font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.238.250.105@honeybii.com ~
  $ cat 956b5afe-c90e-4507-bfc8-e5322ae4fd35.jpg.txt

-~~+=**===+++:. . . -~ -+*xYYYYY*xYYVYYxYV*+**====+:**Y*VVY=***~:YYY**YVVx*xYY=:*$$ --:==*xx*xx**=:. .. .~. -~+xY*YVYVxxYYxxYY==YYYYYxYVYYVVV$VYVYxx=xVV*xV$$VVYVVYYV$$ --:=+:+:~*Yx**==+~-:- . . .-.~. .~:+::+::xxY$VYYVVV$YxYVVVVV$V$VVYYYYYVVVxxV$$$$V$$$$$$$ :-.~::::=xxxxxxxx=+*+- ........~- - . .+=xxV$VV$$$V$VYVVV$$$$$$Vx*=xxV$$$VVVV$$$$$V$$$$$ ~:--:+:**xxxxxxx***x*+. .- .-- ~*:~. ~=: -+YVVVV$$$$VVVVVV$#$$$$VVYxYVVYYV$$$$$$V$$$$$$$$$$ .:+=xxxxxxxYxYYxxxxx*=:.~- . . -xY*=~=YY+.-*YVVV$$$$$$$VVVV$$$$YxxV$$V$$VY$$V$$##$$$$#####$$ -+*xxxxYYxxxYYYYYYxxx**=+~ ...~*x===xVY*~ :YYVVV$$$$$$V$VYV$VVYxY$$$$$$$$$VVV$$$##$$$$$$##$ **xxx**YY*xxxYYYYYVVYYxx:. .. ~=*===*xxYxx**: .~*VVV$V$$$$##$#VY*xx*xVV$$$$##$$$$$$##$$$$$$$$$ xxxxx**xx****xxYYYYYYxxx+~--.. ~**::+::=xYxx*xxxx*+~-.-xVYYxV$V$$$$Vx*=***xV$$$$###$$##$$$##$$$$$$$$ xxxxxx*xx**xxxYYYxxYYYxxxx=~. .+xxx*::***xYY$$VVx:~::+=*YxYVYV$$$$Vx*xxYY$##$$$$$$$####$#$$$$##$$$$ YYYxxYxxYx*xYYxxxxxxYYYYYx*+~-~--+VVVYYYVV$$###$Y*===xVVY**xYxxxYV$VYY$$$$###$##$$#####$$######$$$## VYYYVYxxVxxYYYxxxxxYV$VVVVxx*:+=++:+xYYVVV$###$$VVYY$$$$Vx*xxxxYYVVVVV$$$$#######$#$$#$$$####$$$$$$$ YYYYYYYxYxxYYYYYYYYYY$$VVYYYYxYx=~--:xxYV$##$VVVVVV$#8###VxxYYYYVVV$$$########$##$$$$$V$$$##$$$$VV$V xxxxxYYxYxxVVYxYVVYxxYYVVYVVVYY*=+++:+=*=x#$$$$$$$####8##VVYYYYYYV$$$VV$$$#$##$$$$$$VVV$$$$$$$VYxYYV VVVYYYxxYxYYYYYYVVVVVVVVVVV$$VY*xxxx=*x**x$YxVV$###8##8#VVYYxxYYV$VVYYYY$$$V$#$$$#$$VVV$$$$V$$$$VV$$ YYYVVVVxYxYYYxYYYYY$##$V$$V$$$$VVVVY*xYxY$$xYV$#####8#$VxYYYYYVVVVYYYYYV$##$V$$$#$$$VVY$#$V$$$$$$$## VYYYYVVxY**YVYYYxYV#####$$$$$$$$VV$YYYYYxxYxxV$#88$V$$$VYYV$$VV$$$VV$VYYV$#$$$#$$$#$VYY$##$$$$###### VVVVVVY*YxxYVVVVYY$#####$$####$$VVV$$$$**xV$V$#88#VV$#VVVV$$$$$$V$$#$$VVV$$$#####$#VYxY$#$$$###888#$ $$VVVVVxVYxYVVVVVV$####8#$$$$$$$YYV$$#$YYY$$V###8$VVV#$$V$#$$##$VV$$V$VVYY$#8888##$YxxYVVV$$$$####8# V$$$$VVxVxxV$VVVVVVV$$V$####8##$YV$$$$VVxY$VV$V$#VVV$$##V$#$$$$$$VVV$VV$$$$$#88###$YxxxYVV$$VV$$$$$$ $$VV$$$Y**xYVVVVYVV$V$VV$###$#$$$$$VYVYYxxYYV####$#$####$$$$$$$$VVVVVYVVV$$$$#####$x*=*V$$##$$$$VVV$ YYYVV$$V+=$#$$$$VYVV$####8#$$$$$$$#$VVVVYYYYYV##$$$$8##88888###VxxYVYYYVVV$$$$####$x=+x$$$#$$$##$$$# $VVVVVVY+*$#$VYVVYVVV$$$$$#888####8##$VYYYxVV$$$##88%%%88%88##88YYYV$VVV$V$####$#$$x*+x$$$#8%888#### #$$$$$VV=xV$$VVVVV$$#888###888####888VYYV$$$$#$V$#8%%8$YxVVYxxV8$VYYVVVVVV$##88###$x=+Y####8%%%%%%88 ##$$VVVV=*V$$$$$$#88888#888#$$VVV$##VVVYYVVYYVVVV#8%8$VY=*x*=+*x=x$$VVVYYVV#88###VVx=+Y##8888%8%%88# $$$$$$$$+xVV$###$#888888%%%#$VYVVYV$$8#VYV$$$VYxYVV$#$VV*==+++=*=x$$###888#8%8#$$$$x=+x#8888####8#88 ###$$$V$=x**Y########888888$VVYVYVV$##$xY$$VYY*:xVVV$VYYYx*==+=*V$#V$%%%%%%888#$##$x=+x##$$$$$$$$#88 ##$V$$$#****Y8#88#8####$VYVYYVYxxVVV$$VYYYYVVx*xV####$VV$Y*===**V##V#%88%%%8$$$$$$Vx*=*V$$$###$$#$$$ 8#$#88#8x*VV$#8########$VVVY+YVV$$$#$YxxYYxV88$#8%88888$VVYYYYx*===+*==+YVV$YVV$$$$Y**=V$$V$$$$##### ##888%88Y*##$$#8###8#$*:::=V:Y$$$VVx++++*==*#8#888%888$xV$$$Yx*xx-..--------~:=Y$#Vx***Y#8####8%%%%% ########x:=Y$VV##VY$$V+::~=VYVV$YxVVVVVVVYxV$#$####Vx+:~=VVVYYYV*++:~~------~:+=**xxx***Y$8%%%%%%@@@ xxxxx***=:+*VVYxY*=xx*+**==*****===**==**=+===***=:------=Yx**xx:~~~-~-~::::*x**xV$xxx****YYYYVV$$$$ ******=********==================*=====********=~-.------~===++=+++:~--~=**xxxYYY$$xxx**=*YYxxxxxxxx ***********====**************************xx****:--..-----:===++**xx==+:=YVY**xVVYxxxx*****YxYVYYYYYY xxxx*xxxx*==******x*xx**xxxxxx**xxxxxxxxxxxxxx*:-....-~-~~===*=*xxx***YVY*==*xV$VYxxx*===*YxxYYYYYYY xxxxxxxxx=*xxxxx**xxYxxxxxxxx*xxxxxxxxxxxxxxxxx+~-...-::::*xxYxxx**xYx*=++==*xV#VYYxx*====**xYYYYYYY *xYYxYYYx*xxxxxxY**YxxxxxxxxxxYxxYxxxxxxYxxYxxxx+~---~+**xYVYxxxxxYY*+::+=*xV#8%$VYx***===*YYYYYYYVY xxYxxYYY*xYYxxxxx*=xx****=*xxYYxYYYYxxxxxxxYYYYY*:-~+=*xYVVVVYYVVVx=+:::*#8%%@@@%$Yx****xxYYYYYYYx*Y x=++++++++++:::::::~~~~~~::=xYYYYYYYYxYVVYYYYYYYx+*YYxxYYVY*xY$Vxx*=+:~:Y#$$$$$$#$VY***=+=xxYYYYxYYV +~~~-----~~~~--.--~--------~xYYYYYYYYxxYYYYxxxYYYY$$$VVVYxx*xxx*****+::*x******====***+~:+*YYYYxYYYY ---..-----------~~~~~~~----~xYYYYYYYYYYYVVYYYVVYYYYV#$$VVVYYYxxY*xx*++xx**===*====+==*+:*YYVYYYYYVYx -------------~~::~~~~~~~~--~xYxYYxYY$YYYVVVVVYVV$Yx**Y##$$$$x=Y$VVVVxx##Vx*=**=====*xx*=*xYVVYYYYYYY -------------~:~~~~~~~~~~~~~xYYYVYYVYYV$VVYYYVVVV$*++=x$###8#$$###$8#8%%%8$Yxx**=*x**xxxxYV$$VVYYYYx -------------~:~~~~~~~~::~~~YVVYVYxYxYV$VVV$VVVVV$$##888YxYV$$$$$#%@@@%#$VVVV$$Vx*xxx**x*YV$VYVVVVVV ------------~~:~~~~~~~::::~~YVVVVVV$########88888%%%%%@%Y**xYxYYV$%@@%#VVYx*=*Y8#Vx***YVV$V$$VYVYVVV ----------~~::+:::::::::++::xVY$##8888888888888%%%%%%%%%$YYxYV888%@@@@888888#$V##Y***xYVV$VVVVVVYYVV ---~---~~~~-~~--~-------~+::YV$8%88%%888888%%%%%%%%%%%%%%%888%@@@@@@@@%%%%%%%%%8VY**xYVVVYYYVVYVYYV$ --~~~~~~~~--------------~+::Y$#%%%%%%%888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@%%%%%%%%8#VVVVVV$VVYxVYVVV*=*Y ----~~~~:~--------------~++:*x$%%%%%888888888888888%%%%%%%%%%%%%@@@@@%%%%%%%888###$$$$$$$$VV$V$Y++:= ------~~~~~~-----------~~++:==*#%%%8888%%88888888888888%%%%%%%%@@@@@@%%%%%%%%#VVVVVVVVVVV$$$$$$$VVVV -----~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~++:xVYV#8%%%%8%8888%888%8888888888%%%%%%%%%8%%%%%%%8$Yxx****===========***x -----~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~+=+:+==*Y$#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888%%%%%88#$$8%%%%%8$YxxYYYYYYYVVVVYYYYYYxxx ~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~+++**=+::+=xV#8%%%%%%%%8%%%%%%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#8#$VVYxx*******======== ~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~++:xVVVVY*=+=**xYV$#88%%%%%%%%88%%%%%%%%%@@%%%%%888%%88#####YxxYYYYYYYVVYYY ----~~~:::~~~~~~~~~~~~~~~+=+++=xVV$$#$$VVYx***xYV$#8%%%%%%%%%%%%@@@%%%%%%%888888888##$VVVYYYxxx***** ~~~~~~::+:-~~~~~~~~~~~~~~=VVx*=+++=*xYV$#88##$$VYx**xxV$#%%8##$$$##88%%%%%%%888888888##VVV$$$$$$$$$V ~~~~::+=x+--~~~~~~~~~~~~~=#8###$VYx*=++++==*xYV$###$VY*=+=x$#8%8##$8%%88%%%%8888888888#Yxx****==*V#Y Yx*++:::=:-~~~~~~~~~~~~~~+**xY$$#####$$VYx*=+::::=*YV$#$Vx++=xV$888%%%88888888888888#8##8888###$$$VY $$$VVx*+:~------~:::::+++=+:~::+=*xYV$$####$$Vx*+~~~:+xYV$$Vx*==*x$8%%%%8888888888888##VVV$$##88#$YY YV$$$$$Vx=+:~~~~~+=xYV$$$$VYx=+::~~~::+=*xV$$##$$Vx++:~~:+*xV$$$YxxxYV$##8888888888888$Y*****Y$#$VV$ :=xV$$$$$$VVx=+:~~~~:+=xYV$##$$$VYx=+:~~~~~:*xV$$##$$VYx=+:~:+*YV$#$$VYxxxYYV$$##$$#888888##$$#$#$VV ~~~:+*YV$$$$$$$VY*=:~~~~~:+*Y$$###$$$Vx*+:~~~~:==xYV$$###$Vx=+:~:+*xV####$VYx***======**x$#$$$$VV$$V ~~~~~~:+=xYV$$$$$$$Vx*+:~~~~~:=xV$$$$$$$VVx*=+:~~~~::=xY$####$Vx=+~~:+*YV#8888##$VYYx*==x$$$YYVVY$#$ Y*+:~~~~~~~:=xV$$$$$$$$Y*+:~~~-~~+*V$$$$$$$$$VVx=+~~~~~~:=xV$####$Vx=+:~:+*xV$#8888888##$VVVVYVVY$#V $$VVx=:~~~~~~~:=xV$$$$$$$$Y*+~~~~~~:=xV$$$#$$$$$$VY*=:~~~~~:+*YV$####$Vx*+::::+=*xV$$###$$VVV$VVYY$$ $$$$$VY*:~-~~~~~~:*V$$$$$$$$Vx+~~~~~~:+=xV$$$$$$$$$$$Vx=:~~~~~~:=xV######$VY*=:~:::+x#$$YV$VV$VY$VYV
3.238.250.105@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"