font size: 12px ( --- / +++ )


 
54.236.58.220@honeybii.com ~
  $ cat Screen Shot 2021-02-16 at 9.39.41 AM.png.txt

... .. +V$V*----------. -- --~V$Vx------. .-. .------------- Y$@$###$####$$$VV$$VV$$##%##$$####VVV#V$V#$####$V####$V- Y$@$$$@%@x=$@%%V##%$$88##%#==%$=x@$8$@V8$@%%8@%88%#%%8#+ Y$%$8$@%%Yx$@%%8%8%%8$$##%#xx%#xY%$8$%$#$@$%%%8%%%#%@$#: :YVYxYVY$$$$VY$$VV$$Vx--xVV$YV$$$$YxYV$$$VYVVV$VY$$$$Vx. :====~ -==+. .... .++++++++++++++++*V$$#$$+++++++++++V$8Vx~ V$8%888#88%%##8##8$8#8$8$#%888#8#888#%$##+ $$%%8#@8%%%%8%8::88%@@#8$%%%$@%@V#$%8%Y##~ V#%8888$%%%8888$#8$88%#8$%8%8%8%$$*$$%###= -=*********************:=*****=*=- ~=*x*+.
54.236.58.220@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"