVV$$$$$$VV$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$VV$$VVVVVVVVVVVVV$VV$$$$$V$$VVVVVVYY=::: ++==++=YVVVVV$$$$$$VV$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$$$VV$$$VVVVVYYYYYYYV$VV$$$$$$$$VVVVVVYY=::: =======YVVVVVV$$$$$$VV$$VVVYVVVVVVVVVVVVVVVV$$$VV$$$$V$V*xY=***xx$VVV$#$$$$VVVVVVVVYx=::: ==*****VVVVVVVVVV$$$$$$$$VYYVVVVVVYYYYVVVVVV$$VV$$$$$VVY=*Y=*x**xYVVV###$$VV$$VVVVVYY=::: ******xVVVV$VVVVVV$$##$$$x~YYYx*=**xYVVVVVV$$VV$$$$$VVVxYYVYY$VYYYVVV8#$$$VVVVVVVVVYY*::: *****=xVVVVVVVVVVV$$#8#$$=.~::+*YVVVVVVVVVVVVV$$$$$$VVVY$##VxV##VVVV$8#$VVVVVVVVVVYYx=::: *****=xVVVVVVVVVVV$$#8#$$VYxYV$$VVVVVVVVVVV$$$$$$$$VVVVVVVVVYVVVVV$$#8$VVVVVVVVVVVYYx=::: ******xYVVVVVVVVVV$$$88$$$$$$VVVVVVVVVVVV$$$$$$$$$VVVVVV$$VVVVVV$$$$##$VVVVVVVVVVYYYx=:++ *xx*xxYYYVVVVVVVVVVV$8$$$$$$$$$VVVVVVVVV$$$$$$$$$$VVVVV$$$$$$VVV$$$$8#VVVVVVVVVVVYYx*=+++ *xx**xYYYYVVYVVVVVVV$8Yx$$$$$$$$VVVVVVV$$$$$$$$$$$VVVVV$$$$$$$$$$$##8$VVVVVVVVVVYYYx*=+++ xxxx*xYYYYVYYVVVVVVVV$*=$#$$$$$$$$$V$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVV$$$$$$$$##88VVVYVVVVYYYYYYxx=+++ *x**xxYYYYVYYYYVVVVVV$x*$#$$$$$$$$$$$$$##$#$$$$$VVVV$$$$$$$$$$$$###8#VVVVVVYYYYYYYxxx*+++ xxxx**xx*xxxxxxxxxYYYY**$################$$$$$VVVVV$$$$$$$$$$$$#####$VYVYYYYYYYYxxxxxx=++ x*xx**x=++:::~~~~~~~+*==$8############$$$$$VV$VVV$$$$$$$$$$$$$###$$#V===++++++++++::+++++ xxxxx***=+:::~~~~-~~+==x#8#VVV$VYV#VxxxYV*xxYx*xY$YYYV$YxxY$YV###$$$x+::~~~~~~~~~~::++=++ ~~~~~~~=*=++:::~~~~:++:V######VYVY$*+=+=Y+*YV**YVV*$$Vx=$VxYYV#8888#Y=++:::::::::+++~~~~~ -----..=x==++::~~~:+=:-+V#####$V$##Y*x=+Y+xYVVYY*Y*YYYY=Y$Y$$#888##$x=++++::++:+++=+--... .......=x*=++::~~~:+=:-+Y####$*YVYVYxVYVVxxxxYx**Yx==xVYV#88888##$$Vx*=++++++++++==:.. ... =x*=+++::~::+=:-=#$###$YY*x*=+*x*x**YY*=YY=*V$##88#####$$$VVVx*=++++++++++==~.. .. +Y*=++::::::+=~.~V$#####$VVxY=xx+*+x*+=*$$V$##$$$$$$$$$$$VVVVx*===+++++++++=-. . . +x*=++:::::++=~*Y$$####$$$$$$$$$VYV$V$$####$$$$$$$$$$$$$$$$VVx**==+++++:::+:...... .. .. +x*=++:::+++=+:$#########$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VYYx***==+++::+++- ..... --...--=x*=++:::+++==:V$$$$#########$$$$VVVVV$$$$$VVVVVV$$$$$$$VVVYYxx**=+++:::+++. ------~*x*=+++:++++=YV$##########$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVYYYx**==+++::++=+..... . -------=x==++++++++=x$$########$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$VVVYx*==+++:::++=:. .... ~----~~=x*=++++:::++*V$$$$#####$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$####$$$VYx*=+++:::::+++~....... ~:~~~~-=x*=+++:::::+=x$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Vx**=+++::::++=+. :~~~~~~:x*=+++::::::+=Y$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$VVVVVVVVVVY*==++++:::++++- :::::::+x*=+++:::~~::+*$#####################$######$$$$$$$$$$$VY*==++++:::+++=:. . ::+++::+=x*=++::::~~:++Y%%%%%%8%%%888888888888#88888%%%%%%888%%#x*=+++++:::+++=- .
3.238.250.105@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"