font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.227.0.150@honeybii.com ~
  $ cat computer.png.txt

+++++:*+::~~~~~~~~~~~~~~~~:::+*+++++++++++++++ +++++-x*=*YYYYYYYYYYYYYYYVY****+++++++++++++++ +++++~*==##$$VYx****xxYV$#%V***+++++++++++++++ +++++~*==8Vx=~-~-----~~~:=8$=**+++++++++++++++ +++++~*==8Vx=-~x+-:x*x~~::8$=**+++++++++++++++ +++++~*=+8YY=:*x*YxYYYxx=+8$===+++++++++++++++ +++++~*=+8VY*::::++::++++=%$===+++++++++++++++ +++++:*=+#$V#$$V$$VYVYYV$#@V===+++++++++++++++ +++++:=+:=YVVVYVVVVVVVVVVVY====+++++++++++++++ ++++++=++::::::::::+++++++++===+++++++++++++++ +++++:=++:::::::::+=====*xx====+++++++++++++++ +++++:=++=+:::::::++=====xx====+++++++++++++++ ++++~ *===+++::++++++++++++====-++++++++++++++ +::+xYx*================*=******::+=++++++++++ +~~+YVVVYYVYYYYxYYYxYYYYYYYYVYVY+::=*+===++:++ :~::=****=**=============*==**==+::+Y*~~:~~~:= ====================================*=~+****** **xYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVY*=++:*YYVYx*
3.227.0.150@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"