font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.227.0.150@honeybii.com ~
  $ cat Mona_Lisa-restored.jpg.txt

Yx****=*==*========+=++++++==*====**==*=*====*========**====*************==**==*=*=====*=********==**************===========**=******========*===************x*xxx**xx******************x**x*************==****====***=*=====**==******xxxxx Yxx*===**====**======++++======*==**======+====+++=====***=**=*********=*==**=****=**=====***==**=====*=******==***=*===========***=========***=***************************=*==*=***=***********====***********======================**==*** xxx*===**=======**===+++++++=****=**======+====+=+===*==*==**=***********=*=***========+===*=====*======****=****=*========================****=*=====*=****===***=************==*=======***===*====***=*======**======*=====++====++======* xxx*==**================+====*=*=======+==+=+====+=+=*======**x*=**=**=********==***=======*====*****************=============**===*=====================*=**===***=***********==*=======****==**=******==*=====*==*===*=========***======** xx****===++======*==+============+=+==+++++++====**==========*x*****=***********===================*****=*****==*=========**=**===========++=====++=============**====**=**=============****======**===***===+====================***==***xx xx****===++++=+====++++=++============+=++++=====*=====***==****=***==**********=======================*=====*=****============================+=++++++++=+++++==*======+=========================*=======++++++======+=+==+++==+=====**x*xx x****=+=+++++=+++=+++=+=+++=++======+=+===++======++====**=*==*===*=*=*==***===============++========================++++=====================+++++++++++++++++===+=+=+++===============================+++++++++++==++====++==========***xx x**=+=++=:++=+++++::+++=+==+++=+++++++++=+++=+++++++++======*=**=**======*=================++============++=+=+=====+++++=++=+====*===+====++==+++=++++=+++++++++++++++++=========++=++++++====++====+=++++::+:+++++=======+===++=+======*xx x*=+=++++++++++:::::+:++++++++++:::::+:::++++++++++++++====+==*==*=================++++++===++=======++=+++++++++++++++++++++++++====+=========+++++++=++:+++++++++++=+++========++++++++++==++++==+++++++:::::++++++++=====++++++=======*x* x*==+++++++++++:+::+++++:::::+::::::::::::::+++++++==+===+++++=====+++++====+++=====++++++==+++=====++++++++++++++:::::::::::++++++++++++======++++++++++:::::++++++++++++++=++++++++++++=+==+++++++++++++::++++++++++++=++==+=++=======**** xx==+==+=++++++++:++++++++:::::::::::::::::::+++++++++==+++++++++===++======+++====+++++++=++++=++++++++++++++:::::::::::::::::::+:+++++++++++==++++++++::::::::+::++++=++++++++++++++++++++++++++++++++:+++++++++++++++++===+============** x*==+++++++:+++++++:++++++:::::::~::::::::::~::::::+:::+++++++++++++++++++=++++++++++::+++++++++++++++++++++:::::++++::::::::::::::::++++++++++++++++::::::::::::::++:+++++++++++:++++:+++++++++++++++++:+:+++++++++++++++++===++==+=====*** *==++=++=:+++++++++::::+:+::::~~~~:::::::::::::::::::::::+++++++:+++++++++++++++++++++++++++::+:+++:+::++++:::::++++::::::::::::::::::::+++++++::::::::::~:::::+:::++++:+++++++++++++++++++:++:++++++++::+:::+++:+:+:+:++++=+===+=++++===*** *==++=+++:++++++::+:::::~:::~:~::::::::::::::::~::::::~:::+:++:+++++:++++++++++++++++++:+++::::::::::::::::::::::+::::::::+::::::::::::::++++++::::::::::::::::::::+++++++++++++++++++++++++++:::++++++:::::++++:+:+:::++++++==+++=+++=+===* *==++++++:::::+::::~::::~~~~~~:::~:::::::::::::::::+::::::::::::::++++:++++++::+++++++::::::~::::::::::::::::::++====*======++:+:+:::::+:+:++++++:::::::::+:::::::++++++++++++++++:++++++++++++::+++++::::::++++:::::::++++++===++=+======== ==++++++::~~~~:~~~~~::::~~:~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::++++:++++++++++++:++:::::::~::::::::::+=**xYVV$$#$######$$$$VYYxx*==++++++:++:+::::::::::::::::::++++++++++++++::::++++++++++:::++:++::::::+++::::::::+++++===++++++====== ==+++++:::~:~~~~-~~~~::::~::~::::~::::::::::::::::::::~~::~:::::~:+:++:+++++++++++::::::~::::::::::++*YVV####888888888888888888888##$$VYx*+++++::::::~:::::::::::::+:+++++++++++++::+++:::+::+::::++::+:::::::::::::~::::::+++=++=++++++===* *=++++::::::~~~-~~~::::::::::::~~~:::::~::::::::::::::~~~~~~:~::~~::::++:::::::++::::::~~~~::::++=xV#8%8###$$8%%%%%%%%%%%%%8888888###888##$Yx*++++:::::::~~~:::::::+++++++++++++++::++:::++:+:::::::::::::~:::::::~:~~:::::++++++=+++++===== *=++:::::::~~~~~~~:::::::::~~~~~~~::::~~::::::::::~::~~~~~~~~~:~~:::~~:::~~::::+:::~~:::~:~::+=xV#8%%%88#VVV$8888%%%%%%%%%%%%%%%%888#####88%8#Vx=+::::::::~:::::::+++++:++::+:+++:::::::::::~::::::++:::::::::::~:::~~::::::++++++++++++=+== *=++::::::::::~~~~:~:::::~~~~~~~~~~~::~~:~:~::~~::~~~~~~~~~~~~::::::~:::~~~::::::~~~~~~~:::+=x$88888#####YYV#88888%%%%%%%%%%%%%%%@@%%%88#888%%%8#Y*+:::::~~:~~~::::::::::+::+:+:::::::::::~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::+:+++++++++++=* *=+++:::::::::::~:~~~~~~~~~----~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::~:~~:::~~::~~~~~~~::+=Y$#8####$###$VxYV######8888%%%%%%%%%%%%%@@@@%%%888%%%%%8V=+::::~:~~~~~~~~:::::++:::+::::~~~:~::~~~~~~~~:~::~:::~~:::::::::::::::::::::++++++++==* **+++:::~~~~~~::~~~~~~~~~~~--~----~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::~~~~:::~~~:~~~~~~~:+x$88#####$$$$$VYYVV$####8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%#Y+:::~~~~~~~~~:~::::+:::::::::~::~~~~~~~~~~:~~~~~~~:~~~:::::::::::::::++:::::+++++++=== x*=+::~~~--~-~~---~~~~----~~~~------~--~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~:~::::~~~~~~~~~~~~~~--~~~=Y#888####$$VYYx****YYVV$$$###8%%%%%%%8%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%$x+:~~~~~~~~~~~:::::::::::::::::~~~~~~:~~~::~~~~~-~~~~:~~~~::::::::::++:::::++++++++== x*=+:::~-----------~-~-----~~------~~~~~~~~~~~~~~-~-----~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~--~--~~=V#888#$VYx*=++::::~~:++===**xxYV$#88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@8V=:~~~~~~~~~~~~::~~~::~:::::~:~~~~~~~~~~~~~-~---~~~~:~~~:~::::::::::++:::++++++:++== **++:::~----------~-----.----~~~---~~~~~~~~~~~~~-------~~~~~~~~~:::~~~~~~~~--------~:=$#8#$Y*=+::~~---------~~~::+====*xYV$###8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%$*:~~~~~~~~---~~~~~~~~:~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~::~~~~~:::::::~:::+:::++:++++++== x*=++:::~~-------~~~----.---~~~~---~~~-~~~~--~------------~~~~~~~~~~~~~------.---~~:*$#8$Y*==+:~-.... . .....--~:::+=*xxYVV$$##8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%8Y+~~~~--~---~~~~-~~~~~~~~~~-~~~~~-~~~~~~~--~~~~~~:~~~~~::~::::~::+::::+::++++++== *==+::::~~~~~---~~---------------------~~~---~-----------~~~~~~~~~~~~~~-----.---~:+*$#8$Y*=:~-. ..---~~:+=*xxYVV$$#8%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%8Y+~~----~---~~~~~~~~---~~~~~~~-~---~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~::::::~:::+++:+++== =++:::::~~-~~~~~~--------..---.-.------------~~----------~----~--~~~~-----------:=x$88#Y*+:~. ..--~::+=*xYYV$$##888%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%8x:~-----~----~~~~-------~---~-----~~~~~~~---------~-~~~~~~::~~::::::::+++::::++ =+::::~~~--~-~~~~~~-..---.. ........------------------------..---~~~---.-....--~+Y8%%8$x=+~-. ...---::+=*xYYV$$###88%%%%%%%@@@%%%%%%%%%%%%8x:-----~~-~~~~~~~----------------~~~~~~-~---.---------~~~~~~~::::::::++:::::++ =:::~~---..-~~~--~--...... ............--...--..-----.----...----~~--........~+Y$%%%#Y*=+:-. ..--~::+=*xYYVV$$##88%%%%88%%@%%%%@@%%%@%%@%8=:~~--~~~~:~~--~---~~~-----------~~~~~-----------.--~--~~~~~~:::::+++::::::+: =::::~-.-. .-----~~~-.... .... . ... .... ....-.-----.---.-.----~~~~-......-~=*x$%%%$Y*=::~- . . ...---~:+++=**xxYYV$$##888%%%%%%%%%%%@@@@%@@@@@%$+~~-::::::~~~~~~~~:~~~~---~~-~~~~-~~~~~~~~------.----~~~~-~~~~:::::+::~~:::: =+::~~~---.---~-~:::~.... ..... . .. ... ......----------..----~~-~-.....-:**xY#%%8$Y*+:~-. ... ...... .....---~:++++==**xxxYVV$$###8%%%%%@%%%@@@@@@@@@@%%%x:+:+=+:::::~~:++::~:~~--~:~-~~~~~~-~-~~---~~--------~-~~-~~~~::::~:::~::::+ *=+::::~-~~--~~:::++:-.--...... . .... .....-----~-.-....-~-~~--.....-+**Y$#8%%#Yx*+:~-.. ... .. .... .....--~:::+++===***xxYYVV$#88%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@%#x*=**=++:++++++++:::~~~~+:-~~::~~~~~~~~-----~-------~-~~-~~~~::::::+::::::= xx====+~~:~~::++=+==+~----... . ...-~~~-. ... ...----~-....------......-+**Y$##8%%$x*=+:~---... . . . ..--~~:::::++++===**xxYV$#8%%%8%%%%%%%%@@@@@@@%%%V****x==*=======++:~~~~+=:~~:++~~~~~~~---------------~~~~~~~~~~:+::++:::::+ YYx*=*===**=+++=****=::----..--.-~~~:~~~~--............--. ...-.... .....~**x$###%%%Vx=+:~~----..... .....----~~~~:::++++==**xYV$#88%%%%%%%@@%%%@@@@@@%@@$x*xYYx***xxxx**=+:::::+:::~+=+:~~~~----------~--~--~~~~--~~~~::+++++:::::+ VYx*=xx*xxY*=++====**=+::~::~~~:::+:+:++:::~......... ...... ...... ..-+*xV8##8%%%Vx=+~~--........... .....--~~~~~~:~~~::+++===*xxY$##8%%%@@@%@@@@%%@@@@@@@@@#xxYYYYxxxxxxxxx==++===+:+++===+~~-----------~~-~----~---~:~~::+===+=:++=+= VVxxxxYxYYYY**=**=*=***=++++++++::++++====++::+::--... .. ..- . .-~*xxY#8#8%%%$x=+:~~~~~:~~--...... ..-:+==*===++++++++==***xxYYV$#8%%%%%%@@@@@@@%%%@@@@@@@8YxVVV$YYxxx****===***=++=+=x**+::~~~--~-----~------.----~::::+======+=xx*Y 8$VVYYYVVYYYxx******==============+===**==+=***==+++~- .......... ....-=xYYV$#8%%%%#x=++++=*****=:~-.--.-~:=xYVVVYYYxxYYxxxxxYYYYYVVV$$#8%%%%%%@@@@@@@%%%%@@@%%@%YY$$$$YVYxxx*******x*====+*xx=++=+:~~~~~--~-~-----....-~~::::+=====+=*xxxY 8#$$VVVVVVYYYx=*****=*=====**xx******xxx**xxx*x==***==:..-....-. ..--~:*YYV$$$#88%%#VYYYYYxxxxYYYY*:---~:+*Y$$##$Yx***xYV$$#######$$$$$#8%%%%%%%%@@@@@@@%%@@@%%%%$V$$$VVVVYVVVx**xxxx*=**==*YY=====+~~~~------~--......---~:~~:+++++=*xxxxx 8###$VYVVYVYY*=*xxxxx*===**xxxxxx*xxxYYYYYYYxxx===*=**=.......-. ..--~:+xVY$$$$#88%%###88$VYYV$$VVYY*:--~+*Y$##$Vx**xV$###$$#8%%%8#$VVVV$#88%%%%%%%@@@@@@@@@@@%%%@8V$$$$VVVVVVYVx*xxxx**xxxVYVY**====:~~-------~~--.----~~~::::++++===*x*+=* 88##VVYYxxYYx*xYxx*x****xxxxxYYx**xxYYxYYYYxxxx=++***x*......-~-...-~::+*YV#####88%%#VV##$Y*x8%%8#Vx*+..-+x$$$Vxx=+:+V8%888#$##$VYx***xYV$#8%%%%%%%%@@@@@@%@@@@%%%%$V$$$$$$$$VVVYxxYYYxx*xVV$$VYxx*==:~~-------~~-----~~:::++++==++*****=++* 88#$VVVYxxYxxx*xxxx***xYxYxxxYxxxxxxYVYYVYYYYYx==*YYx+~--~--~+**=::+:::+=Y$#8#$#%%%%$*=*x=+::=xxxx*==:. -+xVVVx=+:~~~:=**xxxxx*=+::+=*xYV$#8%%%%%%%%%@@@@@%%%%@@%%%$$$$$$$$$$$V$VYYYYVVYYYYVVVVYYYx*=+:------------~~~~~::::+:++===*x***===x 8#$$VYVYxxY***xYxxx*==*xxxxxxx*****Y$$$VYYYYYYx***VVY:+::::+*xxxVY**+:+=xV$8##$8%%%%Y=++++++=*xxx=+::~..-+xYYxx=+++++===**x*==+::~~:==*YV$88%%@@%%%%@@%%@@%@%%%@%%%$$$$$$$$$$VVVVYYYVVVVVVVVVYYYYYVx==:~---.---------~~:::+++++++=*xx***==*x 8##$VYVYYYY**xxYxxxx***xYxYYxYYYx*xV$VVYYYVVYYYYxxV$Y*Vx+=*xYVxxYVV$x=*YYYV#8##8%@@%x:~-----~~::~~-~~~-.-+****=:~~~-~~~~~~~~---~~::+=*xYV#8%%%@@@@@@@@@@@@%%%%%%%@@8#####$$$$VVVYYYYVVVYVVV$VVVYYYYx**+:~---~~~-~~~~::::::::+++++=*x***x***Y 8##$VVVVVVYYYYYYxxYxxYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVV$$$VVYV$$V$VYYxYVVxxYV$#VxVYYVV#8888%@@%Y+~~----......-~---.~+====+:-.. .. ...--~:++=*xYV$#8%%@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%@@%###$$$V$VVVVYxYYYYYVVVV$VVVVVVVYx*=+~~~~~~:~~~:~:::+::::::+++==*===***xY ##$$$$VYVVYYVYYYxxxxYYYYVVVVVVYYV$$VVVVYVYVV$$$$$VV##$$$$$VV$VYYV$##$V$VVVV#888%%%@%V=+:~~---....-~--...~++===+:~-..... ...--~:+==*xYV$#8%%%@@@@@@@%%%%@@@@@%%%%%@%#$$$VVV$$$VVVYVV$$V$VV$$#$$$$$$VYY*=+:~~~:::~:::::::::~:++++======***xYV $V$$$$$$VYVV$VVVVVYYYYYV$$$$VxYYVV$$$$VYVVV$$$$$$$$$$$$#$VV$$$YV$###$$#$$$$888#8%%@@$*+:~--.....-----. .~+====+:~---.....----~:+=**xYVV$#8%%%%%@@@%%@@%%%@@@@%%%%%@%#$VVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVYVVVYYYxx*==+++++:+++++++++++===***=****xxxV$ $#8#8888#$$V$$$$$$$$$VVV$$VVYxYYYYVV$VYV$#$$#$#$$$##$$$#$$$$$#$$#####8###88888#888%%8Y=:-.--.-..--~--..-~:==**=+~~-----.---~~:+=**xYVV$#8%%%@%%%@%%@@@@@@@@@@%%%%%%%#$$VVYYYx**************==****=*===*==+=++++++++======****xx**xx***xxxYV$ #88##888#$$V$$$V$$$$$VVV$VVVYxYYYYYVVVYVV$V$$$###$##$$$$#$#######8888888888888#8%%%%8V*+~----..-~::~- .-~+=****=~~~~----~~~::+=*xxYYV$##8%%%%%%%%%%%@%%@@@@@@%@%%%%%888#####$$VYYYYYYYxxxxxxxx***=========++++++++==***x*xYYYYYx******xVYVV# 888#8888##$VV$$$$$#$VV$$$$$$VVVYYYYVVVYVVVV$$$$$$$$V$$$$$$$#####88888%%%%%888##8%%%%%$x*+:~----~~++-...~+=****x*~-------~~:++=*xxYVV$$#88%%%%%%%%%%%@%%@@@@@@@@@%%%%%8888888#88##$$$$$$$$$$$$$$$$VVYxYx**********xxxYVVYxYV$$#$$VYxxVV$###8% 88##8888###$VV$VV$##$V$$$$$$$$$$VVVYYVYYVVV$$VVV$$$V$$$$##$$#$##8888%%%%%%%%%##8%%%%%8Vx*+:::~~~~:*=::+*Y$$$$$$V+-----~~::+==*xxYVV$$##888%%%%%%@%@@@@%@@@@@@@@@%%%%%%8%%888888######$$$$##$$#$$$$$$$$VxYYYYYYVVVYYVVVVYYV$$##$#####88#8888% 8888%888#88$$VVVV$#$$$$VV$$$$$$#$$$$$VYVVYV$$V$$$$$$$$$$##$##$#8888888%8888%%%88%%%%%%$Yx*=+++~--.-:*YV#88%%88#Y=~-~~::+++=**xxYYVV$$##888%%%%%@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%88888##8#8#############$$##$VV$$V$VV$VVVVV$VVYV$$$$##888888888#888 8%88%88888###VV$$$$$$$$VV$$$$$$$$$#$$$VYYY$#$$$$$$$$$$$$#######888888888%%%8%%%%%%%%%%#VY***==:~--..-+Y#####$Vx*=+++=======*xxYYYVV$$##88%%%%%%@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%888888#8#######################$##$#####$$$$$$$$V$$$$$$#8#####888888% %%%88%##8888#$V$$$$$$$$V$$##$$$$$$###$V$$$$#$$$$$$$$$$V$########8888#88%%%%%%%88%%%%%%8$x***====+~---~+*xYYYxx***xxxx**====**xYYYVV$$##88%%%%%@@%%@@@@@@@@%%%%%%%%%%%88#############$#$$##############8######$##$$$VVVVVV$$$$$###$##88%8888% %%8888##888##VV$$$$$$$$$####VV$$$$$$$$V$$$$$$##$$#$$#$$$#####88#8888##888%%%%%88888%%%%8Y**====*Yx***==*xYVVVVVV$$$Y*======**xxYYVV$$#888%%%%@@%%@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%888888#$##################8#########$$$$$VVVVYVVV$$$$$##88888888888888 %88888888##$$VVVVV$$$$####$$V$$V$$$$$$$$$##$#$#$$###8########8888888888888%%%8##8%%%%%%%$Y*==++++:::+++=*xxYVVVVYx*===+++==**xYYVVV$##888%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@%%%%%%%8#####$#########################$$#$$VVVVVVVVVVVV$$##888888#8888888%% %8888888#$$$$$$$$###$$$$$$$$$$$$V$$####################8##############8##88%88#8%%%%%%%%%$Y*==+:~--~::+===*xxYYx**=*=====**xxYYVV$$##888%%%%%%%%%%%%%@%%@@@@@@@%%%%%%%%8############$###################$$$$VVVVVVV$$$$$#####8#888#8888%888% %%888888##$$#$$###$###$$##$$$$###$############8#############$##$###$$#8###888888%%%%%%%%%%#VY*==+:~::=*xYYYYYYxxxxxxx****xxYYVV$$$$##8888%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@%%%%%%88#################################$$$$$$$$##################888888888 %%8888888##$###$#$#####$#####################$####$##$$#######$$###$$$#88#888%8%%%%%%%%%%%%%#$Y*=+:~-~~~:::+==***xxxx**xxYYVV$$$####8888%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@%%%%%8##$$####8#####$####$####88#################8888########$$$###88888888 %8%888#888#$88##$$#$$$$$$$$####################$$$V$$VV$$$$V$$$$V$$V$$#$####8%%%%%%%%%%%%%%@%%8$Y*+~-... ..-:+=****xxxxYYV$$$#######888%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@%%%%%88#$#####8#######$$$$$$$#################8#######$$$$$$#$$$###88%888%% %%%88888%%8888888####$$#$$$##888################$$$$#$$$$$$$$$$$$$$$VV#$$##888888888%888%%%@@@@%8$x+~--...-~+==**xxxYVVV$$########888%%%%%%%%%%%%%@@%@@@@@@@@@@@@%%%%%%8###$$#####$VV$VV$$$$$#########$$$$$$$$$$$$$$#$$$$$$########88%%%888% %%%888888%8%888%%%88#$$$$$$##########88#####8####$###########$#####$VV$###88888888888888%%%@@%@@@%8Vx=+:::+==**xYVV$$###########8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%@@%@@@@@@%%%%%%88#####$$$$$$$VV$$$$$####$#$$###$$$$$$$########$$$$#####88888%%%8888% %%%%8888#8888##88%88#$$$$##$$########888##############$$$$VVVVVYYVVYYYV###888#88%%%8888%%%%@@@@@@@@%8$VYxxYYVVV$$$###########88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@%%%%%%%%%88###$$#####$$$#$$$$###$$$$##$$$$#$$$####8#####$$####$$###888%%88%% %%%88888#8$#88#8%88888#$$###$######88888########$$###$$$$$$VVVVYxxxxYYY$888888#8%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@%%8####8##888888888888%%%%%%%%88888%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@%%%%%%%%8##8##8888###############$8#8###88######888##8#######$$$$$##88888%% %%%%8888###8%%%8888%%8#$$#$######$########$$$$$$VYV$$VVVVVYYYYYxxxxxxYYV#888%%88%%%%%8%%%%%@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888888888888%%%%%%%%%%@@@@@@@@@%@%%%%%%%888##8888###########88#8#8#8###8###888888%88888#############8888%% %%%88888888%%%88##88#####$$$$$$$VV$$$$V$VVVVVVVVYYVYVYxxxx*xxxx**xYxxYYV$8#88%%%%%%%8%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@8###888%%%%%%%%%%%%%888888888######888%%%%%%%@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%8888##8#####$$$$$$$$##8#88###8###88888888888888######888%%##8888%% %%%%%%88%%%%%%%8##888888##$$$$$$$$$$$$$$VVVVVV$VYYVVYYxxxxxx*xx*xYYxxYYV$#88%%8%%%%%%%%%%%%%%@@@%%@@@@@@@8VYYVV$$$##888888888#######$$$$$$$##88%%%%%%%@@@@%@@@%%%%%%%%%%%8##8#########$$$$$$$######88##8#888888888888##8888888##88%%8888888% %888%%%%88%%%%%8888%%888$$$$#$$$$V$$VVVVYYYYYYYxxxxxYYYxxxxxxxxxxYYxxYVVV$$8%%8%%888%%%88%%@@@%%%@@@@@@@@%Y**xxYVYV$$###8######$$$$VVVVVV$$$##8%%%%%%%@@@%%@@@@%%8%%%%%%%8#8###88#####$$########$$####$$$####88888####$###$$###88888%8888888 %%8888%88888%%%%%%%88######$$$VYYYYYYYYYYYYYYYYYxxxxYVYxxxxxxxxxxxYxYYVVV$$$%%8%%88%%%%8%%%@%%%%%@@@@@@@@%$*===*xxYYVV$$$$$$$$$$$VVVYYYYYVVV$##88%%%%%%%@@%@@@@%%%%%%%%%%8888#####$$VVYYYV$$$$VVV$$$$$$$$$$$$$$$VVVVVVVVVVYV$$##88888##88888 %%88#88888##888888###$$$$$#$$VYYYYVVVYVYYYYYYYYYYxYYYYVxYYYxxxYYYYYYYVV$$#$#%88%%8%%8%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@%#x==+==**xxxYYVVVVVVVVVYYYxYxxxYYYV$$#88%%%%%%%@@@%%%%%%%%%%%%%%888##$$$VVYYYYYVVVVYYYVVVVVVYYYVVVVYYYYYYYxx***xxYVV$$##8#####88#8 %%88888#########$$$$$$$$$$$VVVVVV$$VV$VVVV$$$$V$VYxYYYVYYYYYYxYYYYVYYV$8$$$8%%8%%8%%8%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%8Y*=+=====**xxxYYYYYYxxxx**x**xxxYYV$#8888%%%%%@%%%%%88%%%%%%%%%%88888888########$VVVVVVYxYYYxV$VVYxxxxxxxxYYYVV$$#$VV$#8888%%%8#8 %8888######$$$VVVVVYYYVVYYxxxYYYY$$V$$8$V$###8#88#YYYV$VYV$V$VYYYV$$VV#88##%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#$Vx===+=====*****x***x***=**==**xxxYV#88888%%%%%%%%%%8#8%%%@%%%%@%%%%%%%%%%%8888888##VYYVV$###$VYx*****xxYYYYYVV$$$VYV$#88%%%%%%%% 8888##$$$$$$$$VV$VVYYYVVVYYVVYYYYVVVV$88##8#VV$#8%888##$$$$#888#$#8%%8#88%%@@%%%@%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%8#$VYxx**==++++=======**===========+=xxxYVV#888%888%8888%%8##%%@@@@@@@@%%@@%%%%888888%%%#$####8%%%%8$VYx**==xxYxxxV$$VYVYV$#888%%%%%%%% %88##$$$$$$$$$VV$VVYYVVVVYV$VYxYVVVV$##$$##$YYV##%%%88%%888%%%%8#8%%%%%888%@@@%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%8#$VYx*=====+:::+++++++++==++++++++=+++==***YV$#88888##88#88%8#88%@%%@@@%@@@@%%%%%%%8888%%8#8%%%%%%%%%%8$$V*=**xxYYYVVVVV$VYVV$$#8%%%%%%%% %888###$$$$$$$$$$#VVYVV$VVVYYYVVV$####$V$##$VVV$#%%%88%%%%%88%%%#8%%%@@%%%@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%8#VYYx*=++:~~:::::~::+++++++++::::::::+++:++===xYV$#8888888#$#88888%%%@@@@@%%@@@%%%%%%%%%%%8888888####888#$$VYx****xY$#$VVV$$VYVVV$88%%%@%%%% %%%88#$$$V$V$####8#$#$$VVVYYYVV$$####$#$V$##$#$$#%@%%%%%%%@%%%%%##8%%@%%%%@@@%%%%%%%%%%%%%%%8#VYxx**=+:~~~~--~~~~~~~:::::::~~~~~~~~~~::::::+==*xVV$#8%##88$V#88##8%%%%%%%%%%%@@%%888#88#####$VVVYYYYYYYYYxxx*===*xYV##$VV#$VVVV$$#8%%%%%%%%% %%%%%8###VV$$##8###V##VVVVVVV$$$####8#$VV$#$$$##8%@%%%#%%@@%@%%%$#8%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%8$Y*===+++~~~~~~--.-------~~-~-----------~-~::::+++=xYV$##88####$V#88#88%%%%%%%%%%@%%%%%%%8##$$VVVY*x****========***=xYVVVVVVV$$$V$$$#8888%%%%88%% %%8888888####888%#$$$$VVVVVV$$$$$##$$VVYVVVVY$#8%%%%%8##8@@@@@%8#8%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%8#Y**=+:::~---...--....--..------.-.-...-----~~~~:++=*YY$8###8##$$VV#8##8%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888####$VYYx++++====*xxxYYxxYYYYYYVVVV$$#$$888####8888%% %%888###888888%%%8$$$$VVV$$VVVVVVVYYYVxYYVVVV$#%%%%%88##8%@@@%%8#%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88#Y*+::~----.... .... ......-...---.....----~~~::+=+=xY$#$#$###$$V$#8#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888888##$Y=====*=**xxYYxxYYVVYYVVYVV$$$VV$$$#$$#8%8%%% %%88####888##8888#$VVVVV$$VVVVV$$YYVVYxYYV$$$$#%%%%%8#$$88%@@%%888%888%%%%%%%%8%%%%88###Vx=:~-----..... .. ..-.-.........----~~~::+++=*Y$$V$$####$V$#888%%@@%%%%%%%%%%8%%%%%%%%%88888##VYx*x**====**xxxx*xxxYYYYYY$VYxxxxYVV$V#88%%% %%88#$######$$####$VYYVVV$VYVV$$VYYV$VYYY$####888##888####8%%%%8#8888%%%%%%%%%%%%%8##$#Vx=:----.-... . .......... ...-------:+:++=*xY$$VV$##8#V$#88%%%@%%%%%%%%%888%%%%%%%%%%888###$VYxYYxxx**************xxYYYxxxxxxV$#$$8##8%% %%%8#####$#$VV$###$$VYYYVYxxYYYYYYxxVYVVV$##$$$####88$####8888888#888%%%%%%%%%%88####$Yx=+~-... ... .. . .... . . ..------~:++=*xYY$#$$$#88$$$#88%%%%%%%%%%%88##888888%%%%%%%%8#$$$$$$VVYVVYxYYYYx*Y$$VVYYYx*xYYYYY$##$##$88%% %%%8#$$#8$#VVV$###$#$Y**xxxxxxYYYx*xYVYYVV$#$####8###$$$$#8##88888%%%@@@@@%%%%8#$$$$VYY*+:~.... .... ...-----~~:++=*xV$###$####$$$#%%%%%%%%%%%88#$$$$$#####88%%%%%%8#$###$YYVVYxxxYY***Y$$VYxxxxYVVYV$YVVVVVV$88%% 8888#$#88##$V$$88#$##$==x***=*xxxxxxYYYYYYVV$##$$$#$$$$$$$#8##8%%%%@@@@%%%%%%8$$VYYYYYx++~-.. .. . .. ....----~~~~:+=+xYVVV$$V$####$$#%%%@@%%%%8#$VVYVV$$$####88%%%%%%%88###$VVVYYxxxxx*****xx*******==********xY$#%% 888888888##$V$#888####YYV$Y=====****xxxxx*xV$$$$$$$$$VVV$#8888%@@@%%%%%%%%%%8$VYYx**xY*:~-... .. ...----~~~~:++=*YYYYVV$$####$#8%%%%8###$$$$$VV$$$$$$####88%%%%%%%%%88#####$$$VYYYx******====+++=++++=+=*xxV$#8 88888#888#####8%%8888#$$$##Yxx**===**xxxxxYYYV$$##$$$$$$$#8%%%@@%%%%%%%%%%%8$VYx***==+~-... . ....--~-~~:++=*YYYVVV$#######8###$$VVVVVVYYYYxYYYVV$$$$$#88%%%%%@@@@%%8888#8##8#$VYYYYYYYVVYx*****==**xYxYV$$ %%8#######$###8888###$$$##888#$$Yx***xxxxYVYYYVV$$V$$$$$#8%%%%%%%%%%%%%%%%%#$Y*==+++:~--. . . ....-----::++=xxYYVV$######$$VVYxxxxxxxxxxxxYxxYYYVV$$$$#8%%%%%%%%@@@@@%%%%%88%8#8##$$$$$$##$VYV$VYYVV$#VV$$# %8#$$####$$$$$#$$$$$#$$$#88888###$Vxxxx*xxYYYYVVVYV$$$88%%%@%%%%%%%%%%%%%%8$Yx*++~~:~-.... ...--~~~::+*xYYYV$$$$$$VVYYYYYYYxxxx*==******xxYV$$$##88%%%%%@%%@@@@@@@%%%%%%##%%%%88888####88#$V$$$$VV$$$$ %8####$$$$$VVVVV$$#$$$$########$$##$xxYYVYYYxx*xxxYV$#%%%%@@%%%%%%%%%%%%%8#Vx*=::~:~.. .. ..-~~~~:+***xYYYYYYVVVVVVVVYYx===+==*xYYYV$$##888888%%%%%@@@@@@@@%%@@@@@@%%%88%%%%%%%%%%88##$VYYYYxxxxYV$$ %888##$$$VVVVVV$$###$$$$$$$$######$VYVYV$#$VVY****xV#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8##$Y*=:--.. .---~::+==*xxxxYYVVVVYxx*====*xYVV$$######888888%%%%%%%%@@@@@@@@@%%%@@@@@%%%%%%%%%%%%%@%%8#$Y*xxx****xYV$ %88######$$$$$$##$$$$$V$$$$$#$##$VVV$$VVVVVV$Yx**xY#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8##$$V*:-.. .. ..... ..--~~:++==**xYVVVYx****xxYV$##8888888%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%88%%%%%%%%%%%%%%%8#$Y*===*xY$ %88#############$$$VVVVVVV$$$$$$VVVVVVVYYYYxx***xV#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8###$$$V*+~-... . ........ ..-~::++=*xYVYYYxxxYVV$$#888%%%888%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%88%88888#$VV$$#8 %8##########$$$V$$VVVYYxxxYVYYYx******=====*xYYV#8%%%%%%%%%%%%%88%%%%8888#$$$VVVYx=+:~-.. . .---... . .-~:+=**xYYYYYVV$$###888%%%8888888%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%88888888%%%%%%%888888%88888 %%88##$$$##$VVYYVVYx*xxxxYYYYYYxx****xxxYYVV$#8%%%%%%%%%%%%%%88%%%%%8888##$VVVYVYYYYYY*=+:~---~:~-... ..-~:+*xxYYYYV$$##88888%%%%888%%%%@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@%%8#8888888888%%%%88888%%%%% %%8###$$$$VVYYYYYxxYYYYYY$VVYYYYYYYVVVVVV$$#%%%%%%%%%%@%%%%%88%%%%%8888#$$$VV$$$VVYYV$VVVYxx***=+:~-.. .....~:+=xYYVYYVV$$##88%%888%%%%%%%@@@@@@@@@@%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@%%%##888##8##8888%8888%%%%@@ %%%8####$VYYVVYx*xYVVVVV$$VYxYYVVVVVVV$$V$8%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%%%8#8###$VVV$$$$V$$VVVVYYYVV$VVVYYx**=+::~-~--.... ....--:+=*xYVVV$VVV$#88%88888%%%%%%%%%%@@@@%%8%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%###8#######88%%8%888%%@@ %%%88$$$$VVVVVVY**YVV$$V$$VYYYVVVVVVV$$$$8%%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%8##$$$$VVV$$#$$$##$$VVVVV$VVVVVVYVVVVYVYYxxxx*===+=::+:::::+=*xYYVVVVV$$$##8888888%%%%%%%%%%%%8%%%%8#8%%%%8%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%88#88#####8888%8%8888%@@ %%%8##$$VVVVVVVVVYxxxYYYVVVVYYYYYYYVVVV$8%%@%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#$##$$$##$$###88$#$$$$##$$VVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYxxYYVVVYVVV#88##$$#8%%%%%%@@%@%%%%%8888#8#$8%%88%8%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%88#88%%%%8%%888%@@ %%%%88#$VVVVVVVYYYYYYYYxYxxxx**xxx*xxxxV8%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%8#$##$$###$$##88#$$$$$#8$V$V$VVVVVVVVVYVVYYYYYVYVVVVVYVYYYVVVVYYV$#888#$$#8%%@@@@@@@%%@%%%%8888###$#%%888%8%%@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@%%%%%%%%%%%888#8%@ %%%%%%8#$$$$$VVYYYYxxxxxxYYYxxxxxx*****V#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8##$$#8##$$$#8888#$$$#8#8$V$V$VVYVV$$$VVV$VV$$$V$$V$$$$VVV$VVVVV#8888##88%%%%%@%%%%@@@%%%%%8%88##$$#8%%88%%8%%@%@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%@@ %%%%%%%8#####$$$$$VVVYYYYYYYYYYYVVVVYYV#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#8$$#88#$$#8%%#88##8%88#$$V$VVVV$VV$V$VVVV$V$$$$$$$$#$$$$V$$$$####888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%8#$$#%%%8#8%%%%%@%%%888%%%%%8%%%@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@%@%@%8888%%%%%%%%%%%%%%@@@ %%%%%%%88#####$$$$$VV$VVVVVV$$$$$$$$$##8%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%8#8#88%8###8%%88#888%88###$$$V$V$$$$$V$$$$V$$#$$######$$$$$#$$##88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%888%88$#88%%8##8%%888#V$$$#888#8#8%%8%%@@%@%%%@@@@@@@@@@@@@%@@8#88888%8888%8%@%@@@@ %%%%%%%%%#####$$$$$$$$$V$$$$$$$#$$$$$##8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8###8%%888%%%%8##888%888##$#$$$V$V$VV$$V$###$8###8###$$##$$##8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888%%888%%%888#888#VVVVV###888##8888%88%%%%@%@%@@%@@@@@@@@@%%%%%8###$#8###8%%%@@@@@@ %%%%%%%%%#######$###$$$$#$##$$$$$$$$$$#8%%%%%@%%%@@@@@@@@%%%%%%%88888%%#88%%%88##88888888$$##8$$V$#V$8$$###88%8#88$$$#88##8%%%%%%%@@@@@%%@@@%%%%%%%%%%%88%%%%88%%%88%88##$VV$$$$$$#88888888#88%%%%%@@@@@%%%@@@@@@%%%%%%@%#$$$$$$$$#%%@@@@@@@ %%%%%%%%%###$###$$$$$$#$###$$$$$$$$###88%%%%@%%%@@@@@@@@@%%%%%%%8888%%88%%%%%8##888%%%%88###88##$##$##$#8#8%%888##$##88888%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%8%%%%%%%%%%##888###$$$V$##$#8888##88888%%%%@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@%888888##8%@@@@@@@@ %%%%%%%%8VVV$VVVYYYYYVVVV$$VVVV$$##%%8%%%%%%@%%@@@@@@@@@@%%%%%%%8%8%%%8%%%%%%8#8%8%%%%%8##88%888#88#8##8888%%8#####888888#8%%%%%@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%@@%%%@%%%#88#88##$VV$$###$$###$$#8%%%%%%@@@@@@@@@@%@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@@@@@@@ %%%%%%%8$YYVVYxYYxxxYYxYYYYxxxxxxY$###8%%%%%%%%%@@@@%%@%%%%%%%@%%%%%%%8%%%%%%888%8%%%%%888%%%%%%8%88%888888%8####88888888%%%@@@%%@@@@@@@@@@@%@@@@%%%%%@%@@@@@@%%8##888#$$VV$$$$$$V$#88##8%@%%@@@@@@@@@@@@@@%@%%%@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%@@@@@@@@ %%%%%%#VVYYYYYxxxxxxxYxYYYxx*xYxYY$$$88%%%%%%%@@@@@@%%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%%%%%%%8%%%%%%%%%%8%%%%%%%8###888%8##8%%%@@@@@@%%@@@@@@@%@%%%@@@@@%%%%%%%@@@%%%8#8888#$$$$V$$$V$$$##888%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@%%@@@@@@%@@@%88%8888%%@@@@@@@ %%%%%#VYYYxxxx**x**x**xxxx*x**xxYV$#8%%%%%%%@%%%@@@%%@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%%%%%%%%%%%8%%%%%%%%%%%%88##88888##88%%%@@@@@%%@@@@@@@@@@@%@@@@@@@%%%%%%@@@%%%8##8888##$$$$$#$$$###8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%@%@@@@@@@%8####88##%@@@@@@ %%%%#VYYYYxxxYxxxxxx*x*x***x*xx*xV#%%%%%%%%%@@%%%@@%%%%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%%%@@%%%%%%%8%8%%%%%%%%%%8#8888###8%%%%%%%%%@%%@@@@@@@@@@%%@@@@@@@%%@@%@@@%%%%88#888####$$V$######8%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%@@@@@@@%@%8#88#8#$#%%@@@@ %%8#VYYYYYYxxxxxxxxxxx*x***xxxx*V8%%%%%%%%%%%%%%%@@%%@%@%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%8%%%%%@@@%%%%%%%%%%%%@@%@@%888%88##8%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@%%@@@@@@%%@@%%%@%%%%88%#88##88#$$$$##88%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%@@@@@@@%#####88###8%%@@ 8##$VVVVVYYYYYYYxYYYYxxx*xYYYYYV#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@%%%%%@%%%@@@%%%%%%@@@%%%%%%%%%%%@%%@%@%%88888#8%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@%%%%@%%%8888###8888######8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%@@@@@@@@%###########8%% 888###$$#$$$VVV$VVVVVVVVYVVV$$$8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@%%%%%%%%@@@%%%%%%%%@@%%%%%%%%%%%@@%%%%%%%%8888%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%888$$#88888888%%%%%@@@%@%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%@@@@@%@@88888888888%%% %%%%888888#####$$$$$$$$$$$$#888%%%%%%%%%%%%%%%88%8%%%%%%%%%@@@@@%@%%@%%@@@%%%%%8%%@@@@%%@@%%%%@@%@%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%88#8%%%%%%%%%%%%@@@@@@@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%@%%%% %%%%%888888####$$$$###8###88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888%%%%%%%%%@@%@@@@@%%@@@%%%%%%@@@@@@%%@@%%@@@@@%%%%%%%88%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%8%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%% %%%%8888######$$$$$###8888%%%%%%%%%%@%%%%%%8%%%%88888%%%%%%%%%@%%%%%@@%%@@%@%@%%@@@@%%@@@@%@%@@@%%%%%%%8%%8%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%88%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@ %%%8888#########$$#####8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888888888%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%@@@%%@%%%%%%@@%@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@%@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%@%%%%@@@@ %%88888######$$$$$##88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888888888#888%%%%%%%%%%%%%%@%%%@%%%%%%%%%%%@@@%%@@@@%%%%%%%%8%%%%%%%%%%@@@@@@%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%88%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%@@@ %%88888##8######88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888888#88888%8%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%8%%%@@@@@@@%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%8%%%%%@@ %%%%88888####88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888888888888888%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@%%%@%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%@@@ %%%%8%8888#8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%88%88#88####$#####8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@%@%%%%%%88%%8%%%@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%@@@ %%%%8888##8%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%88888888888%888888%8##8%%88888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%%%@@@@@%%@%%%%8888%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%@@@ %%%888%8#8%%%%%%%@%%%%%%%%%%%888###8%88%%%%%%%%%%%8%888%%%%%8%%%%%%%%%%%%%%%%@%@@@@@@@%@%@%%%%%%%8888%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@%@@@@@%%%%%%%%%%%%8%%%@@@@ %%%%8%88%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888%%%%%%%%%%8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@%@@%%@@%@@@@@@@@@@@@%%%%88%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@@%%%%%%%%%%%%88%%%@@@ %%%%888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@%%%%@@%@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@ %%%%%%%@%%%%%%%%%%88%%%%@%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@%%%%%%%%%%@@@@@@@%@@%%@@@@@@@@@%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%@@%%%%8%%%@@@ @@@%%%@@@%%%%%%%%%%%%%%@%8%%%%8##88%%%888##$$#888%%%%%%%@@%%%%%%%%%@@%@%@@@@%@%@@@@@@@@@@@%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@%%%%%%%%%%%@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%@@@%%%%%%%%%@@ @@@%%%@@%%%%%%%%%%%%@%@%8%%%8#####$$$V$$############88%%@@@@%%%%%%%%@%%%@%%%%%%%@%@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@%%%@@% %@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@8#%%8##8#VVVYV$#88%%%88###$VYV##8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@%%@%%%%%%%%%%%%%%%@%#8%#$#####VYV#8%%88#$$$$###88888%%@@@%%%%@%%@%%%%%%%%%%%%%%@@@%%%@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@%@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @%%%@@@%%%%%%%%%%%%@%88%##8#888#V$888#$YxxY$#8#$$$$$#88#####8%%@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@@@%%%@@@@@@%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%%%@@@%%%%%%%%%%%%@%%%##88###$$$#$VY*=*Y$$##$VYYV$##VV$$YY$8%%%8888##$VVVV$$$#88%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@%@@%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%8#%88$VVYVVYY*=*Y#888#$VYV$$$VY$#YxY#%8$VVYx=:~~----~~:++=xxV$#8%%@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@ %%%%@@@@%%%%%%%%%%%%%8#88##$VYVVYYVxV$88##$YxV$#$$VV#Vx*V88Vx*x=~--.... .---~~~:+++==*xY$#8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%8#VYV$Vx#8$#8#$Yx*Y$8%8VY#8VxV#88x*x*:----... ....---~~::::::+==*xV$#8%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@%%%%@@@@@@@@@@@@@@@ %%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#$V$Vx$8#$8#VYxx$88%#YV8#V8#888Y*YY:~--.-.......-.----~:~~~~::+++===+==*xY$8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88#$VVY#8%$$#YY$$#888$V#%#V88#%8#*xV*:~~----...-.--------~~~~~~~:+:+++::::::+*x$8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888#V$8%88V$Yx#%#8%8##8%8V#%8$88$*VV=:::~~~~--~~~~~~--~---~~~~~~~:::::::::::++=*xV#8%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%8888888%8#V$Y$88$8%#8888$V888$##$Y$Y*+++::::~~::::::~~~~~~~~-~~~~~~:::::::::+++=**xxxYV#8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%888%%8#VV$8%8#%%#8###V#888##8#$8V*===++++++++++++:::~~~~~~~~~~~~~:::~:::::::++++++===*YV$8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%%8##88%%8%8$8%#$#88888$##$8$Yx***=******====+++::::~~~~~~~~~~:~~~::~::::::~~~~+====*xY$#8%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88%%%%88%%%%8%88%%%8888%%%##$#88$VYYxxYxxxxxx***===+++:::::::~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~:=*xxYV$##8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%88#####888%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%%%%%%%%%%888%%%%#$#888#$$VVVVVVYYYxx**====++++:::::::::::::~~~~~::+++::~~----~+*Y$##8%%@@@@@@@%88####888%%%%%%8##VVVVYVVV$V$$$###888888%%@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8888%88######$$VYYxx***=====++++:::+++++++::::::==*x*=+:~~----~+*V$VVVVV$$$$$Vx*xxYYYYYVV$$#888#$VVVVVV$######$$V$$####8%@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%888888%%%%88#$VYxx****=====++++++++====+++::++=*YVVVYx*=::~~::+=xYVYxYYVYYYYYxx**xYYV$$VYYV$$###$$$VYVVV####88888#8##88%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%%%%%%%%%%%%@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%8%%%88#VYxxYVYx*******======+=========+:::++=*xV#88#VYx*===+==*YVVV$$VV$$VVYYxxYV$$$##$VV$$V$$$$$$$VVV$#88##888%%8888%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @%%%%%%@@@@@%@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#$VYx**===*xYVYxxxxxx***********=====*====+++++=x$8%%8#$VYxx*xxYYVV$$VVVV$$###$$$$##$$#$$$###8#$VV$$VVVV$#8888888888%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%%%%%%%%@%@%@@@@%%%%%%%%%%%%%%@@%@%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%8#Vx******=+:::+=*YVVYYYxxxxxx********===*xxxxx*=+::~:=xV#8%%%8#$VYYYYVVVVVVYYV$$$#88#VV$##$$$$$$#8888###$$VVV$#8%88888888%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%%%%%%%%@%@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%8$Yx****xxxx*=::::+==*xVVVYYYYYxxxxxxx**=====*xYVVY**=+:+:++*Y#888888#$VVVVYVVV$$VV$$$#88#$$$$###$$$V$###88%%88####888888888888%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%%%%%%%%%%%%%@@@@@@%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$x***xxxYYYYY=+::++++==*xYV$$VVVYYYYxxxxx**==+++=Y$$$Vx**===++=*Y$####888#$$VVVVV$#$V$##8888#$$$###$$V$$##888%%%%888888888888%8888%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%@@@%%@@%%%@@@@@@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#YxxYYVVVVYY*=+++++++::+==*YV$$$$VVVYYYYYYYx**=++:+=x$##$Yxx*===**xV$##888888#$VVVV$8#$###8888##88###$V$$V#888888%%%888%%%%%%%%%%88%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@%@@%%@@@@@@@%%@@@%%%%@%%%%%%%%%%@@%%%%%%%%%%%%$YYVVVVV$V*=++=**==:~~:+==*xxYV$##$VVVVVVVVVVYx*==+::+xV#8#VYxxxxxxxxV#888888%%88###88##888888#88%%%8#$$$$$88%%8888%%888%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@%@@@@@%%%@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%VYYVVVV$x===*xxxx=+:~:+====*xxYV$##$VVVVYVV$#$$Yxx*=+:+=x$88#$VVYYxx*xY$#8888888%%%%%88%%%88%8#88%%%%88####88%%%%%8%%%%%8%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8YYVV$$Y*=**xYYYY*+++++++===*xxYYV$####$VVYYY$###$VYx*==++*x$888#$VYYxYxYY$#8%%8##888888%%%%%%%#8%%%%%%%88888%%%%%%%%8%%%%%%%%@@%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%%%%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#YYV$Vx**xYYVVVVx=====+++=**xxYYVV$$##88#$VVVV$$#88#$Yxx***xV$#8%8#$VVVVYYxYV8%%8888888%%%%%%%%88%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#YV$$YxYYVVVV$Vx=***=+++=*xYYYVVV$$###88888#$$$$$##88#$VVVVVV$$##8%88##$VYxxYV$8%%%8888%%%%%%%%%%@@%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8$V$$VVVVVV$$Vx**xx*+==*xYVVV$$$####8888%%%%88######8888####$$$$$##88%%8#$VVVVV$8%%%%%%%@%%%%%%%%@@@@@%%%%%%@@@@@@@@%%@@%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @%%%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888$$#$$VV$$$Vxxxx*=+=*xYVV$$$###88888%%%%%%%%%%%%%888888%%%%88######88%%%%8##$$$8%@%%%%@@@%%%%%%@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%%%%@@%%%%%%%%%%%@%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%8###$$$$$VxxYx=+=*xVV$##8888%%%%%%%%%%%%%8888%%%%%%%%%%%%%%%%%%88888%%@@@%%%%%@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@%%@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888#$$#$VYYx*=*YVV$#8%8%%888888888888888###888888888888888888%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%####$Vx*xYVV$##8%%8888888888888888888888888%888888#888888%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888#VxYV$###8%%%%%888888%%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@%%@@@@@@@@@@@@@@%@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$VV$##88%%%%%%%88%8%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#V$$##88%%%%%%%%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#$$##8%88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%@@@%%%%%@@%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%88##88%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%888%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%@%%%%@%%%%@@%%@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@@@@@@@@%%%@@@@@@@@@@@ @@%@%@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@%@%%%@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%@@@@@@@@@@ @@@@@%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%@@@@@@@@@@ @@%%%%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@@@@@@@@@@ @@@@@@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@%%%%%%%%%%@@@@@@@@%%%%%%%%%%%@@@@%%@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@ %@@@@@@%%%%%%%%%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@%%%@@@@@%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@ @%%%%@@@%%%%%%%@%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@%%%@@@%@@@%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%%@@@@@@%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%@%@@@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@@@%%@@@%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@@%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%@@@@@@%%%%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@%%%%%@@@@@@@@@@@@@%%%%@@%%@%%%%%%%%@@@@%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
3.227.0.150@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"